Άρθρο 56: Αίτηση

1. Η αίτηση ασκείται εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, για την οποία ο αιτών παραπονείται ότι υπήρξε υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης,
2. Η αίτηση κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση και περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση κατοικίας εκείνου που την ασκεί, χρονολογία, υπογραφή καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου ή του τηλεομοιοτύπου (φαξ) του αιτούντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Επίσης στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Η αίτηση κοινοποιείται με επιμέλεια του αιτούντος, με κάθε πρόσφορο μέσο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Το δικαστήριο διαβιβάζει αμελλητί την αίτηση μαζί με τη δικογραφία στο αρμόδιο Συμβούλιο. Σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της ως άνω απόφασης και η δικογραφία έχει διαβιβαστεί σε άλλο δικαστήριο, διαβιβάζονται αντίγραφα των διαδικαστικών εγγράφων στο αρμόδιο Συμβούλιο με μέριμνα του δικαστηρίου στο οποίο βρίσκεται η δικογραφία.
3. Η αίτηση υπογράφεται από δικηγόρο. Αίτηση, που υπογράφεται μόνο από τον αιτούντα, θεωρείται ότι έχει νομίμως ασκηθεί, εφόσον παρίσταται δικηγόρος κατά τη συζήτησή της.

  • 26 Δεκεμβρίου 2011, 19:28 | θωμας χαραλαμπακος

    Η αίτηση να υποβάλλεται απο τον ενδιαφερομενο, όταν την δικαιολογεί με βασιμους λογους , αφου ευκολα αποδεικνυεται
    από το χρονο καταθεσης του μεσου και πάντως πριν την Απόφαση του δικαστηρίου .Είναι δώρον -άδωρον και άνευ ουσίας μετά την δίκη .Ο Πολίτης την εκδίκαση της υποθέσεως συντομα επιθυμει …, όχι την τιμωρία των δικαστών …
    Να υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο η αίτηση και η συζήτηση να είναι δυνατή με την παρουσία του και χωρίς τον δικηγόρο .