Άρθρο 06 – Ειδικές Περιπτώσεις

Α. Κατάλληλα μεμονωμένα συστήματα επεξεργασίας
Στις περιπτώσεις:
α. οικισμών για τους οποίους δεν υπάρχει θεσμική υποχρέωση για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης (Μ.Ι.Π.<2.000), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/1997,β. οικισμών με Μ.Ι.Π. > 2.000 στους οποίους η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης είτε δεν είναι επωφελής για το περιβάλλον είτε δεν ενδείκνυται λόγω υπερβολικού κόστους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 5673/400/1997,
γ. λοιπών δραστηριοτήτων που παράγουν οικιακά/ αστικά λύματα όπως μεμονωμένες ιδιωτικές κατοικίες ή πολυκατοικίες, ξενοδοχειακά καταλύματα και
δ. λυμάτων αμιγώς οικιακού χαρακτήρα, σαφώς διαχωρισμένων, τα οποία προέρχονται από το προσωπικό βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων με Μ.Ι.Π.<2.000,δύνανται να εφαρμόζονται μεμονωμένα συστήματα ή άλλα κατάλληλα συστήματα επεξεργασίας μικρής κλίμακας, σύμφωνα με το Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Διαχείριση Λυμάτων Μικρών Οικισμών, που έχει καταρτίσει και δημοσιοποιήσει η ΕΓΥ και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία θα επιτυγχάνουν το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. Β. Διάθεση υγρών αποβλήτων σε κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας Η διοχέτευση υγρών αποβλήτων σε κατάλληλα αδειοδοτημένες κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας, είναι δυνατή εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών των αρμόδιων φορέων διαχείρισης των δικτύων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Η διοχέτευσή τους γίνεται με τρόπο ώστε να προστατεύεται η υγεία του προσωπικού, να μην προκαλείται ζημιά στα δίκτυα και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, να μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους και να μην επηρεάζεται αρνητικά το περιβάλλον. Η βεβαίωση/άδεια του φορέα διαχείρισης των δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας περί αποδοχής των υγρών αποβλήτων ενσωματώνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εφόσον πρόκειται για έργο/ δραστηριότητα της Α΄ κατηγορίας του Ν.4014/2011 ή υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, στην αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, εφόσον πρόκειται για έργο/ δραστηριότητα της Β΄ κατηγορίας του Ν.4014/2011.Η διοχέτευση των υγρών αποβλήτων στις κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας μπορεί να γίνεται είτε μέσω αποχετευτικού δικτύου, είτε, σε περιπτώσεις μη ύπαρξης αποχετευτικού δικτύου, να συλλέγονται προσωρινά σε στεγανές δεξαμενές και να μεταφέρονται από ειδικά βυτιοφόρα οχήματα, τα οποία θα έχουν την σχετική άδεια για τη χρήση αυτή. Κατά τη διαδικασία πλήρωσης και εκκένωσης των βυτιοφόρων οχημάτων και κατά τη μεταφορά των υγρών αποβλήτων θα τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Απαγορεύεται ρητώς η απόρριψη υγρών αποβλήτων από βυτιοφόρα οχήματα σε δίκτυα αποχέτευσης και σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.Κατά την είσοδο των βυτιοφόρων οχημάτων στην κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας θα πραγματοποιείται έλεγχος σχετικά με το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 14:46 | Αθανάσιος Σουπίλας

  Η υποχρέωση για απολύμανση των αστικών λυμάτων με αποδέκτη το θαλάσσιο περιβάλλον θα πρέπει να εξετάζεται λιγότερο αυστηρά από ότι μέχρι σήμερα. Εξαίρεση αποτελεί η διάθεση σε περιοχές κολύμβησης όπου θα πρέπει να τηρούνται τα όρια της ΚΥΑ για τα νερά κολύμβησης.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 14:38 | Σπυρίδων Δημουλάς, ΕΥΔΑΠ ΑΕ

