Άρθρο 08 – Ενιαίο δασικό πρόστιμο

1. Ορίζεται ενιαίο δασικό πρόστιμο για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου: α) του κτιρίου που βρίσκεται εντός των περιγραμμάτων των οικιστικών πυκνώσεων που προσδιορίζονται στην διαπιστωτική πράξη της παρ.4 του άρθρου 2, β) του καταληφθέντος περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, όπως αυτός καθορίζεται από τις διοικητικές πράξεις της δασικής υπηρεσίας για την προστασία της έκτασης, και γ) των συνοδευουσών το κτίριο κατασκευών εντός του περιβάλλοντος χώρου.
2. Ο υπολογισμός του ενιαίου δασικού προστίμου γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω αλγόριθμο που περιλαμβάνει τις ακόλουθες μεταβλητές:
ΕΔΠ = (TEV + ARC) x EX + CR + (BS+c0 x BSyp) x Z x c1 x c2 x c3 x c4
Όπου:
TEV: αξία δασικής γης/στρέμμα που αφορά την συνολική κατάληψη χώρου που υπάγεται στη ρύθμιση,
ARC: το κόστος αναδάσωσης/στρέμμα που αφορά τη συνολική κατάληψη χώρου που υπάγεται στη ρύθμιση,
όπως TEV και ARC έχουν προσδιορισθεί με την υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 2
EX: η έκταση εκχέρσωσης
CR: σταθερό ποσό 1000 €, που καλύπτει την συνολική ευθύνη για τις υποδομές της οικιστικής πύκνωσης
BS: η επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα του κτιρίου που υπάγεται στη ρύθμιση (εκτός του υπογείου, εάν υπάρχει)
ΒSyp: η επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα του υπογείου, εφόσον υπάρχει
Z: η τιμή της αντικειμενικής αξίας της πλησιέστερης στην πύκνωση ζώνης
c0: μειωτικός συντελεστής για το υπόγειο
c1: σταθερός συντελεστής 0,15, όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 100 του ν. 4495/2017
c2: σταθερός συντελεστής 1,5 για τη δόμηση χωρίς οικοδομική άδεια
c3: συντελεστής παλαιότητας του κτιρίου. Για τα κτίρια της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος ο συντελεστής παίρνει την τιμή 0,4. Για τα κτίρια της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος ο συντελεστής παίρνει την τιμή 0,6 εφόσον έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους έως 31/12/2003 και 1,2 στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
c4: συντελεστής επιφάνειας. Για κτίρια μέχρι 100 τ.μ. ο συντελεστής είναι 1,3 και 1,5 για κτίρια έως 200 τ.μ.. Για κτίρια πάνω από 200 τ.μ. ο συντελεστής είναι1,7.
Το δασικό ενιαίο πρόστιμο για τις συνοδεύουσες κατασκευές, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5 παρ.8, υπολογίζεται με βάση το κόστος των εργασιών για τις κατασκευές αυτές Αν το κόστος εργασιών ανέρχεται έως το ποσό των 15.000€ το πρόστιμο είναι 1000€, αν το κόστος είναι από 15.000 € έως 30.000 € το πρόστιμο είναι 3000€ και στις περιπτώσεις που το κόστος εργασιών υπερβαίνει τις 30.000€ το πρόστιμο είναι 5000€. Το κόστος των εργασιών υπολογίζεται με βάση το παράρτημα Β του ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α)

3.Το ποσό του ενιαίου δασικού προστίμου μειώνεται κατά 33% για την πρώτη και μοναδική κατοικία και για κτίρια εντός ιδιωτικών δασών και ιδιωτικών δασικών εκτάσεων. Αν συντρέχουν και οι δύο ως άνω περιπτώσεις το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%
4.Το ενιαίο δασικό πρόστιμο αποδίδεται υπέρ ειδικού κωδικού που εφεξής ονομάζεται «Αντισταθμιστικό Δασικό Ισοζύγιο Οικιστικών Πυκνώσεων» στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Ο ειδικός κωδικός δημιουργείται εντός 60 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και οι πιστώσεις του διατίθενται αποκλειστικά για την επίτευξη των δράσεων του άρθρου 9, απαγορευόμενης απολύτως της διάθεσής των για άλλο σκοπό.
5. Το ποσό του ενιαίου δασικού προστίμου καταβάλλεται σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 100 ευρώ, ή εφάπαξ. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού ποσού του προστίμου. Η υπερημερία ως προς την καταβολή πέντε δόσεων, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη ρύθμιση, την εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και την αναβίωση των διοικητικών πράξεων. Σε περίπτωση έκπτωσης από τη ρύθμιση, εφόσον έχει καταβληθεί μέρος του ενιαίου ειδικού προστίμου, αυτό συμψηφίζεται με τα πρόστιμα που καθορίζονται στο πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να ρυθμιστεί η διαδικασία κατάθεσης, απόδοσης του ειδικού προστίμου και απόδειξης εξόφλησης αυτού, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.
7.Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την έκδοση της πράξης της παρ. 4 του άρθρου 2, συγκεκριμένες προτάσεις και μελέτες για την υλοποίηση των έργων της παρ.1 του άρθρου 9, μετά την αξιολόγηση των προτάσεων των Αποκεντρωμένων Δασικών Υπηρεσιών. Για την διάθεση των χρημάτων που θα συγκεντρωθούν για το δασικό ισοζύγιο, θα υποβάλλεται στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής έκθεση, ανά έτος, που θα συντάσσεται από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 14:46 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ

  Πρέπει να αποφασίσουμε όμως αν ο παρόν νόμος έχει ΚΑΙ πολεοδομικό χαρακτήρα. Γιατί αν δεν (3η παράγραφος του 1ου άρθρου) τότε δεν έχουν νόημα και τα 1000€. Αν έχει -που μακάρι να είχε γιατί 61 χρόνια ομηρίας πάνω στο ακίνητό μου +40 ακόμη έτη = 101 έτη καταβολής λύτρων χωρίς οριστική λύση, παραπάει- με χαρά να δώσουμε τα 1000€. Αν όχι όμως, τότε βγάλτε το.

