Άρθρο 05 – Συνέπειες υπαγωγής

1. Κτίρια και οι συνοδεύουσες αυτά κατασκευές, εντός των οριστικών ιωδών περιγραμμάτων του άρθρου 2, που ανεγέρθηκαν έως και την 11.6.1975, σε δάση , δασικές εκτάσεις ή σε εκτάσεις των παραγράφων 5α ή 5β του άρθρου 3 του ν. 998/197, εξαιρούνται της κατεδάφισης για σαράντα (40) έτη από την δημοσίευση του νόμου και η πράξη κατεδάφισης και τα λοιπά διοικητικά μέτρα που έχουν επιβληθεί σε αυτές ανακαλούνται και δεν εκδίδονται νέα εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι εξοφλήσουν ολοσχερώς το ειδικό ενιαίο πρόστιμο του άρθρου 8.
2. Κτίρια και οι συνοδεύουσες αυτά κατασκευές, εντός των ιωδών περιγραμμάτων της παρ. 4 του άρθρου 2, που ανεγέρθηκαν μετά την 11.6.1975 και μέχρι την 28.7.2011, σε δάση, δασικές εκτάσεις ή σε εκτάσεις των παραγράφων 5α ή 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979 εξαιρούνται της κατεδάφισης για είκοσι πέντε (25) έτη από την δημοσίευση του νόμου και η πράξη κατεδάφισης και τα λοιπά διοικητικά μέτρα που έχουν επιβληθεί σε αυτές ανακαλούνται και δεν εκδίδονται νέα εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι εξοφλήσουν ολοσχερώς το ειδικό ενιαίο πρόστιμο του άρθρου 8.
3.Μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου δασικού προστίμου, η πράξη κατεδάφισης και τα λοιπά διοικητικά μέτρα, που έχουν επιβληθεί στα κτίρια και τις συνοδεύουσες αυτά κατασκευές, αναστέλλονται, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι ενήμεροι ως προς την καταβολή των δόσεων.
4. Για την αναστολή εκτέλεσης της πράξης κατεδάφισης και των λοιπών διοικητικών μέτρων, που βαρύνουν τα κτίρια και τις συνοδεύουσες αυτά κατασκευές, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στο κατά τόπο αρμόδιο Δασαρχείο βεβαίωση υπαγωγής και υπεύθυνη δήλωση ότι η υπαγωγή αφορά το βαρυνόμενο ακίνητο. Για την ανάκληση της πράξης κατεδάφισης και των λοιπών διοικητικών μέτρων, που βαρύνουν τα κτίρια και τις συνοδεύουσες αυτά κατασκευές, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στο κατά τόπο αρμόδιο Δασαρχείο βεβαίωση εξόφλησης του ενιαίου δασικού προστίμου. Το αρμόδιο Δασαρχείο οφείλει να ενημερώσει τις οικείες φορολογικές αρχές για την ανάκληση των διοικητικών μέτρων, προκειμένου οι τελευταίες να διαγράψουν τα σχετικά πρόστιμα.
5. Τυχόν καταβληθέντα ποσά, που αφορούν διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας μέχρι την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, δεν επιστρέφονται και δεν συμψηφίζονται.
5. Εκκρεμείς ποινικές διώξεις, για ανέγερση κτιρίων και των συνοδευουσών αυτά κατασκευών, σε εκτάσεις εντός των οικιστικών πυκνώσεων, που υπήχθησαν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, αναστέλλονται με την προσκόμιση βεβαίωσης υπαγωγής και παύουν οριστικά με την ολοσχερή εξόφληση.
7. Κτίρια και οι συνοδεύουσες αυτά κατασκευές, οι οποίες έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του παρόντος νόμου, επιτρέπεται να συνδέονται με δίκτυα κοινής ωφέλειας και να διενεργούνται, μόνο, επισκευαστικές εργασίες, ύστερα από άδεια, που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, εφόσον η έκδοσή της απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία.
8. Συνοδεύουσα τα κτίρια κατασκευή νοείται κάθε είδους μόνιμη κατασκευή, που συνδέεται στερεά με το έδαφος, όπως μάντρες, πλακόστρωτα, στέγαστρα, θέσεις στάθμευσης, κτιστές ψησταριές και ξυλόφουρνοι και κάθε εν γένει σταθερό οικοδόμημα, το οποίο, αν δεν υπήρχαν οι απαγορεύσεις της δασικής νομοθεσίας, θα μπορούσε να ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια.

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 15:37 | Κ.Δ.

  Στον Τύπο γράφεται «…χωρίς να μπορεί ο ιδιοκτήτης του να το μεταβιβάσει…».Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι μετά την εξόφληση του ενιαίου δασικού προστίμου, όλων των προηγούμενων τακτοποιήσεων, των φόρων κ.τλ δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε ότι δεν θα κληρονομήσουν -έστω- τα παιδιά μας το ακίνητο. Θα προσφύγουμε

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 14:11 | Ηλίας Μπούσης

  1. Επειδή η περιοχή της οικιστικής πύκνωσης ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ της ανάρτησης του δασικού χάρτη, συνεπώς χωρίς να έχει κριθεί οριστικά ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης που περιλαμβάνει την οικιστική πύκνωση μέσω των διαδικασιών της ανάρτησης – αντίρρησης – εξέτασής της αντίρρησης από την αρμόδια ΕΠ. Ε.Α. – έκδοσης και ανάρτηση της απόφασης της ΕΠ. Ε. Α. – κύρωση του δασικού χάρτη, αυθαίρετα θεωρείται ως δεδομένο ότι ΑΝΕΤΡΑΠΗ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ.
  2. Επειδή δεν αποδεικνύεται τεκμηριωμένα και ορθώς ελεγμένα η πρότερη δασική μορφή της έκτασης , δεν αποδεικνύεται ότι υπήρχε δασικό ισοζύγιο προ της επεμβάσεως και το οποίο ανετράπη και χρήζει ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ.
  3. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου εσφαλμένως θεωρείται ως δεδομένη η πρότερη δασική μορφή των εκτάσεων με τα ιώδη περιγράμματα και αυτομάτως δημιουργούνται τρεις μεγάλες κατηγορίες εκτάσεων του δασικού χάρτη, 1. αυτές με τα θεσμοθετημένα και υπό θεσμοθέτηση όρια (πορτοκαλί και κίτρινα όρια), 2. οι προσωρινά δασικές και μη δασικές για τις οποίες μπορούν να υποβληθούν αντιρρήσεις και 3. οι κατά το παρόν νομοσχέδιο ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΣΙΚΕΣ των ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΣΕΩΝ, στις οποίες χρήζει αποκατάστασης το δασικό ισοζύγιο.
  4. Επειδή οι ανωτέρω κατά το παρόν νομοσχέδιο ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΣΙΚΕΣ των ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΣΕΩΝ εκτάσεις, θεωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ( Άρθρο 2 παράγραφος 3 του ν.998/79, και Άρθρο 10 του ν.3208/2003).
  5. Επειδή οι αναρτημένες οικιστικές πυκνώσεις είναι πασιφανές ότι πάσχουν σε σχέση με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 και η πρόβλεψη που υπάρχει για τις εκτάσεις που δεν θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου ως οριστικές είναι κατεδάφιση, η οποία θα αφορά σε εκτάσεις στις οποίες δεν θα έχει κριθεί οριστικά και νόμιμα ο πρότερος δασικός χαρακτήρας.
  6. Επειδή ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του παρόντος νομοσχεδίου ότι «δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου οι κηρυγμένες λόγω πυρκαγιάς αναδασωτέες εκτάσεις» ενώ δεν γίνεται ρητή αναφορά για την δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου των αναδασωτέων εκτάσεων λόγω εκχέρσωσης δεδομένου ότι το άρθρο 117 του Συντάγματος δεν κάνει διάκριση μεταξύ των εκχερσωμένων και καμένων δασικών εκτάσεων.
  7. Επειδή η τεσσαρακονταετή και εικοσιπενταετή εξαίρεση από την κατεδάφιση, δεδομένου της καταβολής του ενιαίου δασικού προστίμου + των ποσών που αφορούν σε διοικητικές κυρώσεις της δασικής νομοθεσίας + των ποσών για τακτοποίηση στους νόμους περί αυθαιρέτων, δεν δημιουργεί καμιά ασφάλεια δικαίου στον πολίτη παρά φαντάζει μόνο, ως ένα ακόμη εισπρακτικό μέτρο με αβέβαιη εξέλιξη διοικητική και ιδιοκτησιακή.
  8. Επειδή ο διαχωρισμός των πολιτών σε παραβάτες προ του 1975 που εξαιρούνται της κατεδάφισης για 40 χρόνια και μετά του 1975 για 25 χρόνια, ενώ είναι πολλές φορές αδύνατο να αποδειχθεί ο χρόνος με αεροφωτογραφίες ή άλλα στοιχεία, ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανασφάλεια του πολίτη και την διαφαινόμενη με τις συγκεκριμένες μεθοδεύσεις ανεπάρκεια της πολιτείας δεδομένου ότι ο έλεγχος αυτός θα έπρεπε να γίνει από την διοίκηση κι όχι να προσκομίζετε ως στοιχείο από τον διοικούμενο.
  9. Επειδή η τεχνική έκθεση του άρθρου 7 παράγραφος 1ε) που θα τεκμηριώνει/ τα στοιχεία της εκχέρσωσης και την χρονολογία εκχέρσωσης της έκτασης είναι αντικείμενο και του ιδιώτη δασοπόνου.
  10. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: η απόσυρση του παρόντος νομοσχεδίου και η κατάθεση νέου, με την προϋπόθεση ότι θα κριθεί οριστικά ο δασικός ή μη χαρακτήρας των οικιστικών πυκνώσεων και δεν θα θεωρείται δεδομένος όπως θεωρείται με το παρόν και θα λύνεται το ιδιοκτησιακό ζήτημα των εκτάσεων αυτών.

