Άρθρο 111:

Οι ασκήσαντες ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν κατατεθεί μέχρι 31.12.2005 στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, οφείλουν εντός (3) τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να δηλώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου ότι επιθυμούν την εκδίκασή τους, ανεξαρτήτως αν υπάρχει πληρεξουσιότητα στο φάκελο. Η δήλωση μπορεί να γίνει είτε με έγγραφο του διαδίκου, είτε του πληρεξουσίου δικηγόρου, ή ακόμα και με ανανέωση της πληρεξουσιότητας. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η ανωτέρω δήλωση ή υποβληθεί εκπρόθεσμα, με πράξη του Προέδρου του αρμοδίου τμήματος η δίκη καταργείται. Για εξαιρετικούς λόγους και πάντως όχι μετά την πάροδο έτους από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορεί ο ασκήσας το ένδικο βοήθημα ή μέσο να ζητήσει την εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Για το αίτημα αυτό αποφαίνεται η αρμόδια τριμελής σύνθεση σε συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά τούτο από τα άρθρα 34Α του π.δ. 18/1989 και 126Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας».

  • 22 Δεκεμβρίου 2011, 23:28 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΛΗΣ

    Φοβούμαι ότι η ρύθμιση είναι αντισυνταγματική.
    (τελεολογικά εσφαλμένη γιατί μεταθέτει τις ευθύνες του Κράτους στον πολίτη)
    Επί του πρακτέου και ενδεικτικά: εάν ο δικηγόρος απεβίωσε (… άρα δεν ανέγνωσε τη ρύθμιση) και ο διάδικος δε λάβει (που δε θα λάβει) κλήση τι ακριβώς θα έχει συμβεί;