Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος-Δημοσίευση

  1. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας που ορίζουν υποχρεώσεις στους οικονομικούς φορείς ξεκινά εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  2. Η απόφαση αυτή αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • Λόγω της πολυπλοκότητας εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου Νόμου και για την πλήρη ενσωμάτωση των προβλεπομένων από τους εμπλεκομένους φορείς, προτείνουμε όπως δοθεί παράταση έξι μηνών για την έναρξη ισχύος της διάταξης από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Επιπλέον, όπως η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ παράσχει ερμηνευτικές εγκυκλίους σχετικά με τις μεθόδους εφαρμογής των προβλεπομένων του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου.