Άρθρο 02: Ορισμοί

1. Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί των ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄129), ν. 3054/3002 (ΦΕΚ Α΄230) και ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄70):
α) Βιομάζα: το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων (residues) βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους βιομηχανικών δραστηριοτήτων (related industries), συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων (industrial and municipal waste).
β) Βιοκαύσιμα: τα υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης (for transport), τα οποία παράγονται από βιομάζα.
γ) Βιορευστά: τα υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς εκτός από κίνηση (not for transport), συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα.
δ) Οικονομικός φορέας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπλέκεται σε ένα ή περισσότερα στάδια της διαδικασίας παραγωγής βιοκαυσίμων και βιορευστών από τις πρώτες ύλες μέχρι και το τελικό προϊόν, καθώς και της διάθεσής τους έως και τον προμηθευτή.
ε) Προμηθευτής: o φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διέλευση των καυσίμων από σημείο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, εάν δεν οφείλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, κάθε άλλος σχετικός φορέας σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
στ) Φορέας επαλήθευσης: το ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο-οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008, το οποίο έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή άλλο ισότιμο οργανισμό-εγκεκριμένο σύστημα διαπίστευσης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επαλήθευση των πληροφοριών που υποχρεούνται να υποβάλουν οι οικονομικοί φορείς και οι προμηθευτές.

2. Επιπλέον για τους σκοπούς της παρούσας εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) Χαρακτηριστικά αειφορίας: το σύνολο των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν το βιοκαύσιμο ή βιορευστό σε σχέση με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας, ιδίως αριθμητικό στοιχείο για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, περιγραφή και χώρα προέλευσης πρώτων υλών.
β) Αποστολή: η φυσική ποσότητα βιοκαυσίμου ή βιορευστού που διατίθεται από έναν οικονομικό φορέα στον επόμενο οικονομικό φορέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
γ) Παρτίδα βιοκαυσίμου ή βιορευστού: κάθε ποσότητα βιοκαυσίμου ή βιορευστού με κοινά χαρακτηριστικά αειφορίας. Μια παρτίδα ενδέχεται να διαμοιράζεται μεταξύ διαφορετικών αποστολών ενώ μια αποστολή βιοκαυσίμου ή βιορευστού ενδέχεται να περιλαμβάνει περισσότερες από μια παρτίδες.
δ) Φορέας πιστοποίησης ισοζυγίου μάζας: το ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο-οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008, το οποίο έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή άλλο ισότιμο οργανισμό-εγκεκριμένο σύστημα διαπίστευσης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη χορήγηση πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας.
ε) Εισαγωγή: η εισαγωγή καυσίμων στην ελληνική επικράτεια από τρίτες χώρες, καθώς και η παραλαβή από κράτη -μέλη της Ε.Ε

  • Σχετικά με τους ορισμούς του Άρθρου 2, θα πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω οι όροι «οικονομικός φορέας» και «προμηθευτής» και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται νομικά αλλά και λειτουργικά με τους όρους «δικαιούχος» και «υπόχρεος» όπως προβλέπονται στον Καθορισμό κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντήζελ (ΦΕΚ 253Β/08.02.2013) και την Κατανομή Βιοντήζελ 2014 (ΦΕΚ 2220Β/13.08.2014).
    Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινιστεί τι περιλαμβάνει ο όρος «εφοδιαστική αλυσίδα» και εάν ο όρος «αποστολή» εσωκλείει και το στάδιο της διάθεσης στην εγχωρία αγορά του βιοντήζελ σε ανάμιξη με πετρέλαιο κίνησης.