Άρθρο 04 – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά υδάτων

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μεριμνά και λαμβάνει, εγκαίρως, τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, την αναβάθμιση και την αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζει όρους και μέτρα που σχετίζονται με τη διάθεση υγρών αποβλήτων, για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του άρθρου 4 του Π.Δ. 51/2007, λαμβάνοντας υπόψη:
α. τα όρια της ΚΥΑ 8600/416/E103/2009 (ΦΕΚ Β’ 356), για τα επιφανειακά ύδατα που έχουν χαρακτηρισθεί ως ύδατα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ύδατα κολύμβησης,
β. τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 16190/1335/1997 (ΦΕΚ Β΄ 519) σχετικά με την προστασία των νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, όπως ισχύει,
γ. τις ανώτερες αποδεκτές τιμές που ορίζονται σε εφαρμογή του άρθρου 3 της ΚΥΑ 39626/2208/E130/2009 και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα ποιοτικά πρότυπα υπογείων υδάτων του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ αυτής,
δ. τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, ως εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007, όπως ισχύουν.
ε. τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’ 1909), όπως ισχύει, και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για τις ουσίες προτεραιότητας και τους άλλους ρύπους, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ αυτής.

 • Οι όροι και τα μέτρα που καθορίζονται από την Διεύθυνση Υδάτων για την διάθεση υγρών αποβλήτων δεν μπορεί να είναι ενιαία αλλά κατά περίπτωση συνεκτιμώντας το είδος και το μέγεθος των δραστηριοτήτων αλλά και την ανωτέρα ζητούμενη χρήση του εκάστοτε αποδέκτη. Π.χ. οι ουσίες προτεραιότητας και άλλοι ρύποι αφορούν εκπομπές από συγκεκριμένες δραστηριότητες.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2017, 17:12 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MSc

  Συμφωνώ και εδώ με την Κα ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΟΛΑΚΗ

 • 12 Σεπτεμβρίου 2017, 17:19 | Σοφία Χριστοφόρου

  θα πρέπει υπάρχει πρόβλεψη για τον καθορισμό των «Ζωνών ανάμειξης» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 της ΚΥΑ 51354/2010. Επίσης θεωρώ ευκαιρία την κυα αυτή να τεθούν βασικές απαιτήσεις για τον τρόπο που θα γίνονται οι αναλύσεις των υγρών αποβλήτων και συγκεκριμένα: να γίνει σαφής αναφορά ότι η μέτρηση της συγκέντρωσης των βαρέων μετάλλων θα αφορά στην ολική και όχι στην εν διαλύσει συγκέντρωσή τους (με εξαίρεση τα μέταλλα Ni, Cd, Pb, Hg σύμφωνα με την ΚΥΑ ΠΠΠ) και επίσης θα πρέπει να τεθεί ως απαίτηση οι αναλύσεις να γίνονται σε διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με την ΚΥΑ 38317/1621/Ε 103 (ΦΕΚ Β 1977/6-9-2011)

 • 8 Σεπτεμβρίου 2017, 14:11 | ΖΩΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ της Π.Δ.Ε.

  Θα πρέπει να προστεθεί και μία παράγραφος (π.χ. στ) στην οποία θα καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των επιφανειακών υδάτων καθότι μετά την κατάργηση της ΚΥΑ 46399/4352/1986 δεν θεσμοθετήθηκαν νέα όρια για την ποιότητα των επιφανειακών νερών (πλην των πόσιμων υδάτων και των νερών κολύμβησης)

 • 4 Σεπτεμβρίου 2017, 19:05 | Ηλίας Πολυχνιάτης, Χημικός

  Το εδ. ε για τον καθορισμό όρων και μέτρων για την προστασία των υδάτων σχετικών με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, παραπέμπει στην ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’ 2009) η οποία καθορίζει όρια συγκέντρωσης σε εσωτερικά ύδατα για ορισμένες επικίνδυνες και ανθεκτικές ουσίες που χαρακτηρίζονται ως ουσίες προτεραιότητας, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/105/ΕΚ. Τα όρια αυτά είναι καταχωρισμένα στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ και ειδικά στον Πίνακα Ι του Α’ μέρους, ως πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (ΠΠΠ). Το Β’ μέρος του παραρτήματος περιλαμβάνει τον Πίνακα 2 όπου αναφέρονται ορισμένες ουσίες και όρια αυτών, ως ειδικοί ρύποι για την υποβοήθηση προσδιορισμού της οικολογικής κατάστασης των εσωτερικών επιφανειακών υδάτων. Στον πίνακα αυτόν και συγκεκριμένα στον αριθμό 47, έχει καταχωριστεί η παράμετρος (όχι ουσία) ΟΛΙΚΕΣ ΦΑΙΝΟΛΕΣ με όριο ΕΜΣ τα 50 μg/L. Όμως η παράμετρος αυτή είναι συμβατική έκφραση αποτελέσματος συμπροσδιορισμού όλων των φαινολικών ουσιών σε δείγμα, μετά από ανάλυση, είτε πρόκειται για επικίνδυνες φαινόλες, όπως οι κατονομαζόμενες στα ΠΠΠ της Οδηγίας 2008/105/ΕΚ, είτε πρόκειται για τις ωφέλιμες για την υγεία πολυφαινόλες του φυτικού κόσμου. Δηλαδή η ΚΥΑ φέρεται να εξομοιώνει αυθαίρετα και αντιεπιστημονικά τις κατηγορίες των φαινολικών ουσιών, με τη θέσπιση αδιακρίτως του ορίου των 50 μg/L, αγνοώντας τη διαφορετικότητα των ιδιοτήτων τους και τη δράση τους, με αποτέλεσμα την παραγωγή άδικων διατάξεων σε βάρος της βιομηχανίας τροφίμων της οποίας τα ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα κατά κανόνα περιέχουν πολυφαινόλες σε συγκεντρώσεις πολλές χιλιάδες φορές μεγαλύτερες του ως άνω ορίου. Η μείωση της συγκέντρωσης αυτών των φαινολικών ουσιών στα επίπεδα του θεσπισμένου ορίου ενώ είναι οικονομικά αδύνατη, είναι και περιττή. Κατά συνέπεια πρέπει να εισαχθεί στο άρθρο 11, της υπό διαβούλευσης ΚΥΑ, διάταξη κατάργησης της με αριθμό 47 καταχώρισης του Πίνακα 2 της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 που αναφέρεται στις ΟΛΙΚΕΣ ΦΑΙΝΟΛΕΣ.

 • 30 Αυγούστου 2017, 14:34 | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΔΜ

  Το παρόν άρθρο, δεν περιλαμβάνει κάποια νέα διάταξη, απλώς αναφέρεται στις προβλέψεις άλλων νομοθετημάτων. Συνεπώς, δεν έχει λόγο ύπαρξης στην παρούσα ΚΥΑ.

  Η Αν/τρια Προϊσταμένη
  του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης /
  Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού /
  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΟΛΑΚΗ

 • 14 Αυγούστου 2017, 11:12 | Φώτης Τσάγκας

  Καλά θα είναι να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης των μικροπλαστικών (microfibres) στις μονάδες επεξεργασίας υγρών αστικών λυμάτων.

  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4420992/Shocking-photos-reveal-plankton-consuming-microplastics.html