Άρθρο 01 – Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα καθορίζει τους γενικούς και τους ειδικούς όρους διάθεσης των υγρών αποβλήτων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων σε αυτά, όπως αυτοί ορίζονται στο Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α’ 54), καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τη διάθεση υγρών αποβλήτων.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 14:33 | Σπυρίδων Δημουλάς, ΕΥΔΑΠ ΑΕ

  Η έκδοση της παρούσας ΚΥΑ είναι πολύ θετικό γεγονός, καθώς καλύπτεται το νομικό κενό που υπάρχει σχετικά με την διάθεση των υγρών αποβλήτων και εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία με την πλήρη κατάργηση της υγειονομικής διάταξης του 1965 (Ε1β/221/1965) και των αποφάσεων καθορισμού αποδέκτη.
  Πεδίο Εφαρμογής: Πρέπει να υπάρχει σαφής περιγραφή του πεδίου εφαρμογής της υπό έκδοσης ΚΥΑ. Σκόπιμος θα ήταν ο προσδιορισμός των υγρών αποβλήτων που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ΚΥΑ, καθώς υπάρχουν υγρά απόβλητα που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής άλλων νομικών διατάξεων, όπως π.χ. τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα, οι υδαρείς λάσπες από επεξεργασία αποβλήτων και τα μη υδατικά υγρά απόβλητα.

  Σπυρίδων Δημουλάς
  Διευθυντής Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων
  Γενική Διεύθυνση Αποχέτευσης
  Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 14:42 | Αθανάσιος Σουπίλας

  Νομίζω ότι είναι σκόπιμο στο τέλος της τελευταίας πρότασης να προστεθεί η φράση «σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες » έτσι ώστε να υπάρχει διευκρίνηση ότι δεν αναφέρεται στα δίκτυα αποχέτευσης των αστικών λυμάτων

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
  ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  Ταχ. Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15
  Ταχ. Κώδικας: 712 01
  E-mail Δ/νσης: d.pexws@crete.gov.gr
  Πληροφορίες: Άννα Καγιαμπάκη
  Τηλέφωνο: 2813-410118
  Fax: 2813-410150
  E-mail: kagiampaki@crete.gov.gr

  Ηράκλειο, 15-9-2017
  Αριθ. Πρωτ.: 191319

  ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων)

  ΘΕΜΑ: Σχόλια και προτάσεις επί του Σχεδίου ΚΥΑ περί Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων, που τέθηκε σε διαβούλευση.

  Σχετικά:Το Σχέδιο ΚΥΑ περί Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων, που τέθηκε σε διαβούλευση από 7-8-2017 έως 15-92017.

  Στα πλαίσια της διαβούλευσης επί του Σχεδίου ΚΥΑ περί Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων, τα σχόλια και οι προτάσεις μας είναι τα εξής:

  Άρθρο 1: Η φράση «Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα καθορίζει τους γενικούς και τους ειδικούς όρους διάθεσης των υγρών αποβλήτων, με απώτερο
  στόχο την ενίσχυση της προστασίας των υδάτων» να συμπληρωθεί ως εξής: «και του περιβάλλοντος εν γένει», δεδομένου ότι οι επιπτώσεις της διάθεσης των υγρών αποβλήτων δεν περιορίζονται μόνο στα
  ύδατα.

  Άρθρο 2: Να διατυπωθούν εκ νέου και με σαφήνεια και να αναγραφούν οι ορισμοί όλων των όρων που αφορούν στις διατάξεις της συγκεκριμένης Κ.Υ.Α. Κατ’ αρχάς πρέπει να δοθούν οι ορισμοί για τον όρο
  «λύματα» και για τον όρο «υγρά απόβλητα», για τα αστικά λύματα (λύματα από οικισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους και πληθυσμού), τα υγρά απόβλητα, καθώς και για τους όρους ρύπανση, μόλυνση,
  οικοσυστήματα και τύποι οικοσυστημάτων, επεξεργασία, διάθεση, ανεξέλεγκτη διάθεση, απευθείας
  διάθεση κ.λπ.

