Άρθρο 11 – Καταργούμενες – Τροποποιούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται:
1. Η Υγειονομική διάταξη που εκδόθηκε με την ΚΥΑ Ειβ/221/1965 (ΦΕΚ Β΄ 138) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».
2. Οι άδειες διάθεσης που προβλέπονται στην παρ.1γ του άρθρου 10 της ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β’ 192) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β καταργούνται, αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ αντίστοιχα.
3. Κάθε άλλη διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από την παρούσα.
5. Το άρθρο 13 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄354), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αρμόδιες υπηρεσίες για τα ύδατα, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία ή/και περιβαλλοντική υγιεινή των Περιφερειών/ Περιφερειακών Ενοτήτων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, διενεργούν τους αναγκαίους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και αυτοψίες, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης».

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 14:43 | Καμπάς Γεώργιος

  Παρ. 5

  Επισημαίνεται ξανά το αρθ.186 παρ. Γαv του Ν. 3852/2010 ως προς την αρμοδιότητα των Υπηρεσιών.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2017, 17:32 | Σοφία Χριστοφόρου

  Θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά ότι οι άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων που είχαν χορηγηθεί σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη δεν ισχύουν , διότι ακόμα και σήμερα ενώ στην ΑΕΠΟ καθορίζονται όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων, ορισμένες υπηρεσίες , ως αδειοδοτούσες αρχές , επικαλούνται και αναφέρονται στις άδειες αυτές με αποτέλεσμα να δημιουργείται ζήτημα για το τι ισχύει…

 • 30 Αυγούστου 2017, 14:11 | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΔΜ

  Οι παράγραφοι 1 και 2 είναι περιττές δεδομένου ότι η ΚΥΑ Ειβ/221/1965 (ΦΕΚ 138 Β’), έχει καταργηθεί στο σύνολό της, με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Ν. 4042/2012, ενώ οι άδειες διαχείρισης αποβλήτων, στο σύνολό τους, έχουν καταργηθεί αντικαθιστάμενες από τις ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ, με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011, όπως διευκρινίζεται και στην υπ’ αρ. 16 /2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ (οικ. 4095.82/10-11-2011).

  Στην παράγραφο 5 αναφέρονται ως υπηρεσίες ελέγχου και οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη δημόσια υγεία ή / και περιβαλλοντική υγιεινή των Περιφερειών / Περιφερειακών Ενοτήτων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν αρμοδιότητα εισήγησης επιβολής των κυρώσεων του άρθρου 14 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β’).

  Η Αν/τρια Προϊσταμένη
  του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης /
  Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού /
  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΟΛΑΚΗ