Άρθρο 11- Κυρώσεις

1. Κτίρια και οι συνοδεύουσες αυτά κατασκευές, που πραγματοποιούνται μετά την 28.7.2011, εντός των περιοχών της παρ.1 του άρθρου 1, καθώς και κτίρια και οι συνοδεύουσες αυτά κατασκευές που έχουν κατασκευαστεί πριν από την ανωτέρω ημερομηνία, αλλά δεν έχουν υπαχθεί, για οποιονδήποτε λόγο, σε διατάξεις νόμων περί αναστολής επιβολής κυρώσεων, κατεδαφίζονται υποχρεωτικά και επιβάλλονται πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
2. Αν ο ενδιαφερόμενος με υπεύθυνη δήλωση στο Δασαρχείο, ενημερώσει ότι θα προβεί αυτοβούλως στην κατεδάφιση – αποκατάσταση της αυθαιρεσίας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αυτοψίας, το Δασαρχείο ενημερώνει το Περιφερειακό Παρατηρητήριο, προκειμένου να ορίσει ελεγκτή δόμησης για τη διαπίστωση της κατεδάφισης – αποκατάστασης της αυθαιρεσίας και επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.