Άρθρο 02 – Έλεγχος περιγραμμάτων οικιστικών πυκνώσεων

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (εφεξής «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ελέγχει τα ιώδη περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων επί των χαρτογραφικών υποβάθρων, που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών, για την τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010. Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, το ως άνω νομικό πρόσωπο προβαίνει στην έναρξη του ελέγχου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζονται η διαδικασία ελέγχου και διορθώσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», εκδίδει διαπιστωτική πράξη για την ολοκλήρωση του ελέγχου της παρ. 1.Στην ανωτέρω πράξη προσδιορίζονται τα οριστικά περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων, καθώς και λοιπά χαρακτηριστικά τους όπως η έκταση, οαριθμός κτιρίων και ηθέση αυτών.
3. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» διαβιβάζει τα οριστικά περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία στη συνέχειατα διαβιβάζει στα οικεία τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών της χώρας για να ελέγξουν αν περιέχονται σε αυτά εκτάσεις, που απαγορεύεται να υπαχθούν στον παρόντα νόμο και ορίζονται στο άρθρο 4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία του ελέγχου, που διενεργείται από τα Τμήματα Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
4. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκδίδει διαπιστωτική πράξη για την ολοκλήρωση του ελέγχου της παρ. 3, στην οποία προσδιορίζονται τα περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους, όπως η έκτασή τους, μετά την αφαίρεση των περιοχών που δεν υπάγονται στον παρόντα νόμο, η αξία της δασικής γης ανά οικιστική πύκνωση και το κόστος αναδάσωσης της παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος.

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 14:25 | enviro 06122018

  Γηηγφφ

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 14:15 | Ηλίας Μπούσης

  1. Επειδή η περιοχή της οικιστικής πύκνωσης ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ της ανάρτησης του δασικού χάρτη, συνεπώς χωρίς να έχει κριθεί οριστικά ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης που περιλαμβάνει την οικιστική πύκνωση μέσω των διαδικασιών της ανάρτησης – αντίρρησης – εξέτασής της αντίρρησης από την αρμόδια ΕΠ. Ε.Α. – έκδοσης και ανάρτηση της απόφασης της ΕΠ. Ε. Α. – κύρωση του δασικού χάρτη, αυθαίρετα θεωρείται ως δεδομένο ότι ΑΝΕΤΡΑΠΗ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ.
  2. Επειδή δεν αποδεικνύεται τεκμηριωμένα και ορθώς ελεγμένα η πρότερη δασική μορφή της έκτασης , δεν αποδεικνύεται ότι υπήρχε δασικό ισοζύγιο προ της επεμβάσεως και το οποίο ανετράπη και χρήζει ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ.
  3. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου εσφαλμένως θεωρείται ως δεδομένη η πρότερη δασική μορφή των εκτάσεων με τα ιώδη περιγράμματα και αυτομάτως δημιουργούνται τρεις μεγάλες κατηγορίες εκτάσεων του δασικού χάρτη, 1. αυτές με τα θεσμοθετημένα και υπό θεσμοθέτηση όρια (πορτοκαλί και κίτρινα όρια), 2. οι προσωρινά δασικές και μη δασικές για τις οποίες μπορούν να υποβληθούν αντιρρήσεις και 3. οι κατά το παρόν νομοσχέδιο ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΣΙΚΕΣ των ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΣΕΩΝ, στις οποίες χρήζει αποκατάστασης το δασικό ισοζύγιο.
  4. Επειδή οι ανωτέρω κατά το παρόν νομοσχέδιο ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΣΙΚΕΣ των ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΣΕΩΝ εκτάσεις, θεωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ( Άρθρο 2 παράγραφος 3 του ν.998/79, και Άρθρο 10 του ν.3208/2003).
  5. Επειδή οι αναρτημένες οικιστικές πυκνώσεις είναι πασιφανές ότι πάσχουν σε σχέση με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 και η πρόβλεψη που υπάρχει για τις εκτάσεις που δεν θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου ως οριστικές είναι κατεδάφιση, η οποία θα αφορά σε εκτάσεις στις οποίες δεν θα έχει κριθεί οριστικά και νόμιμα ο πρότερος δασικός χαρακτήρας.
  6. Επειδή ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του παρόντος νομοσχεδίου ότι «δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου οι κηρυγμένες λόγω πυρκαγιάς αναδασωτέες εκτάσεις» ενώ δεν γίνεται ρητή αναφορά για την δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου των αναδασωτέων εκτάσεων λόγω εκχέρσωσης δεδομένου ότι το άρθρο 117 του Συντάγματος δεν κάνει διάκριση μεταξύ των εκχερσωμένων και καμένων δασικών εκτάσεων.
  7. Επειδή η τεσσαρακονταετή και εικοσιπενταετή εξαίρεση από την κατεδάφιση, δεδομένου της καταβολής του ενιαίου δασικού προστίμου + των ποσών που αφορούν σε διοικητικές κυρώσεις της δασικής νομοθεσίας + των ποσών για τακτοποίηση στους νόμους περί αυθαιρέτων, δεν δημιουργεί καμιά ασφάλεια δικαίου στον πολίτη παρά φαντάζει μόνο, ως ένα ακόμη εισπρακτικό μέτρο με αβέβαιη εξέλιξη διοικητική και ιδιοκτησιακή.
  8. Επειδή ο διαχωρισμός των πολιτών σε παραβάτες προ του 1975 που εξαιρούνται της κατεδάφισης για 40 χρόνια και μετά του 1975 για 25 χρόνια, ενώ είναι πολλές φορές αδύνατο να αποδειχθεί ο χρόνος με αεροφωτογραφίες ή άλλα στοιχεία, ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανασφάλεια του πολίτη και την διαφαινόμενη με τις συγκεκριμένες μεθοδεύσεις ανεπάρκεια της πολιτείας δεδομένου ότι ο έλεγχος αυτός θα έπρεπε να γίνει από την διοίκηση κι όχι να προσκομίζετε ως στοιχείο από τον διοικούμενο.
  9. Επειδή η τεχνική έκθεση του άρθρου 7 παράγραφος 1ε) που θα τεκμηριώνει/ τα στοιχεία της εκχέρσωσης και την χρονολογία εκχέρσωσης της έκτασης είναι αντικείμενο και του ιδιώτη δασοπόνου.
  10. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: η απόσυρση του παρόντος νομοσχεδίου και η κατάθεση νέου, με την προϋπόθεση ότι θα κριθεί οριστικά ο δασικός ή μη χαρακτήρας των οικιστικών πυκνώσεων και δεν θα θεωρείται δεδομένος όπως θεωρείται με το παρόν και θα λύνεται το ιδιοκτησιακό ζήτημα των εκτάσεων αυτών.

