Άρθρο 02 – Έλεγχος περιγραμμάτων οικιστικών πυκνώσεων

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (εφεξής «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ελέγχει τα ιώδη περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων επί των χαρτογραφικών υποβάθρων, που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών, για την τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010. Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, το ως άνω νομικό πρόσωπο προβαίνει στην έναρξη του ελέγχου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζονται η διαδικασία ελέγχου και διορθώσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», εκδίδει διαπιστωτική πράξη για την ολοκλήρωση του ελέγχου της παρ. 1.Στην ανωτέρω πράξη προσδιορίζονται τα οριστικά περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων, καθώς και λοιπά χαρακτηριστικά τους όπως η έκταση, οαριθμός κτιρίων και ηθέση αυτών.
3. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» διαβιβάζει τα οριστικά περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία στη συνέχειατα διαβιβάζει στα οικεία τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών της χώρας για να ελέγξουν αν περιέχονται σε αυτά εκτάσεις, που απαγορεύεται να υπαχθούν στον παρόντα νόμο και ορίζονται στο άρθρο 4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία του ελέγχου, που διενεργείται από τα Τμήματα Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
4. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκδίδει διαπιστωτική πράξη για την ολοκλήρωση του ελέγχου της παρ. 3, στην οποία προσδιορίζονται τα περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους, όπως η έκτασή τους, μετά την αφαίρεση των περιοχών που δεν υπάγονται στον παρόντα νόμο, η αξία της δασικής γης ανά οικιστική πύκνωση και το κόστος αναδάσωσης της παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος.

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 14:25 | enviro 06122018
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Γηηγφφ

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 11:59 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΝΤ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Απαιτείται ρεαλισμός και όχι η προσφιλής τακτική της είσπραξης φόρων και προστίμων.
  Θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος η οποία να αναφέρει ότι: «Μετά το τέλος του ελέγχου στην περίπτωση που η οικιστική πύκνωση πληροί τα κριτήρια της Υ.Α. 34844/2016 (ΦΕΚ 145ΑΑΠ/2016) η περιοχή με τα παραπάνω όρια εντάσσεται σε Τοπικό Χωρικό Σχέδιο με ευθύνη του αρμόδιου Δήμου. Ο Δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας ο οποίος θα πρέπει να προκηρύξει εντός 4 μηνών όλες τις απαραίτητες μελέτες ώστε η περιοχή να πολεοδομηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία»
  Ο μέγιστος Σ.Δ. που θα δοθεί για τις περιοχές Ο.Π. δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,3. Λεπτομέρειες και προδιαγραφές θα καθοριστούν με Υπουργικές Αποφάσεις.

 • 7 Ιανουαρίου 2019, 17:31 | ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΝΑΚΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΠΡΟΤΑΣΗ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: » Περιοχές παραθεριστικής κατοικίας που έχουν οριστεί με Π.Δ. ( πχ ΦΕΚ 456/Δ/ 1985) και οι νόμιμα εντός των αυτών ορίων χωροθετημένες τουριστικές χρήσεις/ εγκαταστάσεις, δεν υπάγονται στα ιώδη περιγράμματα και εάν έχουν περιληφθεί εξαιρούνται αυτών από της ισχύος του παρόντος νόμου».

 • 7 Ιανουαρίου 2019, 17:58 | Π.Κ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Οι περιοχές των Π.Δ. παραθεριστικής κατοικίας και οι νόμιμα χωροθετημένες εντός αυτών τουριστικές χρήσεις – εγκαταστάσεις , δεν υπάγονται στα ιώδη περιγράμματα και αν έχουν περιληφθεί εξαιρούνται αυτών από της ισχύος του παρόντος νόμου.