Άρθρο 12: Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα I, II, III και IV.

 • Στο Παράρτημα I η πρώτη σελίδα δεν είναι ακριβής. Σε όλα τα συστήματα είναι εφικτό να αποδώσεις την μεγαλύτερη τιμή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όταν αναμειγνύονται παρτίδες που διαφέρουν μόνο ως προς το σκέλος των εκπομπών. Δηλαδή αν έχω ένα ηλιέλαιο ελληνικής προέλευσης με 300 kg CO2/tn και ένα άλλο με 370 kg CO2/tn, δύναμαι να κρατήσω την μεγαλύτερη τιμή των 370 για να χαρακτηρίσω όλο το μείγμα. Ομοίως όταν έχω ίδια χαρακτηριστικά πχ biodiesel sunflower ελληνικής προέλευσης σε διαφορετικές παρτίδες, τα συστήματα δίνουν την δυνατότητα να υπολογίσω προσθετικά την τελική τιμή εκπομπών CO2 στο τελικό μείγμα (αν τα έβαζα όλα σε μία δεξαμενή. Για παράδειγμα:

  παρτίδα 1: 300 kg CO2/tn 1000 tn
  παρτίδα 2: 400 kg CO2/tn 600 tn
  παρτίδα 3: 500 kg CO2/tn 400 tn

  Αν ενώσω τις παρτίδες σε μία δεξαμενή έχω ένα μείγμα 2000 tn με 370 kg CO2/tn.

  Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται σε όλα τα εθελοντικά συστήματα που έχουν αναγνωρισθεί σε επίπεδο ΕΕ. Συνεπώς η διατύπωση της πρώτης σελίδας του Παραρτήματος Ι μπερδεύει τα πράγματα περισσότερο.
  Προτείνω είτε να αφαιρεθεί τελείως, με το σκεπτικό ότι ο υπολογισμός του δείκτη είναι κάτι που περιλαμβάνεται και περιγράφεται αναλυτικά σε κάθε σύστημα, είτε να τροποποιηθεί αναλόγως ώστε να συμπεριλάβει τις ανωτέρω περιπτώσεις.