Άρθρο 04: Διαθήκη

1. Το άρθρο 1769 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Συμβολαιογράφος στον οποίο υπάρχει διαθήκη, οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μόλις πληροφορηθεί τον θάνατο του διαθέτη, αν πρόκειται για δημόσια διαθήκη, να στείλει αντίγραφό της στον ειρηνοδίκη, και αν πρόκειται για μυστική ή έκτακτη, να παραδώσει αυτοπροσώπως το πρωτότυπο αυτής στον ειρηνοδίκη στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συμβολαιογράφος».
2. Το άρθρο 1770 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Η μυστική διαθήκη πριν από την αποσφράγισή της για δημοσίευση εξετάζεται από τον ειρηνοδίκη, ενώ παρίσταται και ο συμβολαιογράφος και βεβαιώνεται ότι οι σφραγίδες είναι άθικτες. Κατά τη βεβαίωση αυτή μπορεί να παραστεί και όποιος έχει έννομο συμφέρον και να τις εξετάσει αφού το ζητήσει. Ο ειρηνοδίκης μπορεί πριν από την αποσφράγιση, ύστερα από αίτηση ή και αυτεπαγγέλτως, να εξετάσει τους μάρτυρες που έχουν συμπράξει στην κατάρτιση της διαθήκης, κλητεύοντάς τους με επιμέλεια εκείνου που υπέβαλε την αίτηση ή του γραμματέα του ειρηνοδικείου».
3. Το άρθρο 1771 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη δημοσίευση της διαθήκης συντάσσεται πρακτικό, όπου καταχωρίζεται ολόκληρη η διαθήκη και η βεβαίωση για την ύπαρξη ή ανυπαρξία των εξωτερικών ελαττωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 1721 παρ. 4. Το πρωτότυπο στη μυστική ή έκτακτη διαθήκη με το περικάλυμμά του κατατίθεται στο αρχείο του ειρηνοδικείου, αφού προηγουμένως ο ειρηνοδίκης σημειώσει αμέσως ιδιοχείρως στο πρωτότυπο της διαθήκης και το περικάλυμμά της τη λέξη «θεωρήθηκε», χρονολογήσει και υπογράψει τη θεώρηση και ο γραμματέας στέλνει αμέσως στο γραμματέα του αρμόδιου πρωτοδικείου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού».
4. Το άρθρο 1772 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο διαθέτης δεν είχε την τελευταία του κατοικία ή διαμονή στην περιφέρεια του ειρηνοδικείου που δημοσίευσε τη διαθήκη, ο γραμματέας του δικαστηρίου στέλνει αντίγραφο του πρακτικού της δημοσίευσης στον εισαγγελέα των πρωτοδικών της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη για να κατατεθεί στο αρχείο του πρωτοδικείου αυτού και να συνταχθεί σχετική πράξη που την υπογράφουν ο εισαγγελέας και ο γραμματέας του δικαστηρίου που παραλαμβάνει το πρακτικό. Όμοιο αντίγραφο του πρακτικού της δημοσίευσης αποστέλλεται επίσης σε κάθε περίπτωση στον γραμματέα του πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του Κράτους».
5. Το άρθρο 1773 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Προξενική αρχή στην οποία υπάρχει διαθήκη οφείλει μόλις πληροφορηθεί τον θάνατο του διαθέτη αν εδρεύει σ’ αυτή πολυμελές προξενικό δικαστήριο να τη δημοσιεύσει σε δημόσια συνεδρίαση του προξενικού αυτού δικαστηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 1769 έως 1771 και σε κάθε άλλη περίπτωση να τη δημοσιεύσει στο προξενικό γραφείο ενώπιον δύο μαρτύρων και του γραμματέα του προξενείου, αν υπάρχει, καθώς και να συντάξει πρακτικό, όπου καταχωρίζεται ολόκληρη η διαθήκη και το οποίο υπογράφεται από τον προϊστάμενο της προξενικής αρχής, τον γραμματέα και τους μάρτυρες. Στην ιδιόγραφη, μυστική ή έκτακτη διαθήκη το πρωτότυπο με το τυχόν περικάλυμμα, αφού θεωρηθούν από τον προϊστάμενο της προξενικής αρχής κατά το άρθρο 1771, προσαρτώνται στο πρακτικό και φυλάγονται στα αρχεία του προξενείου.
Διπλό αντίγραφο του πρακτικού αποστέλλεται από την προξενική αρχή στο υπουργείο δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό στέλνει το ένα αντίγραφο στον εισαγγελέα των πρωτοδικών της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη, για να κατατεθεί στο αρχείο αυτού του πρωτοδικείου κατά το άρθρο 1772 και το άλλο αντίγραφο στο γραμματέα του πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του Κράτους».
6. Το άρθρο 1774 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Όποιος κατέχει ιδιόγραφη διαθήκη οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μόλις πληροφορηθεί τον θάνατο του διαθέτη να την εμφανίσει για δημοσίευση στον ειρηνοδίκη είτε της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη είτε της δικής του διαμονής. Η δημοσίευση γίνεται κατά το άρθρο 1771. Η διάταξη του άρθρου 1772 εφαρμόζεται και σ’ αυτήν την περίπτωση».
7. Το άρθρο 1775 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν αυτός που κατέχει την ιδιόγραφη διαθήκη διαμένει στο εξωτερικό μπορεί να την εμφανίσει για δημοσίευση και στον προϊστάμενο της προξενικής αρχής, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1773. Σχετικά με την παράδοση στον προϊστάμενο της προξενικής αρχής της διαθήκης για δημοσίευση συντάσσεται πράξη που την υπογράφουν αυτός που έλαβε και αυτός που παρέδωσε τη διαθήκη».
8. Το άρθρο 1776 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Αυτός που ζητεί να δημοσιευθεί ιδιόγραφη διαθήκη ενώπιον του ειρηνοδίκη μπορεί κατά τη δημοσίευσή της να προσαγάγει δύο μάρτυρες, οι οποίοι μαρτυρούν ενόρκως για τη γνησιότητα της γραφής ή της υπογραφής του διαθέτη. Ο ειρηνοδίκης αφού ακούσει τους μάρτυρες μπορεί κατά τη δημοσίευση της ιδιόγραφης διαθήκης να την κηρύξει επιπλέον κυρία».

 • Ο σκοπός της ρύθμισης, όπως και των μέχρι τώρα ρυθμίσεων οι οποίες οδηγούν στην επιβάρυνση των Ειρηνοδικείων, είναι οι υποθέσεις να μη φτάνουν ποτέ στα Πολιτικά Εφετεία με στόχο την αποσυμφόρηση των εφετείων ή στις πολυμελείς συνθέσεις των Πρωτοδικείων όπως πχ. θεσπίστηκε με τον ν. 3994/2011 η έφεση κατ’ απόφασης Ειρηνοδικείου να απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο.
  Ο νομοθέτης νομοθετεί σε όφελος των ανώτερων δικαστηρίων, σε βάρος της επιτάχυνσης της διαδικασίας στα Ειρηνοδικεία.
  Η μεταφορά ύλης στα Ειρηνοδικεία της χώρας θα προκαλέσει απίστευτη συμφόρηση σε κάθε δικαστική διαδικασία. Τα περισσότερα Ειρηνοδικεία της χώρας έχουν «βουλιάξει», από τη συνεχή αύξηση της υλικής αρμοδιότητας, την εισαγωγή σε αυτά των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και την παραίτηση από το σώμα πολλών Ειρηνοδικών. Η πρόσληψη 80 και μόνο Ειρηνοδικών σαφώς και δεν επαρκεί να διορθώσει την κατάσταση.
  Στη δικαστική περιφέρεια της Άρτας σε για πληθυσμό άνω των 80.000 κατοίκων υπηρετούν μόνο δύο Ειρηνοδίκες και ο αριθμός των δικαστικών γραμματέων είναι ανεπαρκής. Λαμβάνοντας επίσης ως δεδομένο ότι οι Ειρηνοδίκες μετέχουν στη σύνθεση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, όπως και ως εισαγγελεύουσα αρχή ( διότι κωλύεται ο Εισαγγελέας) στα Μονομελή Πλημμελειοδικεία και σε έρευνες κατοικιών, καθίσταται σαφές ότι κάθε άλλο παρά επιτάχυνση της διαδικασίας θα έχουμε.
  Μεταφορά της ύλης στα Ειρηνοδικεία μόνο και εφόσον στελεχωθούν τα Ειρηνοδικεία από ανθρώπινο δυναμικό.

 • 24 Δεκεμβρίου 2011, 00:38 | nomikaria

  Ζούμε σε μια χώρα που θέλουμε η δικαιοσύνη να λειτουργεί…

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 19:26 | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

  Ενστάσεις:
  – Η διατήρηση της ισχύοσυσας διαδικασίας με απλή μεταφορά στα ειρηνοδικεία δεν συμβάλλει στην επιτάχυνση.
  – Τα περισσότερα Ειρηνοδικεία δεν έχουν μόνιμο Ειρηνοδίκη και έχουν δικάσιμο μια φορά το μήνα, συνεπώς θα υπάρχει περαιτέρω καθυστέρηση.
  Πρόταση:
  Διατήρηση της αρμοδιότητας στο πρωτοδικείο. Δεν απασχολείται ο δικαστής με μια υπογραφή στα πρακτικά δημοσίευσης.

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 14:51 | Μ.Π. MC

  Προσλήψεις… Στελεχώσεις… Αύξηση αριθμού θέσεων…
  Μα καλά! Σε ποία χώρα ζούμε;
  Όταν σε όλους τους τομείς της οικονομικής ζωής της χώρας έχουμε απολύσεις, περικοπές και γενική εξαθλίωση του πολίτη, έρχεται η Κυβέρνηση να προτείνει ακόμα μεγαλύτερη εξαθλίωση, απαξίωση και «μπάχαλο» στην ελληνική Δικαιοσύνη!!!

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 10:24 | Γεώργιος Γαρδικιώτης

  Χρήσιμο θα είναι, αυτοί που εισηγούνται την διάταξη, αλλά και αυτοί που πρόκειται να την ψηφίσουν, να κάνουν μιά σύντομη έρευνα έστω και δια τηλεφώνου. Να ρωτήσουν δηλαδή, ποιά κατάσταση επικρατεί στα Ειρηνοδικεία της Ελληνικής περιφέρειας, για παράδειγμα της ανατολικής Πελοποννήσου. Ισως να βρεθεί κάποιος υπεύθυνος να τους εξηγήσει:
  α) ότι εδώ και 3 χρόνια τουλάχιστον έχουν καταργηθεί πολλές οργανι-κές θέσεις Ειρηνοδικών σε Ειρηνοδικεία γνωστών κωμοπόλεων, των οποίων η τοπική αρμοδιότητα εκτείνεται σε σημαντικό τμήμα της περιφέρειας,
  β)ότι έτσι υφίστανται μόνο κτίρια Ειρηνοδικείων (δηλ. στην ουσία χωρίς προσωπικό) και μάλιστα πληγωμένα τα κτίρια αυτά από την εγκατάλειψη,
  β) ότι στα Ειρηνοδικεία αυτής της κατηγορίας εκδικάζονται οι υποθέ-σεις από Ειρηνοδίκες, που μετακινούνται ακόμα και από αποστάσεις των 150 χιλιομέτρων (από την έδρα τους) και δη σε δύσβατο οδικό δίκτυο (που παραμένει σχεδόν στην μορφή που είχε πριν από 60 περίπου έτη), μετακινουμένων μαζί με τους Ειρηνοδίκες και γραμματέων (αφού ομοίως υπάρχει έλλειψη),
  γ)ότι για να μπορέσει να καταθέσει κάποιος συνάδελφος δικηγόρος μιά αγωγή ή να λάβει αντίγραφο αποφάσεως (ή οποιουδήποτε πιστοποιητικού-εγγράφου) από την γραμματεία των «λειτουργούντων» αυτών Ειρηνοδι-κείων, θα πρέπει πρώτα να προβεί σε τηλεφωνική συνενόηση με τον αρμόδιο μετακινούμενο (ταλαίπωρο) γραμματέα, δηλαδή κατ΄ουσίαν να κλείσει ραντεβού (ίσως και μετά πάροδο ημερών).
  Εάν, ενόψει της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου, σχεδιάζεται και η επίλυση του προβλήματος που περιγράφηκε (είτε δια της επαρκούς επαναστελέχωσης των Ειρηνοδικείων, είτε δια της πλήρους καταργησεώς τους-κάτι από τα δύο θα πρέπει να γίνει επιτέλους) τότε δεν θα πρέπει να ανησυχούμε. Εάν, όμως στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν υπάρχει πρόβλεψη για την λειτουργία της κατηγορίας των Ειρηνοδικείων που προανέφερα, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου θα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό.

