Άρθρο 10 – Δράσεις εποπτείας και ελέγχου

1. Στην διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα ορθοφωτοχαρτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του άρθρου 85 του ν. 4495/2017, τίθεται σε λειτουργία σύστημα τηλεσκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης, μέσω του οποίου εντοπίζεται κάθε νέο κτίριο και προσθήκη εντός των δασών και δασικών εκτάσεων και των εκτάσεων των παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και ενημερώνονται άμεσαοι κατά τόπο αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και το Τοπικό Παρατηρητήριο για την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας.
2.Τα κατά τόπο αρμόδια δασαρχεία και τα τοπικά και περιφερειακά παρατηρητήρια του άρθρου 2 του ν. 4495/2017 προβαίνουν σε ελέγχους ανά τρίμηνο με χρήση κάθε πρόσφορου μέσου (αυτοψίες, dronesκλπ) για τον εντοπισμό παλαιών και νέων αυθαίρετων κατασκευών σε δάση και δασικές εκτάσεις και εκτάσεις των παραγράφων 5α ή 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979.
3.Οι Γενικές Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Δομημένου Περιβάλλοντος συντάσσουν ετησίως έκθεση για την εξέλιξη των θεμάτων εποπτείας, ελέγχου και λήψης κατασταλτικών μέτρων της αυθαίρετης δόμησης εντός των δασών και δασικών εκτάσεων των εκτάσεων των παραγράφων 5α ή 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και την υποβάλλουν στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 11:02 | Φ.Βρεττού

  Άρθρο 10 παρ.1: Η αποτελεσματικότητα των δράσεων εποπτείας του άρθου 10 του σχεδίου νόμου είναι αμφισβητήσιμη. Η χρήση νέων τεχνολογικών μέσων (τηλεπισκόπηση κλπ.) αναφέρεται ήδη στον πρώτο νόμο αυθαιρέτων 4014/2011 (βλ. άρθ.28 σχετικά με την ειδική υπηρεσία κατεδαφίσεων) ενώ μέχρι σήμερα εκκρεμεί η υ.α. για τη ρύθμιση της διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας ορθοφωτοχαρτών του άρθρου 85 του ν.4495/2017 μέσω της οποίας θα γίνεται ο εντοπισμός νέων αυθαιρέτων σύμφωνα με το σχέδιο νόμου.

  Άρθρο 10 παρ.2: Η διατύπωση περιορίζει την αρμοδιότητα ελέγχου των δασικών υπηρεσιών, καθώς δεν αναφέρει την περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 3του ν.998/79 σχετικά με τις κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις. Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου αφαιρώντας τη σχετική αναφορά ως εξής: «Τα κατά τόπο αρμόδια δασαρχεία και τα τοπικά και περιφερειακά παρατηρητήρια του άρθρου 2 του ν. 4495/2017 προβαίνουν σε ελέγχους ανά τρίμηνο με χρήση κάθε πρόσφορου μέσου (αυτοψίες, drones κλπ) για τον εντοπισμό παλαιών και νέων αυθαίρετων κατασκευών σε δάση, δασικές εκτάσεις και εκτάσεις του άρθρου 3 του ν. 998/1979.»
  Άρθρο 10 παρ.3: Κατ’ αναλογία με τα παραπάνω, προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου.

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 11:44 | Φ.Βρεττού

  Άρθρο 10 παρ.1: Η αποτελεσματικότητα των δράσεων εποπτείας του άρθου 10 του σχεδίου νόμου είναι αμφισβητήσιμη. Η χρήση νέων τεχνολογικών μέσων (τηλεπισκόπηση κλπ.) αναφέρεται ήδη στον πρώτο νόμο αυθαιρέτων 4014/2011 (βλ. άρθ.28 σχετικά με την ειδική υπηρεσία κατεδαφίσεων) ενώ μέχρι σήμερα εκκρεμεί η υ.α. για τη ρύθμιση της διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας ορθοφωτοχαρτών του άρθρου 85 του ν.4495/2017 μέσω της οποίας θα γίνεται ο εντοπισμός νέων αυθαιρέτων σύμφωνα με το σχέδιο νόμου.
  Άρθρο 10 παρ.2: Η διατύπωση περιορίζει την αρμοδιότητα ελέγχου των δασικών υπηρεσιών, καθώς δεν αναφέρει την περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 3του ν.998/79 σχετικά με τις κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις. Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου αφαιρώντας τη σχετική αναφορά ως εξής: «Τα κατά τόπο αρμόδια δασαρχεία και τα τοπικά και περιφερειακά παρατηρητήρια του άρθρου 2 του ν. 4495/2017 προβαίνουν σε ελέγχους ανά τρίμηνο με χρήση κάθε πρόσφορου μέσου (αυτοψίες, drones κλπ) για τον εντοπισμό παλαιών και νέων αυθαίρετων κατασκευών σε δάση, δασικές εκτάσεις και εκτάσεις του άρθρου 3 του ν. 998/1979.»
  Άρθρο 10 παρ.3: Κατ’ αναλογία με τα παραπάνω, προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου.