Άρθρο 48: Συνοπτική έκθεση δικογράφου και ηλεκτρονική διεύθυνση

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται περίπτωση δ ως εξής:
«δ΄. Στο δικόγραφο περιέχεται συνοπτική έκθεση των τιθέμενων ζητημάτων, η οποία δεν υπερβαίνει τις 200 λέξεις. Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά την αίτηση αναστολής και την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων».
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση που το δικόγραφο υπογράφεται από δικηγόρο, αναγράφεται η ηλεκτρονική του διεύθυνση».
3. Στο άρθρο 46 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Εάν ελλείπει η έκθεση της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του παρόντος κώδικα, δεν ορίζεται δικάσιμος μέχρις ότου συμπληρωθεί το δικόγραφο».

 • Άρθρο 48
  Ως προς την θεσπιζόμενη με την παρ. 3 του αρθ. 48 κύρωση, επισημαίνεται ότι αυτή είναι ιδιαίτερα αυστηρή και πρέπει να απαλειφθεί.

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 19:54 | ΒΜ ΕΦΕΤΗΣ ΔΔ

  Σε περίπτωση έλλειψης της έκθεσης δεν μπορεί να τεθεί θέμα απαραδέκτου του δικογράφου λόγω αντίθεσης στην ΕΣΔΑ. Η νέα διάταξη του άρθρου 46 δεν εξυπηρετεί την επιτάχυνση. Δεν μπορεί να θεωρηθεί τυπική έλλειψη του άρθρου 139Α του Κώδ.Διοικ.Δικ. Μπορεί, όταν ελλείπει η έκθεση ή όταν αυτή είναι ελλιπής και δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό της θέσπισης της διάταξης αυτής (βλ. αιτιολογική έκθεση), να προβλέπεται υποχρεωτικός καταλογισμός διπλάσιας δικαστικής δαπάνης ή πρόστιμο του άρθρου 42 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 14:51 | Σ.Μ. Πρωτοδίκης δ.δ.

  Η πρόβλεψη ότι «Εάν ελλείπει η έκθεση της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του παρόντος κώδικα, δεν ορίζεται δικάσιμος μέχρις ότου συμπληρωθεί το δικόγραφο», έχει ως συνέπεια να δημιουργείται μεγαλύτερη εκκρεμότητα στο δικαστήριο και όχι να επιταχύνεται η δίκη. Δεν είναι δυνατόν οι υποθέσεις στις οποίες δεν έχει υποβληθεί η συνοπτική έκθεση να είναι εκκρεμείς επ’αόριστον, ειδικά όταν η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει εκ του νόμου ποσοστό του καταλογισθέντος ποσού (όπως στις φορολογικές υποθέσεις). Οπωσδήποτε η συνοπτική έκθεση του δικογράφου συνάδει με την επιτάχυνση της διαδικασίας και διευκολύνει την δουλειά του δικαστή, αλλά η κύρωση για την μη υποβολή της έκθεσης αυτής θα πρέπει να μην είναι εις βάρος του δικαστηρίου, αλλά εις βάρος του διαδίκου π.χ. να προβλέπεται το απαράδεκτο του δικογράφου.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 10:28 | Κυβερνο-σπηλιωτόπουλος

  Εάν η «συνοπτική έκθεση των τιθέμενων ζητημάρων» έχει έκταση 5 λέξεις, θα ορίζεται δικάσιμος?

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 22:18 | σοφία δημητρίου

  τι ακριβώς νόημα έχει και ποιο σκοπό εξυπηρετεί η περίληψη; εκτός αν θεωρείται ότι θα κρίνεται μόνο αυτή για λόγους.. επιτάχυνσης!