Άρθρο 15: Ειδικές διαδικασίες-Συζήτηση

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 647 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 648 έως 661 δικάζονται όλες οι κύριες ή παρεπόμενες διαφορές από μίσθωση κάθε είδους πράγματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου ή από επίμορτη αγροληψία, καθώς και διατάξεις των άρθρων 591 παρ. 1 β’ ΚΠολΔ και 643 παρ. 1 ΚΠολΔ».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 666 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στις διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 663 εφαρμόζονται και οι διατάξεις των άρθρων 591 παρ. 1β’ και 643 παρ. 1 ΚΠολΔ, ενώ δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 466 έως 472»
3. Το άρθρο 672 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συζήτηση των αγωγών επί των διαφορών για μισθούς υπερημερίας και για καθυστερούμενους μισθούς προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερών. Σε περίπτωση που ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αυτή συζητείται υποχρεωτικά κατά την ορισθείσα δικάσιμο της αγωγής».
4. Στο περιεχόμενο της παραγράφου 2 του άρθρου 681 Β’ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η λέξη « πολυμελή » αντικαθίσταται με τη λέξη «μονομελή».
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 683 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν η κύρια υπόθεση υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται από αυτά. Το ίδιο ισχύει και για τη συναινετική εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης».

 • 26 Δεκεμβρίου 2011, 23:51 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ – ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ

  Αν δεν μου ξέφυγε κάποιο σχόλιο, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο αντίθετο σχόλιο ως προς την επέκταση του τεκμηρίου ομολογίας (και γενικά των δυσμενών συνεπειών της ερημοδικίας) στις ειδικές – πλην γαμικών και συναφών διαφορών – διαδικασίες. Ελπίζουμε να το λάβει αυτό υπ’ όψη ο νομοθέτης και να θεσπισθεί ΤΩΡΑ η σχετική ρύθμιση. Με μια επιπλέον παρατήρηση, να ρυθμισθούν ειδικώς οι περιπτώσεις των (απλών) ομοδικιών. Το λέω, έχοντας υπ’ όψη τις περιπτώσεις αυτοκινητικών ατυχημάτων, όπου ερημοδικεί π.χ. ο εναγόμενος ως υπαίτιος οδηγός και παρίσταται η ασφαλιστική εταιρία. Σε αυτές και σε ανάλογες περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρξει τέτοια ρύθμιση, ώστε να αποκλείονται φαινόμενα του τύπου στο ίδιο ατύχημα να κρίνεται αποκλειστικός υπαίτιος ο απολιπόμενος εναγόμενος λόγω του τεκμηρίου ομολογίας, ενώ ταυτόχρονα να γίνεται δεκτός ο ισχυρισμός της ασφαλιστικής εταιρίας ως προς την αποκλειστική υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα του ενάγοντος.

 • 26 Δεκεμβρίου 2011, 17:36 | Λεωνίδας Χατζησταύρου Εφέτης

  Επαναλαμβάνω ότι θεωρώ πολύ σημαντικό για το κύρος της δικαιοσύνης να μην τίθενται χρονικοί περιορισμοί,που εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να τηρηθούν(άμεση έκδοση απόφασης κατ’άρθρο643παρ.1ΚΠολΔ,προσδιορισμός δικασίμων εντός εξήντα ημερών).Ο απλός πολίτης, μη γνωρίζοντας την πραγματικότητα,ευλόγως θα θεωρήσει ότι η τεράστια απόκλιση μεταξύ των νομοθετικών προβλέψεων για τους χρόνους προσδιορισμού των δικών και της εκδόσεως των αποφάσεων αφενός,και της πραγματικότητας αφετέρου, οφείλεται σε μη σύννομες συμπεριφορές των λειτουργών της δικαιοσύνης,πράγμα που ασφαλώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.Εννοείται βέβαια ότι είναι εντελώς απαράδεκτο να βλέπω ότι προσδιορίζονται εργατικές αγωγές το 2014.Όμως δεν μπορούμε να πάμε από το ένα άκρο στο άλλο με απλή νομοθετική πρόβλεψη και χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις.Εξάλλου,η πρόβλεψη για υποχρεωτική εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων μαζί με την κύρια υπόθεση,μπορεί να αποβεί προς βλάβην του εργαζομένου αν προσδιορισθεί δικάσιμος όχι εντός εξήντα ημερών αλλά πολύ μεταγενέστερη.

 • 25 Δεκεμβρίου 2011, 21:21 | ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ με το προηγούμενο σχόλιο. Θα πρέπει να υπάρχει μόνο μία διαδικασία με αποκλίσεις στο τέλος του σχετικού κεφαλαίου ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης (λ.χ απαγόρευση αναστολής της δίκης κατά το άρθρο 250 ΚΠολΔ σε υποθέσεις δυσφήμησης δια του τύπου). Περαιτέρω, θα πρέπει να διατηρηθούν ως έχουν οι λοιπές διαδικασίες λόγω της διαφορετικότητας των υποθέσεων (δηλ. διατήρηση της τακτικής, της δ/σίας των ασφαλ. μέτρων και της εκουσίας δικ/σίας) . Νομίζω, ότι υπάρχει σχετικό σχέδιο απλοποίησης των ειδικών διαδικασιών από την επιτροπή του νέου ΚΠολΔ υπό τον καθηγητή κ. Κλαμαρή (με υπεύθυνο για το σχετικό λκεφάλαιο τον δικηγόρο κ. Τιμαγένη) και υπάρχει το σχετικό σχέδιο.

 • 25 Δεκεμβρίου 2011, 21:46 | ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Συμφωνω με το προηγούμενο σχόλιο. Κατά την άποψη μου θα πρέπει να ενοποιηθούν οι ειδικές διαδικασίες σε μία με κάποιες ειδικές διατάξεις -αποκλίσεις στο τέλος του σχετικού κεφαλαίου, ανάλογα με την περίπτωση (λχ απαγόρευση αναστολής κατ΄αρ. 250 ΚΠολΔ στις υποθέσεις δυσφημισης δια του τύπου ). Κατά τα λοιπα, να διατηρηθούν οι άλλες διαδικασίες (τακτική, ασφαλιστικά, εκουσία δ/σια).Νομίζω η επιτροπή Κλαμαρή (δια του δικηγόρου κ. Τιμαγένη) , είχε εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή και το σχετικό σχέδιο υπάρχει.

 • 24 Δεκεμβρίου 2011, 01:20 | Αντώνης Πλακίδας, Πρόεδρος Εφετών

  Πρέπει, επί τέλους, να ενοποιηθούν, με την ευκαιρία του νομοσχεδίου, όλες οι ειδικές διαδικασίες (εκτός απ’ τις γαμικές) με την τακτική διαδικασία του Μονομελούς, ώστε να εξαλειφθούν οι λίγες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους, οι οποίες αδυνατώ ν’ αντιληφθώ ποια σκοπιμότητα εξυπηρετούν, πέρα απ’ το να δυσκολεύουν το έργο του εφαρμοστή του δικαίου γενικότερα (δικαστή και δικηγόρου), δημιουργώντας παγίδες και σύγχυση, που μπορεί να έχει συνέπεια απώλεια δικαιωμάτων, ενδίκων μέσων, ακυρότητες, λόγους αναίρεσης, που συχνά λειτουργούν σε βάρος της ουσιαστικής και της, επιδιωκόμενης, ταχείας απονομής της δικαιοσύνης. Άλλωστε, δυστυχώς, τα περισσότερα θέματα που απασχολούν καθημερινά τη νομολογία είναι δικονομικά κι όχι ουσιαστικού δικαίου και θα μπορούσαν να περιοριστούν δραστικά με την ενοποίηση, σε γενικές γραμμές, των διαδικασιών. Πραγματικά απορώ, επί τόσες δεκαετίες και τόσες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, ποιοί λόγοι εμπόδισας την ενοποίηση.

 • 24 Δεκεμβρίου 2011, 00:27 | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

  Ενστάσεις:
  – Τα δικόγραφα στις ειδικές διαδικασίες είναι συνήθως πολυσέλιδα, με πληθώρα νομικών και ουσιαστικών ζητημάτων. Ουτοπική η έκδοση απόφασης στους προβλεπόμενους χρόνους.
  – Ανεδαφική η προκατάθεση προτάσεων. Ακυρώνει την προφορικότητα της διαδικασίας. Τι νόημα θα έχει η εξέταση μαρτύρων αν τα λοιπά αποδεικτικά μέσα έχουν προκατατεθεί; Πότε θα κατατίθεται η προσθήκη με το σχολιασμό των μαρτυρικών καταθέσεων; (πχ. Θα εκδίδεται απόφαση σε τροχαίο χωρίς σχολιασμό των μαρτυρικών καταθέσεων;)
  Πρόταση:
  -Διατήρηση ισχύουσας διάταξης.
  Τα στοχεία που είχε επικαλεστεί ο Υπουργός στο ενημερωτικό σημείωμα είναι παραπλανητικά. Αποδεικνύουν την κατάσταση στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όχι στην επαρχία. Το πρόβλημα της Αθήνας μπορεί να λυθεί μόνο με ένα τρόπο. Δημηιουργία Πρωτοδικείων (και αντίστοιχων δικηγορικών συλλόγων) όπου υπάρχουν Ειρηνοδικεία κατ’ αρχάς και αργότερα με ορθολογικό σχεδιασμό και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο. Η επιχείρηση «αθηνοποίησης» της δικαιοσύνης απλά θα καταστρέψει το επίπεδο της δικαιοσύνης και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
  -Η σκέψη θέσπισης προθεσμιών για έκδοση αποφάσεων είναι ορθή. Για να είναι ρεαλιστικά εφαρμόσιμη όμως προϋποθέτει το διαχωρισμό αστικών από ποινικούς δικαστές σε όλη της Ελλάδα (και όχι μονο στα μεγάλα πρωτοδικεία όπως προτείνουν οι δικαστές).Τότε και μόνο τότε θα είναι εφικτή και επιβεβλημένη η θέσπιση χρονοδιαγράμματος για την έκδοση όλων των αποφάσεων και μάλιστα με συγκεκριμένες κυρώσεις (διαβαθμισμένη στέρηση μισθού και μετά την συμπλήρωση συγκεκριμένου αριθμού καθυστερήσεων, απόλυση του δικαστή ως προφανώς ανεπαρκούς.)

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 18:37 | ΑΛΑΠΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Το πρόβλημα στην καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης είναι προεχόντως θέμα υποδομών και χωροταξικό. Δεν γίνεται να λειτουργήσει ομαλά το Πρωτοδικειο Αθηνών, όταν έχει περιφέρεια 5 εκατομ. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Πρέπει να γίνει αναθεώρηση του χωροταξικού των Πρωτοδικείων (λ.χ υπάρχουν στην Αχαια 3 Πρωτοδ και στην Αττική 2) και επιτέλους να διασπαστεί το Πρωτοδ. Αθηνών σε άλλα δυο, όπως προβλεπόταν στο Ν. 1183/1981! Τα άλλα Πρωτοδικεία δεν παρουσιάζουν αυτές τις μεγάλες καθυστερήσεις στον προσδιορισμό, απλά γιατί δεν έχουν τόσο μεγάλη περιφέρεια. Περαιτέρω, έκδοση αποφάσεων στην έδρα ή εντός 20 ημερών δεν γίνεται με τον υπάρχοντα φόρτο εργασίας, εκτός αν μιλάμε για δημοσίευση μόνο διατακτικού, οπότε υπάρχει αντίθεση στο Σ και στην ΕΣΔΑ. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει μόνο η γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης , αλλά κυρίως η ορθή.

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 23:08 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΛΗΣ

  Θα συμφωνήσω με προηγούμενους σχολιαστές: θα μπορούσαν να καταργηθούν οι ειδικές διαδικασίες ή να καθιερωθεί κι εδώ το τεκμήριο ομολογίας. Πάντως το να επιβάλεται στο Δικαστή (ΑΝΕΦΙΚΤΟ ΒΕΒΑΙΑ) έκδοση απόφασης εντός ωρών, ημερών κλπ συνιστά πονηρή τακτική. Για να κρατηθώ μέσα στα πλαίσια: αν ο Δικαστής δεχθεί την επιφοίτηση (δε φάει, δεν πιει, δεν κοιμηθεί, χωρίσει τη γυναίκα του και δε μιλάει στα παιδιά του) και βγάζει δέκα αποφάσεις την ημέρα, λύσαμε όλα τα προβληματα της δικαιοσύνης, πετύχαμε την επιτάχυνση και κυρίως τη Δίκαιη δίκη; Ουτοπικό.
  Αν ο νομοθέτης εκτιμά ότι υπάρχει θέμα με τις επιδόσεις των Δικαστών, ας το λύσει σε συνενόηση με την ηγεσία του Σώματος στα πλαίσια του πειθαρχικού ελέγχου (αφού λύσει βεβαίως τα θέματα υποδομών). Αυτά δεν έχουν θέση στη δικονομία.

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 21:19 | Ιωάννης Πίκουλας

  Και η διάταξη αυτή, όπως και η αμέσως προηγούμενη, μαρτυρεί ότι ο συντάξας αυτήν δεν γνωρίζει τις συνθήκες απονομής της δικαιοσύνης από τα πολιτικά δικαστήρια.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 21:57 | Κωστας

  Σε ολόκληρη την Ευρώπη – να μην αναφέρω και την Αμερική γιατί εκεί η σύγκριση θα είναι χαώδης – οι Δικαστές δεν έχουν τον φόρτο εργασίας που υπάρχει στα Ελληνικά Δικαστήρια. Δυστυχώς δεν μπορούν – αν και αρχίζω σφόδρα να πιστεύω ότι δεν θέλουν – να καταλάβουν όλοι οι νομοθέτες, ότι όταν πιέζεις έναν Δικαστή να εκδόσει σύντομα μία απόφαση, είναι σα να τον θεωρείς τον υπ’ αρίθμό 1 υπαίτιο για την καθυστέρηση στην απονομή της Δικαισοσύνης. Ξέρετε να υπάρχουν πολλά Ευρωπαϊκά κράτη, στα οποία ο Δικαστής να ασχολείται με θέματα οικογενειακά, εργατικά, μισθώσεις, αυτοκίνητα, εφέσεις, εκτέλεση, εμπράγματο, ποινικά, ανάκριση, βουλεύματα, ασφαλιστικά, προσωρινές διαταγές, ανακηρύξεις και επικυρώσεις εκλογικών αποτελεσμάτων – δεν μπορώ να ξεχάσω τι τραβήξαμε για 1 μήνα μετά τις περιφερειακές εκλογές του 2010 για 800 ευρώ, διαμεσολάβηση, αυτοψίες, επιτροπές πειθαρχικού ελέγχου ΟΤΑ, υπαλλήλων, συντάξεις, ΙΚΑ, πρόεδρος υπηρεσίας, ναυτικά θέματα, θέματα ευρωπαϊκού δικαίου κλπ κλπ; Όλα αυτά αποτελούν θέματα εργασίας για ένα και μόνο Δικαστή. Αλήθεια ποιά εξειδίκευση και επιστημονική κατάρτιση μπορεί να σταθεί με τέτοιο φόρτο εργασίας; Η επιχειρούμενη για ακόμα μία φορά στοχοποίηση και ο συνεχής και ασφυκτικός λιθοβολισμός με προθεσμίες και καθήκοντα, δεν αποτελούν λύση. Είναι δυνατόν όλα αυτά τα χρόνια οι ηγεσίες των Δικαστηρίων και οι Δικαστές που «συνδικαλίζονται» να μην έχουν καταφέρει καν να δείξουν στους νομοθέτες μας τι συμβαίνει πράγματι στο χώρο της Δικαιοσύνης; Είναι δυνατόν σήμερα να ζητάμε από ένα Πρωτοδίκη ή Πρόεδρο Πρωτοδικών ή Εφέτη ο οποίος ασχολείται με ότι κινείται και πετάει στο χώρο της Δικαιοσύνης να εκδίδει απόφαση επί της έδρας και να γράφει την απόφαση σε 20 ημέρες; Είναι δυνατόν ο νομοθέτης να θεωρεί πως αυτό από μόνο του δεν είναι καν αρκετό και υπάρχει και άλλο περιθώριο για πίεση, ώστε να τροποποιείται η διάταξη για τους Κανονισμούς (βλ. άρθρο 87 του παρόντος νομοσχεδίου); Υπάρχουν άραγε αρκετοί που δεν καταλαβαίνουν ότι ο Δικαστής δεν είναι ούτε μηχάνημα, ούτε ρομπότ, ούτε φυσικά και απλός διεκπεραιωτής των υποθέσεων του απλού κοσμάκη ο οποίος προσπαθεί να βρει το δίκιο του μέσα σε μια κοινωνία που θέλει τους μισούς να ελέγχουν τους άλλους μισούς; Είναι κρίμα, αισθάνομαι πολύ μεγάλη απογοήτευση. Νιώθω ήδη πιεσμένος, ως που θα φτάσει πια αυτό;

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 23:04 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

  ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΌΨΗ ΌΤΙ ΣΉΜΕΡΑ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΈΣ ΔΙΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΊ ΜΙΑ ΕΞΩΣΤΙΚΗ ΑΠΌΦΑΣΗ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ 2-3 ΧΡΌΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΆΦΟΡΕΣ ΑΝΑΒΟΛΈΣ ΒΡΑΣΕ ΡΎΖΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΤΕ ΠΌΣΟ ΑΝΑΓΚΑΊΟ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΤΌΣΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΌΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΩΝ. ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΏΜΗ ΜΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ Η ΈΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΆ ΤΟΥΣ 4 ΜΉΝΕΣ, ΑΛΛΆ ΜΕ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΉΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΏΝ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 18:51 | Πέτρος Μαρκέτος

  Καλή η πρόθεση, αλλά ανεφάρμοστη.
  Αν τα δικαστήρια εφαρμόσουν πράγματι την 60ήμερη προθεσμία συζήτησης της αγωγής, έχει καλώς.
  ΕΙΝΑΙ, ΟΜΩΣ, ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ.
  Πράγματι, δεν είναι η πρώτη φορά, που οι Διοικήσεις των Δικαστηρίων επικαλούμενες άλλοτε πραγματικό και άλλοτε ανύπαρκτο φόρτο, αρνούνται να προσδιορίζουν τις υποθέσεις στις προθεσμίες που προβλέπονται ως υποχρεωτικές από τον νόμο (Π.χ. η σύντομη προθεσμία εκδικάσεως των εργατικών αγωγών, που προβλέπεται με το Ν 1545/1985 δεν εφαρμόσθηκε ποτέ).
  Στην περίπτωση αυτή ο ενάγων (εργαζόμενος για καθυστερούμενους μισθούς ή/και μισθούς υπερημερίας) θα πρέπει να περιμένει 2, 3, ή και 4 χρόνια για την έκδοση απόφασης επί της αγωγής του, ενώ θα στερείται του δικαιώματος για προσωρινή δικαστική προστασία.
  Πολύ φοβάμαι, ότι η αγωγή θα ασκείται από τον εργαζόμενο, αλλά θα συζητείται με τους κληρονόμους του.
  Πώς, άραγε, θα υποχρεωθούν οι Διοικήσεις των Δικαστηρίων στην εφαρμογή της 60ήμερης προθεσμίας; Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμμία τέτοια πρόβλεψη.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Να επιτρέπεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αν η δικάσιμος της αγωγής ορίσθηκε πέραν των 60 ημερών.

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 01:53 | ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΩΥΣΙΔΟΥ δικηγόρος ΜΔ

  αν καταλαβαίνω καλά οι διατάξεις για παραχρήμα απόφαση και κατάθεση των προτάσεων στο ακροατήριο αφορούν μόνο τις ειδικές διαδικασίες των μισθωτικών και εργατικών διαφορών και όχι όλες τις ειδικές διαδικασίες.όπως γαμικές, αμοιβές, αυτοκίνητα.
  αυτό που είναι ακατανόητο είναι που εξυπηρετούν τα ασφαλιστικά αν δικάζονται υποχρεωτικά με την κύρια αγωγή και επί αυτής η απόφαση δημοσιεύεται παρά χρήμα. Τι ασφαλιστικά είναι αυτά? Η έννοια των ασφαλιστικών είναι ότι υπάρχει κατ’ επείγον και η συζήτηση τους προηγείται της κύριας αγωγής.
  Αυτό που μάλλον τελικά θα γίνει είναι η κύρια αγωγή να προσδιορίζεται όχι σε 60 ημέρες (κάτι που είναι ανεφάρμοστο) αλλά σε χρόνια και τα ασφαλιστικά υποχρεωτικά κατά το νόμο να προσδιορίζονται επίσης τότε.

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 18:36 | Σπύρος Γεωργουλέας, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών

  Η γενικευμένη εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 643 παρ. 1 ΚΠολΔ ( προβλέπουσας την «παραχρήμα» απόφαση ) στο μείζον φάσμα των ειδικών διαδικασιών ( εργατικές διαφορές, μισθωτικές διαφορές, διαφορές από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα,διαφορές από αμοιβές ) είναι απλώς ανεφαρμόστη. Τι ακριβώς σημαίνει ότι στις ως άνω διαδικασίες εφαρμόζεται «και» η διάταξη του άρθρου 643 παρ. 1 ΚΠολΔ; Ειδική διαδικασία δεν σημαίνει «απλή» διαδικασία. Όποιος έχει δικάσει έστω και μια φορά ειδικές διαδικασίες αντιλαμβάνεται τι εννοώ. Δυσχερέστατες υποθέσεις, τόσο από νομικής πλευράς, όσο και από πλευράς εκτιμήσεως του αποδεικτικού υλικού, δεν είναι δυνατόν να κρίνονται «αμέσως». Επαναλαμβάνω το σχόλιό μου σε άλλο άρθρο του νομοσχεδίου : Ο Έλληνας πολίτης ασφαλώς δικαιούται ταχεία δικαστική κρίση, πρωτίστως όμως δικαιούται – και απαιτεί – ΟΡΘΗ και ΝΗΦΑΛΙΑ δικαστική κρίση, άλλως η ταχύτητα ουδεμία σημασία έχει. Περιττό να επαναλάβω ότι ουδείς φαίνεται να ενδιαφέρεται είτε για τις λοιπές υπηρεσιακές υποχρεώσεις του δικαστή, είτε για τις προσωπικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις. Αυτά όμως προδήλως είναι ασήμαντες λεπτομέρειες. Κατά τα λοιπά συμφωνώ απολύτως με την επέκταση του τεκμηρίου ερημοδικίας και στις ειδικές διαδιασίες ( πλην γαμικών διαφορών ).

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 15:42 | Νίκος

  Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για την επιτάχυνση έκδοσης των πολιτικών αποφάσεων είναι εντελώς ανεφάρμοστες ως έχουν και είναι απορίας άξιο πως είναι δυνατό να προτείνονται τέτοια πράγματα, όταν μάλιστα αποτελεί διακηρυγμένο στόχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης η καταπολέμηση της κακονομίας. Το σύστημα που εγώ προτείνω δεν είναι και δικής μου επινόησης. Αποτελεί την ισχύουσα πολιτική δικονομία στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Μακάρι να εφαρμοσθεί και στην Ελλάδα! Είναι ο μόνος τρόπος για τη δημιουργία ενός σύγχρονου δικαστικού συστήματος, στην υπηρεσία ενός πολίτη που θα το αξίζει, έχοντας εν τω μεταξύ και ο ίδιος καταβάλει τιτάνια προσπάθεια ώστε να αποβάλει τον ατομισμό και όλες τις άλλες κακές ανατολίτικες συνήθειες που έχει κληρονομήσει.