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 19:27 | ΚΚ

  Ας λυθεί ο εξής Γρίφος: Σε μία περιφέρεια Ειρηνοδικείου με 150.000 πολίτες. Υπηρετούντες στο Ειρηνοδικείο 2 ή 3 ή 4 δικαστικοί υπάλληλοι. Αντικείμενα: καταθέσεις αγωγών (αστικές υποθέσεις μέχρι 20.000 ευρώ, μίσθωμα μέχρι600 ευρώ, υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών), εκουσία, διαθήκες, κληρονομητήρια κλπ, διαταγές πληρωμής,απόγραφα, πρακτικά δίκης,δημοσίευση αποφάσεων, καθαρογραφή, πιστοποιητικά, ένορκες βεβαιώσεις, αύξηση πταισμάτων (πιθανόν και αυτόφωρα παίσματα, προανάκριση κλπ. Ποιός πιστεύει ότι θα λειτουργήσει κάποιο Ειρηνοδικείο της Χώρας; Συγχαρητήρια.

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 19:10 | nomikaria

  Προς την συνάδελφο ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΩΥΣΙΔΟΥ σύμφωνα με την οποία οι ειρηνοδίκες ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ!:ΜΗΠΩΣ ΘΑ’ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΡΙΞΕΙΣ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΑΡ.13 ΚΠΟΛΔ;

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 11:14 | Δρακούλης Δρακουλόγκωνας

  Ωραία … εξοικονομήσαμε κι άλλον ένα Πρωτοδίκη (δύο στο σύνολο, μαζί μ’ αυτόν των διαζυγίων) στην Ευελπίδων. Και τί έγινε μ’ αυτό ? Ειρηνοδίκες υπάρχουν για να κάνουν ΚΑΙ αυτή τη δουλειά ?

  Απλοϊκό ερώτημα: Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης από ΠΟΎ θα παίρνουμε ??? Ή θα πρέπει να τρέχουμε σε ΔΥΟ υπηρεσίες, ή θα μεταφερθούν ΟΛΑ τα αρχεία στα Ειρηνοδικεία (στα ειρηνοδικεία Αμαρουσίου, Καλλιθέας, Ιλίου, πάντως, έχει χώρο στην ταράτσα, δίπλα στον καυστήρα …)

  Άνους, το λιγότερο ο εμπνευστής αυτής της «επιτάχυνσης». Μπερδεύει μια απλή διαδικασία και το μόνο που πετυχαίνει είναι να τροφοδοτήσει την καθυστέρηση και την γραφειοκρατία.