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 12:19 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΝΤ

  Απαράδεκτο στο σύνολό του το άρθρο πρέπει να εξαφανιστεί και να αντικατασταθεί από ένα άρθρο το οποίο να αφορά τον τρόπο και τις διαδικασίες πολεοδόμησης των παραπάνω περιοχών.

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 10:29 | WWF Ελλάς

  Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται η αυθαίρετη δόμηση στα δάση και τις δασικές εκτάσεις με τον ίδιο σχεδόν τρόπο που προηγούμενοι νόμοι αντιμετώπισαν την αυθαίρετη δόμηση εντός των πόλεων και των οικιστικών συνόλων. Παραγνωρίζεται έτσι η αξία και η σημασία του δασικού πλούτου της χώρας αλλά και η συνταγματική υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την προστασία και τη διατήρησή του στο διηνεκές.

 • 8 Ιανουαρίου 2019, 09:18 | ΠΟΛΙΤ ΕΞΩΡ ΣΥΛΛ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

  Άρθρο 5 Συνέπειες υπαγωγής
  ΠΡΟΤΑΣΗ -τροποποίηση
  § 1. «Κτίρια και οι συνοδεύουσες αυτά κατασκευές ….εξαιρούνται της κατεδάφισης (παραγράφονται οι λέξεις για σαράντα (40) έτη)….από τη δημοσίευση του νόμου…
  § 2. Κτίρια και οι συνοδεύουσες αυτά κατασκευές εντός ιωδών περιγραμμάτων ….εξαιρούνται της κατεδάφισης (παραγράφονται οι λέξεις για είκοσι πέντε (25) έτη)…. από τη δημοσίευση του νόμου…

  ΠΡΟΤΑΣΗ Προσθήκης παραγράφου
  § 9 «Μετά την υπαγωγή στο Νόμο, τον έλεγχο της νομιμότητας όσον αφορά τίτλους ιδιοκτησίας και την καταβολή του Δασικού Προστίμου για τα Κτίρια και τις συνοδεύουσες αυτά κατασκευές παύει να υφίσταται η διεκδίκηση του Ελληνικού Δημόσιου».

 • Η βεβαίωση εξόφλησης του ενιαίου δασικού προστίμου της παρ 4 μπορεί να προσκομίζεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες στις φορολογικές αρχές για την διαγραφή των σχετικών προστίμων, αφού αυτές εκδίδονται απο την σχετική πλατφόρμα και υπογράφονται από τον αρμόδιο Μηχανικό.