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 14:33 | Πετρόπουλος

  Aπαιτείται η επέκταση του τεκμηρίου ερημοδικίας σε όλες τις ειδικές διαδικασίες, με εξαίρεση εκείνη των γαμικών διαφορών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σε κάποιο βαθμό η πολυπόθητη επιτάχυνση τολάχιστον στο πεδίο της έκδοσης της απόφασης από τον δικαστή και η ανάλωση χρόνου εκ μέρους του στη μελέτη των υπόλοιπων υποθέσεων. Άλλωστε, γιατί θα πρέπει το δικαστήριο να εξετάζει την ουσία της υπόθεσης και να δικάζει σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, όταν αυτοί δεν ενδιαφέρονται για την υπόθεση τους και ερημοδικούν; Φανταστείτε μια ανακοπή με 8-9 (προσχηματικούς)λόγους ανακοπής – σύνηθες φαινόμενο-, στην οποία ερημοδικάζεται ο ανακόπτων.Πόσο χρόνο χρειάζεται η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον κανόνα δικαίου και το γράψιμο της απόφασης,σε βάρος άλλων αποφάσεων, όταν και αυτός ο ανακόπτων έχει εγκαταλείψει την ανακοπή στην τύχη της. Επίσης, θεωρώ πολύ σωστή η πρόταση για ενοποίηση όλων των διαδικασιών σε μία (πλην εκουσίας και ασφαλιστικών φυσικά), αφού το πλήθος των ειδικών διαδικασιών που υφίστανται σήμερα δημιουργεί πολλά προβλήματα χωρίς ουσιαστικό όφελος. Εξάλλου, οι περισσότερες ειδικές διαδικασίες έχουν ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους αλλά ακόμη και με την τακτική διαδικασία. Επομένως, αρκεί να υπάρχει μόνον η τακτική διαδικασία ή έστω μία ειδική διαδικασία στην οποία θα υπάγονται όλες οι διαφορές για τις οποίες εφαρμόζονται σήμερα οι πάσης φύσεως ειδικές διαδικασίες.

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 13:37 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ

  ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΙΧΑΝ ΤΕΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΑΛΛΑ Η «ΖΩΗ» ΚΑΙ Η «ΠΡΑΚΤΙΚΗ» ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΟΤΙ ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΛΑΜΒΑΝΑΜΕ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΛΟΓΩ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ,ΔΙΚΑΖΟΝΤΟΥΣΑΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ.
  ΣΥΝΕΠΩΣ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΘΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ, ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΕΜΙΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ.

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 23:24 | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  πολύ σωστή η άποψη για το τεκμήριο ομολογίας ,όπως επίσης και αυτή της εξομοίωσης των διαδικασιών , εκτός εκουσίας και ασφαλιστικών! Για σκεφτείτε πόσο θα καθαρίσει το τοπίο και θα απαλλαχθούν όλοι οι διακονούντες από τις ερμηνείες και τα συγγράματα της τήρησης της ορθής διαδικασίας;

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 21:24 | Νίκος

  Ο στόχος επίσπευσης απονομής της Δικαιοσύνης, σε ότι αφορά στην επίσπευση έκδοσης των πολιτικών δικαστικών αποφάσεων, είναι επιδίωξη όλων των δικαστών και σύσσωμης της κοινωνίας. Υποστηρίζω ότι οι πολιτικές αποφάσεις είναι δυνατό να εκδίδονται επί της έδρας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, όπου τα όποια παράπονα για καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης αναφέρονται – περιορίζονται στο χρόνο προσδιορισμού της δικασίμου, ποτέ στο χρόνο έκδοσης των αποφάσεων. Για να επιτευχθεί ο επιθυμητός από όλους στόχος, που θα οδηγήσει σε αναβάθμιση του κύρους της Δικαιοσύνης και συνακόλουθα των δικαστών, πρέπει αναγκαίως να γίνουν οι εξής ριζικές οπωσδήποτε παρεμβάσεις:1) Να επεκταθεί η δυνατότητα επιδίκασης ΕΥΛΟΓΗΣ και όχι πλήρους αποζημίωσης. Αν ο αιτών επιθυμεί πλήρη αποζημίωση, θα ακολουθείται η τρέχουσα τακτική διαδικασία, με τις αναγκαίες βελτιώσεις. 2) Οι εκατέρωθεν γραπτοί ισχυρισμοί θα πρέπει να υποβάλλονται αρκετά νωρίτερα από τη συζήτηση, κάποιους μήνες. 3) Οι γραπτοί ισχυρισμοί των διαδίκων θα πρέπει να υποβάλλονται σε συγκεκριμένη μορφή εντύπου ελαχίστων σελίδων, έτσι ώστε και πλήρεις στο περιεχόμενό τους να είναι και χωρίς περιττά λόγια. 4) Το σύστημα τήρησης των πρακτικών της δίκης θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικό, είτε με τη μέθοδο της καταγραφής του ήχου είτε με την προμήθεια κατάλληλων μηχανημάτων στενογραφίας (που θα οδηγήσει σε αναβάθμιση της γραμματείας και χρονικό όφελος θα έχει, διότι δεν θα απαιτείται διαδικασία απομαγνητοφώνησης). 5) Αναβολή της δίκης θα επιτρέπεται μόνο με κοινό αίτημα των διαδίκων που αντιδικούν, αλλά η υπόθεση θα δικάζεται μετά την αναβολή από την ίδια σύνθεση δικαστών, ακόμη και αν αυτοί έχουν εν τω μεταξύ προαχθεί ή μετατεθεί. 6) Η συζήτηση θα είναι σύντομη και θα περιορίζεται στη διασάφηση των ισχυρισμών, όπου αυτό θα είναι αναγκαίο, καθώς και στην εξέταση των μαρτύρων. Θα πρέπει μάλιστα για την εξέταση των μαρτύρων από τη μεριά των δικαστικών πληρεξουσίων να τεθούν πολύ σύντομοι χρόνοι, για την αποφυγή καθυστερήσεων στη συζήτηση. 7) Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ, με εκφώνηση – υπαγόρευση από το δικαστήριο (ή τον διευθύνοντα) του διατακτικού και ενός σύντομου σκεπτικού, το οποίο μπορεί να μην είναι καθόλου ελλιπές επειδή θα είναι σύντομο. Το δικαστήριο θα υπογράφει με ηλεκτρονική γραφίδα και θα καταργηθεί η χρονοβόρα διακίνηση των δικογραφιών για θεώρηση και υπογραφές.

