Άρθρο 41:Συνοπτική έκθεση δικογράφου και ηλεκτρονική διεύθυνση

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του π.δ. 18/1989 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση κατά την οποία το δικόγραφο υπογράφεται από δικηγόρο, αναγράφεται η ηλεκτρονική του διεύθυνση. Στο δικόγραφο περιέχεται συνοπτική έκθεση των τιθέμενων νομικών ζητημάτων, η οποία δεν υπερβαίνει τις 200 λέξεις. Εάν ελλείπει η έκθεση, δεν ορίζεται δικάσιμος μέχρις ότου συμπληρωθεί το δικόγραφο. Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά την αίτηση αναστολής και την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων».

  • 26 Δεκεμβρίου 2011, 23:40 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥ

    Από τη διατύπωση της διάταξης είναι προφανές ότι οι συντάκτες του σχεδίου νόμου δεν αντιλαμβάνονται ότι με αυτήν δημιουργείται εύλογη σύγχυση στο αναγνώστη και στο εφαρμοστή δεδομένου ότι αφενός αναφέρεται ότι η συνοπτική έκθεση των 200 λέξεων παρατίθεται στο δικόγραφο, ενώ από στο επόμενο εδάφιο υπονοείται ότι η εν λόγω έκθεση αποτελεί συνοδευτικό του εισαγωγικού δικογράφου έγγραφο. Τούτο προεχόντως διότι η μη τήρηση του όρου αυτού συνεπάγεται τον μη προσδιορισμό της υπόθεσης.