  Παιδιά, ακούστε, το ζήτημα δεν είναι να παρουσιάσουμε στην τρόικα «αποτελέσματα» στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στην πραγματικότητα τίποτε να μην δουλεύει.
  Είναι πρακτικά αδιάφορο αν οι διαθήκες θα δημοσιεύονται στο Πρωτοδικείο, στο Ειρηνοδικείο ή οπουδήποτε αλλού, αρκεί να υπάρχει υποδομή για το θέμα και να μην μπερδευόμαστε με το χαρτοβασίλειο του «σύγχρονου» Ελληνικού Κράτους.

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 13:51 | Εύη

  Επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης των Ειρηνοδικείων με υπαλλήλους και ειρηνοδίκες….δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι κάθε μέρα παραιτούνται ειρηνοδίκες…Το μέτρο απλά δεν θα λειτουργήσει αν δεν υπάρξει ενίσχυση των Ειρηνοδικείων με προσωπικό…!

 • 20 Δεκεμβρίου 2011, 09:51 | Μινα Μαυρέλη

  Εάν πρόκειται να υπάρξει ηλεκτρονικό αρχείο διαθηκών και δημοσίευσής τους, προσβάσιμο από όλα τα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία της χώρας τότε ας δημοσιεύονται οι διαθήκες στο Ειρηνοδικείο και ας καταχωρούνται τα αντίγραφα των πρακτικών δημοσίευσης στο πρωτοδικείο της πρωτεύουσας. Εάν όμως όχι, τότε θα πρέπει ο πολίτης να τρέχει από Ειρηνοδικείο σε Πρωτοδικείο προκειμένου να πάρει πιστοποιητικό μη δημοσιευσης διαθήκης ή μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης. Μήπως είναι λίγο πρόχειρη η ρύθμιση;

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 22:52 | ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΩΥΣΙΔΟΥ δικηγόρος ΜΔ

  Oι ειρηνοδίκες ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, είναι ειρηνοδίκες. Οι αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζονται σε όλο το νομοσχέδιο δεν συνάδουν στην ιδιότητά τους.

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 05:40 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ

  Αφού ορθώς αποφαζίζεται η μεταφορά των εκ διαθήκης σχετικών νομικών διαδικασιών από τα Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία ,δεν θα πρέπει στη συνέχεια να επανέρχεται η ανάμυκη του Πρωτοδικείου.
  Ετσι το σχετικό άρθρο 1472 θα μπορούσε να διαμορφωθεί ως εξής

  «Αν ο διαθέτης δεν είχε την τελευταία του κατοικία ή διαμονή στην περιφέρεια του ειρηνοδικείου που δημοσίευσε τη διαθήκη, ο γραμματέας του δικαστηρίου στέλνει αντίγραφο του πρακτικού της δημοσίευσης στον Γραμματέα του Ειρηνοδικείου της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη για να κατατεθεί στο αρχείο του Ειρηνοδικείου αυτού και να συνταχθεί σχετική πράξη που την υπογράφουν ένας Ειρηνοδίκης και ο γραμματέας του δικαστηρίου που παραλαμβάνει το πρακτικό. Όμοιο αντίγραφο του πρακτικού της δημοσίευσης αποστέλλεται επίσης σε κάθε περίπτωση στον γραμματέα του Ειρηνοδικείου της πρωτεύουσας του Κράτους».

 • 17 Δεκεμβρίου 2011, 19:33 | Φαίδων

  Ορθή η μεταβίβαση αρμοδιοτητων πλην όμως πρέπει άμεσα να καταργηθεί η παρουσία του Ειρηνοδίκη στις έρευνες που διεξάγει η Αστυνομία διότι δεν είναι δυνατόν να απασχολείται με εργα που δεν απτονται του αντικειμένου του, θα έπρεπε προς διευκόλυνση όλων όπως γίνεται και στην ΕΕ η παρουσία του δικαστικού λειτουργού στην Ερευνα να είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική κατ αυτό θα έφευγε ένα εξαιρετικά βαρύ φορτίο απο τους ώμους του Ειρηνοδίκη αφού ούτως ή άλλως η παρουσία του τίποτε δεν προσφέρει απλά επιβραδύνει το έργο της Αστυνομίας σε υποθέσεις που χρειάζονται άμεση και ταχεία επέμβαση. Επίσης θα έπρεπε ενόψει των αλλαγων να θεσπιστεί ο βαθμος του Ειρηνοδίκη εισαγωγικός βαθμός στον χώρο της Δικαιοσύνης κατ αυτόν το τρόπο θα εξασφαλίζετο η ανανεώση αλλα και η περαιτέρω αναβαθμιση του κλάδου

