Άρθρο 10 – Μεταβατικές Διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων του άρθρου 5 της παρούσας, από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οριακές τιμές εκπομπής των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης θα καθορίζονται στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων.
2. Μετά την έκδοση των αποφάσεων του άρθρου 5 της παρούσας από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τα υφιστάμενα νομίμως αδειοδοτημένα έργα/δραστηριότητες που διαθέτουν τα επεξεργασμένα υγρά τους απόβλητα σε επιφανειακά ύδατα θα πρέπει, εφόσον δεν πληρούν τα προβλεπόμενα όρια και όρους των αποφάσεων αυτών, να αναθεωρήσουν/τροποποιήσουν την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ, εντός τετραετίας (4 έτη) από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ύστερα από γνωμοδότηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων και Υπηρεσίας Υγείας, κατά τη διαδικασία της αναθεώρησης/ τροποποίησης της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ.
3. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης ισχύουν οι αντίστοιχες αποφάσεις καθορισμού αποδεκτών που είχαν εκδοθεί στο παρελθόν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 της υγειονομικής διάταξης Ειβ/221/1965 (ΦΕΚ Β’ 138) και που αφορούν τον ίδιο ή τους ίδιους αποδέκτες.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2017, 14:03 | Καμπάς Γεώργιος

  Παρ. 1 & Παρ. 3

  Σε περίπτωση υπάρξης παλιών νομαρχιακών αποφάσεων για κάποιο επιφανειακό υδάτινο σώμα στο οποίο διατίθενται τα λύματα μιας δραστηριότητας, η Δ/νση Υδάτων θα γνωμοδοτεί βάσει της παρούσας ΚΥΑ (παρ. 1 του αρθ. 10) ή βάσει των ορίων που ορίζει η νομαρχική απόφαση.

  Θεωρούμε ότι οι δύο παράγραφοι (1 & 3) του άρθ. 10 έρχονται σε σύγκρουση.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2017, 11:35 | ΖΩΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Δ/νση ΠΕΧΩΣΧ της Π.Δ.Ε.

  Στο άρθρο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι περιπτώσεις για έργα και δραστηριότητες που δεν υπάγονται στη διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ καθώς επίσης και οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων αλλά δεν προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις έκδοσης των ΑΕΠΟ και των ΠΠΔ.

 • 30 Αυγούστου 2017, 14:46 | ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΔΜ

  Αναφορικά με το περιεχόμενο της παραγράφου 1 έχουν διατυπωθεί ήδη οι ενστάσεις μας, στο άρθρο 5, που αφορούν την αδυναμία γνωμοδότησης της Δ/νσης Υδάτων για τα έργα Β κατηγορίας, καθώς και την ύπαρξη περιπτώσεων που δεν αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά ή δεν υπάγονται σε ΠΠΔ.

  Η Αν/τρια Προϊσταμένη
  του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης /
  Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού /
  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΟΛΑΚΗ