Άρθρο 101: Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 1756/1988

1. Τα στοιχεία β΄ και γ΄ του άρθρου 79 του ν. 1756/1988 αναριθμούνται, ως στοιχεία α΄ και β΄ αντίστοιχα.
2. Στο τελευταίο εδάφιο του νέου στοιχείου β΄, η φράση «οι οποίοι δικαιούνται να διατυπώσουν τη γνώμη τους για το κρινόμενο ζήτημα» αντικαθίσταται με τη φράση «οι οποίοι καλούνται να διατυπώσουν τη γνώμη τους για το κρινόμενο ζήτημα».