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 14:57 | Α. ΛΕΚΚΑΣ

  Το 1975 αγόρασα με συμβόλαιο έναν αγρό, αμπέλι συγκεκριμένα, το οποίο τον επόμενο χρόνο χάλασα και έχτισα ένα μικρό σπίτι 49 τ.μ. Η αγορά έγινε με νόμιμο συμβόλαιο, που έχει μετεγραφεί νόμιμα στο τοπικό υποθηκοφυλακείο, πληρώνοντας τα τέλη μεταβίβασης και την εφορία και ότι άλλο ζητήθηκε από την πολιτεία να πληρώσω, και το δήλωσα με βάση το νόμο του 1977 πληρώνοντας τα αντίστοιχα ποσά που ζήτησε η πολιτεία. Επίσης μέχρι το 1978 εγκρίθηκε η ηλεκτροδότηση από το κράτος και η παροχή νερού και καταβλήθηκαν και τα αντίστοιχα χρήματα για τη σύνδεση με τα αντίστοιχα δίκτυα.
  Η γυναίκα που μου το πούλησε, το είχε κληρονομήσει το 1971 από τον πατέρα της, ο οποίος με τη σειρά του είχε αγοράσει τον αγρό το 1930. Όλες αυτές οι αγοραπωλησίες έγιναν με νόμιμα συμβόλαια, που έχουν μετεγραφεί στα κατά τόπους υποθηκοφυλακεία.
  Δεν καταπάτησα κανένα δάσος και καμία δημόσια έκταση. Πως είναι δυνατόν σήμερα στα 80 μου χρόνια να μου λέτε να πληρώσω αυτά τα εξωφρενικά ποσά για κάτι που έχω νόμιμα αποκτήσει; Είναι δυνατό να με εξομοιώνεται με κάποιον που καταπάτησε δημόσιες εκτάσεις ;
  Επιπλέον τα πρόστιμα αυτά που διαβάζω σε διάφορα παραδείγματα ιστοσελίδων στο ιντερνετ είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτά τα ποσά μπορούν να τα πληρώσουν μόνο οι πολλοί πλούσιοι που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πληρώσουν αυτά τα δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Ενώ για εμάς τους απλούς συνταξιούχους αυτά τα ποσά σημαίνουν δήμευση !!
  Στα 80 μου χρόνια μου λέτε να πληρώνω για τα επόμενα χρόνια της ζωής μου αυτά τα εξωφρενικά ποσά για κάτι που απέκτησα νόμιμα και πλήρωσα τότε ότι ζητήθηκε από την πολιτεία, δεν καταπάτησα δημόσια έκταση, δεν θα υπάρχει η τακτοποίηση στο μέλλον και δεν θα μπορώ να το μεταβιβάσω στα παιδιά μου.
  Όλα αυτά που ανέφερα παραπάνω νομίζω ότι πρέπει να τα λάβετε υπόψη και να τροποποιηθούν στο νόμο.

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 12:58 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΝΤ

  Απαράδεκτο το άρθρο στο σύνολό του. Πρέπει να εξαφανιστεί στην λογική της πολεοδόμησης των περιοχών Οικιστικών Πυκνώσεων. Τυχόν επί πλέον τετραγωνικά που θα προκύψουν μετά την πολεοδόμηση και τον Σ.Δ. που θα οριστεί μπορεί να ρυθμίζονται με τον Ν4495/17. Η ξαφνική αγάπη της Διοίκησης για το περιβάλλον ιδιαίτερα εντός οικιστικών πυκνώσεων όταν λόγω ανυπαρξίας της αποψιλώθηκαν ολόκληροι Ορεινοί Όγκοι στο παρελθόν αποτελεί τεράστια υποκρισία και αναδύει οσμή συντεχνιακών συμφερόντων διαιώνισης προβλημάτων εμπλοκής δασικών και πολεοδομικών θεμάτων και πολιτικής ομηρίας χιλιάδων πολιτών.

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 11:22 | ΛΕΜΟΝΙΑ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΣΕΩΝ
  1) Πρέπει ο κάθε πολίτης ταυτόχρονα με το αίτημα υπαγωγής στις ρυθμίσεις του νόμου να έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει επί της ουσίας τον χαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας του, αν αυτός προκύπτει από ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ δασικό χάρτη. Είναι πλέον γνωστό ότι οι πολίτες των οποίων οι ιδιοκτησίες είχαν χαρακτηριστεί δασικές, με βάση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ δασικούς χάρτες ενώ έφεραν τίτλους ιδιοκτησίας και προσέφυγαν στις επιτροπές του άρθρου 14, αποχαρακτηρίστηκαν άμεσα, διαπιστώνοντας την προχειρότητα και την σωρεία λαθών επί των ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ δασικών χαρτών. Στο νομοσχέδιο χαρακτηρίζονται συλλήβδην όλοι οι ευρισκόμενοι εντός οικιστικών πυκνώσεων καταπατητές, χωρίς διάκριση ανάμεσα σε όσους καταπάτησαν δημόσια γη ή αγόρασαν νόμιμα.
  2) Οι οικιστικές πυκνώσεις δημιουργήθηκαν με συνυπεύθυνη την πολιτεία εδώ και 60 χρόνια (διάνοιξη δρόμων, παροχές ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, οικοδομικές άδειες, νομιμοποιήσεις των ετών ’77, ’83, ’11, ’13, ’17) αν αυτοί οι οικισμοί δεν ρυθμιστούν πολεοδομικά και τώρα πότε θα ρυθμιστούν; Η ομηρία των πολιτών πότε θα λήξει; Αφού ο σκοπός του νομοθέτη είναι η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος θα έπρεπε για να υπαχθεί το ακίνητο στις ρυθμίσεις να υπάρχει ως απαράβατος όρος η ύπαρξη ιδιοκτησίας με νόμιμες διαδοχικές συμβολαιογραφικές πράξεις σε βάθος τουλάχιστον 100 χρόνων.
  3) Οι ιδιοκτησίες εντός των οικιστικών πυκνώσεων για τις οποίες μετά ενδελεχή έλεγχο, αποδειχθεί ότι χαρακτηρίσθηκαν ως δασικές από λάθος που οφείλετω σε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ δασικό χάρτη, θα πρέπει τα πρόστιμα και τα ποσά νομιμοποιήσεων που έχουν καταβληθεί να συμψηφιστούν με το ενιαίο δασικό πρόστιμο, ως πράξη συγνώμης από την Πολιτεία για την πολύχρονη ταλαιπωρία του πολίτη.
  4) Οι άδειες λυομένων προ του 1975 για να εκδοθούν, απαραίτητο στοιχείο που ζητούσαν οι πολεοδομίες ήταν να υπάρχει βεβαίωση από το δασαρχείο, ότι η περιοχή δεν υπόκειται στη δασική νομοθεσία, σήμερα τα δασαρχεία δεν αναγνωρίζουν αυτά τα πιστοποιητικά λέγοντας ότι είναι βεβαιώσεις πληροφοριακού περιεχομένου!! ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Ή ΟΧΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ; Οι δασικές υπηρεσίες για την ίδια ιδιοκτησία για το 1970 δίνουν βεβαίωση ότι δεν είναι δάσος, για το 1982 ότι είναι δάσος, για το 2007 ότι δεν είναι δάσος (γεγονός υπαρκτό) και μετά φταίει ο πολίτης που οικοδόμησε. Σήμερα τιμωρούμεθα για αδίκημα που υποτίθεται ότι διαπράχθηκε πριν την ύπαρξη της σχετικής απαγορευτικής νομοθεσίας. Αφού το ’65 η περιοχή ήταν οικιστική η διοίκηση έδινε άδειες λυομένων και το ’82 η περιοχή χαρακτηρίσθηκε δασική. Το παράδειγμα είναι πραγματικό – περιοχή Πόρτο Ράφτη Αττικής.
  5) Για τις ιδιοκτησίες οι οποίες κηρύχθηκαν αναδασωτέες όχι μετά από απόφαση των επιτροπών του άρθρου 14 αλλά κατευθείαν από τον δασάρχη πρέπει α) να γίνεται επανέλεγχος λόγω συχνών εκβιασμών και β) επειδή ο πολίτης τότε, ποτέ δεν μπορούσε επί της ουσίας να αμφισβητήσει τον αναδασωτέο χαρακτήρα της έκτασής του ακόμα και αν είχε απόλυτο δίκιο, αφού στερείτο του δικαιώματος να προσφύγει στις επιτροπές ΕΔΑ! Θα είναι δίκαιο αυτός που θα μπεί στη ρύθμιση του νόμου, με τον ίδιο τρόπο που ανακαλούνται οι υπόλοιπες διοικητικές πράξεις και αποφάσεις να ανακαλείται και η απόφαση αναδάσωσης για τις ανωτέρω περιπτώσεις.
  6) Θα είναι απαράδεκτο να μην επιτρέπεται η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας στους πολίτες οι οποίοι διαθέτουν τίτλους και έχουν εξοφλήσει το ενιαίο δασικό πρόστιμο.
  7) Τα 1000 ευρώ βάσει του άρθρου 1 §3 δεν έχουν λόγο είσπραξης αφού δεν θα υπάρχει πολεοδομική συγκρότηση της περιοχής.
  8) Πότε τελικά θα υπάρξει μία τελεσίδικη λύση του προβλήματος των οικιστών επί των ανωτέρω πυκνώσεων; Πόσες φορές ακόμα θα πρέπει να πληρώσουν στο κράτος το ακίνητό τους οι πολίτες; Θα γίνει κάποτε κάτι ώστε ο πολίτης να αποκτήσει εμπιστοσύνη προς το κράτος του;; . Οι οικιστικές πυκνώσεις έχουν απολέσει το δασικό χαρακτήρα τους πριν χρόνια και είναι αδύνατον πλέον να λειτουργήσουν ως δασικά οικοσυστήματα.
  9) Οι ιδιοκτήτες οι οποίοι μετά τον έλεγχο δεν συμπεριληφθούν στις οικιστικές πυκνώσεις θα έχουν το δικαίωμα αντιρρήσεων επί του δασικού χάρτη πριν τη κύρωσή του;
  10) Στο νομοσχέδιο θα πρέπει να προβλεφθεί χρόνος ώστε να μπορούν να γίνουν διορθώσεις επί των σχεδίων των οικιστικών πυκνώσεων από την Κτηματολόγιο πριν την διόρθωση των δασικών χαρτών.

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 09:21 | ΠΟΛΙΤ ΕΞΩΡ ΣΥΛΛ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

  Απαιτείται η μορφή του δασικού προστίμου να είναι συμβολική κατά συνέπεια να μειωθεί σημαντικά με τον τρόπο υπολογισμού του και να ληφθούν υπόψη και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
  Διότι με τα προτεινόμενα πρόστιμα θα παρουσιασθεί το φαινόμενο η αξία του πρόστιμου να είναι μεγαλύτερη από την αξία του ακινήτου, λόγω και της παλαιότητας, γεγονός που το καθιστά ασύμφορο και σε πολλές περιπτώσεις αντικίνητρο για την καταβολή του.
  Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πολεοδομική συγκρότηση της περιοχής βάσει του άρθρου 1 § 3 καθώς και της μείωσης των εισοδημάτων επιβάλλεται να αλλάξουν κάποιες μεταβλητές στον τρόπο υπολογισμού του δασικού προστίμου.
  ΠΡΟΤΑΣΗ μεταβολής
  § 2 Για τον υπολογισμό του ενιαίου δασικού προστίμου γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω αλγόριθμο που περιλαμβάνει τις ακόλουθες μεταβλητές:
  Μεταβλητή «CR: σταθερό ποσό 150€, που καλύπτει τη συνολική ευθύνη για τις υποδομές της οικιστικής πύκνωσης»
  Μεταβλητή «Ζ: Αντικαθίσταται «η τιμή της χαμηλότερης αντικειμενικής αξίας ζώνης του οικείου Δήμου μειωμένη κατά 25%»
  Τελευταία παράγραφος-αντικατάσταση ποσών. Το πρόστιμο για τις συνοδεύουσες κατασκευές ….Αν το κόστος εργασιών ανέρχεται έως το ποσό των 15.000€ το πρόστιμο είναι 500€, αν το κόστος είναι από 15.000€ έως 30.000€το πρόστιμο είναι 1.500€…..
  § 3. Αντικατάσταση «Αν συντρέχουν και οι δύο ως άνω περιπτώσεις το πρόστιμο μειώνεται κατά 60%»
  § 5. Αντικατάσταση «Το ποσό του ενιαίου δασικού προστίμου καταβάλλεται σε εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο μηνιαίας δόσης τα πενήντα (50) ευρώ ή εφάπαξ»

  Σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013 άρθρο 17 υπάρχουν μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80%, άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) 67%, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι κ.λπ,) όπως με λεπτομέρεια αναφέρονται στον συγκεκριμένο νόμο καθώς και χαμηλό-συνταξιούχοι. Αυτό είναι επιβεβλημένο να γίνει για την ισονομία των πολιτών.
  ΠΡΟΤΑΣΗ προσθήκης
  Οι ανωτέρω μειώσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 του Ν. 4178/13 να συμπεριληφθούν στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου.

 • Oι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κατασκευών εντός οικιστικών πυκνώσεων, έχουν ήδη καταβάλλει σημαντικά πρόστιμα για την τακτοποίησή τους πριν την εισαγωγή των σχετικών διατάξεων με τους πρώτους νόμους 4014/2011, 4178/2013 και πρόσφατα με τον 4495/2017.
  Τώρα η πολιτεία επανέρχεται και επιβάλλει επί πλέον πρόστιμα για την διατήρηση του δασικού ισοζυγίου.
  Οι παραπάνω κατασκευές κυρίως έχουν ανεγερθεί ως πρώτη κατοικία από μικροιδιοκτήτες χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων, λόγω έλλειψης πολεοδομικής και χωροταξικής πολιτικής της πολιτείας και βέβαια λόγω έλλειψης ορθού ελεγκτικού μηχανισμού.Η πολιτεία διαχρονικά μάλιστα φρόντισε να δημιουργήσει όλες τις απαραίτητες υποδομές για την λειτουργία παρόμοιων οικισμών.
  Είναι καιρός πλέον να σταματήσει η οικονομική αφαίμαξη των ανθρώπων αυτών.
  Το πρόστιμο στις περιπτώσεις αυτές, ας είναι ένα συμβολικό ποσόν και ας προστεθεί στα αντίστοιχα των ρυθμίσεων με τις διατάξεις περί αυθαιρέτων.

  Νικόλαος Χρ. Ζαχαριάς
  Αγρονόμος τοπογράφος Μηχανικός
  zaxarn@otenet.gr

 • 7 Ιανουαρίου 2019, 09:59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

  Καλησπέρα σας,

  Το σχέδιο νόμου είναι εντελώς προχειρογραμμένο και ενδεικτικό της αμάθειας και της παρωχημένης λογικής των ανειδίκευτων πλέον υπαλλήλων του δημοσίου.
  Συγκεκριμένα, δεν λαμβάνει υπόψιν καθόλου τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις στην χώρα μας τα τελευταία 40 χρόνια. Η Αττική ήταν μία περιοχή με 2 εκατομ. κατοίκους και πλέον απαριθμεί πάνω από 4,5 εκατομ. Από αυτό κα μόνο το στατιστικό θα έπρεπε να λάβει υπόψιν τις αλλαγές χρήσεις γης το σχέδιο νόμου.

  Επιπρόσθετα, δεν είναι δυνατόν να εξαιρούνται από το νομοσχέδιο εκτάσεις για τις οποίες υπάρχει δικαστική απόφαση η οποία αναιρεί τις οποιεσδήποτε αξιώσεις του δημοσίου ή του δασαρχείου, είναι άραγε η δικαστική εξουσία υποχείριο της εκτελεστικής; Αυτή είναι η δημοκρατία που εξαγγέλλεστε;

  Τα πρόστιμα δεν λαμβάνουν υπόψιν αλλά ούτε και συμψηφίζονται με τα οποιαδήποτε διοικητικά ή άλλα πρόστιμα έχει ήδη πληρώσει ο εκάστοτε πολίτης και ακόμα και αν τα πληρώσει εκ νέου δεν κατοχυρώνεται η έκτασή του αλλά απλά «δανείζεται» την έκταση για ένα χρονικό διάστημα από το κράτος, την έκταση που ο ίδιος έχει πληρώσει στο πολλαπλάσιο.

