Άρθρο 09 – Δράσεις αποκατάστασης δασικού ισοζυγίου

Ως δασικό ισοζύγιο ορίζεται η παροχή δασικών πόρων για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος που έχει υποβαθμιστεί από τις οικιστικές πυκνώσεις της παρ.4 του άρθρου 23 του ν.3889/2010.
1. Ως δράσεις δασικού ισοζυγίου καθορίζονται ιδίως:
α) Δάσωση εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα, επιφάνειας τουλάχιστον ίσης έκτασης με την επιφάνεια της οικιστικής πύκνωσης, είτε με αγορά, είτε με απαλλοτρίωση ιδιωτικών ή δημοτικών εκτάσεων.
β) Αναδάσωση επιφάνειας ίσης έκτασης με την επιφάνεια της οικιστικής πύκνωσης.
γ) Εμπλουτισμός δασικών εκτάσεων με δασική βλάστηση με στόχο τη δημιουργία δάσους.
δ) Χρηματοδότηση μελετών Προστασίας και Διαχείρισης Δασικών Οικοσυστημάτων τα οποία βρίσκονται εκτός διαχείρισης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ε) Χρηματοδότηση των ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας του άρθρου 60 του ν. 4280/2014 (Α΄159).
στ) Χρηματοδότηση Μελετών και Έργων Διευθέτησης Ορεινών Χειμάρρων.
ζ) Δασοτεχνικά έργα προστασίας, όπως αντιπυρικές ζώνες, δασικοί δρόμοι, συντήρηση δασικών δρόμων.
θ) Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών εντός δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, κατά προτεραιότητα κατεδάφιση των κατασκευών εντός των οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος.
2. Ως χωρικό πεδίο δράσεων δασικού ισοζυγίου καθορίζεται, κατά προτεραιότητα, η δημοτική ενότητα, εντός της οποίας βρίσκεται η οικιστική πύκνωση, άλλως ο δήμος, εντός του οποίου βρίσκεται αυτή, ελλείψει δε τέτοιων επιφανειών στον ίδιο δήμο η περιφερειακή ενότητα στην οποία βρίσκεται αυτός.

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 12:10 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΝΤ

  Πραγματικά ένα εξαιρετικό πεδίο δράσης και μία ευκαιρία για την αναβάθμιση και ουσιαστική συνεισφορά στην ανάπτυξη της χώρας από τα κατά τόπους Δασαρχεία και Δ/νσεις Δασών. Με την μόνη διαφορά ότι θα πρέπει οι παραπάνω Υπηρεσίες να αναδιοργανωθούν και να δομηθούν στα πρότυπα Αμερικάνικων και Σκανδιναβικών αντίστοιχων Υπηρεσιών. Φυσικά οι Δ/ντές και οι προϊστάμενοι των παραπάνω Υπηρεσιών θα πρέπει να ελεγχθούν για το έργο που παρήγαγαν τα τελευταία 40 χρόνια, να αξιολογηθούν, να ελεγχθεί το πόθεν έσχες τους και να αντικατασταθούν από επιστήμονες με γνώσεις Project Management, GIS, και ανάπτυξης Δασικών Οικοσυστημάτων. Η ανάπτυξη προϋποθέτει ριζικές αλλαγές και αντιγραφή μεθοδολογίας προηγμένων κρατών.

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 11:16 | Φ.Βρεττού

  Άρθρο 9: Αρνητική εντύπωση ειδικά στο πλαίσιο της σκοπιμότητας του σχεδίου νόμου, προκαλεί το γεγονός ότι η κατεδάφιση αυθαίρετων ως δράση δασικού ισοζυγίου κατατάσσεται τελευταία, ενδεικτικό ίσως για τις προτεραιότητες του/της νομοθέτη αναφορικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος των δασικών αυθαιρέτων.

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 10:59 | WWF Ελλάς

  Ο κατάλογος που προτείνεται δεν έχει καμία σχέση με την «αποκατάσταση περιβαλλοντικού ισοζυγίου» από τη ζημιά που έχει προκληθεί και θα επιταθεί από τις νομιμοποιούμενες αυθαίρετες κατασκευές. Είναι επίσης ανεπαρκής, αναιτιολόγητος και δεν έχει καμία ιεράρχηση των δράσεων. Μερικές μάλιστα από τις δράσεις, όπως η αναδάσωση (δηλαδή η αποκατάσταση του δασικού χαρακτήρα σε εκτάσεις που έχουν υποβαθμιστεί), αποτελούν ούτως ή άλλως αυτοτελή υποχρέωση του κράτους και δεν θα πρέπει να συμψηφίζονται με τις δράσεις δασικού ισοζυγίου.
  Επιπλέον, η κατεδάφιση αυθαιρέτων αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους που διαφυλάσσει τη νομιμότητα. Η πρόβλεψη δράσεων επιλεκτικά για «[κ]ατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών εντός δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, κατά προτεραιότητα κατεδάφιση των κατασκευών εντός των οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος» δεν αποτελεί δράση αποκατάστασης δασικού ισοζυγίου: μάλλον πρόβλεψη τιμωρητική για εκείνους τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που θα αποφασίσουν να μην υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να μην πληρώσουν πρόστιμο τακτοποίησης πρόκειται.