  Άρθρο 3: Παράγραφος 1: Είναι θετικό το γεγονός ότι αναφέρεται ρητά η απαγόρευση της ανεξέλεγκτης διάθεσης υγρών αποβλήτων. Όμως, θεωρούμε ότι πρέπει να συμπληρωθεί η φράση αυτή ως εξής,
  «απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση πάσης φύσεως λυμάτων και υγρών αποβλήτων».

  Παράγραφος 2: να συμπληρωθεί ως εξής: Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων και υγρών αποβλήτων σε απορροφητικούς βόθρους.

  Άρθρο 4: «Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μεριμνά και λαμβάνει, εγκαίρως, τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, την
  αναβάθμιση και την αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζει όρους και μέτρα που σχετίζονται με τη διάθεση υγρών αποβλήτων, για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων
  του άρθρου 4 του Π.Δ. 51/2007».

  Πώς θα γίνεται αυτή η διαδικασία μέριμνας και λήψης μέτρων, με ποιους όρους; Πώς θα επιβάλλονται τα μέτρα αυτά, π.χ. με την έκδοση Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης;

  Άρθρο 5: Αναφέρεται ότι για τους ρύπους προτεραιότητας και τις φυσικοχημικές παραμέτρους των αποβλήτων θα εκδίδεται απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τους όρους διάθεσης στους
  φυσικούς αποδέκτες, η οποία απόφαση μπορεί να εξειδικεύεται περαιτέρω από τις Διευθύνσεις Υδάτων κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων Α και Β κατηγορίας.

  Κατά την άποψή μας, μία γενική απόφαση για όρια ρύπων προτεραιότητας δεν μπορεί να έχει εφαρμογή, παρά μόνον αν διευκρινίζει ρητά τις υποχρεώσεις ανά είδος δραστηριότητας, γεγονός
  εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή με κάποιον τρόπο θα πρέπει να εξειδικεύονται ανά δραστηριότητα, ποιες παράμετροι του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 41354/2641/Ε103/2010 έχουν εφαρμογή και ποια τα όρια που
  θα ισχύουν για τις φυσικοχημικές παραμέτρους (π.χ. για μικρά ξενοδοχεία, χώρους εστίασης -ταβέρνες, μικρές βιοτεχνικές μονάδες κ.λπ.).

  Στην παράγραφο 5 αναφέρεται ότι κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση γνωμοδοτεί η Διεύθυνση Υδάτων για τη «μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων», η οποία κατατίθεται ως
  μέρος του φακέλου για Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ. Η «μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων» αυτή είναι η ίδια με τη «μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής» της ΚΥΑ 145116/2011; Εάν ναι, θα πρέπει να

  χρησιμοποιείται η ίδια ορολογία σε όλες τις περιπτώσεις. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστούν τα περιεχόμενα (κατ’ ελάχιστον) αυτής της μελέτης.

  Στην παρ. 6 του άρθρου 4, στην παρ. 9 του άρθρου 5, στην παρ. 5 του άρθρου 6 και στην παρ. 5 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 145116/2011, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 191002/2013, αναφέρεται ότι για
  τη μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής γνωμοδοτούν υπηρεσίες της Περιφέρειας (Υγείας, Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας) και όχι η Διεύθυνση Υδάτων, όπως αναφέρεται στο
  εξεταζόμενο σχέδιο ΚΥΑ, και χωρίς να διευκρινίζεται αν αυτό γίνεται συμπληρωματικά ή αποκλειστικά. Θα πρέπει να υπάρξει σχετική διευκρίνιση στο άρθρο 11 «Καταργούμενες-Τροποποιούμενες διατάξεις».