  Θα ήταν καλό να εμπλέκονται σε τέτοια σοβαρά νομοσχέδια που επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες και ειδικοί εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό και όχι μόνο οι αδαείς δημόσιοι υπάλληλοι του ελληνικού κράτους. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όχι μόνο δεν λύνει προβλήματα αλλά δημιουργεί επιπρόσθετα κρατώντας σε ομηρία παρανόμως τους πολίτες.
  Πραγματικά λυπάμαι για εσάς που δημοσιεύσατε ένα τόσο προχειρογραμμένο νομοσχέδιο. Ελπίζω να το αποσύρετε και να το διορθώσετε άμεσα λαμβάνοντας υπόψιν τα σχόλια του κόσμου.

 • 3 Ιανουαρίου 2019, 15:39 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ

  ΔΙΑΒΑΣΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΧΩ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  1/ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ. ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΙΤΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΤΥΧΕ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 70%. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ 23/7/18 Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΨΕΙ ΟΤΙ ΑΠΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ.

  2/ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΟ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Ή ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.

  3/ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΥΧΟΝ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ.

  4/ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΟΣΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΝΑ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ.

  5/ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΕΙ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΧΤΙΣΤΙΚΑΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΎΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΟΛΌΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ.

  6/ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΗΚΑΝ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ 23/7/2018 ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Η’ ΕΙΧΑΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΤΣΙ ΝΑ ΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΟΥΝ.

  7/ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟ ΤΟΥ 1975 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΑ. ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΠΟ ΤΑ 25ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΙΕΣ.

  Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ ΘΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΠΑΤΑΓΩΓΩΣ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕ ΤΟΣΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΟΡΟΥΣ.

 • ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ, ΙΩΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Το σχέδιο νόμου το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι 8 Ιανουαρίου , μπορεί να μην λύνει τελεσίδικα το πρόβλημα, αφού γνωρίζουμε ότι αυτό έρχεται μόνο με την αναθεώρηση του άρθρου 24, αλλά ανακουφίζει τους πολίτες από τα πολλά προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί με την μη επίλυση του δασικού προβλήματος.
  Το συγκεκριμένο όμως σχέδιο νόμου , χρήζει απαραιτήτων βελτιώσεων για να μπορεί να είναι αφενός μεν ωφέλιμο στους πολίτες, αφετέρου να αισθάνεται ο πολίτης εμπιστοσύνη στην πολιτεία ,ότι δεν θα εξακολουθήσει να είναι όμηρος άλλα 25 ή 40 χρόνια διότι τότε θα έχει κληρονομήσει στα παιδιά του όχι την περιουσία του αλλά το πρόβλημα.
  Στο πλαίσια αυτό θεωρούμε απαραίτητες διορθώσεις – βελτιώσεις του Νομοσχεδίου προς όφελος των πολιτών , προς όφελος μιας δοκιμαζόμενης κοινωνίας όπου την τελευταία δεκαετία έχει υποστεί τεράστιες μειώσεις σε μισθούς και σε συντάξεις.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

  1. Ο πολίτης πρέπει να αισθανθεί εμπιστοσύνη απέναντι στην πολιτεία. Η ερώτηση του πολίτη είναι τι θα γίνει μετά 25 και 40 χρόνια , θα έχουμε πάλι νέα ρύθμιση και νέα εξαίρεση της κατεδάφισης για τα επόμενα τότε 25 χρόνια. Μη ξεχνάμε ότι ο νόμος Τρίτση εξαιρούσε της κατεδάφισης το ακίνητο και στο νόμο αυτό έχουν υπαχτεί σχεδόν όλοι οι πολίτες που σήμερα βρίσκονται εντός οικιστικών πυκνώσεων και έκτισαν προ του νόμου Τρίτση , γιατί απλά κανένας δεν γνώριζε τότε ότι ευρίσκετο εντός φερομένων δασικών εκτάσεων και κανένας φορέας δεν εμπόδιζε τον πολίτη να υπαχθεί στην ρύθμιση Τρίτση.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Επομένως πρέπει να γίνει αναφορά με οποιοδήποτε νομικό τρόπο ότι στα επόμενα 25 ή 40 χρόνια θα υπάρξει τελεσίδικη λύση του προβλήματος χωρίς οικονομική επιβάρυνση του πολίτη , αφού ήδη θα έχει πληρώσει ένα μεγάλο ποσό.

  2.Να επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις των ακινήτων με την υπαγωγή στον νόμο και αφού καταβληθεί το 30% του ενιαίου δασικού προστίμου.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Δεν νοείται να έχει ο πολίτης μία περιουσία , να έχει συμβόλαια, να έχει υπαχθεί στην ρύθμιση όπου θα πληρώνει για σχεδόν 10 χρόνια και να μην μπορεί να μεταβιβάσει την περιουσία του η οποία δεν αμφισβητείται. Αυτό αποτελεί απαίτηση όλων των πολιτών. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχουμε ομήρους τους πολίτες άλλα 40 χρόνια.
  3. Αρκετοί πολίτες βρισκόμενοι στην οποιαδήποτε ανάγκη και οι περισσότεροι στα πλαίσια να μεταβιβάσουν την περιουσία τους ή να συνδεθούν με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας προχώρησαν σε τακτοποίηση του αυθαιρέτου κτίσματος (ευρισκόμενοι εντός φερομένων δασικών εκτάσεων) βάσει του νόμου 4014/11 ή 4178/13 ή 4495/17 Οι πολίτες αυτοί που θα υπαχθούν στον παρόντα νόμο θα χάσουν τα χρήματά τους;
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη τον πολίτη να μην τον τιμωρήσουμε και του επιβάλουμε να ξαναπληρώσει και προς τούτο προτείνουμε:
  Τα χρήματα τα οποία έχει πληρώσει από την σχετική ρύθμιση να συμψηφιστούν με την υπαγωγή στο παρόντα νόμο και να πληρώσει μόνο την διαφορά η οποία θα προκύψει.

  4.Υπάρχουν περιπτώσεις, ενώ οι πολίτες έχουν συμβόλαια τα οποία είναι νομιμότατα , αμφισβητείται η περιουσία τους από το Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή τα κτίσματα βρίσκονται εντός οικιστικής πύκνωσης. Οι περισσότεροι πολίτες έχουν προσφύγει νομικά με αγωγές κατά δημοσίου
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Θεωρούμε ότι οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να έχουν δικαίωμα υπαγωγής στον νόμο και να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών μέσω δικαστικών αγώνων.
  Εξ άλλου στο άρθρο παρ.4 γίνεται αναφορά στο «Αντισταθμιστικό Δασικό ισοζύγιο οικιστικών πυκνώσεων.

  5. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίοι αγόρασαν ένα αγροτεμάχιο, που πιθανόν να είχε και κτίσμα, με προσύμφωνα, αφού ο νόμος δεν επέτρεπε συμβόλαια. Οι περιπτώσεις αυτές βρίσκονται εντός οικιστικής πύκνωσης
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Θεωρούμε ότι και οι περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να έχουν δικαίωμα υπαγωγής στον νόμο

  6. Ένα περίγραμμα οικιστικής πύκνωσης πιθανόν να περιέχει και κτίσματα τα οποία είναι εκτός σχεδίου αλλά όχι σε φερόμενες δασικές εκτάσεις.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνει αναφορά ότι με την προσκόμιση των στοιχείων του πολίτη και να εξαιρείται της υπαγωγής στον συγκεκριμένο νόμο.

  7. Το σταθερό ποσό 1000 ευρώ, που αναφέρεται στο άρθρο 8 και καλύπτει την συνολική ευθύνη για τις υποδομές της οικιστικής πύκνωσης.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Θεωρούμε ότι τα 1000 ευρώ επί πλέον επιβάρυνσης δεν μπορούν να έχουν λόγους επιβολής , αφού δεν υπάρχει και δεν επιτρέπεται να υπάρχει βάσει του άρθρου 1 παρ 3 πολεοδομική συγκρότηση της περιοχής.

  8. Κτίσματα τα οποία κτίστηκαν μέχρι 11.6.1975 εξαιρούνται της κατεδάφισης για 40 χρόνια και κτίσματα τα οποία κτίστηκαν από 11.6.75 μέχρι 28.7.2011 εξαιρούνται της κατεδάφισης για 25 χρόνια.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Θεωρούμε ότι τα 25 χρόνια θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 30. Συγχρόνως θεωρούμε αναγκαία να υπάρχει μία διαφοροποίηση του προστίμου όσον αφορά τα κτίσματα τα οποία έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης με το νόμο Τρίτση, διότι όπως αναφέρουμε στην υπ αριθ 1 πρότασή μας, οι πολίτες πήγαν και δήλωσαν το ακίνητό τους, διότι ούτε το ήξεραν ότι είναι δασική έκταση , ούτε τους εμπόδισε κανένας να το πράξουν.

  Tέλος θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν μειώσεις του ενιαίου δασικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4178 όπως δηλαδή, άτομα με αναπηρία , άτομα με χαμηλό εισόδημα. Μακροχρίνιοι άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κλ.π.

 • 11 Δεκεμβρίου 2018, 20:38 | Πετρίδης Αντώνιος

  Καλησπέρα,
  από όσα έχει προκύψει από το νόμο το πρόστιμο για αναστολή κατεδάφισης είναι πολύ υψηλό για μια εξοχική κατοικία η οποία βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές.
  Ας λάβουμε υπόψη μερικά πράγματα:
  1. Τα σπίτια αυτά έχουν αγορασθεί νόμιμα και έχουν πληρώσει τέλη μεταβίβασης και εφορία με την έγκριση του κράτους.
  2. Εγκρίθηκε η ηλεκτροδότηση των κτιρίων αυτών από την πολιτεία και καταβλήθηκαν και τα αντίστοιχα χρήματα.
  3. Δηλώνονται στην εφορία και πληρώνουν ΕΝΦΙΑ κανονικά.
  4. Πληρώνουν δημοτικά τέλη.
  5. Πλήρωσαν ΤΑΠ.
  6. Χτίστηκαν με συνυπεύθυνο το κράτος και το κράτος έχει συνέχεια.
  7. Πολλά από αυτά εντάχθηκαν σε νόμους Ν. 4014/11, 4178/13, 4495/17 και 1337/83 (νόμος Τρίτση) πληρώνοντας αντίστοιχα πρόστιμα τακτοποίησης για 40 έτη.
  Συναφώς με τα παραπάνω και από τα όσα προκύπτουν από το νέο νόμο καλεί τους ιδιοκτήτες αυτών των σπιτιών να πληρώσουν εκ νέου υπέρογκα ποσά και όχι για τακτοποίηση αλλά για αναστολή κατεδάφισης. Άρα ποιος ο λόγος να ενταχθεί κάποιος σε αυτό το νόμο;
  Επιπλέον σχετικά με τις αποζημειώσεις επί των πυρόπληκτων περιοχών μετά την καταστροφική φωτιά της 23ης- 24ης Ιουλίου 18, προκύπτει ότι για ένα ακίνητο το οποίο χρήζει επισκευής της τάξης των 100τμ δικαιούται αποζημείωση 55000€. Αν ενταχθεί στο νόμο και έχει κατασκευαστεί μεταξύ 1975 και 2003 το πρόστιμο βγαίνει από 40000€ έως 75000€ ανάλογα με την αξία ανά τμ. Άρα τους τιμωρούμε;
  Εφόσον πληρωθεί το πρόστιμο γατί να μην υπάρχει δικαίωμα μεταβίβασης;
  Γιατί να μην προβλέπεται συμψηφισμός με παλαιότερες ρυθμίσεις;
  Τα σπίτια αυτά κατά πλειοψηφία ανήκουν σε ανθρώπους οι οποίοι με την βοήθεια ενός μισθού, από το υστέρημα τους και με πολύ προσπάθεια και κόπο κατασκεύασαν ένα ακίνητο για παραθεριστικούς λόγους το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις κατά την διάρκεια της κρίσης έγιναν και μόνιμες κατοικίες όπου στεγάζουν την οικογένεια τους. Επίσης πολλοί κάτοικοι αυτών των περιοχών είναι χαμηλοσυνταξιούχοι και άνεργοι οι οποίοι έμειναν εκεί για βιοποριστικούς λόγους.
  Να προβλεφθούν στο νόμο:
  1. Δυνατότητα μεταβίβασης
  2. Εκπτώσεις για καταβολή εφάπαξ και εντός ορίων ως προηγούμενο νόμο.
  3. Αύξηση των δόσεων
  4. Πρόβλεψη για κύρια κατοικία.
  5. πρόβλεψη για πολύτεκνους
  6. Πρόβλεψη για άνεργους και χαμηλοσυνταξιούχους που το έχουν σαν μόνιμη κατοικία.

 • 11 Δεκεμβρίου 2018, 13:28 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΙΣΤΕΑ

  Ο νομος δεν είναι αποδεκτός από τον κόσμο. Διότι το πρόστιμο είναι υπερβολικό, άδικο και ασύλληπτο. Ο κόσμος που έχει τέτοια σπίτια είναι μεροκαματιάρηδες!!!!!!!!!!!!!!και τα σπίτια φτωχά σπιτάκια που έγιναν από το υστέρημα τους!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 11 Δεκεμβρίου 2018, 13:16 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΙΣΤΕΑ

  Καλησπέρα σας,
  τα πρόστιμα που αναγράφονται είναι υπερβολικά, άδικα και αποκλείεται να δοθούν από τον κόσμο….Όλοι οι κάτοικοι αυτής της κατηγορίας είναι μεροκαματιάρηδες και τα σπίτια τους – ΠΑΡΑΓΚΕΣ!!!!!!!!!

