Άρθρο 67:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3068/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του ν. 3900/2010, αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Αρμόδιο κατά τόπο για την εκδίκαση των διαφορών της προηγούμενης παραγράφου είναι το διοικητικό πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η διοικητική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για διαφορές που αφορούν είτε απόρριψη αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης ή ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής και εργασίας είτε απόφαση επιστροφής που ενσωματώνεται σε πράξη απόρριψης του αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής καθώς και σε απόφαση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής, αρμόδιο είναι το διοικητικό πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία τηρείται ο διοικητικός φάκελος του αλλοδαπού, δηλαδή το ανά Νομό Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Κατά τα λοιπά, για την εκδίκαση των διαφορών της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 4 του ν. 702 / 1977 ( ΦΕΚ Α’ 112).
Οι αποφάσεις των διοικητικών πρωτοδικείων επί των εν λόγω διαφορών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 702/1977».

  • Άρθρο 67
    Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι ορθή. Επισημαίνεται , όπως απαλειφθεί από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 η φράση « … δηλαδή το ανά νομό τμήμα αλλοδαπών και μετανάστευσης» δεδομένου ότι μετά τον Ν 3862/2010 «Καλλικράτης» , στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της περιφέρειας Αττικής δεν περιλαμβάνεται άλλος νομός ( λ.χ. Πειραιώς). Περαιτέρω στις ακυρωτικές υποθέσεις των αλλοδαπών (άρθρο 15 Ν 3068/2002) να τροποποιηθεί η ισχύουσα διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 702/1977 ως εξής: « ζ. Όλες οι επιδόσεις με επιμέλεια του Δικαστηρίου, όπου τούτο προβλέπεται, γίνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας», ώστε να περιλάβει και τις πράξεις περί ορισμού δικασίμου-εισηγητή.

  • 18 Δεκεμβρίου 2011, 15:14 | Φανή Συργιάννη

    Καλό θα ήταν να αλλάξει η διατύπωση ώστε να περιλαμβάνει και τις πράξεις που έχουν εκδοθεί από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας έως τις 31.12.2010, ώστε κι αυτές να μη βαρύνουν ένα μόνο δικαστήριο, όπως γινόταν μέχρι τώρα.