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 11:59 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΝΤ

  Απαιτείται ρεαλισμός και όχι η προσφιλής τακτική της είσπραξης φόρων και προστίμων.
  Θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος η οποία να αναφέρει ότι: «Μετά το τέλος του ελέγχου στην περίπτωση που η οικιστική πύκνωση πληροί τα κριτήρια της Υ.Α. 34844/2016 (ΦΕΚ 145ΑΑΠ/2016) η περιοχή με τα παραπάνω όρια εντάσσεται σε Τοπικό Χωρικό Σχέδιο με ευθύνη του αρμόδιου Δήμου. Ο Δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας ο οποίος θα πρέπει να προκηρύξει εντός 4 μηνών όλες τις απαραίτητες μελέτες ώστε η περιοχή να πολεοδομηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία»
  Ο μέγιστος Σ.Δ. που θα δοθεί για τις περιοχές Ο.Π. δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,3. Λεπτομέρειες και προδιαγραφές θα καθοριστούν με Υπουργικές Αποφάσεις.

 • 7 Ιανουαρίου 2019, 17:31 | ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΝΑΚΗ

  ΠΡΟΤΑΣΗ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: » Περιοχές παραθεριστικής κατοικίας που έχουν οριστεί με Π.Δ. ( πχ ΦΕΚ 456/Δ/ 1985) και οι νόμιμα εντός των αυτών ορίων χωροθετημένες τουριστικές χρήσεις/ εγκαταστάσεις, δεν υπάγονται στα ιώδη περιγράμματα και εάν έχουν περιληφθεί εξαιρούνται αυτών από της ισχύος του παρόντος νόμου».

 • 7 Ιανουαρίου 2019, 17:58 | Π.Κ

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Οι περιοχές των Π.Δ. παραθεριστικής κατοικίας και οι νόμιμα χωροθετημένες εντός αυτών τουριστικές χρήσεις – εγκαταστάσεις , δεν υπάγονται στα ιώδη περιγράμματα και αν έχουν περιληφθεί εξαιρούνται αυτών από της ισχύος του παρόντος νόμου.