  Επιπροσθέτως, τι θα ισχύσει για τα έργα που δεν απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση; Πώς θα καθορίζονται οι υποχρεώσεις τους σε σχέση με την διάθεση των αποβλήτων τους; Θα απαιτείται κάποια
  άδεια διάθεσης λυμάτων ή ο τρόπος διάθεσης θα ορίζεται μέσω της Οικοδομικής Άδειας από τις Υπηρεσίες Δόμησης;

  Άρθρο 8: Στην παράγραφος 3 αναφέρεται ότι «Οι αρμόδιες υπηρεσίες για τα ύδατα, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία ή/και περιβαλλοντική υγιεινή των Περιφερειών/ Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και των
  Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, διενεργούν τους αναγκαίους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και αυτοψίες, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων
  διάθεσης των υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας».

  Πρέπει να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη κατανομή των αρμοδιοτήτων σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, δεδομένου ότι υπάρχουν συναρμόδιες Υπηρεσίες σε διάφορες βαθμίδες της Διοίκησης (Περιφέρεια,
  Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

  Ακόμη, με ελέγχους επιφορτίζονται υπηρεσίες αρμόδιες για τη δημόσια υγεία και την περιβαλλοντική υγιεινή (Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας ΠΕ), οι οποίες δεν έχουν καμία αρμοδιότητα
  επιβολής κυρώσεων με τις περιβαλλοντικές διατάξεις. Οι Υπηρεσίες αυτές θα πραγματοποιούν απλώς ελέγχους για την τήρηση των όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων; Επίσης η Διεύθυνση Υδάτων της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δεν μπορεί να προχωρήσει σε επιβολή κυρώσεων βάσει του Ν. 1650/86.

  Τέλος, οι διοικητικές κυρώσεις προβλέπονται βάσει δύο νόμων (Ν. 1650/86 και Ν. 3199/2003), άρα είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί εάν για την ίδια παράβαση θα επιβάλλονται δύο πρόστιμα ή ένα
  κοινό πρόστιμο. Κατά την άποψή μας δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται δύο πρόστιμα για τον ίδιο, ουσιαστικά, λόγο παρά το γεγονός ότι αυτό γίνεται βάσει διαφορετικών Νόμων, αφού η
  υποβάθμιση/ρύπανση των υδάτων εμπεριέχεται σαν έννοια στην υποβάθμιση/ρύπανση του περιβάλλοντος.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας

  Νίκος Καλογερής

 • 14 Σεπτεμβρίου 2017, 17:01 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MSc

  Συμφωνώ απόλυτα με την Κα ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΟΛΑΚΗ.

  Το υφιστάμενο σχέδιο νόμου, είναι ασαφές, με παραπομπές στην υφιστάμενη νομοθεσία για θέματα που ήδη έχουν ρυθμιστεί.
  Υπάρχει παντελής έλλειψη αναλυτικών πινάκων ή αριθμητικών-μαθηματικών τύπων-σχέσεων, όπως για παράδειγμα σε ενδεικτικούς από την βιβλιογραφία ρυθμούς εφαρμογής επεξεργασμένων ή πρωτοβάθμια επεξεργασμένων λυμάτων σε εδαφικά συστήματα (απορροφητικούς βόθρους, τάφρους, εδαφικά πεδία κτλ), την στιγμή που ακόμα και η 50ετής και πλέον καταργούμενη ΚΥΑ είχε ενδεικτικούς-κατευθυντήριους πίνακες !!
  Δεν δίνει οποιαδήποτε τιμή για τα όρια των διαφόρων παραμέτρων της εκροής. Σε κάθε περίπτωση παραπέμπει στις Δνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες καθορίζουν τις οριακές τιμές των προς διάθεση υγρών αποβλήτων και στη συνέχεια εκδίδεται σχετική Απόφαση της Αποκεντρωμένης.