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 20:12 | ΝΟΡΑ

  Επιτέλους…. ποτέ δεν κατάλαβα γιατί θα έπρεπε όλη σχεδό η Αττική να μαζεύετε σε ένα κτίριο της Ευελπίδων και όχι στα κατά τόπους Δικαστήρια..
  Αποκέντρωση λοιπόν!!

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 14:05 | Ελευθερία

  Πολύ θετική η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα πρωτοδικεία στα ειρηνοδικεία ενόψει της μεγάλης ανάγκης επιτάχυνσης απονομής της δικαιοσύνης και αποφόρτισης των πρωτοδικείων. Ωστόσο, για να αποδώσει καρπούς αυτή η προσπάθεια και δεδομένου ότι η καθ’ ύλην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων έχει ήδη ανέλθει με το αρ. 2 Ν. 3994/2001 στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (αντί των δώδεκα χιλιάδων που ίσχυε πριν,)καθίσταται αναγκαία η στελέχωση των ειρηνοδικείων με έναν ικανό αριθμό ειρηνοδικών προκειμένου να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στα νέα τους καθήκοντα.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 12:50 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΟΥΣΙΟΥ

  Είμαι υπάλληλος στο Ειρηνοδικείο Σικυώνος ( ΚΙάτο) στο οποίο θα συγχωνευθούν 2 υπό κατάργηση Ειρηνοδικεία. Υπηρετούμαι 2 υπάλληλοι με μια κενή οργανική θέση και εδώ και 3 χρόνια και χωρίς Ειρηνοδίκη. Χωρίς πρόβλεψη της παραμικρής ενίσχυσης σε υπαλλήλους και Ειρηνοδίκη θα πρέπει να δουλέψει ο καθε υπάλληλος για 3 για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα καθήκοντα μας. Είναι καλό που θα κλείσουν 2 Ειρηνοδικεία που το αντικείμενο τους ήταν η έκδοση 6-10 αποφάσεις το χρόνο αλλά οι κενές οργανικές τους θέσεις δεν θα έπρεπε να καταργηθούν αλλά έστω η μία από αυτές να καλυφθεί. Οι δε Ειρηνοδίκες στο Νομό μας είναι μόνο 4 για να καλύψουν έναν νομό σαν την Κορινθία.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 11:49 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  ορθή η μεταβίβαση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στα ειρηνοδικεία απαιτείται όμως και ανάλογη ενίσχυσή τους απο πολύ μεγαλύτερο αριθμό ειρηνοδικών προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις νυν και μέλλουσες απαιτήσεις.

 • 16 Δεκεμβρίου 2011, 10:22 | σοφια

  Πάρα πολύ σωστή κίνηση…ελπίζω μόνο να κατανοείεται ποσόι ειρηνοδίκες παιαιτούνται για να αποδώσει….παραμένει όμως εξαιρετικό βήμα για την επιτάχυνση

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 23:15 | ΕΒΕΛΙΝ

  Πολύ σωστή κίνηση..

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 17:25 | ΝΙΚΟΣ ΚΡ.

  Συνέχεια προστίθενται αντικείμενα(ν.3869/2010)και μεταφορά δικαστηριακής ύλης(Διαθήκες τώρα), στα ήδη βαλτωμένα από έλλειψη προσωπικού και υποδομών, Ειρηνοδικεία, χωρίς την πρόβλεψη της παραμικρής ενίσχυσης σε δικαστικούς υπαλλήλους,πωσ είναι δυνατόν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα?