Άρθρο 07 – Απολύμανση υγρών αποβλήτων

Η απολύμανση των υγρών αποβλήτων σχετίζεται με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των επιφανειακών υδατικών συστημάτων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και με την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ισχύουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354), όπως ισχύει.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας από παθογόνους μικροοργανισμούς και ιούς (πχ άγριος πολιοϊός) πραγματοποιείται, όπου απαιτείται, απολύμανση των προς διάθεση υγρών αποβλήτων πριν την τελική διάθεσή τους σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες. Η αναγκαιότητα απολύμανσης των υγρών αποβλήτων πριν τη διάθεσή τους σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες θα αξιολογείται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων και Υπηρεσίες Υγείας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του υδάτινου αποδέκτη, την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων και τον τρόπο διάθεσής τους.
Για την απολύμανση μπορούν να εφαρμόζονται μέθοδοι όπως χλωρίωση, οζόνωση, υπεριώδης ακτινοβολία, ή συνδυασμός τους, ή άλλου είδους μέθοδοι καταστροφής ή συγκράτησης παθογόνων μικροοργανισμών και ιών, ώστε η διάθεση των υγρών αποβλήτων να µην δηµιουργεί κινδύνους στη δηµόσια υγεία και να εξασφαλίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των εκάστοτε επιφανειακών υδατικών συστημάτων υποδοχής ή την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων.
Η απολύμανση των προς διάθεση υγρών αποβλήτων θα θεωρείται ως αποτελεσματική εφ’ όσον κατ΄ελάχιστον για τις περιπτώσεις χλωρίωσης και υπεριώδους ακτινοβολίας:
i Το εισαγόμενο χλώριο θα αναμιγνύεται καλώς με τα υγρά απόβλητα (π.χ. σε μαιανδρικού τύπου δεξαμενές)
ii Ο χρόνος επαφής από την εισαγωγή του χλωρίου μέχρι τη διάθεση των υγρών αποβλήτων είναι τουλάχιστον 20 πρώτα λεπτά της ώρας και
iii Το υπολειμματικό χλώριο, που θα ανιχνεύεται στα υγρά απόβλητα μετά τον ανωτέρω χρόνο επαφής, είναι τουλάχιστον 0,5 mg/l.
Ο έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου πραγματοποιείται μία τουλάχιστον φορά την ημέρα και τα σχετικά στοιχεία θα καταχωρούνται σε ειδικά για αυτό τηρούμενα βιβλία. Για τη διευκόλυνση αυτού του ελέγχου θα προβλέπεται κατάλληλο σημείο δειγματοληψίας προ της διάθεσης των υγρών αποβλήτων.
Για την απολύμανση με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας θα εξασφαλίζεται ελάχιστη δόση 70 mWsec/cm2 στο τέλος της ζωής των λαμπτήρων και για τον σχεδιασμό του συστήματος UV δεν θα λαμβάνεται τιμή διαπερατότητας μεγαλύτερη από 50%.

Για κάθε μέθοδο απολύμανσης θα πρέπει στην μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων να τεκμηριώνεται η επάρκεια, η αποτελεσματικότητα, οι επιπτώσεις και η ευχέρεια ελέγχου της αποτελεσματικότητας της απολύμανσης. Στην ίδια μελέτη θα καθορίζεται και ο τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου της εν λόγω μεθόδου απολύμανσης.
Στην περίπτωση των υγειονομικών μονάδων (νοσοκομείων κλπ) που διαθέτουν ιδιωτικό σύστημα επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων τους θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποτελεσματική απολύμανση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων καθώς και για τον συστηματικό έλεγχο αυτής.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 14:55 | Σπυρίδων Δημουλάς, ΕΥΔΑΠ ΑΕ

  Επίσης η 2η παρ. του Αρθρου 7 θα πρέπει να συμπληρωθεί ως ακολούθως: «Η αναγκαιότητα απολύμανσης των υγρών αποβλήτων πριν την διάθεσή τους σε επιφανειακούς αποδέκτες θα αξιολογείται κατά περίπτωση από τις αρμοδιες Διευθύνσεις Υδάτων και Υπηρεσίες Υγειας βάσει μελέτης που θα υποβάλλει ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του υδάτινου αποδέκτη, την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των [αποβλήτων και τον τρόπο διάθεσής τους».

  Σπυρίδων Δημουλάς
  Διευθυντής Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων
  Γενική Διεύθυνση Αποχέτευσης
  Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 14:20 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Ο έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου σε καθημερινή βάση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε μικρές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

  Σημειώνεται ότι, η ΚΥΑ Υ2/2600/2001 που αφορά στην ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν ορίζει παραμετρική τιμή για το υπολειμματικό χλώριο (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ), ενώ η συχνότητα παρακολούθησης του υπολειμματικού χλωρίου καθορίζεται ανάλογα με τον όγκο τοu διανεμόμενου παραγόμενου νερού ημερησίως ανά ζώνη παροχής ή ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων μιας ζώνης παροχής. Ενδεικτικά για όγκο παραγόμενου νερού ημερησίως που αντιστοιχεί σε 35.000 κατοίκους, ο αριθμός των δειγμάτων παρακολούθησης είναι 24 δείγματα ετησίως.

  Επίσης, στην ΚΥΑ 5673/400/1997 (εναρμόνιση της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ) για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο ελάχιστος ετήσιος αριθμός δειγμάτων παρακολούθησης καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος επεξεργασίας, και συγκεκριμένα για ισοδύναμο πληθυσμό πάνω από 50.000, ο αριθμός αυτός ορίζεται στα 24 δείγματα/έτος.

  Συνεπώς, προτείνεται ο έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου σε καθημερινή βάση να αφορά μόνο σε ΕΕΛ με Μ.Ι.Π. >50.000 ενώ για μικρότερες εγκαταστάσεις η συχνότητα ελέγχου να είναι η αναφερόμενη στην ΚΥΑ 5673/400/1997, Παράρτημα Ι, παρ. Δ3, όπως αυτή ισχύει. Επομένως, προτείνεται η αντικατάσταση της σχετικής αναφοράς ως εξής:

  «Ο έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου σε ΕΕΛ με Μ.Ι.Π. >50.000 πραγματοποιείται … διάθεσης των υγρών αποβλήτων. Για τις μικρότερες εγκαταστάσεις, η συχνότητα ελέγχου είναι η αναφερόμενη στην ΚΥΑ 5673/400/1997, Παράρτημα Ι, παρ. Δ3, όπως αυτή ισχύει».

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 14:48 | Κατερίνα Χριστοδούλου

  Στο σημείο αναφοράς της αναγκαιότητας ύπαρξης απολύμανσης σε υγειονομικές (νοσοκομειακες) μονάδες, με εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι:
  Βάσει της σχετικής Υ.Α (Υ.Α. οικ. 146163/2012 «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»)εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων (ΚΑΙ ΑΡΑ και ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ) υποχρεούνται να διαθέτουν οι υγεινονομικές μονάδες που διαθέτουν τα απόβλητά τους απ ευθείας σε αποδέκτη (και δεν είναι συνδεδεμένες σε δίκτυα αποχέτευσης).
  Σε περίπτωση όμως που η υγειονομική μονάδα είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο αποχέτευσης, θα ισχύουν οι όροι και κανονισμοί του φορέα διαχείρισης των δικτύων (και εγκαταστάσεων). Σε κάθε περίπτωση, η υγειονομική μονάδα θα πρέπει να διαθέτει και να ακολουθεί τον εσωτερικό κανονισμό διαχείρισης των νοσοκομιακών αποβλήτων της.

  Κατερίνα Χριστοδούλου
  Χημικός ΕΥΑΘ ΑΕ

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 14:03 | Σπυρίδων Δημουλάς, ΕΥΔΑΠ ΑΕ

  Η λεπτομερής περιγραφή του τρόπου εφαρμογής και ελέγχου της απολύμανσης στις παραγράφους 4 έως 6 δεν είναι απαραίτητη και ίσως και να δημιουργήσει προβλήματα κατά την εφαρμογή της, καθώς οι λεπτομέρειες αυτές για το όριο του υπολειμματικού χλωρίου, της ελάχιστης δόσης ακτινοβολίας, κτλ καθορίζονται στην εκάστοτε μελέτη επεξεργασίας των αποβλήτων και σύμφωνα με την απόφαση καθορισμού ορίων για τον συγκεκριμένο αποδέκτη, που θα εκδοθεί.
  Η αναφορά στις υγειονομικές μονάδες στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 7, θα πρέπει να αποσαφηνίζει ποιες υγειονομικές μονάδες απαιτείται να διαθέτουν ιδιωτικό σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Πρέπει να γίνεται αναφορά σε σχετικές νομοθετικές διατάξεις και κανονισμούς που ισχύουν ή/και σε αυτούς που απαιτείται να θεσμοθετηθούν και σε ποιο επίπεδο (κρατικό, αποκεντρωμένης διοίκησης ή φορέα διαχείρισης).

  Σπυρίδων Δημουλάς
  Διευθυντής Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων
  Γενική Διεύθυνση Αποχέτευσης
  Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

 • παρ. 2) Σχετικά με την διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας από παθογόνους μικροοργανισμούς και ιούς:
  Παραδοσιακά στην Ελλάδα, η απολύμανση προδιαγράφεται σε όλες τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων αδιακρίτως και παγίως. Ωστόσο, η βασική Οδηγία 91/271/ΕΟΚ που καθορίζει τους βασικούς κανόνες επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε καμία περίπτωση δεν απαιτεί απολύμανση.
  Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ η απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων είναι μια σπάνια εφαρμοζόμενη πρακτική ειδικά όταν ο αποδέκτης είναι η θάλασσα. Η χρήση χημικών άνευ ουσιαστικού λόγου επιβαρύνει σαφώς το περιβάλλον αφού η παραγωγική τους διαδικασία είναι συνήθως αρκετά ενεργοβόρα διαδικασία συμβάλλοντας αρνητικά στην κλιματική αλλαγή. Είναι βέβαιο ότι οι υδάτινοι αποδέκτες και ειδικά οι θαλάσσιοι δεν “υποφέρουν” ως οικολογικά συστήματα από την παρουσία μικροβίων και ιών, στο βαθμό που η αραίωση είναι επαρκής για να αποτρέψει μεγάλες συγκεντρώσεις τέτοιων φορτίων και να βλάψει κάποια τυχόν ευαίσθητα είδη πανίδας ή βοσκίζοντα ζώα. Οι φυσιολογικές διαδικασίες ισορροπίας μεταξύ των βακτηρίων, ιών, πρωτοζώων ελέγχουν συνήθως σε ικανοποιητικό βαθμό την υπερβάλλουσα παρουσία κάποιου είδους. Το συνήθως τιθέμενο όριο των 500 cfu/100ml αποτελεί δείκτη καλής ποιότητας για νερά κολύμβησης και δεν σχετίζεται με την οικολογική υγεία του υδάτινου αποδέκτη. Αναρωτιέται κάποιος αν έχει νόημα η απολύμανση εκτός κολυμβητικής περιόδου και μάλιστα σε περιοχές που δεν είναι κολυμβητικές ή ποιος είναι ο ουσιαστικός λόγος να υπάρχουν λιγότερα από 200 cfu/100ml στην ελεγχόμενη άρδευση καλλωπιστικών θάμνων.
  Αντιθέτως όταν τα επεξεργασμένα λύματα επηρεάζουν πηγές που χρησιμοποιούνται για απόληψη νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ο κίνδυνος είναι σημαντικός και η υποβάθμιση των πηγών βέβαιη. Η βέλτιστη πρακτική είναι σαφέστατα η πλήρης αποφυγή ανάμιξης πηγών νερού που προορίζονται για παραγωγή πόσιμου νερού με ανεπεξέργαστα ή επεξεργασμένα λύματα. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό τότε η απολύμανση είναι ένα μέτρο που μειώνει τους κινδύνους για το πόσιμη νερό. Μειώνει. Δεν εξαλείφει. Διότι η προβλεπόμενη απολύμανση σπάνια είναι επαρκής για να μετατρέψει τα επεξεργασμένα λύματα σε ασφαλή για μίξη με νερό πηγής για ανθρώπινη κατανάλωση. Πάντα θα απαιτείται πρόσθετη επεξεργασία και απολύμανση. Συνεπώς η προβλεπόμενη απολύμανση μπορεί να νοηθεί μόνο ως υποβοηθητική της τελικής απολύμανσης
  Η πρόθεση του συντάκτη είναι κατανοητή και εύλογη. Κάθε περίπτωση εξετάζεται χωριστά και εκτιμάται η προστασία της δημόσιας υγείας ώστε να επιβληθεί ή όχι απολύμανση. Ωστόσο, στην πράξη, οι κατά τόπους υπεύθυνοι των αναφερομένων αρχών τείνουν να λαμβάνουν την ασφαλέστερη για τους ίδιους προσέγγιση. Επιβάλλοντας παγίως απολύμανση είναι προσωπικά καλυμμένοι έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής ευθύνης. Εύλογο. Συνεπώς το Κράτος θα πρέπει να ορίσει το γενικό πλαίσιο και αρχές που κάθε αρμόδιος κατά περίπτωση επιβάλλει ή όχι απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων εκτιμώντας βεβαίως πρωτίστως την δημόσια υγεία, την οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων αλλά και το ενεργειακό αποτύπωμα και το οικονομικό κόστος της ενέργειας αυτής.
  παρ. 4) Σχετικά με την απολύμανση των προς διάθεση υγρών αποβλήτων:
  Δεν αναφέρεται η περίπτωση του διοξειδίου του χλωρίου που αποδεδειγμένα είναι πολύ δραστικότερου του χλωρίου και υπάρχει εμπειρία στην Ελλάδα. Προτείνεται να προστεθεί:
  Ο χρόνος επαφής από την εισαγωγή του διοξειδίου του χλωρίου μέχρι τη διάθεση των υγρών αποβλήτων είναι τουλάχιστον 3 λεπτά της ώρας και το υπολειμματικό διοξείδιο του χλωρίου που θα ανιχνεύεται στα υγρά απόβλητα μετά το ανωτέρω χρόνο επαφής είναι τουλάχιστον 0,15 mg/l.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2017, 17:40 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MSc

