Άρθρο 10: Πρακτικό μεσολάβησης-Εκτελεστός τίτλος εγγραφής υποθήκης

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 293 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο δικαστικός συμβιβασμός που περιλήφθηκε στα πρακτικά του δικαστηρίου, καθώς και στα πρακτικά των παρ. 3 του άρθρου 214 Α’ και παρ. 5 του άρθρου 214 Β’ υποκαθιστά τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, που προβλέπεται από το ουσιαστικό δίκαιο, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τίτλος προς εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης».

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 09:03 | Αντώνης Μπιλίσης

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Τίτλο γιά την εγγραφή προσημείωσης πρέπει να αποτελούν και οι αποφάσει των προταβαθμίων δικαστηρίων εφόσον επιδικάζουν χρηματικά ποσά.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 19:39 | Αθανασία Γιαννοπούλου

  Αναφέρομαι στο προηγούμενο σχόλιό μου και διευκρινίζω ότι το πρόβλημα δημιουργείται επειδή στο άρθρο 293 ΚΠολΔ γίνεται αναφορά μόνον σε «δικαστικό» συμβιβασμό που περιέχεται σε πρακτικά δικαστηρίου και όχι σε πρακτικά «εξωδικαστικής» επίλυσης κατά το άρθρο 214ΚΠολΔ, με συνέπεια να μην γίνεται αντιληπτό ότι ΚΑΙ τα πρακτικά αυτά μπορούν να αποτελούν τίτλο εκτελεστό για εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης.

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 13:26 | Δημήτρης Ευγενίδης

  Να προβλεφτεί ότι ισχύτει και για τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 00:44 | Αθανασία Γιαννοπούλου

  Πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι και τα πρακτικά του εξωδικαστικού συμβιβασμού μπορούν να αποτελούν τίτλο για την εγγραφή και εξάλειψη υποθήκης, διότι μέχρι και σήμερα υπάρχει υποθηκοφύλακας (και μπορώ να αναφέρω το όνομά της, αν χρειασθεί) που αρνείται να μεταγράψει πρακτικό εξωδικαστικού συμβιβασμού για εξάλειψη υποθήκης (πρακτικό που έχει γίνει μεταξύ ιδιώτου και τράπεζας, σημειωτέον) με τη δικαιολογία ότι πρέπει να εκδοθεί και αντίστοιχη αμετάκλητη απόφαση.

 • 17 Δεκεμβρίου 2011, 23:07 | Κολιντζίκης Δημήτριος

  Ορθή ρύθμιση, που επιλύει σοβαρά πρακτικά προβλήματα