Άρθρο 06: Βεβαίωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας

1. α) Οι οικονομικοί της παρ. 2 του άρθρου 1, εκδίδουν βεβαίωση συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II, με την οποία συνοδεύουν κάθε αποστολή πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, βιοκαυσίμων ή βιορευστών, αυτούσιων ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, που πληροί τα κριτήρια αειφορίας, μερικώς ή στο σύνολό της.
β) Η βεβαίωση παραδίδεται στον επόμενο οικονομικό φορέα της εφοδιαστικής αλυσίδας έως και τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 7 και ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
γ) Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ πωλητή και αγοραστή, είναι δυνατή η έκδοση μίας βεβαίωσης που να περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων για τις αποστολές που έχουν πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού μήνα.
2. Η βεβαίωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Επωνυμία και ΑΦΜ του πωλητή.
β) Επωνυμία του αγοραστή.
γ) Διακριτό αριθμό και ημερομηνία έκδοσης.
δ) Την ονομασία του συστήματος απόδειξης τήρησης κριτηρίων αειφορίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3, του πωλητή.
ε) Είδος πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, βιοκαυσίμου ή βιορευστού.
στ) Ποσότητα αειφόρων πρώτων υλών ή αειφόρων ενδιάμεσων προϊόντων ή αειφόρου βιοκαυσίμου ή βιορευστού ανά πρώτη ύλη, εκφρασμένη σε μετρικούς τόνους.
ζ) Χώρα καλλιέργειας των πρώτων υλών ή χώρα προέλευσης των πρώτων υλών, στην περίπτωση που τα βιοκαύσιμα ή τα βιορευστά προέρχονται από πρώτες ύλες της απόφασης Δ1/Α/οικ.10839/15.5.2012 «Εξειδίκευση πρώτων υλών και καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης των ποσοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70)» (ΦΕΚ Β’ 1667).
η) Δήλωση σχετικά με το εάν το σύστημα με το οποίο πιστοποιήθηκε η αποστολή του βιοκαυσίμου ή βιορευστού περιλαμβάνει ακριβή στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς για τα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία των εδαφών, των υδάτων και του αέρα, την αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών, την αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης νερού σε περιοχές με λειψυδρία ή/και συνυπολογισμό των θεμάτων της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 17 παρ.7 δεύτερο εδάφιο της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και στο άρθρο 7β παρ.7 δεύτερο εδάφιο της Οδηγίας 98/70/ΕΚ.
θ) Υπολογισμός εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών (κύκλου ζωής):
i) Καθαρή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε g CO2eq/MJ.
ii)Στην περίπτωση χρήσης πραγματικών τιμών ή χρήσης συνδυασμού πραγματικών και αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών, για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δήλωση για το εάν χρησιμοποιήθηκε:
– η προσαύξηση eB που αναφέρεται στο Παράρτημα Β μέρος Γ, σημεία 7 και 8 του ν.4062 σχετικά με βιοκαύσιμα και βιορευστά των οποίων η βιομάζα προέρχεται από υποβαθμισμένα εδάφη και
– ο παράγοντας esca που εκφράζει τη μείωση των εκπομπών λόγω της συγκέντρωσης άνθρακα στο έδαφος χάρη στη βελτιωμένη γεωργική διαχείριση που αναφέρεται στο Παράρτημα Β μέρος Γ, σημείο 1 του ν.4062/2012.

3. Ο οικονομικός φορέας είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που υποβάλλει μόνο για τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, βιοκαυσίμων ή βιορευστών και διάθεσης τους, αυτούσια ή σε μείγμα με συμβατά καύσιμα, στην εγχώρια αγορά, στα οποία εμπλέκεται, και δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που προκύπτουν από βεβαιώσεις οικονομικών φορέων προηγούμενων σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας.
4. Η ανάκληση του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή του πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας ή η λήξη της ισχύος του, συνεπάγεται την άμεση απαγόρευση χορήγησης βεβαιώσεων συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας από τον οικονομικό φορέα.

 • Η δήλωση αειφορίας PoS από το σύστημα ISCC EU η οποία υπολογίζει και την ποσότητα CO2eq/MJ περιγράφει και το είδος και την ποσότητα του αυτούσιου Βιοντίζελ, από τι προήλθε, υπάρχει δήλωση επάνω στο ίδιο έντυπο όλων των κριτηρίων αειφορίας όπως και τον κωδικό του πιστοποιητικού που εμφανίζονται τα στοιχεία της επιχείρησης αλλά και του Φορέα πιστοποίησης και τέλος η ποσότητα που αποστέλλεται βάση της οποίας γίνεται και ο υπολογισμός της ποσότητας CO2eq.
  Δεν θα μπορούσε να είναι επαρκές ως έντυπο;

 • 17 Νοεμβρίου 2014, 18:51 | GF ENERGY ABEE

  Αρθρο 6 παρ.1 α)

  Τυπογραφικό: Οι οικονομικοί φορείς….

  Αρθρο 6 παρ.1

  Θα πρέπει να καταργηθεί το Παράρτημα ΙΙ για οικονομικούς φορείς που πιστοποιούν την αειφορία σύμφωνα με εθελοντικά συστήματα.

  Εφόσον ο οικονομικός φορέας διαθέτει πιστοποιητικό αειφορίας σύμφωνα με τα οριζόμενα των υποστοιχείων α,β ή δ της παρ. 1 του αρθρου 3 εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένος να εκδίδει βεβαίωση συμμόρφωσης όπως ορίζει το συστημα για κάθε αποστολή βιοκαυσίμου με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από αυτό. Συνεπώς το να υποχρεώνονται οι φορείς να εκδίδουν ένα δεύτερο ίδιο πιστοποιητικό σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ το μόνο που θα δημιουργήσει είναι προβλήματα και γραφειοκρατία. Εφόσον ο συγκεκριμένος νόμος αποδέχεται την πιστοποίηση της τήρησης της αειφορίας από εθελοντικά συστήματα, θα πρέπει να αποδέχεται και τις διαδικασίες των συστημάτων στη τήρηση των κριτηρίων της αειφορίας καθώς σε διαφορετική περίπτωση δημιουργείται ασυνέχεια, σύγκρουση διαδικασιών και αύξηση της γραφειοκρατίας χωρίς να εξυπηρετείται κανένας διαφορετικός σκοπός.