  Επίσης κάτι άλλο στο οποίο εκφράζω έντονο προβληματισμό, είναι ότι ελλείψη σαφών-κατευθυντήριων προδιαγραφών, τα πάντα πλέον θα καθορίζονται από τους όρους που θα ισχύουν σε κάθε περιοχή και από τις γνωμοδοτήσεις στα πλαίσια της ΜΠΕ κάθε έργου. Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως ενδέχεται για την ίδια ή ανάλογη περίπτωση, άλλες να είναι οι απαιτήσεις της Δ/νσης Υδάτων της Κρήτης και άλλες της Πελοπονήσου ! (φαινόμενο το οποίο συναντάμε ακόμα στην εργασία μας σε πολλές περιπτώσεις, το οποίο ωστόσο έχει μετριαστεί αισθητά με την ΚΥΑ 145116/2011, η οποία είναι ορθώς σαφής και μονοσήμαντη στα ζητούμενα όρια εκροής, όταν έχουμε να κάνουμε με επαναχρησιμοποίηση). Ωστόσο σε περιπτώσεις καθορισμού αποδέκτη, συναντάμε ακόμα το ίδιο πρόβλημα το οποίο σύμφωνα με το υφιστάμενο σχέδιο νόμου, φαίνεται να διαιωνίζεται ελλείψη σαφών οδηγιών και πινάκων ! (Για ίδιες περιπτώσεις, διαφορετικά όρια εκροής απαιτούνται π.χ. από το Υγειονομικό Ρεθύμνου, και από το Υγεινομικό Ιωαννίνων.)

 • 11 Σεπτεμβρίου 2017, 19:55 | Σοφία Χριστοφόρου

  θεωρώ ότι με την ΚΥΑ αυτή θα πρέπει να καλυφθεί το μεγάλο που κενό που υφίσταται διαχρονικά στο εθνικό μας δίκαιο: την μη υποχρέωση λήψης άδειας συλλογής και μεταφοράς υγρών αποβλήτων (αστικών και βοθρολυμάτων) . Ειδικά για τα βοθρολύματα το πρόβλημα είναι τεράστιο αφού ο καθένας τα διαθέτει ανεξέλεγκτα οπουδήποτε, όπως βέβαια μπορεί να κάνει και με τα άλλα υγρά απόβλητα που μεταφέρονται. Ενώ υπάρχει πλαίσιο για τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα (με την Κυα 13588/2006) δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τα μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα. Προτείνω λοιπόν να προβλεφθεί η έκδοση της άδειας αυτής κατά αντιστοιχία με τα στερεά απόβλητα και βάσει του σχετικού πλαισίου και διαδικασιών που ισχύουν με την κυα 50910. με τον τρόπο αυτό θεωρώ ότι θα τεθεί το ελάχιστα αναγκαίο πλαίσιο ελέγχου της μεταφοράς και κυρίως της διάθεσης των υγρών αποβλήτων. Κατά τα λοιπά συμφωνώ με τη φωτεινή Τσιολάκη

 • 11 Σεπτεμβρίου 2017, 19:17 | Σοφί Χριστοφόρου

  θεωρώ ότι με την ΚΥΑ αυτή θα πρέπει να καλυφθεί το μεγάλο που κενό που υφίσταται διαχρονικά στο εθνικό μας δίκαιο: την μη υποχρέωση λήψης άδειας συλλογής και μεταφοράς υγρών αποβλήτων (αστικών και βοθρολυμάτων) . Ειδικά για τα βοθρολύματα το πρόβλημα είναι τεράστιο αφού ο καθένας τα διαθέτει ανεξέλεγκτα οπουδήποτε, όπως βέβαια μπορεί να κάνει και με τα άλλα υγρά απόβλητα που μεταφέρονται. Ενώ υπάρχει πλαίσιο για τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα (με την Κυα 13588/2006) δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τα μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα. Προτείνω λοιπόν να προβλεφθεί η έκδοση της άδειας αυτής κατά αντιστοιχία με τα στερεά απόβλητα και βάσει του σχετικού πλαισίου και διαδικασιών που ισχύουν με την κυα 50910. με τον τρόπο αυτό θεωρώ ότι θα τεθεί το ελάχιστα αναγκαίο πλαίσιο ελέγχου της μεταφοράς και κυρίως της διάθεσης των υγρών αποβλήτων. Κατά τα λοιπά συμφωνώ με τη φωτεινή Τσιολάκη

 • 30 Αυγούστου 2017, 14:59 | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΔΜ

  Από το περιεχόμενο του προτεινόμενου σχεδίου ΚΥΑ, δεν διαφαίνεται να επιτελείται ο επιδιωκόμενος σκοπός, ούτε ο απώτερος στόχος.
  Το παρόν κείμενο, αποτελεί μια αποσπασματική συρραφή, χωρίς συνοχή, προϋφιστάμενων διατάξεων της νομοθεσίας, ισχυουσών και μη, όντας ασαφές και δυσνόητο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρόν κείμενο προβαίνει στον εκσυγχρονισμό των διατάξεων της υπ’ αρ. Ε1β/221/1965 ΚΥΑ (ΦΕΚ 138 Β’) και στην εναρμόνιση με τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως μνημονεύεται στο σκεπτικό του παρόντος, καθώς τα μόνο σημεία της παρούσας που αναφέρονται σε τεχνικά ζητήματα της διάθεσης αποβλήτων έχουν αντιγραφεί σχεδόν αυτούσια από την ανωτέρω ΚΥΑ.
  Περιλαμβάνει συνεχείς παραπομπές στην τήρηση άλλων διατάξεων, η εφαρμογή των οποίων είναι αυτονόητη, ενώ δεν καθορίζει καν το πεδίο εφαρμογής της.
  Επιπρόσθετα, δεν καθορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες και το ρόλο των αναφερόμενων Υπηρεσιών και με ποιες διαδικασίες εμπλέκονται αυτές στην εφαρμογή της. Σημειωτέον, ότι η αλληλεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων μόνο σύγχυση μπορεί να προκαλέσει, τόσο στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, όσο και στους πολίτες και φορείς που καλούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προτεινόμενης ΚΥΑ, καθιστώντας αμφίβολη την ορθή εφαρμογή της και την αποτελεσματική προστασία των υδάτων.
  Υπεισέρχεται σε θέματα που διέπονται ήδη από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και προβλέπει διαδικασίες που έρχονται σε αντίφαση με νομοθετήματα χωρίς να τα τροποποιεί.
  Από τα συμφραζόμενα προκύπτει ότι η εφαρμογή της περιορίζεται μόνο σε έργα και δραστηριότητες των κατηγοριών Α και Β του Ν. 4014/2011 και δεν καλύπτει τις περιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων που παράγουν και διαθέτουν υγρά απόβλητα και δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες.
  Δεδομένου ότι μετά την έκδοση του Ν. 4014/2011 και του Ν. 4042/2012 και την κατάργηση της υπ’ αρ. Ε1β/221/1965 ΚΥΑ (ΦΕΚ 138 Β’), προέκυψε κενό νόμου ως προς την διάθεση των λυμάτων σε επιφανειακούς αποδέκτες, κύριος σκοπός της προτεινόμενης ΚΥΑ θα πρέπει να αποτελεί η κάλυψη αυτού του κενού και ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την διάθεση των λυμάτων στους επιφανειακούς αποδέκτες.

  Η Αν/τρια Προϊσταμένη
  του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης /
  Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού /
  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΟΛΑΚΗ

 • 14 Αυγούστου 2017, 11:06 | Φώτης Τσάγκας

  Καλά θα είναι να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης των μικροπλαστικών (microfibres) στις μονάδες επεξεργασίας υγρών αστικών λυμάτων.

 • Όλες οι αναφορές παρακαλούμε να έχουν άμεση πρόσβαση στις οικίες παραπομπές, ώστε να διευκολύνεται ο αναγνώστης και ο μελετητής.

 • 10 Αυγούστου 2017, 16:23 | Φώτης Τσάγκας

  Καλά θα είναι να ληφθεί υπόψη η αντιμετώπιση των ινών μικροπλαστικών (mikrofibres) στις μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων!

  Πρόβλημα:
  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4420992/Shocking-photos-reveal-plankton-consuming-microplastics.html