Άρθρο 45: Διαδικασία σε Συμβούλιο για την αποδοχή ενδίκων βοηθημάτων και μέσων

Μετά το άρθρο 34Α του π.δ. 18/1989 προστίθεται άρθρο 34Β ως εξής:
«1. Μετά την τήρηση των διαδικασιών των άρθρων 20, 21 και 23 του παρόντος, ο εισηγητής, εάν κρίνει ότι ένδικο μέσο ή βοήθημα, για το οποίο έχει προσκομιστεί συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς το δικηγόρο που το υπογράφει, έχει ασκηθεί παραδεκτώς και είναι προδήλως βάσιμο, μπορεί να προτείνει στον πρόεδρο την εισαγωγή του στο δικαστικό σχηματισμό σε συμβούλιο του προηγουμένου άρθρου. Εφόσον ο σχηματισμός συμφωνήσει, με ομόφωνη απόφασή του το κάνει δεκτό, και επιδικάζει δικαστική δαπάνη για τη σύνταξη του δικογράφου. Η απόφαση ισχύει και παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από την έκδοση της κατά την επομένη παράγραφο διαπιστωτικής πράξης του Προέδρου, υπόκειται δε έκτοτε σε τριτανακοπή, άν είναι ακυρωτική.
2. Η απόφαση κοινοποιείται στους διαδίκους. Η διάδικος Αρχή και οι τυχόν παρεμβάντες μπορούν, με αίτησή τους, να ζητήσουν τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου. Με πράξη του Προέδρου βεβαιώνεται η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής.
3. Aν και μετά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο το ένδικο μέσο ή βοήθημα γίνει δεκτό, η Αρχή ή ο παρεμβάς που την προκάλεσε, καταδικάζεται να καταβάλει στον νικήσαντα διάδικο το πενταπλάσιο της δικαστικής δαπάνης.
4. Με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειάς του και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος αποδοχής των αποφάσεων του άρθρου 34Α του παρόντος και των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου από τη διάδικο Αρχή, εφόσον η νομική της υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους».

 • 26 Δεκεμβρίου 2011, 12:56 | θωμας χαραλαμπακος

  Αφου ο τιτλος του παρόντος νομοσχεδίου ,αναφέρεται στην
  εξάλλειψη του φαινομένου της αρνησιδικίας και στην σύντομη δίκη , καθ υπόδειξη της ΤΡΟΙΚΑ [μετα από τον έλεγχο ] και μετά από τις πολλές καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον της πατρίδας μας , από το Δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι γενικώς παραδεκτό ότι ΠΡΑΓΜΑΤΙ υπάρχει αρνησιδικία ή δικαστική ομηρία των πολιτών ,
  ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ και ΟΧΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ , Ώστε να μην χρειασθεί άλλη τροπολογία μετά από λίγο χρονικό διάστημα όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα με τις χιλιάδες ….. διατάξεις [ΜΕΤΑ ΤΟ Ν 3900/10, 3904/10]
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ στο παρόν άρθρο να ορισθούν χρονικοί περιορισμοί
  μέχρι τρεις μήνες , για την κρίση του εισηγητη και πρόταση προς τον πρόεδρο , για τον προσδιορισμό της δικασίμου , με πρόβλεψη ακόμη και ποινικού αδικήματος εναντίον του ορισθέντος εισηγητού , σε περίπτωση παραβίασης της προθεσμίας .
  ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ , με βαση
  την ημερομηνία πράξης κατάθεσης του ενδίκου μέσου , και , όχι
  την αίτηση προτίμησης , την προσωπικότητα του δικηγόρου ή
  του αιτούντος ή την σκοπιμότητα της υπόθεσης .
  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
  ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ θα
  ειναι ουσιαστικη και όχι για το θεαθείναι ….