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 10 Δεκεμβρίου 2018, 13:21 | Κωτσάκης Θεόδωρος

  Γίνεται κατανοητή η προσπάθεια να κριθεί ως συνταγματικός ο νόμος από το ΣτΕ μέσω της πρόβλεψης του δασικού ισοζυγίου για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και μέσω της χρονικά περιορισμένης τακτοποίησης των αυθαιρέτων για 25 ή 40 χρόνια αναλόγως.
  Ωστόσο, τα προκύπτοντα με τους πρώτους υπολογισμούς πρόστιμα είναι για την πλειοψηφία του κόσμου εξοντωτικά και απαγορευτικά.
  Κατά πρώτον, πριν το Σύνταγμα του 1975, προστατευόταν συν/ικώς μόνο η ιδιοκτησία. Με τη θέση σε ισχύ του Συντάγματος του 1975 προστατεύεται συν/ικώς και το δασικό περιβάλλον.
  Κατά δεύτερον, 1/2 Έλληνες πριν το 1960 έκτιζαν (δυστυχώς) αυθαιρέτως για να καλύψουν τις βιοποριστικές ανάγκες τους, όχι εκ πονηρίας αλλά ελέω οικονομικής αδυναμίας.
  Κατά τρίτον και σε λογική αλληλουχία με το δεύτερο, η συντριπτική πλειοψηφία των κατοικιών που κληρονομήθηκαν από τους (προ)παππούδες στους γονείς και στα εγγόνια, ιδίως των χτισμένων προ του 1975, πρόκειται για λαϊκές κατοικίες και όχι για βίλες και πολυτελή θέρετρα.
  Κατά τέταρτον και σε λογική αλληλουχία με το τρίτο, είναι αληθινά παράλογο οι κάτοικοι 3ης,4ης,κλπ. γενεάς, στους οποίους και «κληρονομήθηκε» από τους δικαιοπαρόχους τους ο αυθαίρετος χαρακτήρας της ιδιοκτησίας τους, να επιβαρύνονται με τα διαφαινόμενα πρόστιμα, ενώ πολλοί εξ αυτών εν τέλει θα απωλέσουν και την ιδιοκτησία τους, μην μπορώντας να ανταπεξέλθουν στο προβλεπόμενο ΕΔΠ. Αμαρτίαι…προπαππούδων, παιδεύουσι τέκνα; Πρόκειται όχι για αυστηρή αλλά για άδικη (αν όχι δημευτική) ρύθμιση.
  Χαρακτηριστικό της αδικίας αποτελεί το εξαιρετικά υψηλό καταλογιζόμενο πρόστιμο ακόμη και για κατοικίες προϋφιστάμενες του 1975.
  Επομένως, κατά πρώτον απαιτείται διαχωρισμός σε περισσότερες χρονικές περιόδους προ του 2003 και προ του 1975 και μεγαλύτερη αναλογικότητα του προστίμου, και κατά δεύτερον, απαιτείται μεγάλη μείωση του προστίμου, ιδίως για τα προ του 1975 και τη θέση σε ισχύ του σύγχρονου Συντάγματος.
  Δεν γίνεται ο νόμος να έχει εξοντωτικό χαρακτήρα για αυθαιρεσίες που συντελέστηκαν προ 50 ή 70 χρόνων με την έγκριση ή τουλάχιστον την ανοχή και σε κάθε περίπτωση με την ευθύνη της Διοίκησης (Σύνδεση με δίκτυα κοινωνικής ωφέλειας, κ.α.) έστω και σε δασικό περιβάλλον και για τις οποίες οι σημερινοί ιδιοκτήτες ουδόλως ευθύνονται!

  Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί και το εξής:

  Το Ελληνικό Σύνταγμα κατοχυρώνει δικαιώματα (ατομικά και κοινωνικά συγχρόνως) αλλά και τους αντίστοιχους θεσμούς (Θεσμικές Εγγυήσεις και Εγγυήσεις Θεσμών).
  Συνεπώς, για να διαπιστωθεί η συνταγματικότητα της ρύθμισης, θα πρέπει να γίνει αντιπαράθεση του υποκειμενικού (Δικαίωμα) με το αντικειμενικό (Θεσμός) και ουχί (η εν τέλει ασαφής,αόριστη και…αστάθμητη) στάθμιση μεταξύ δικαιωμάτων.
  Εν προκειμένω, συγκρούεται το δικαίωμα και θεσμός της ιδιοκτησίας και κατοικίας των ιδιωτών (17 Σ) με το δικαίωμα (και υποχρέωση) και θεσμός προστασίας του δασικού περιβάλλοντος εκ μέρους του κράτους (24 Σ), χάριν του δημοσίου συμφέροντος.
  Συνεπώς, πρέπει να γίνει σύζευξη του δικαιώματος ιδιοκτησίας των ιδιωτών (17 Σ) με το αντικειμενικό θεσμικό περιβάλλον εντός του οποίου ασκείται (24 Σ: Δασικό Περιβάλλον).
  Επομένως, απαιτείται η θεσμική προσαρμογή του δικαιώματος των ιδιωτών ούτως ώστε να ασκείται νομίμως εντός του θεσμού.
  Βάσει της αυξημένης σημασίας και βαρύτητας της προστασίας του δασικού περιβάλλοντος, ορθώς (κατά την ταπεινή μου γνώμη) περιορίζονται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των ιδιωτών μέσω της καταβολής προστίμου για περιβαλλοντική αποκατάσταση, μέσω της απαγόρευσης μεταβιβάσεων, μέσω της χρονικά περιορισμένης διάρκειας της «τακτοποίησης», μέσω της θέσης συγκεκριμένων κριτηρίων εκ του νόμου για την υπαγωγή στη ρύθμιση, κ.α.
  Ωστόσο, ενόψει της οικονομικής κατάστασης της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών στην τρέχουσα κοινωνικοπολιτική συγκυρία, ο τρόπος υπολογισμού του ΕΔΠ και εν τέλει το τελικώς επιβαλλόμενο ΕΔΠ έχει χαρακτήρα εξοντωτικό και, ενδεχομένως, δημευτικό για τις κατοικίες των πολιτών, πολλές εκ των οποίων υφίστανται για δεκαετίες καλύπτοντας πάγιες ανάγκες του πληθυσμού και συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή.

  Εν κατακλείδι, νομίζω ότι ο τρόπος υπολογισμού και το όποιο εν τέλει επιβαλλόμενο πρόστιμο πρέπει να λειτουργεί προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης του περιβάλλοντος και να μην έχει τιμωρητικό ή δημευτικό χαρακτήρα, ιδίως για τις παλαιότερες γενιές αυθαιρέτων!

  Ευχαριστώ πολύ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2018, 19:54 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΓΚΑΤΣΙΟΣ

  ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΑΞΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ. ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Η NCH Capital στην περιοχή Ερημίτης στην Κασσιόπη της Κέρκυρας -ενα μονο παραδειγμα- λειτουργει ως πολυφερνος επενδυτης ο ιδιοκτητης της 50-70 τ.μ. κατοικιας που την εχει πολλαπλα πληρωσει -νομιμοποιηση, φοροι, δημοτικα τελη κοκ-ειναι ο παρανομος ο οποιος μαλιστα τιμωρειται παραδειγματικα με απιστευτα προστιμα για να καθυστερησει για λιγα χρονια την πληρη αποποιηση της κατοικιας του, ειτε αυτη αποτελει α ειτε β κατοικια, ειτε χτιστηκε πριν, ειτε μετα το 1975.Για την ακριβεια οι χιλιαδες ιδιοκτητες τσουβαλιαζονται χωρις να γινεται εστω διακριση αναμεσα σε οσους καταπατησαν δημοσια γη ή αγορασαν νομιμα. Διοτι θα ημουν ο τελευταιος που θα ειχα αντιρρηση αν εδω και τωρα κι οχι μετα απο 20 χρονια κατεδαφιζονταν ολα τα οικοδομηματα των οποιων οι ιδιοκτητες εχουν καταπατησει δημοσια εκταση η πολυ περισσοτερο το εκαναν μετα απο πυρκαγια. Δυστυχως το ν/διο δεν κανει αυτη τη στοιχειωδη διακριση κι ενω θελει η προσπαθει να λυσει ενα σοβαροτατο προβλημα θα προστεθει κι αυτο-αν βεβαια ψηφιστει ως εχει-στην παραδοση της πολυνομοθεσιας η οποια αναπαραγει την αδικια εναντι των ασθενεστερων

