Άρθρο 12 – Δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν πριν την ισχύ του ν. 4389/2016

Το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης επί των χαρτογραφικών υποβάθρων που χρησιμοποιήθηκαν στην κατάρτιση δασικών χαρτών, στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Ο.Τ.Α., οι οποίες αποτυπώνουν τα όρια και περιγράμματα των περιοχών της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), για τις περιπτώσεις των δασικών χαρτών, οι οποίοι αναρτήθηκαν ή κυρώθηκαν, ολικώς ή μερικώς, πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4389/2016. Τα όρια και τα περιγράμματα διαβιβάζονται, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 2 του παρόντος.

 • Οι δασικοί χάρτες οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην περίοδο 2010-2012,
  έχουν συνταχθεί πριν τον Ν.4280/2014, την υπουργική απόφαση 34844/11-6-2016 καθορισμού των κριτηρίων προσδιορισμού των οικιστικών πυκνώσεων, καθώς και τα κριτήρια που καθορίσθηκαν με το Π.Δ 32/16-3-2016, τον Ν.4389/2016, τον Ν.4467/2017 και επομένως γενικά στο διάστημα αυτό έχει μεταβληθεί ουσιαστικά τόσο το νομοθετικό πλαίσιο, όσο και τα κριτήρια χαρακτηρισμού των δασικών εκτάσεων.
  Οι αντίστοιχες επιτροπές εξέτασης των αντιρρήσεων ακόμη δεν έχουν λειτουργήσει
  Κατόπιν αυτού θεωρούμε σκόπιμο όπως οι δασικοί χάρτες της παραπάνω περιόδου αποσυρθούν και ανασυνταχθούν με βάσει τα νέα δεδομένα ώστε να επικαιροποιηθούν και αναρτηθούν εκ νέου.

  Nικόλαος χρ. Ζαχαριάς
  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.
  zaxarn@otenet.gr
  http://www.flyatopo.com

