Άρθρο 52:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 189 του ΚΔΔ αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο εισηγητής συντάσσει και παραδίδει το σχέδιο της απόφασης σε ηλεκτρονική μορφή το οποίο περιλαμβάνει το ιστορικό, το σκεπτικό και το διατακτικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο. Το σχέδιο υπογράφεται, στις πολυμελείς συνθέσεις, από τον εισηγητή και τον πρόεδρο, ενώ στις μονομελείς από τον δικαστή που δίκασε την υπόθεση. Στο σχέδιο, αν πρόκειται για πολυμελές δικαστήριο, τίθεται και η χρονολογία της διάσκεψης».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 189 του ΚΔΔ αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο δικαστής παραδίδει το πρωτότυπο της απόφασης σε ηλεκτρονική μορφή με το περιεχόμενο που προβλέπεται στο επόμενο άρθρο. Η απόφαση απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση».
3. Ο τίτλος του άρθρου 191 του ΚΔΔ αντικαθίσταται ως εξής:
«Υπογραφή του πρωτοτύπου». Καταργείται η παράγραφος 2 του εν λόγω άρθρου που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του Ν. 3900/2010 και απαλείφεται η ένδειξη «παράγραφος 1».
4. Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του Ν. 3900/2010.

  • Άρθρο 52
    Η διάταξη της παραγράφου 1 είναι πρακτικά ανεφάρμοστη. Ήδη όλοι οι δικαστές γράφουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και παραδίδουν τις αποφάσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή. Το τμήμα καθαρογραφής, το οποίο μάλιστα ενόψει των λοιπών ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου πρέπει να ενισχυθεί με αρμοδιότητες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου, ομογενοποιεί τις αποφάσεις, εκδίδει τα αντίγραφα αυτών και τηρεί την σειρά προτεραιότητας για κοινοποίησή τους που είναι απαραίτητος όρος για τη λειτουργία της υπηρεσίας με όρους διαφάνειας. Άλλωστε, η ρύθμιση είναι εξ ορισμού ανεφάρμοστη στις υποθέσεις Τριμελούς όπου ο Πρόεδρος επεμβαίνει στο κείμενο και κάνει διορθώσεις.