  Στην παράγραφο Α. «Κατάλληλα μεμονωμένα συστήματα επεξεργασίας», η παραπομπή στο «Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Διαχείριση Λυμάτων Μικρών Οικισμών» της ΕΓΥ πρέπει να συμπληρωθεί με προτεινόμενα όρια διάθεσης ή εύρος ορίων με σαφείς εξαιρέσεις αν υπάρχουν καθώς και τρόπους ελέγχου.
  Στην τελευταία παράγραφο της περίπτωσης Β: «Διάθεση υγρών αποβλήτων σε κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων», θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι «Κατά την είσοδο των βυτιοφόρων οχημάτων στην κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας θα πραγματοποιείται έλεγχος σχετικά με το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων, σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό των αρμόδιων φορέων διαχείρισης των εγκαταστάσεων», ώστε να αποφεύγονται οι παρερμηνείες από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

  Σπυρίδων Δημουλάς
  Διευθυντής Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων
  Γενική Διεύθυνση Αποχέτευσης
  Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 14:48 | Κατερίνα Χριστοδούλου

  Εφόσον μετά τον έλεγχο του είδους και της ποιόητας των αποβλήτων που μεταφέρει ένα βυτιοφόρο οχημα σε μια ΕΕΛ, κριθεί ακατάλληλη η ποιότητα τους για εκκένωση στην ΕΕΛ, ποια θα είναι η σύννομη υποχρέωση του οδηγου βυτιοφόρου σε σχέση με την μετέπειτα διαχείριση του εν λόγω φορτίου;
  Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί και να υποδειχθεί εδώ ο μετέπειτα ασφαλής τρόπος διαχείρισης του φορτίου (ως υποχρέωση του βυτιοφορέα ή/και του παραγωγού αποβλήτου)

  Κατερίνα Χριστοδούλου
  Χημικός ΕΥΑΘ ΑΕ

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 13:05 | Καμπάς Γεώργιος

  Στην τελευταία παράγραφο της Ενότητας Α θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η σημασία της λέξεως »δύναται». Για παράδειγμα εάν έπειτα από έλεγχο διαπιστωθεί η μη εφαρμογή κάποιου κατάλληλου συστήματος επεξεργασίας δραστηριότητας που αναφέρεται στην εν λόγω ενότητα θα πρέπει να επιληφθεί η εφαρμογή κάποιου συστήματος ή όχι;

 • Α.
  Το κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών για την Διαχείριση Λυμάτων Μικρών Οικισμών προφανώς δεν εξαντλεί όλα τα προσφερόμενα μεμονωμένα συστήματα η άλλα κατάλληλα συστήματα επεξεργασίας, επομένως ισοδύναμα με αυτά συστήματα θα μπορούν να εφαρμοσθούν.
  Το ελάχιστο επίπεδο επεξεργασίας στις περιπτώσεις διάθεσης στο έδαφος (διήθηση) λυμάτων από κατάλληλο σύστημα επεξεργασίας μικρής κλίμακας και χωρίς δίκτυο αποχέτευσης να αντιστοιχεί σε απλό σύστημα πρωτοβάθμιας επεξεργασίας (π.χ. τύπου σηπτικής δεξαμενής) όπως αναφέρεται και στο κείμενο.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 00:29 | Νικόλαος Τζουβάρας