 • 7 Ιανουαρίου 2019, 09:56 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ

  Στα πλαίσια του παρόντος νόμου θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη όχι μόνο για τα κτίσματα τα οποία είναι εντός δασικών εκτάσεων χωρίς οικοδομικές άδειες και αποτελούν οικιστικές πυκνώσεις αλλά και για τα κτίσματα τα οποία έχουν κατασκευασθεί με νόμιμες οικοδομικές άδειες από τα αρμόδια Πολεοδομικά γραφεία, και σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4389/2016 «Εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες.
  Επίσης δεν γίνεται να ομαδοποιούνται μαζί σε ένα νομοσχέδιο οι καταπατητές δημόσιας έκτασης και οι έχοντες αποδείξει ότι το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου επί των χαρακτηρισμένων δασικών εκτάσεων δεν υφίσταστε και έχουν επίλυση το ιδιοκτησιακό καθεστώς επι των ακινητων τους δια μέσου την διαδικασίας του κτηματολογίου. Σε αυτή την περίπτωση ο πολίτης δεν θα μπορεί να μεταβίβασή το ακίνητο του?
  Τα 1000 ευρώ βάσει του άρθρου 1 §3 δεν έχουν λόγο είσπραξης αφού δεν θα υπάρχει πολεοδομική συγκρότηση της περιοχής.
  Οι ιδιοκτήτες οι οποίοι μετά τον έλεγχο δεν συμπεριληφθούν στις οικιστικές πυκνώσεις θα έχουν το δικαίωμα αντιρρήσεων επί του δασικού χάρτη πριν τη κύρωσή του;
  Οι διορθώσεις επί των σχεδίων των οικιστικών πυκνώσεων από την Κτηματολόγιο πρέπει χρονικά να γίνουν ταυτόχρονα με την διόρθωση των δασικών χαρτών.

 • 6 Ιανουαρίου 2019, 12:24 | Ανδριοπουλος Ηλιας

  2 Ιανουαρίου 2019, 19:17 | Μανος Μοδεας Μόνιμος ΣύνδεσμοςΜε το άρθρο 5, το νομοσχέδιο εξαιρεί από την κατεδάφιση για 40 χρόνια όσα κτίρια κατασκευάστηκαν αυθαιρέτως στις περιοχές των οικιστικών πυκνώσεων. Για μια ακόμα φορά ευνοούνται όσοι αγνόησαν τη νομιμότητα, παρανόμησαν και έχτισαν και τιμωρούνται όσοι πολίτες σεβάστηκαν το νόμο και δεν έχτισαν. Στις οικιστικές πυκνώσεις, υπάρχουν αδόμητα οικόπεδα τα οποία αγοράσθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους θεωρώντας ότι είναι οικοδομήσιμα και αργότερα, όταν πήγαν να βγάλουν οικοδομική άδεια και να χτίσουν νόμιμα, ανακάλυψαν ότι είναι χαρακτηρισμένα ως δασικά και δεν προχώρησαν στην οικοδόμησή τους, παρά το ότι, σε πολλές περιπτώσεις, όλοι οι γύρω οικοπεδούχοι έχουν κτίσει. Τώρα λοιπόν επιβραβεύονται (μέσω της τακτοποίησης για 40 έτη) όσοι αυθαιρέτησαν και τιμωρούνται οι υπόλοιποι (εξασφαλίζοντας και περαιτέρω έμμεσα πλεονεκτήματα σε όσους έχουν χτίσει παράνομα αφού γειτνιάζουν με αδόμητα οικόπεδα)! Επιπρόσθετα, οι περιοχές των δασικών πυκνώσεων έχουν απολέσει το δασικό χαρακτήρα τους και είναι αδύνατον πλέον να λειτουργήσουν ως δασικό οικοσύστημα. Για λόγους επομένως δικαιοσύνης και ισονομίας, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για να γίνουν αντίστοιχες ευνοϊκές ρυθμίσεις και για όσους σεβάστηκαν το νόμο και άφησαν αδόμητα τα οικόπεδά τους. Θα μπορούσε να επιβληθεί ένα αντίτιμο για τα αδόμητα οικόπεδα το οποίο θα καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες και θα χρησιμοποιείται ως πρόσθετος πόρος του Άρθρου 9 «Δράσεις αποκατάστασης δασικού ισοζυγίου» για τη χρηματοδότηση δράσεων αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος που έχει αναντίστρεπτα πλέον υποβαθμιστεί στην περιοχή της οικιστικής πύκνωσης.

 • 2 Ιανουαρίου 2019, 19:17 | Μανος Μοδεας

  Με το άρθρο 5, το νομοσχέδιο εξαιρεί από την κατεδάφιση για 40 χρόνια όσα κτίρια κατασκευάστηκαν αυθαιρέτως στις περιοχές των οικιστικών πυκνώσεων. Για μια ακόμα φορά ευνοούνται όσοι αγνόησαν τη νομιμότητα, παρανόμησαν και έχτισαν και τιμωρούνται όσοι πολίτες σεβάστηκαν το νόμο και δεν έχτισαν. Στις οικιστικές πυκνώσεις, υπάρχουν αδόμητα οικόπεδα τα οποία αγοράσθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους θεωρώντας ότι είναι οικοδομήσιμα και αργότερα, όταν πήγαν να βγάλουν οικοδομική άδεια και να χτίσουν νόμιμα, ανακάλυψαν ότι είναι χαρακτηρισμένα ως δασικά και δεν προχώρησαν στην οικοδόμησή τους, παρά το ότι, σε πολλές περιπτώσεις, όλοι οι γύρω οικοπεδούχοι έχουν κτίσει. Τώρα λοιπόν επιβραβεύονται (μέσω της τακτοποίησης για 40 έτη) όσοι αυθαιρέτησαν και τιμωρούνται οι υπόλοιποι (εξασφαλίζοντας και περαιτέρω έμμεσα πλεονεκτήματα σε όσους έχουν χτίσει παράνομα αφού γειτνιάζουν με αδόμητα οικόπεδα)! Επιπρόσθετα, οι περιοχές των δασικών πυκνώσεων έχουν απολέσει το δασικό χαρακτήρα τους και είναι αδύνατον πλέον να λειτουργήσουν ως δασικό οικοσύστημα. Για λόγους επομένως δικαιοσύνης και ισονομίας, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για να γίνουν αντίστοιχες ευνοϊκές ρυθμίσεις και για όσους σεβάστηκαν το νόμο και άφησαν αδόμητα τα οικόπεδά τους. Θα μπορούσε να επιβληθεί ένα αντίτιμο για τα αδόμητα οικόπεδα το οποίο θα καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες και θα χρησιμοποιείται ως πρόσθετος πόρος του Άρθρου 9 «Δράσεις αποκατάστασης δασικού ισοζυγίου» για τη χρηματοδότηση δράσεων αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος που έχει αναντίστρεπτα πλέον υποβαθμιστεί στην περιοχή της οικιστικής πύκνωσης.

 • 2 Ιανουαρίου 2019, 17:15 | Σωκρατης Γιαννοπουλος

  Με το άρθρο 5, το νομοσχέδιο εξαιρεί από την κατεδάφιση για 40 χρόνια όσα κτίρια κατασκευάστηκαν αυθαιρέτως στις περιοχές των οικιστικών πυκνώσεων. Για μια ακόμα φορά ευνοούνται όσοι αγνόησαν τη νομιμότητα, παρανόμησαν και έχτισαν και τιμωρούνται όσοι πολίτες σεβάστηκαν το νόμο και δεν έχτισαν. Στις οικιστικές πυκνώσεις, υπάρχουν αδόμητα οικόπεδα τα οποία αγοράσθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους θεωρώντας ότι είναι οικοδομήσιμα και αργότερα, όταν πήγαν να βγάλουν οικοδομική άδεια και να χτίσουν νόμιμα, ανακάλυψαν ότι είναι χαρακτηρισμένα ως δασικά και δεν προχώρησαν στην οικοδόμησή τους, παρά το ότι, σε πολλές περιπτώσεις, όλοι οι γύρω οικοπεδούχοι έχουν κτίσει. Τώρα λοιπόν επιβραβεύονται (μέσω της τακτοποίησης για 40 έτη) όσοι αυθαιρέτησαν και τιμωρούνται οι υπόλοιποι (εξασφαλίζοντας και περαιτέρω έμμεσα πλεονεκτήματα σε όσους έχουν χτίσει παράνομα αφού γειτνιάζουν με αδόμητα οικόπεδα)! Επιπρόσθετα, οι περιοχές των δασικών πυκνώσεων έχουν απολέσει το δασικό χαρακτήρα τους και είναι αδύνατον πλέον να λειτουργήσουν ως δασικό οικοσύστημα. Για λόγους επομένως δικαιοσύνης και ισονομίας, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για να γίνουν αντίστοιχες ευνοϊκές ρυθμίσεις και για όσους σεβάστηκαν το νόμο και άφησαν αδόμητα τα οικόπεδά τους. Θα μπορούσε να επιβληθεί ένα αντίτιμο για τα αδόμητα οικόπεδα το οποίο θα καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες και θα χρησιμοποιείται ως πρόσθετος πόρος του Άρθρου 9 «Δράσεις αποκατάστασης δασικού ισοζυγίου» για τη χρηματοδότηση δράσεων αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος που έχει αναντίστρεπτα πλέον υποβαθμιστεί στην περιοχή της οικιστικής πύκνωσης.