 • 19 Δεκεμβρίου 2018, 08:10 | ΣΙΜΑΤΟΥ ΕΛΛΗ

  Η υπαγωγή στο άρθρο αυτό του δασικού χάρτη δροσιάς ανατ. αττικής που αναρτήθηκε με το ν. 3889/2010 και είναι μερικός κυρωμένος, προσθέτει μια ακόμη ταλαιπωρία και καθυστέρηση στη διαδικασία εξέτασης των αντιρρήσεων που υποβάλλαμε το 2012 με την ανάρτηση του εν λόγω δασικού χάρτη. Οι 132 οικογένειες που από τότε είμαστε σε ομηρία των περιουσιών μας, δεν μπορούμε να τις μεταβιβάσουμε. Κάθε φορά με την αλλαγή πλαισίου πληρώνουμε εμείς το κόστος εφαρμογής της κάθε αλλαγής νομοθεσίας εις βάρος των ιδιοκτησιών μας. Να μας πει το κράτος τι δεν έγινε σωστά και περιμένουμε 6 χρόνια τώρα. Ο Δήμος Διονύσου με το αριθ. 11062/17-4-2013 έγγραφο απέστειλε στη Δ/νση Δασών Ανατ. Αττικής θεωρημένο ορθοφωτοχάρτη από την Υπηρεσία Δόμησης Ωρωπού των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, ΓΠΣ, Οικισμών προ 1923 και πολεοδομικών μελετών που εκπονήθηκαν και δεν εγκρίθηκαν, εντός της κτηματικής περιφέρειας Δροσιάς Δ. Διονύσου, στα πλαίσια εφαρμογής των άρθρων 23 και 24 του ν. 3889/2010 που συμπληρώθηκαν με τις Υ.Α. (ΦΕΚ 115 Β΄/25-01-2013 και ΦΕΚ 470Β΄/28-02-2012). Στον εν λόγω ορθοφωτοχάρτη εφαρμόστηκε και θεωρήθηκε και το περίγραμμα των πολεοδομικών μελετών που εκπονήθηκαν και δεν εγκρίθηκαν συνολικά για τις περιοχές Τρία Πεύκα και Τραυλός.
  Παρά την υποβολή του στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη σύννομη κατάρτιση του δασικού χάρτη δροσιάς, δε λήφθηκε υπόψη και αντ΄ αυτού επακολούθησε μερική κύρωση του χάρτη δροσιάς στον οποίο και δεν εμφαίνονται όπως θα έπρεπε τα όρια των περιοχών Τρία Πεύκα και Τραυλού. Ο δε οικισμός Σπίτι – Τρία Πεύκα καθόλα ομοειδής ποιοτικά παρακείμενος του οικισμού Τρία Πεύκα έχει εξαιρεθεί της ανάρτησης και μόνο αυτός εμπίπτει στα άρθρα 23 και 24 του ν. 3889/2010 (κίτρινη διαγράμμιση). Και λέμε ομοειδής καθώς για αυτήν την περιοχή, όπως και για τις περιοχές Τρία Πεύκα και Τραυλός είχαν εγκριθεί σχέδια πολεοδομικών μελετών για την ένταξή τους στο σχέδιο από το έτος 1994. Στις 11-3-1994 εκδόθηκε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας,στην 8η συνεδρίαση, με την οποία εγκρίθηκε Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) της τότε Κοινότητας Δροσιάς το οποίο ενσωμάτωνε τις περιοχές μας. Ακολούθησε η έκδοση σχετικής ΚΥΑ με την υπογραφή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και όχι και του Υπουργού Γεωργίας. Τέλος, Το δασαρχείο Πεντέλης ήδη με το αριθ. Πρωτ. 100/18-10-1989 «Επέκταση σχεδίου Περιοχής Τραυλού Δροσιάς» έγγραφό του προς το Υπουργείο Γεωργίας αναφέρει ξεκάθαρα ότι η περιοχή Τραυλού πρέπει να ενταχθεί σε ρυμοτομικό σχέδιο ως περιοχή με ξεκάθαρο και σαφή αστικό χαρακτήρα. Αναφέρει επίσης ότι είναι πυκνοδομημένη περιοχή (πάνω από ποσοστό 50%) και διασχίζεται από την κυριωτέρα κοινοτική οδό, ονόματι Αθανασίου Διάκου η οποία συνδέει τον οικισμό Δροσιάς με τον οικισμό Τραυλού, σύμφωνα με απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής (ΦΕΚ 308Δ΄/14-6-1991). Από όλα τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι στοιχεία υπάρχουν, οι υπηρεσίες είναι ενήμερες δεν υπάρχει όμως η βούληση των δασικών υπηρεσιών να «κλείσουν» τις υποθέσεις μας.

 • 7 Δεκεμβρίου 2018, 19:53 | Δημήτρης Κακογιάννης

  Στο άρθρο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η δυνατότητα εξαίρεσης από τη δασική ανάρτηση, με διόρθωση του δασικού χάρτη, των επιφανειών (οικοπέδων ή τμημάτων οικοπέδων) που διέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν.998/1979 όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 154 του Ν.4389/2016.
  Θα πρέπει δηλαδή να προβλεφθεί εντός τακτής προθεσμίας η δυνατότητα σε κατόχους εδαφικών εκτάσεων οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές σε κυρωμένους προ της ισχύος του Ν.4389/16 δασικούς χάρτες και οι οποίες μετά τον Ν.4389/16 δεν μπορούν πλέον να χαρακτηριστούν ως δασικές, να υποβάλουν αίτημα συνοδευόμενο από τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να διορθωθεί ο δασικός χάρτης.
  Με την προσθήκη αυτή εναρμονίζονται οι δασικοί χάρτες που έχουν κυρωθεί προ του 2016 με αυτούς που κυρώνονται σήμερα ενώ ταυτόχρονα αποκαθίσταται η ισονομία μεταξύ ιδιοκτητών με ακίνητα εντός περιοχών που η διαδικασία ανάρτησης έγινε μετά το 2016 και εκείνων που τα ακίνητά τους βρίσκονται σε κυρωμένους δασικούς χάρτες προ του 2016 καθώς στους δεύτερους κατά το στάδιο της ανάρτησης δεν δινόταν η δυνατότητα να υποβάλλουν σχετική ένσταση λόγω πχ ύπαρξης νομίμου οικοδομικής άδειας.