Άρθρο 09: Έλεγχος του κριτηρίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.4062/2012

1. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) αποστέλλει στην αρμόδια αρχή, έως και την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί για την επαλήθευση της τήρησης του κριτηρίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.4062/2012, σχετικά με τις γεωργικές πρώτες ύλες που καλλιεργήθηκαν εντός του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων ή βιορευστών, και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.4062/2012.

2. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αποστέλλει αναλυτικά στοιχεία γεωργικών πρώτων υλών για τις οποίες δεν επαληθεύτηκε η τήρηση του κριτηρίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.4062/2012, ιδίως πληροφορίες για τον παραγωγό, το είδος της καλλιέργειας, την περιοχή καλλιέργειας, την ποσότητα των παραγόμενων γεωργικών πρώτων υλών και τον παραλήπτη αυτών.

3. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει τα αποτελέσματα των ελέγχων στη Διεύθυνση ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία μεριμνά για τη αξιολόγησή τους κατά την παροχή χρηματοδοτικής υποστήριξης που λαμβάνουν οι οικονομικοί φορείς για την κατανάλωση βιορευστών.

  • Οι έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να ολοκληρώνονται εγκαίρως και σε συνδυασμό πάντοτε με την έκδοση της εκάστοτε Κατανομής Βιοντήζελ, ώστε σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά σε κάποιο στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, τότε να ενημερώνονται εγκαίρως οι φορείς που ακολουθούν στα επόμενα στάδια και να μην επακολουθούν διαταράξεις του συστήματος, οι οποίες θα έχουν σαν αποτέλεσμα αφενός την διάθεση στον τελικό καταναλωτή προϊόντος μη αειφόρου και αφετέρου την επιβολή προστίμων στους εμπλεκόμενους φορείς εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας.

  • Η πολύ καλή δουλειά του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο διότι θα λύναμε βασικά προβλήματα πιστοποίησης της Αγροτικής μας παραγωγής των ενεργειακών φυτών, ως προς την αειφορία διότι ο έλεγχος της τετραγωνικής ρίζας των παραγωγών που καλλιεργούν για μια επιχείρηση παραγωγής βιοντίζελ, για τα Ελληνικά δεδομένα είναι πού χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία.
    Έχω χρησιμοποιήσει για την πιστοποίηση κατά FGP στο σύστημα ISCC EU στοιχεία από αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως ονοματεπώνυμο για την επιλογή των αγροτεμαχίων και των αγροτών με τις συντεταγμένες των αγροτεμαχίων που κατόρθωσα με τους συνεργάτες μου να μετατρέψω από ΕΓΣΑ 87, σε WS84 ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε με τη χρήση του εργαλείου GOOGLE ERTH να εντοπίσει το αγροτεμάχιο.

    Επομένως να αναλυθεί η διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τρόπο που να επιβεβαιώνει στους Ευρωπαϊκούς Φορείς ότι υπάρχει σοβαρότατος κρατικός έλεγχος και δεν χρειάζεται να γίνεται επιπλέον έλεγχος από κανένα τρίτο για τα κριτήρια της αειφορίας των αγροτεμαχίων.