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 14:39 | ΣΟΦΙΑ

  Όταν ψάχνουμε λύσεις για να επιταχύνουμε την απονομή της δικαιοσύνης και μάλιστα ακραίες και ανεδαφικές, όπως αυτές για την έκδοση απόφασης εντός 48 ωρών, δε μπορώ να καταλάβω γιατί δεν επεκτείνουμε το τεκμήριο ομολογίας και τις επαχθείς συνέπειες της ερημοδικίας σε όλες τις ειδικές διαδικασίες.Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο του Γιάννη Ευαγγελάτου με την εξαίρεση που θέτει και ο συνάδελφος Κώστας Χατζηιωαννίδης.

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 09:58 | ΘΩΜΑΣ

  ΠΡΙΝ 2 ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΗΡΕ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2014.ΑΥΤΗ Η ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ Α;ΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΙΣΒΕΡΙΣΙ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ. ΔΥΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 1) ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΠΟΛΥ Ε 4 ΜΗΝΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟ 2014 . ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΥΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΝΥΓΥΡΙ. ΑΝ ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΝ ΑΜΕΣΑ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ,ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΑ ΕΛΑΦΡΥΝΟΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ. ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΤΟΜΑ. ΑΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΔΙΚΛΖΟΝΤΑΝ ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΘΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΑΝΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ 2 3 6 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΒΟΛΗ. ΟΥΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΝ ΟΥΤΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΕΚΤΟΣ ΚΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΤΑΛΙΠΩΡΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΑΕΙ. ΠΟΙΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΙΚΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ. ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΛΥΣΗ ΑΜΕΣΑ. ΤΩΡΑ. ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙΑ ΝΤΙΘΕΤΟΣ ΑΣ ΜΑΣ ΠΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 05:34 | Φαίδων

  Δεν αντιλαμβάνομαι με ποια κριτήρια θέλουν να γίνεται η υπαγωγή των υποθέσεων στα Ειρηνοδικεία τα οποία αναλαμβάνουν πλέον απο ότι φαίνεται απο το πνεύμα των συνομιλητών απλα τον ρόλο της «λάντζας» για τις υποθέσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες όμως απαιτούν χρόνο, πρέπει όμως να αντιληφθούν ολοι αυτοί που αδιακρίτως θέλουν μεταφορα αρμοδιοτήτων στα Ειρηνοδικεία οτι το Ειρηνοδικείο δεν έχει κάθε ημέρα ειρηνοδίκη υπηρεσίας με την εννοια οτι παρευρίσκεται όπως ο Πρωτοδίκης υπηρεσίας γιατί τούτο δεν είναι δυνατόν, δεν είναι εφικτό να υπηρετώ ως ειρηνοδίκης υπηρεσίας σε όλο τον νομό και να θέλουν ταυτόχρονα να βρίσκομαι σε όλα τα ειρηνοδικεία και ταυτόχρονα να είμαι παρών και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα για τις έρευνες αφού εσχάτως και τις έρευνες ως «λάντζα» τις αναλαμβάνουν μονο οι Ειρηνοδίκες και οχι οι αντιεισαγγελείς ή εισαγγελείς επίσης δε να παρευρίσκομαι και σε όλες τις δε συνεδριάσεις τριμελών ή των μεταβατικών πρωτοδικείων ως εισαγγελεύοντας,και τέλος σε όλες τις προανακρίσεις ως ανακριτικός υπάλληλος.Πραγματικά δεν είναι να απορεί κανείς αλλά να τρομάζει με αυτά που ακούγονται

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 01:07 | Κολιντζίκης Δημήτριος

  Στις διαφορές από μίσθωση να προστεθεί η φράση » έστω και αν αυτή είναι ή κριθεί ως άκυρη», λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται στην πράξη, διότι ένα μέρος της νομολογίας υπαγάγει τις διαφορές από άκυρη μίσθωση στην τακτική διαδικασία! Δηλαδή η διατύπωση να είναι:
  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 647 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 648 έως 661 δικάζονται όλες οι κύριες ή παρεπόμενες διαφορές από μίσθωση, έστω και αν αυτή είναι ή κριθεί ως άκυρη, κάθε είδους πράγματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου ή από επίμορτη αγροληψία, καθώς και διατάξεις των άρθρων 591 παρ. 1 β’ ΚΠολΔ και 643 παρ. 1 ΚΠολΔ».
  Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει ενοποίηση όλων των διαδικασιών σε μία, με κοινούς κανόνες αποδείξεων κλπ, πλην της εκούσιας δικαιοδοσίας και των ασφ. μέτρων, όπως είχαμε προτείνει ως Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών, ήδη από το έτος 1996.
  Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν δεν ενοποιηθούν οι διαδικασίες, το τεκμήριο ομολογίας από την ερημοδικία, να ισχύει και στις ειδικές διαδικασίες(πλην γαμικών διαφορών).
  Τέλος, η παρ.1 του άρθρου 226 ΚΠολΔ, να αντικατασταθεί ως εξής: «Ολες οι υποθέσεις, ανεξαρτήτως της διαδικασίας με την οποία εκδικάζονται, εγγράφονται στο πινάκιο», οι δε σημερινές παράγραφοι 1,2,3 και 4, θα αναριθμούν ως 2,3,4,και 5, αντίστοιχα.
  Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσει η νομική ανοησία της αναγκαιότητας κλήτευσης των απόντων διαδίκων, σε περίπτωση αναβολής της υπόθεσης, έστω και αν και τους επιδόθηκε το εισαγωγικό δικόγραφο, στις υποθέσεις που δεν εγγράφονται στο πινάκιο, υποβαλλόμενος ο ενάγων, καλών , αιτών κλπ, σε τεράστια, πολλές φορές, έξοδα νέων επιδόσεων, σε αντίθεση με τις υποθέσεις που εγγράφονται στο πινάκιο, στις οποίες δεν απαιτείται, σε αντίστοιχη περίπτωση, νέα επίδοση, διότι, κατά το άρθρο 226 παρ.4 εδ.γ΄ΚΠολΔ «¨Κλήση του διαδίκου για εμφάνιση στην δικάσιμη αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση».

 • 17 Δεκεμβρίου 2011, 21:31 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ – ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ

  ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΤΟ ΟΤΙ ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥΣΤΟΧΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΛΕΙΠΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΣΑΦΩΣ ΘΑ ΕΤΕΙΝΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ, ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΝΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ. ΚΑΙ ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 271 ΚΑΙ 272 ΚΠολΔ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΓΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ). ΠΕΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΘΟΥΝ, ΕΝΩ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΤΡΕΨΟΔΙΚΟΥΣ.
  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ΔΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ Ν. 3994/2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΚΛΠ., ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΠΗ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΟΠΟΤΕ, ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ (ΟΡΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ), ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΛΠ. ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΌ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ, ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 643 § 2 ΚΠΟΛΔ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (http://dikastis.forumgreek.com/t35-topic)
  ΑΝΤΙ, ΛΟΙΠΟΝ, ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΑΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΚΛΠ. ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ.

  ΔΗΛΑΔΗ, ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ…

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 23:53 | Giorgos

  Συμφωνώ με τους προηγούμενους σχολιαστές. Επέκταση του τεκμηρίου ερημοδικίας σε όλες τις διαδικασίες. Στην πολιτική δίκη την πρωτόβουλία την έχουν οι διάδικοι. Γιατί θα πρέπει το δικαστήριο να εξετάζει την ουσία της υπόθεσης και να δικάζει σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι όταν αυτοί δεν ενδιαφέρονται για την υπόθεση τους και ερημοδικούν;
  Επίσης, πολύ σωστή η πρόταση για ενοποίηση όλων των διαδικασιών σε μία (πλην εκουσίας και ασφαλιστικών φυσικά)αφού το πλήθος των ειδικών διαδικασιών που υφίστανται σήμερα δημιουργεί πολλά προβλήματα χωρίς ουσιαστικό όφελος. Εξάλλου, οι περισσότερες ειδικές διαδικασίες έχουν ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους αλλά ακόμη και με την τακτική διαδικασία. Επομένως, αρκεί να υπάρχει μόνον η τακτική διαδικασία ή έστω μία ειδική διαδικασία στην οποία θα υπάγονται όλες οι διαφορές για τις οποίες εφαρμόζονται σήμερα οι πάσης φύσεως ειδικές διαδικασίες.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 20:34 | Σ.Μ.

  Συμφωνώ απόλυτα με την επέκταση του τεκμηρίου ερημοδικίας και στις ειδικές διαδικασίες, ίσως με την εξαίρεση των γαμικών διαφορών. Η ίδια αιτιολογία, η οποία αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του ν. 3994/2011 για την επαναφορά του τεκμηρίου στην τακτική διαδικασία, ισχύει και εδώ…

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 20:10 | ΝΟΡΑ

  Σωστή η προτεινόμενη ρύθμιση ωστόσο απαιτείται στελέχωση των ειρηνοδικείων.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 18:45 | Ευτέρπη Αναγνωστοπούλου

  Σκόπιμο είναι να θεσμοθετηθεί ενιαία διαδικασία ενώπιον όλων των δικαστηρίων. Η τακτική διαδικασία άραγε διαφέρει σήμερα από τις ειδικές ; Η διάκριση αυτή σε τί εξυπηρετεί ; Μόνο σύγχυση και ταλαιπωρία επιφέρει και προβλήματα δημιουργεί. Μία διαδικασία λοιπόν για όλες τις υποθέσεις, εκτός από εκουσία και αφαλιστικά μέτρα βέβαια, για να τελειώνουμε. Η πρόταση για επέκταση του τεκμηρίου ερημοδικίας είναι απόλυτα σωστή. Οποιος ενδιαφέρεται για την υπόθεσή του, να πάει στο δικαστήριο. Διαφορετικά ας απορριφθεί το ένδικο βοήθημά του αμέσως.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 18:41 | lamargos

  Σωστό το σχόλιο για την επέκταση του τεκμηρίου ομολογίας και στις υπόλοιπες διαδικασίες. Στην πράξη αυτό γίνεται στις ερήμην. Όσον αφορά τις συναινετικές προσημειώσεις καλό είναι να μεταβιβαστεί πλήρως η χορήγησή τους σε συμβολαιογράφους. Δεν υπάρχει λόγος να απασχολείται δικαστής (ειρηνοδίκης ή πρωτοδίκης) για να επικυρώσει ουσιαστικά μία συμφωνία εμπράγματης εξασφάλισης ιδιωτών. Όλοι γνωρίζουν τη διαδικασία των συναινετικών προσημειώσεων, Ουσιαστικά καταγράφονται οι παραστάσεις και ελέγχεται το ακίνητο (στην καλύτερη περίπτωση). Ας κάνουν υποχρεωτική την παράσταση δικηγόρου, προκειμένου να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του καθ’ ου και να μην περικοπεί δικηγορική ύλη. Όλοι γνωρίζουν ότι ο κύριος λόγος, που οι προσημειώσεις γνωρίζουν τέτοια «άνθηση» είναι το γεγονός ότι δεν έχουν τα έξοδα των υποθηκών. Για αυτό το λόγο έχουν στραφεί όλη στις συναινετικές προσημειώσεις. Δεν άκουσα τόσο καιρό να παραπονιέται κανείς για το γεγονός ότι οι υποθήκες παραχωρούνται με μονομερή συμβολαιογραφικη δήλωση. Οι συναινετικές προσημειώσεις πρέπει να μεταφερθούν σε συμβολαιογράφο με την απαραίτητη παράσταση δικηγορου, που ούτως ή άλλως είναι απαραίτητη αφού προηγείται ένας έλεγχος του ακινήτου.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 08:00 | Κατερίνα

