Άρθρο 86:Συγκρότηση Εφετείου

1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του ν. 3994/2011 (Α΄ 165), αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. το μονομελές εφετείο (πολιτικό ή ποινικό) συγκροτείται από πρόεδρο εφετών ή εφέτη και το τριμελές εφετείο (πολιτικό ή ποινικό) από πρόεδρο εφετών και δύο εφέτες».
2. Στο άρθρο 15 παράγραφος 7 περίπτωση β΄ υποπερίπτωση δδ΄ του ν. 1756/1988, ο αριθμός «10%» αντικαθίσταται με τον αριθμό «20%».

  • 24 Δεκεμβρίου 2011, 00:11 | Αντώνης Πλακίδας, Πρόεδρος Εφετών

    Στα επαρχιακά, δηλαδή, Εφετεία, όπου οι οργανικές θέσεις των Προέδρων Εφετών είναι μόνο μια ή δυο, οι τελευταίοι θα προεδρεύουν υποχρεωτικά σε όλα τα Τριμελή και Πενταμελή Εφετεία, τα οποία έχουν, ανάλογα με το μέγεθος του δικαστηρίου, από επτά μέχρι και δεκαπέντε δικασίμους το μήνα, οι συνεδριάσεις των οποίων συνεχίζονται και δεύτερη και περισσότερες ημέρες και, συχνά, συμπίπτουν και την ίδια ημέρα; Ακόμη κι αν θα ήταν αυτό δυνατό τεχνικά, πότε μπορούν να μελετήσουν τις υποθέσεις και πότε να γράψουν τις σχετικές αποφάσεις;
    Είναι, άραγέ, διάταξη που περιλήφθηκε αβασάνιστα, απλώς από έλλειψη αντίληψης της πραγματικότητας από μέρους του νομοθέτη; Φοβούμαι ότι, πίσω απ’ τις πομπώδεις διακηρύξεις για το αντίθετο, και σ’ αυτή κρύβεται το αληθινό πνεύμα του νομοθέτη αυτού του νομοσχεδίου, το οποίο, όπως απηχεί το σύνολό του, με αφορμή και σειρά άλλων διατάξεών του, είναι η άκριτη, με κάθε μέσο, προσπάθεια επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης, σε βάρος, όμως, της ποιότητας της ίδιας της δικαιοσύνης, της προστασίας του πολίτη και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων του, στη φαλκίδευση των οποίων υπάρχει ορατός κίνδυνος να οδηγήσουν οι διατάξεις αυτές.