Άρθρο 04: Πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας

1. α) Πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας χορηγείται σε κάθε οικονομικό φορέα που εμπλέκεται σε ένα ή περισσότερα στάδια της διαδικασίας παραγωγής βιοκαυσίμων και βιορευστών της παρ. 1 του άρθρου 1, από τις πρώτες ύλες μέχρι την παραγωγή και διάθεση τους στην εγχώρια αγορά ή την κατανάλωσή τους, στην περίπτωση που λαμβάνει χρηματοδοτική υποστήριξη για την παραγωγή ενέργειας από βιοκαύσιμα ή βιορευστά, αυτούσια ή σε μείγμα, ο οποίος παρέχει την απόδειξη με τους τρόπους που αναφέρονται στα υπό στοιχεία α, β ή δ της παρ. 1 του άρθρου 3.
β) Οι απαιτήσεις για τους φορείς πιστοποίησης που χορηγούν πιστοποιητικά τήρησης των κριτηρίων αειφορίας καθορίζονται από τα εθελοντικά σχήματα, τις διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή το εθνικό σύστημα άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. της παρ. 1α, 1β και 1δ του άρθρου 3, αντίστοιχα.

2. Το πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την επωνυμία του φορέα πιστοποίησης που χορηγεί το πιστοποιητικό,
β) την ονομασία του συστήματος απόδειξης τήρησης κριτηρίων αειφορίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3,
γ) την επωνυμία και τον ΑΦΜ του οικονομικού φορέα, στον οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό,
δ) το/τα στάδιο/α της διαδικασίας παραγωγής ή/και διάθεσης που καλύπτονται από το πιστοποιητικό, όπως παραγωγή βιομάζας, παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων, παραγωγή τελικών προϊόντων, ανάμιξη με συμβατά καύσιμα, διάθεση στην τελική κατανάλωση,
ε) τις πρώτες ύλες που καλύπτονται από το πιστοποιητικό,
στ) την ημερομηνία έκδοσης και
ζ) τη διάρκεια ισχύος.

3. Εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι υπόχρεος υποβολής δηλώσεων χαρακτηριστικών αειφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 7, υποβάλει στην αρμόδια αρχή, αντίγραφο του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή στοιχεία με τα οποία η αρμόδια αρχή μπορεί να έχει διαδικτυακή πρόσβαση σε αυτό (δικτυακός τόπος, αριθμός μητρώου, κλπ).
Εάν το πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας έχει εκδοθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής ή της αγγλικής, υποβάλλεται επίσημη ελληνική μετάφρασή του.

4. Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας, ο οικονομικός φορέας ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή.

5. Σε περίπτωση ανάκλησης του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας, ο φορέας πιστοποίησης ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή για τους λόγους της ανάκλησης.

6. Η αρμόδια αρχή τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο οικονομικών φορέων και πιστοποιητικών τήρησης των κριτηρίων αειφορίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσον αφορά τους οικονομικούς φορείς που λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιορευστών.

 • Από το εν λόγω Άρθρο δεν είναι σαφές εάν το πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας αφορά και τις εταιρίες διύλισης, οι οποίες διαθέτουν μεν βιοντήζελ στην εγχώρια αγορά αλλά δεν λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη για την παραγωγή ενέργειας.

 • Ερώτηση.
  Δεν αρκεί το πιστοποιητικό ISCC-EU στο οποίο αναγράφονται όλα τα στοιχεία και του Οικονομικού φορέα και του φορέα πιστοποίησης καθώς και οι διαδικασίες παραγωγής που πιστοποιούνται αλλά και τα προϊόντα της παραγωγής ή εμπορίας;

 • 17 Νοεμβρίου 2014, 18:08 | GF ENERGY ABEE

  Αρθρο 4 παρ. 2γ

  Στα πιστοποιητικά των ευρωπαϊκών εθελοντικών συστημάτων δεν αναφέρεται το ΑΦΜ. Συνεπώς για να μην αναγκαστούν όσοι διαθέτουν τέτοια πιστοποιητικά από εθελοντικό σύστημα να μπουν στη διαδικασία αλλαγής του, αλλά και σύγκρουσης με το φορέα ο οποίος έχει την ίδια φόρμα πιστοποιητικού για όλη την Ευρώπη θα πρέπει το συγκεκριμένο στοιχείο να αφαιρεθεί.

 • Σε ελάχιστα εθελοντικά συστήματα αναγράφεται στο πιστοποιητικό αειφορίας το ΑΦΜ της επιχείρισης. Η αναφορά στο ΑΦΜ το μόνο που θα επιφέρει είναι διενέξεις μεταξύ των οικονομικών φορέων που πιστοποιούνται, των Certification Bodies και των Εθελοντικών Συστημάτων.
  Επίσης μερικοί ορισμοί στην υποπαράγραφο δ της παραγράφου 2, δεν υπάρχουν σε πλήρη αντιστοίχιση με την αγγλική ορολογία που χρησιμοποιείται στα πιστοποιητικά, π.χ. παραγωγή τελικών προϊόντων, ανάμιξη με συμβατά καύσιμα, διάθεση στην τελική κατανάλωση, τα οποία αναφέρονται στα πιστοποιητικά ως relevant market player!
  Η παράγραφος πρέπει να εναρμονιστεί σύμφωνα με τα ισχύοντα σε επίπεδο ΕΕ και συστημάτων που έχουν αναγνωρισθεί ήδη από την ΕΕ.

  Προτείνετει λοιπόν η παράγραφος 2 να διορθωθεί ως ακολούθως:

  2. Το πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
  α) την επωνυμία του φορέα πιστοποίησης που χορηγεί το πιστοποιητικό,
  β) την ονομασία του συστήματος απόδειξης τήρησης κριτηρίων αειφορίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3,
  γ) την επωνυμία του οικονομικού φορέα, στον οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό,
  δ) το/τα στάδιο/α της διαδικασίας παραγωγής ή/και διάθεσης που καλύπτονται από το πιστοποιητικό
  ε) τις πρώτες ύλες που καλύπτονται από το πιστοποιητικό,
  στ) την ημερομηνία έκδοσης και
  ζ) τη διάρκεια ισχύος.