 • 8 Δεκεμβρίου 2018, 15:08 | Ιδομενεας Προμπονας

  Πού να αρχίσει κάποιος και που να τελειώσει?. Κάτι ανάλογο με τις 120 δόσεις όπου εγκρίθηκε μόνο το 4% . Το πρόστιμο?..Τόσο εξοντωτικό που δίνει την «κοινωνική- αριστερή» δυνατότητα να «τακτοποιηθούν» μόνο όσοι διαθέτουν σήμερα εν μέσω κρίσης 20-30.000 και πάνω. Για αυτούς λοιπόν δεν μας ενοχλεί να βλέπουμε βίλες και πισίνες μέσα στην Πάρνηθα. Η πλησιέστερη τιμή ζώνης..σημαίνει στην Αττική στο Νέο Βουτζά Ραφήνα Νεα Μάκρη κλπ 2,400 ευρώ τιμή ζώνης. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή η αυθαίρετη επέκταση ενός χωριού στον Όλυμπο είναι 10 φορές κατώτερη από δασικό αυθαίρετο της οικιστικά κατασπαραγμένης Αττικής?. Γιατί όχι μεταβίβαση για 40 χρόνια? Μήπως σήμερα μπορεί να μεταβιβαστεί νόμιμα? Γιατί για 20-40 χρόνια ισχύς των διατάξεων? Μετά θα τα κατεδαφίσει το κράτος? Ουδεμία πρόβλεψη. Γιατί απαγόρευση σε αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς περιοχής? Εμ δεν προστατεύτηκαν τα ιδιωτικά δάση από το κράτος εμ το Δασαρχείο τραβούσε μια γραμμή από χρόνια επί δικαίων και αδίκων εμ σήμερα σε εξαιρεί. Γνωρίζει ο νομοθέτης ότι οι πιο πολλές αναδασωτέες έχουν κριθεί μη αναδασωτέες από τις επιτροπές που εξέτασαν τα πραγματικά στοιχεία. (παραχωρητήρια κληροτεμαχίων από το 1937 π.χ.) Αυτά και άλλα πολλά που πιστεύω ότι κανείς δεν σπαταλάει το χρόνο του και δεν γράφει και αδιαφορεί αφού είναι τόσο ατελέσφορο το να προσπαθείς να βαφτίσεις περιβαλλοντικό ένα καθαρά εισπρακτικό νομοσχέδιο παραμονές εκλογών. Θα έρεπε να έχει τίτλο.. ΠΩΣ ΘΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΙΣ ΤΑ ΔΙΑΛΥΕΙΣ ΟΛΑ ΑΜΑ ΕΧΕΙΣ (ΠΟΛΛΑ) ΛΕΦΤΑ. Εν κατακλείδι, θα μπορούσε κάποιος από τους συντάκτες του νομοσχεδίου να υπολογίσει και να μας πει ποσό ποσοστό των δασικών αυθαιρέτων αφορά το παρόν? 2-3%?

 • 7 Δεκεμβρίου 2018, 23:28 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ. ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΕΡΕΤΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΦΟΡΟΥΣ,ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ,ΤΑΠ,ΕΧΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΘΕΙ,ΕΧΟΥΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΘΕΙ,ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΕΝΦΙΑ,ΕΧΟΥΝ ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (Τριτσης,Ν.4014,Ν.4178,Ν.4495).ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΟΛΟΙ ΣΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΑΤΕ. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ; ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΜΕ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ. ΚΑΙ ΕΡΧΕΣΤΕ ΤΩΡΑ ΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ. ΚΟΨΑΤΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΙΩΣΑΤΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΤΕΡΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ.ΓΙΑΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙΜΩΡΟΥΜΑΣΤΕ;ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΑΡΚΕΤΑ; ΑΚΟΜΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΔΟΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ.ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΡΧΕΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣ ΣΑΝ ΤΙΜΩΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΝΑ ΤΑ ΡΙΞΕΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΕΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ.ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΙΚΟΝΩΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΖΗΤΑΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΟΥΜΕ; ΣΚΕΦΤΗΤΕ ΛΙΓΟ ΛΟΓΙΚΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΣΤΕΡΟΥΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ.ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΣΤΕΡΗΘΗΚΑΜΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΛΙ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΤΙ ΜΑΣ ΖΗΤΑΤΕ; ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ;

 • 7 Δεκεμβρίου 2018, 20:09 | ΠΟΠΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

  ΔΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ή ΤΕΛΕΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ
  ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΠΟΥ ΜΟΧΘΗΣΑΝ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΕΝΦΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Τ.Λ.
  Ο ΝΟΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΑΚΗ ή ΦΑΜΕΛΛΟΥ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΑΣΑΝΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
  ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΠΟΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ.
  ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ 1945 ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΜΕ ΔΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΗ ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΩΣ ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ

  ΕΤΣΙ ΨΑΧΤΕΤΕ ΓΙΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΚΑΘΟΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 20 ή 40 ΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ.
  ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ,Ο ΘΥΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
  ΙΣΩΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ,ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΑΣ ΘΕΛΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙ
  ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ BULING ΑΕΡΑ!!!!!!!!

 • 7 Δεκεμβρίου 2018, 20:32 | Κωτσάκης Θεόδωρος

  Αναφορικά με το Ενιαίο Δασικό Πρόστιμο:

  Γίνεται κατανοητή η προσπάθεια να κριθεί ως συνταγματικός ο νόμος από το ΣτΕ μέσω της πρόβλεψης του δασικού ισοζυγίου για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και μέσω της χρονικά περιορισμένης τακτοποίησης των αυθαιρέτων για 25 ή 40 χρόνια αναλόγως.
  Ωστόσο, τα προκύπτοντα με τους πρώτους υπολογισμούς πρόστιμα είναι για την πλειοψηφία του κόσμου εξοντωτικά και απαγορευτικά.
  Κατά πρώτον, πριν το Σύνταγμα του 1975, προστατευόταν συν/ικώς μόνο η ιδιοκτησία. Με τη θέση σε ισχύ του Συντάγματος του 1975 προστατεύεται συν/ικώς και το δασικό περιβάλλον.
  Κατά δεύτερον, 1/2 Έλληνες πριν το 1960 έκτιζαν (δυστυχώς) αυθαιρέτως για να καλύψουν τις βιοποριστικές ανάγκες τους, όχι εκ πονηρίας αλλά ελέω οικονομικής αδυναμίας.
  Κατά τρίτον και σε λογική αλληλουχία με το δεύτερο, η συντριπτική πλειοψηφία των κατοικιών που κληρονομήθηκαν από τους (προ)παππούδες στους γονείς και στα εγγόνια, ιδίως των χτισμένων προ του 1975, πρόκειται για λαϊκές κατοικίες και όχι για βίλες και πολυτελή θέρετρα.
  Κατά τέταρτον και σε λογική αλληλουχία με το τρίτο, είναι αληθινά παράλογο οι κάτοικοι 3ης,4ης,κλπ. γενεάς, στους οποίους και «κληρονομήθηκε» από τους δικαιοπαρόχους τους ο αυθαίρετος χαρακτήρας της ιδιοκτησίας τους, να επιβαρύνονται με τα διαφαινόμενα πρόστιμα, ενώ πολλοί εξ αυτών εν τέλει θα απωλέσουν και την ιδιοκτησία τους, μην μπορώντας να ανταπεξέλθουν στο προβλεπόμενο ΕΔΠ. Αμαρτίαι…προπαππούδων, παιδεύουσι τέκνα; Πρόκειται όχι για αυστηρή αλλά για άδικη (αν όχι δημευτική) ρύθμιση.
  Χαρακτηριστικό της αδικίας αποτελεί το εξαιρετικά υψηλό καταλογιζόμενο πρόστιμο ακόμη και για κατοικίες προϋφιστάμενες του 1975.
  Επομένως, κατά πρώτον απαιτείται διαχωρισμός σε περισσότερες χρονικές περιόδους προ του 2003 και προ του 1975 και μεγαλύτερη αναλογικότητα του προστίμου, και κατά δεύτερον, απαιτείται μεγάλη μείωση του προστίμου, ιδίως για τα προ του 1975 και τη θέση σε ισχύ του σύγχρονου Συντάγματος.
  Δεν γίνεται ο νόμος να έχει εξοντωτικό χαρακτήρα για αυθαιρεσίες που συντελέστηκαν προ 50 ή 70 χρόνων με την έγκριση ή τουλάχιστον την ανοχή και σε κάθε περίπτωση με την ευθύνη της Διοίκησης (Σύνδεση με δίκτυα κοινωνικής ωφέλειας, κ.α.) έστω και σε δασικό περιβάλλον και για τις οποίες οι σημερινοί ιδιοκτήτες ουδόλως ευθύνονται!

  Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί και το εξής:

  Το Ελληνικό Σύνταγμα κατοχυρώνει δικαιώματα (ατομικά και κοινωνικά συγχρόνως) αλλά και τους αντίστοιχους θεσμούς (Θεσμικές Εγγυήσεις και Εγγυήσεις Θεσμών).
  Συνεπώς, για να διαπιστωθεί η συνταγματικότητα της ρύθμισης, θα πρέπει να γίνει αντιπαράθεση του υποκειμενικού (Δικαίωμα) με το αντικειμενικό (Θεσμός) και ουχί (η εν τέλει ασαφής,αόριστη και…αστάθμητη) στάθμιση μεταξύ δικαιωμάτων.
  Εν προκειμένω, συγκρούεται το δικαίωμα και θεσμός της ιδιοκτησίας και κατοικίας των ιδιωτών (17 Σ) με το δικαίωμα (και υποχρέωση) και θεσμός προστασίας του δασικού περιβάλλοντος εκ μέρους του κράτους (24 Σ), χάριν του δημοσίου συμφέροντος.
  Συνεπώς, πρέπει να γίνει σύζευξη του δικαιώματος ιδιοκτησίας των ιδιωτών (17 Σ) με το αντικειμενικό θεσμικό περιβάλλον εντός του οποίου ασκείται (24 Σ: Δασικό Περιβάλλον).
  Επομένως, απαιτείται η θεσμική προσαρμογή του δικαιώματος των ιδιωτών ούτως ώστε να ασκείται νομίμως εντός του θεσμού.
  Βάσει της αυξημένης σημασίας και βαρύτητας της προστασίας του δασικού περιβάλλοντος, ορθώς (κατά την ταπεινή μου γνώμη) περιορίζονται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των ιδιωτών μέσω της καταβολής προστίμου για περιβαλλοντική αποκατάσταση, μέσω της απαγόρευσης μεταβιβάσεων, μέσω της χρονικά περιορισμένης διάρκειας της «τακτοποίησης», μέσω της θέσης συγκεκριμένων κριτηρίων εκ του νόμου για την υπαγωγή στη ρύθμιση, κ.α.
  Ωστόσο, ενόψει της οικονομικής κατάστασης της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών στην τρέχουσα κοινωνικοπολιτική συγκυρία, ο τρόπος υπολογισμού του ΕΔΠ και εν τέλει το τελικώς επιβαλλόμενο ΕΔΠ έχει χαρακτήρα εξοντωτικό και, ενδεχομένως, δημευτικό για τις κατοικίες των πολιτών, πολλές εκ των οποίων υφίστανται για δεκαετίες καλύπτοντας πάγιες ανάγκες του πληθυσμού και συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή.

  Εν κατακλείδι, νομίζω ότι ο τρόπος υπολογισμού και το όποιο εν τέλει επιβαλλόμενο πρόστιμο πρέπει να λειτουργεί προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης του περιβάλλοντος και να μην έχει τιμωρητικό ή δημευτικό χαρακτήρα, ιδίως για τις παλαιότερες γενιές αυθαιρέτων!

  Ευχαριστώ πολύ.

 • 7 Δεκεμβρίου 2018, 13:43 | Γεώργιος Παρασκευάς

  Καλησπέρα σας. Είδαμε κάποια παραδείγματα στον τύπο για το υψος του τελικού προστίμου και φάνηκαν εξοντωτικά. Αν προκύψουν τέτοια νούμερα δεν νομίζω να μπορουν οι διοκτητες να ανταπεξέλθουν. Η αξια δασικης γης και εκχέρσωσης (τα οποία δεν γνωρίζουμε πόσο θα φθάσουν) μαζι με τους συντελεστές που έχετε ορίσει μοιάζουν κυριολεκτικά εξοντωτικά. Πρέπει να μετριαστουν τα πρόστιμα. Επίσης να οριστεί και μια έκπτωση 10% αν καταβάλεις το 30% του προστίμου. Επίσης θα πρεπει να ορίσετε ενα επιπλέον 20% εκπτωση αν η υπαγωγή γίνει στις αρχες της διάρκειας υπαγωγής. Οι πολύτεκνοι τι βοήθημα θα έχουν; Δεν έχει λεφτά ο κόσμος και η πλειοψηφία των σπιτιών που χτίστηκαν σε πυκνώσεις είναι λαικες κατοικίες χτισμένες με κοπο και αιμα και η ευθύνη δεν βαρύνει μονον αυτον που αγόρασε ή έχτισε παράνομα σε αυτες τις περιοχές αλλά και της πολιτείας που επέτρεψε να γίνει η αγοροπωλησία και που εισέπραξε φόρους μεταβίβασης, ηλεκτροδότηση, υδροδότηση,δημοτικα τέλη, ΤΑΠ, εισπραξη ενφια, εισπραξη διαδοχικών νομιμοποιήσεων (Τριτσης,Ν.4014,Ν.4178,Ν.4495) κτλ. Τα χρήματα που έχουν δώσει πολλοι ιδικτητες που τακτοποιησαν τα σπιτια τους με τους νομους αυθαιρετων γιατι δεν συμψηφίζοται; Ο νομος στο συνολό του φαίνεται τιμωρητικός και πολυ αυστηρός και θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα με τις χιλιάδες κατοικιών που βρίσκονται σε αυτές τις περίοχές. Αν θέλετε να λύσετε το πρόβλημα και να εξυπηρετήσετε αυτην τη κατηγορία ιδιοκτητών πρέπει να μειώσετε τα πρόστιμα και απο εδω και στο εξής να μην μπορεί κανεις σε αυτες τις περιοχές να χτίσει ούτε το παραμικρό. Τέλος θα πρέπει να μπορεί να γινει μεταβίβαση των αυτων των κατοικιών. Να μπορουν να το μεταβιάσουν στα παιδιά τους ή και να το πουλήσουν αν επιθυμούν. Ευχαριστώ.

 • 7 Δεκεμβρίου 2018, 07:58 | Γεώργιος Παχής

  Να επιτρέπεται η μεταφορά ακινήτων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Ν. 4014/11, 4178/13 και 4495/17 στις διατάξεις του εν λόγω νόμου.