  Συμφωνώ και εδώ με την Κα. ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΟΛΑΚΗ

  Ωστόσο προτείνεται η Διόρθωση της παραγράφου
  «Ο έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου πραγματοποιείται μία τουλάχιστον φορά την ημέρα και τα σχετικά στοιχεία θα καταχωρούνται σε ειδικά για αυτό τηρούμενα βιβλία. Για τη διευκόλυνση αυτού του ελέγχου θα προβλέπεται κατάλληλο σημείο δειγματοληψίας προ της διάθεσης των υγρών αποβλήτων.»

  με

  «Ο έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου σε ΕΕΛ με Μ.Ι.Π. 5.000 ο έλεγχος θα πραγματοποιείται μία τουλάχιστον φορά την ημέρα και τα σχετικά στοιχεία θα καταχωρούνται σε ειδικά για αυτό τηρούμενα βιβλία. Για τη διευκόλυνση αυτού του ελέγχου θα προβλέπεται κατάλληλο σημείο δειγματοληψίας προ της διάθεσης των υγρών αποβλήτων.»

  Σκεπτικό : Ακόμη και αν λειτουργεί σωστά μία ΕΕΛ, η εφαρμογή ενός προγράμματος με πολλές δειγματοληψίες-αναλύσεις δυσκολεύει ειδικά έναν μικρό φορέα που αν δεν τηρήσει το πρόγραμμα παρανομεί, όπως παρανομεί και κάποιος άλλος που δεν λειτουργεί σωστά την ΕΕΛ ή δεν κάνει καμιά ανάλυση. Υπ’ όψιν μας πρέπει να έχουμε όχι μόνο τις μεγάλες – κεντρικές ΕΕΛ , αλλά και μικρά αποκεντρωμένα συστήματα, μεμονωμένες μονάδες σε τουριστικές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες κτλ, η παρακολούθηση των οποίων σε καθημερινή βάση είναι πρακτικά αδύνατη !!!! Δεν μπορεί να είναι απαιτητή η ίδια συχνότητα αναλύσεων τόσο για μία μεγάλη ΕΕΛ με Μ.Ι.Π. >50.000 όσο και για μία μικρή – αποκεντρωμένη ΕΕΛ με Μ.Ι.Π. <2.000 !

 • 30 Αυγούστου 2017, 14:02 | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΔΜ

  Οι περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων διέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β’), συνεπώς δεν υφίσταται λόγος μνημόνευσής τους στην παρούσα.

  Θα πρέπει να διευκρινίζεται σε πιο στάδιο υποβάλλεται «μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων» και πιο το περιεχόμενο αυτής. Ιδιαίτερα για έργα Β’ κατηγορίας, κατά την υπαγωγή των οποίων δεν προβλέπεται η υποβολή τέτοιας μελέτης όπως προαναφέραμε στο προηγούμενο άρθρο, καθώς και για έργα που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Α και Β του Ν. 4014/2011, για τα οποία δεν γίνεται καμία αναφορά στην παρούσα.

  Η Αν/τρια Προϊσταμένη
  του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης /
  Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού /
  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΟΛΑΚΗ