Άρθρο 08 – Έλεγχοι

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε οποιονδήποτε αποδέκτη, υποχρεούται:
α. στην τήρηση επαρκών στοιχείων, σχετικών με τη λειτουργία και την απόδοση της διενεργούμενης επεξεργασίας, στην τακτική λήψη δειγμάτων των προς διάθεση υγρών αποβλήτων και στην εκτέλεση των εργαστηριακών αναλύσεων, όπως προβλέπεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας,
β. στην παροχή πάσης συνδρομής στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου, για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, για την χορήγηση των τηρουμένων στοιχείων επί των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων και για κάθε πρόσθετη σχετική πληροφορία.
2. Εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση υγρών αποβλήτων διαπιστώσει, από τους ελέγχους που πραγματοποιεί, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων και δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην δημόσια υγεία, υποχρεούται να γνωστοποιήσει, αμέσως, το γεγονός στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ή στην αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή της δραστηριότητας σε ΠΠΔ, στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων και στην αρμόδια Διεύθυνση Υγείας και να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατό.
3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για τα ύδατα, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία ή/και περιβαλλοντική υγιεινή των Περιφερειών/ Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, διενεργούν τους αναγκαίους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και αυτοψίες, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
4. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4014/2011.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 13:01 | Καμπάς Γεώργιος

  Παρ. 1α

  Αναφέρεται »στην τήρηση επαρκών στοιχείων . . . στην τακτική λήψη . . στην εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων . . .». Να διασαφηνιστεί εάν θα πρέπει να τηρείται βιβλίο και σε θετική περίπτωση εάν αυτό θα πρέπει να είναι θεωρημένο και από ποιά Υπηρεσία.

  Θεωρείται στην ΚΥΑ να οριστεί η συχνότητα των δειγματοληψιών κάθε ουσίας προεκιμένου να εφαρμοστεί σε οριζόντιο επίπεδο χώρας.

  Έχει αναρωτηθεί κανείς την παρουσία ή μη διαπιστευμένων εργαστηρίων για το σύνολο των ουσιών που αναφέρει η ΚΥΑ;

  Παρ. 3

  Στον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), αρθ 186, παρ. Γαv γίνεται σαφής αναφορά ότι τη »μέριμνα για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπ΄των ρύπων στα επιφανειακά, υπόγεια και παράκτια ύδατα» ανήκει στις αρμοδιότητες των αιρετών Περιφερειών.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2017, 10:00 | ΖΩΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ της Π.Δ.Ε.

  Στο συγκεκριμένο άρθρο θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένη αναφορά νομοθετικών διατάξεων, προς αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και σύγχυσης αρμοδιοτήτων ειδικότερα ως προς τα οικιακά λύματα. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι η παρ. 4 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής : «Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 4014/2011, στις ειδικότερες διατάξεις αυτού καθώς και στο άρθρ. 16 της ΥΑ 96967/2012».

 • 30 Αυγούστου 2017, 14:29 | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΔΜ

  Στην παράγραφο 3 περιλαμβάνονται ως υπηρεσίες ελέγχου και οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη δημόσια υγεία ή / και περιβαλλοντική υγιεινή των Περιφερειών / Περιφερειακών Ενοτήτων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν αρμοδιότητα εισήγησης επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του επόμενου άρθρου.

  Η Αν/τρια Προϊσταμένη
  του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης /
  Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού /
  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΟΛΑΚΗ

 • 10 Αυγούστου 2017, 12:51 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

  να μπορουν να γινουν και ανωνυμες καταγγελιες.

  Να υπάρχει ρητη διάταξη ότι οι Συνδυκαλιστες στο δημόσιο
  υποχρεούνται να ενημερώσουν τον Εισαγγελέα αρ.4 Ν. 1264/82,αρ. 36,37ΚΠΔ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ te178901@yahoo.gr,