 • Τα 20 και τα 40 χρόνια είναι απλά γελοίο.
  Δείτε το http://simpleandclear.blogspot.com/2013/04/blog-post_18.html και αναφορές εκεί.
  Το σωστό είναι μέχρι του θανάτου του παρανομούντος. Τα αυθαίρετα δεν κληρονομούνται, κύριοι.

 • 13 Δεκεμβρίου 2018, 18:47 | Γιάννης Γκούμας

  Η απαγόρευση οικοδόμησης χωρίς οικοδομική άδεια υπάρχει από το 1832. Τελευταίο «συγχωροχάρτι» είναι το 1955. Μεταγενέστερα, 1975, 1983, 2000, 2010…. κλπ είναι όλο και πιο αυστηρά συγχωροχάρτια με τελευταίο (έως σήμερα) το 2011.

  Η διάκριση γίνεται συγκρίνοντας το αθροιστικό συμφέρον πολιτών και πολιτείας ανά μονάδα έκτασης και για αυτό το λόγο, όπου συναντόνται πιο πολλά κτίσματα, αντιμετωπίζεται διαφορετικά από περιοχές με 1-2 κτίσματα.

  Τα 40 χρόνια μεταφέρουν το πρόβλημα στο μέλλον, όπου το κτίριο θα έχει πιθανότατα κάνει τον κύκλο ζωής του, χωρίς να αξίζει να επισκευαστεί πλέον. Ταυτόχρονα, δεν θα είναι κύρια κατοικία κανενός τότε και θα έχει η πολιτεία 40 χρόνια να σκεφτεί το πρόβλημα που δημιούργησε η ανυπαρξία ελέγχου τα τελευταία 60 χρόνια.

  Πρέπει όμως να αρχίσουμε από τώρα να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε, με ταυτόχρονη πολεοδομική αντιμετώπιση.

 • 9 Δεκεμβρίου 2018, 18:12 | ΜΑΡΑΘΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

  ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Ν/ΔΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΑΦΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1975. ΕΡΩΤΩ ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Ν/ΔΙΟ ΤΙΜΩΡΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΑΝ -ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 60 ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΤΩΝ-ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΙΕΠΡΑΞΑΝ ΠΡΟΤΟΥ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ? ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΤΟ 1966 Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ -ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ -ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ -ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΤΑΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ ΔΑΣΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΣΑΦΗ ΟΡΙΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ- ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ? ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΥΠΗΧΘΗΣΑΝ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ (720 ΤΡΙΤΣΗ κοκ) ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΗΡΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ. ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ-ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΙΡΕΤΙΖΩ-ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΔΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΥΚΝΩΣΗΣ. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΥΧΕΡΟΥΣ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΛΝΩΣΕΩΝ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΞΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΠΙΤΙ . Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΑ ΞΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΓΑ ΑΛΛΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΟΙΚΟΣ ΑΦΟΥ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ.ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΝ ΙΧΝΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ ΟΡΘΙΟ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ.ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟ Ν/ΔΙΟ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕ ΛΥΝΕΙ ΑΛΛΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟ ΤΟΥ 75 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ -ΕΣΤΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ-ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ

 • Τα 20 και τα 40 χρόνια είναι απλά γελοίο.

  Δείτε το http://simpleandclear.blogspot.com/2013/04/blog-post_18.html και αναφορές εκεί.

  Το σωστό είναι μέχρι του θανάτου του παρανομούντος. Τα αυθαίρετα δεν κληρονομούνται, κύριοι.

 • Τα 25 και 40 χρόνια είναι απλά γελοίο.

  Δείτε το http://simpleandclear.blogspot.com/2013/04/blog-post_18.html και εκεί αναφορές.

  Το σωστό είναι μέχρι του θανάτου του παρανομούντα. Δεν είναι λογικό να κληρονομούνται αυθαίρετα. Πρότασή μας από το 1985!