 • Αναφορικά με την παράγραφο 2-ζ:
  Δεν επιθυμούμε για εμπορικούς λόγους να αναγράφεται στις βεβαιώσεις συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας η χώρα καλλιέργειας των πρώτων υλών ή η χώρα προέλευσης των πρώτων υλών.
  Στο σύστημα της αειφορίας που τηρούμε θα αναγράφονται ξεκάθαρα αυτά τα στοιχεία.

 • Η διατύπωση του σημείου 2 δεν συμφωνεί με τα όσα ορίζονται από τα εθελοντικά συστήματα που έχουν αναγνωρισθεί σε επίπεδο ΕΕ, ειδικότερα στα σημεία που αναφέρεται ως υπορεωτική η αναγραφή του ΑΦΜ, χώρα προέλευσης της βιομάζας. Παρατίθεται αυτούσια η αναφορά του ISCC EU όσον αφορά τις πληροφορίες της Βεβαίωσης:

  General information:
  – Name and address of the supplier
  – Name and address of the recipient
  – Related contract number
  – Date of issue / date of dispatch of the sustainable product
  – Name of certification system of the certified supplier
  – Certificate number of the certified supplier
  – Unique number of delivery note (running number), or alternatively a unique batch identification
  number ([2 -digit cert.- system ID] – [3-digit certification body-ID] – [8-digit certificate number.] –
  [8-digit serial number])
  – Name of certification system and certificate number of the producer of the final biofuel (only applicable for deliveries of sustainable biofuel)

  Product related information:
  – Type of sustainable product
  – Country of origin of the raw material / biomass (optional)
  – Quantity of sustainable product (in metric tons or m3 at 15° C)

  Επίσης, αυτέ ςοι πληροφορίες επικοινωνούνται και μεταξύ σπορελαιουργείων και παραγωγών βιοντηζελ, συνεπώς η αναφορά «κύκλου ζωής» δεν είναι δόκιμη, μιας και η τιμή που δίνεται κάθε φορά εξαρτάται από το στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας που βρίσκεται η βιομάζα.

  Προτείνεται να αλλάξει ως εξής:

  2. Η βεβαίωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
  α) Επωνυμία του πωλητή.
  β) Επωνυμία του αγοραστή.
  γ) Διακριτό αριθμό και ημερομηνία έκδοσης.
  δ) Την ονομασία του συστήματος απόδειξης τήρησης κριτηρίων αειφορίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3, του πωλητή.
  ε) Είδος πρώτων υλών, ενδιάμεσων προϊόντων, βιοκαυσίμου ή βιορευστού.
  στ) Ποσότητα αειφόρων πρώτων υλών ή αειφόρων ενδιάμεσων προϊόντων ή αειφόρου βιοκαυσίμου ή βιορευστού ανά πρώτη ύλη, εκφρασμένη σε μετρικούς τόνους ή κυβικά μέτρα στους 15° C.
  ζ) Προαιρετικά η αναγραφή της χώρας καλλιέργειας των πρώτων υλών ή χώρα προέλευσης των πρώτων υλών, στην περίπτωση που τα βιοκαύσιμα ή τα βιορευστά προέρχονται από πρώτες ύλες της απόφασης Δ1/Α/οικ.10839/15.5.2012 «Εξειδίκευση πρώτων υλών και καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης των ποσοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70)» (ΦΕΚ Β’ 1667).
  η) Δήλωση σχετικά με το εάν το σύστημα με το οποίο πιστοποιήθηκε η αποστολή του βιοκαυσίμου ή βιορευστού περιλαμβάνει ακριβή στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς για τα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία των εδαφών, των υδάτων και του αέρα, την αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών, την αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης νερού σε περιοχές με λειψυδρία ή/και συνυπολογισμό των θεμάτων της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 17 παρ.7 δεύτερο εδάφιο της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και στο άρθρο 7β παρ.7 δεύτερο εδάφιο της Οδηγίας 98/70/ΕΚ.
  θ) Υπολογισμός εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών:
  i) Καθαρή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε g CO2eq/MJ (όταν πρόκειται για παραγωγούς-εισαγωγείς βιοκαυσίμων/βιορευστών) και g CO2eq/tn αειφόρου προϊόντος (όταν πρόκυται για παραγωγούς-εισαγωγείς βιομάζας).
  ii)Η αναφορά στον τρόπο υπολογισμού εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου(default value, disaggregated default value, actual value).
  Στην περίπτωση χρήσης πραγματικών τιμών ή χρήσης συνδυασμού πραγματικών και αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών, για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου δήλωση για το εάν χρησιμοποιήθηκε:
  – η προσαύξηση eB που αναφέρεται στο Παράρτημα Β μέρος Γ, σημεία 7 και 8 του ν.4062 σχετικά με βιοκαύσιμα και βιορευστά των οποίων η βιομάζα προέρχεται από υποβαθμισμένα εδάφη και
  – ο παράγοντας esca που εκφράζει τη μείωση των εκπομπών λόγω της συγκέντρωσης άνθρακα στο έδαφος χάρη στη βελτιωμένη γεωργική διαχείριση που αναφέρεται στο Παράρτημα Β μέρος Γ, σημείο 1 του ν.4062/2012.