  Συμφωνώ με το σχόλιο του Γιάννη Ευαγγελάτου. Ίσως είναι ευκαιρία με το νομοσχέδιο αυτό να επεκταθεί το τεκμήριο ομολογίας και στις ειδικές διαδικασίες. Γιατί αυτή η διάκριση από την τακτική διαδικασία;Σίγουρα συντομεύεται έτσι και η διάρκεια της διαδικασίας και η ενασχόληση κατά την έκδοση της απόφασης με την αποφυγή της άσκοπης, στις περισσότερες των περιπτώσεων,επανάληψης του περιεχομένου της αγωγής

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 21:57 | ΕΒΕΛΙΝ

  Οι συναινετικές προσημειώσεις θα πρέπει ανεξαρτήτως ποσού να υπαχθούν στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 19:42 | GEORGE

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. ΣΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΚΑΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2014 . ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΟΡΙΟΙΔΙΑ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΘΣΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ. ΘΑ ΔΩΣΩ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΧΠΡΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙ ΤΟ 2014! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΣΙΔΙΚΙΑ. ΚΑΙ ΚΟΡΟΙΔΙΑ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΡΗΤΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ ΝΑ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ.ΑΛΛΙΩΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΜΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 18:38 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΤΟΡΗΣ

  Η μη τήρηση των προθεσμιών ποια κύρωση έχει για τον δικαστή; Διατάξεις χωρίς κύρωση δικονομική ή υπηρεσιακή είναι διατάξεις χωρίς περιεχόμενο, εν όψει και της Νομολογίας του Ακυρωτικού ότι οι παρόμοιες προθεσμίες είναι ενδεικτίκές:

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 18:39 | Ιωάννης Κατράς

  Το άρθρο 649 παρ. 1 εδ. β΄ του ΚΠολΔ ορίζει ότι οι διάδικοι δεν έχουν υποχρέωση να καταθέσουν προτάσεις στη μισθωτική διαδικασία. Επίσης, το άρθρο 268 παρ. 4 εδ. τελ. του ΚΠολΔ ορίζει ότι όπου η υποβολή προτάσεων δεν είναι υποχρεωτική, η ανταγωγί ασκείται με τις τυχόν υποβαλλόμενες προτάσεις ή και προφορικά κατά τη συζήτηση. Πρέπει να προβλεφθεί ότι η ανταγωγή πρέπει να ασκείται με τις προτάσεις που κατατίθενται προ 3 ημερών. Η άσκηση ανταγωγής στο ακροατήριο πρέπει να απαγορευθεί.

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 18:37 | Ιωάννης Κατράς

  – Πρέπει αρχικά να σημειωθεί ότι, όσον αφορά την πολιτική δίκη, το σχέδιο νόμου είναι ανεφάρμοστο. Πράγματι, για να εφαρμοσθεί απαιτείται σημαντική αύξηση του αριθμού των δικαστών και μείωση του αριθμού των δικαζόμενων υποθέσεων από κάθε δικαστή. Αυτό απαιτεί τουλάχιστον πάροδο μιας δεκαετίας ώστε να προσληφθούν νέοι δικαστές και να αποκτήσουν πείρα. Αλλιώς, οι διατάξεις του θα παραμείνου γράμμα κενό.

  – Σχετικά με τη μισθωτική διαδικασία φαίνεται ότι εισάγεται υποχρέωση για κατάθεση προτάσεων προ 3 ημερών. Όμως δεν γίνεται καμία τροποποίηση στο άρθρο 649 παρ. 1 εδ. β΄ του ΚΠολΔ, που ορίζει ότι οι διάδικοι δεν έχουν υποχρέωση να καταθέσουν προτάσεις.

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 17:28 | Μαρθα

  «1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 648 έως 661 δικάζονται όλες οι κύριες ή παρεπόμενες διαφορές από μίσθωση κάθε είδους πράγματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου ή από επίμορτη αγροληψία, καθώς και διατάξεις των άρθρων 591 παρ. 1 β’ ΚΠολΔ και 643 παρ. 1 ΚΠολΔ».

  Τι ακριβώς εννοείτε λέγοντας «καθώς και διατάξεις των άρθρων 591 παρ. 1 β’ ΚΠολΔ και 643 παρ. 1 ΚΠολΔ».?

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 17:44 | Μάρκος Πούλος

  Η ρύθμιση της παρ. 5 ήρθε λίγο καθυστερημένα (δεν υπάρχουν πια οι ουρές) και είναι και «κουτσή», δεδομένου ότι μιλάμε για συναινετική εγγραφή και άρση και τούτο θα πρέπει να γίνεται από τα Ειρηνοδικεία ανεξαρτήτως ποσού.

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 16:06 | Γιάννης Ευαγγελάτος

  Συμβαδίζοντας με τη λογική του νόμου για ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, δε θα μπορούσε να θεσπισθεί μία διάταξη που να επιβάλλει την εφαρμογή των άρθρων 271 και 272 ΚΠολΔ για τις επαχθείς συνέπειες της ερημοδικίας και για το τεκμήριο ομολογίας σε όλες τις ειδικές διαδικασίες ;