Άρθρο 42: Ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφου

1. Στο άρθρο 19 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Το ένδικο μέσο ή βοήθημα μπορεί να υποβάλεται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125). Το ένδικο μέσο ή βοήθημα που έχει υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι κατατέθηκε, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από το δικαστήριο ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια, και περιέχει και την έκθεση κατάθεσης».
2. Στο άρθρο 21 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω παραγράφους επιδόσεις του δικαστηρίου προς τους διαδίκους μπορεί να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον το δικόγραφο και η πράξη του Προέδρου περί ορισμού δικασίμου και εισηγητή φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125). Το δικόγραφο και η πράξη του Προέδρου που έχουν επιδοθεί με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι επιδόθηκαν, εφόσον επιστραφεί στο δικαστήριο από τον παραλήπτη ηλεκτρονική απόδειξη, που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια, και ισχύει ως έκθεση επίδοσης».
3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 του π.δ. 18/1989 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 21 του παρόντος.».

 • 26 Δεκεμβρίου 2011, 22:24 | Αντώνης Μπιλίσης

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Με ειδικό πρόγραμμα που θα εκπονηθεί,΄πρέπει να προγραμματιστούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές των γραφείων κατάθεσης δικογράφων των πρωτοδικείων, ώστε στις εκτυπούμενες εκθέσεις καταθέσεως των δικογράφων που απευθύνονται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, ν’ αναγράφεται η ημερομηνία προκατάθεσης των προτάσεων. Το πρόγραμμα δεν είναι ακριβό και η ωφέλεια θα είναι τεράστια διότι θα εξαληφφθεί το όχι σπάνιο φαινόμενο του εσφαλμένου υπολογισμού της προθεσμίας προκατάθεσης.

 • 26 Δεκεμβρίου 2011, 21:46 | Κώστας Δημητρίου

  Μπορεί να είναι ωραίο, αλλά μερικά πράγματα καλό είναι να λεχθούν όπως πρέπει :
  Θα είχε νόημα, αν έχουμε υποδομή.
  Και φυσικά αν προβλέπεται σε όποιον ασκεί αυτόνομα νομικό επάγγελμα, να έχει δυνατότητα πρόσβασης χωρίς οικονομική επιβάρυνση στο διαδίκτυο ….

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 11:18 | Μαρία Μυλ.

  Η Ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφου όπως και η αποσήμανση αυτού (κατά το πρότυπο της γαλλικής δικονομίας) θα εξασφάλιζε πραγματική επιτάχυνση της διαδικασίας για τους εμπλεκόμενους φορείς και μεγάλη διευκόλυνση για τους δικηγόρους που για παράδειγμα είναι εγγεγραμένοι στο α’ Πρωτοδικείο και επιθυμούν να καταθέσουν αγωγή/αίτηση στο β’ Πρωτοδικείο , χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στο β’ Πρωτοδικείο ή να παρεμβληθεί δικηγόρος του Πρωτοδικείου αυτού.

  Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφου, καθιστά ευχερέστερη την επικοινωνία των δικηγόρων των αντιδίκων και ως εκ τούτου ταχύτερη ρύθμιση της υπόθεσης. Για το λόγο αυτό πρέπει να μελετηθεί και η διασύνδεση των δικτυακών τόπων των των κατά τόπους Πρωτοδικείων και Δικηγορικών Συλλόγων-Συλλόγων Δικαστικών επιμελητών.

  Η επιμόρφωση και εξοικείωση των δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων επιβεβλημένη.

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 17:53 | Γιώργος Ψ

  Ας φροντίσει όμως και το Υπουργείο να εξοπλίσει κατάλληλα τις υπηρεσίες για να είναι εφικτό κάτι τέτοιο, γιατί μόνο στις εξαγγελίες και τα ευχολόγια μένουμε, αλλά από ουσία μηδέν.

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 16:30 | Κυβερνοσπηλιωτόπουλος

  Aρρωστο