  Οι παρατηρήσεις αφορούν στην Ενότητα Β.
  Επισημαίνεται καταρχάς η παράλληλη χρήση τριών (3) όρων (πέραν της “μεταφοράς”) σχετικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων: “διάθεση” (σε εγκαταστάσεις, τίτλος), “διοχέτευση” (σε εγκαταστάσεις, είτε μέσω δικτύου είτε με μεταφορά) και “απόρριψη” (από βυτιοφόρα, είτε σε δίκτυα είτε σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα).
  Ίσως θα ήταν χρήσιμο να προβλεφθεί η ρητή αναγραφή στην, αναφερόμενη στην πρώτη παράγραφο, βεβαίωση / άδεια του αρμόδιου φορέα ότι τα προς αποδοχή υγρά απόβλητα δεν εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης και (ιδίως) των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.
  Η δεύτερη παράγραφος φαίνεται να πάσχει συντακτικά. Επιπρόσθετα δεν προσδιορίζεται ο προορισμός των (ειδικών) βυτιοφόρων και κατά συνέπεια δεν είναι σαφές κατά πόσον δημιουργείται δυνατότητα (στη γενική περίπτωση) μεταφοράς υγρών αποβλήτων από δραστηριότητα μη συνδεδεμένη με δίκτυο αποχέτευσης προς άλλη δραστηριότητα (συνδεδεμένη με δίκτυο αποχέτευσης) προκειμένου μέσω της τελευταίας να διοχετευθούν στο δίκτυο τα υγρά απόβλητα της πρώτης.
  Αν και ο αναφερόμενος στην τέταρτη παράγραφο έλεγχος φαίνεται να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα ο οποίος διαφοροποιεί την υποδοχή από εγκαταστάσεις επεξεργασίας (λυμάτων) μεταφερόμενων υγρών αποβλήτων, έναντι της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους σε δίκτυα αποχέτευσης, δεν φαίνεται να προβλέπονται ούτε (ουσιαστική και με πρακτικούς όρους, αναφορικά με τις προς έλεγχο παραμέτρους και τα σχετικά χρονικά περιθώρια) εξειδίκευση του ελέγχου, αλλά ούτε και οι συνέπειες ενδεχόμενης αρνητικής έκβασής του.
  Σχετικά ίσως θα ήταν χρήσιμος και ο (κανονιστικός) έλεγχος ως προς την ανάμειξη υγρών αποβλήτων διαφορετικού είδους ή διαφορετικής προέλευσης (εγκατάστασης παραγωγής) πλην των αμιγώς οικιακών, εν όψει μεταφοράς τους.
  Νικόλαος Τζουβάρας
  Χημικός Μηχανικός

 • 12 Σεπτεμβρίου 2017, 23:00 | Παναγιώτης Κοτσιώνης

  Η σαφής αναφορά στη δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων αστικής προέλευσης τα οποία περιλαμβάνονται στο Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Διαχείριση Λυμάτων Μικρών Οικισμών, είναι ιδιαίτερα θετική.
  Δημιουργεί όμως έμμεσες συνθήκες αποκλεισμού στην εφαρμογή των ίδιων τεχνολογιών και σε άλλα απόβλητα (π.χ. απόβλητα βιομηχανίας τροφίμων) αν και οι τεχνολογίες αυτές είναι ιδιαίτερα κατάλληλες σε πολλές εφαρμογές πέρα των αστικών αποβλήτων.
  Θα πρέπει να προστεθεί ότι τα συστήματα αυτά είναι αποδεκτό να εφαρμόζονται και σε υγρά απόβλητα άλλης προέλευσης αν από τη σχετική μελέτη αποδεικνύεται η επάρκειά τους.

  Παναγιώτης Κοτσιώνης
  Χημικός Μηχανικός

 • 30 Αυγούστου 2017, 14:56 | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΔΜ

  Τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 6, καλύπτονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 5673/400/1997, και συνεπώς δεν πρέπει να αποτελούν μέρος της παρούσας. Σε περίπτωση, που απαιτείται οποιαδήποτε τροποποίηση ή διευκρίνιση επί του περιεχομένου της ΚΥΑ 5673/400/1997, θεωρούμε δόκιμο, να συμπεριληφθεί ως τροποποίησή της στο άρθρο 11. Εξάλλου, η δυνατότητα διοχέτευσης υγρών αποβλήτων σε κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας, καθορίζονται τόσο από τις ΑΕΠΟ των εγκαταστάσεων αυτών, όσο και από τους κανονισμούς λειτουργίας τους.

  Η Αν/τρια Προϊσταμένη
  του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης /
  Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού /
  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΟΛΑΚΗ

 • 16 Αυγούστου 2017, 09:00 | Δομνίκη

  Το αναφερόμενο όριο πληθυσμού Μ.Ι.Π. > 2.000 λαμβάνει υπόψη την αύξηση του πληθυσμού σε τουριστικούς οικισμούς κατά τους θερινούς μήνες; Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί οικισμοί όπου ο μέσος πραγματικός πληθυσμός είναι πολύ μεγαλύτερος του μόνιμου πληθυσμού.