Άρθρο 01: Νομικά πρόσωπα

1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση του νομικού προσώπου, ή, αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου, ο ειρηνοδίκης διορίζει προσωρινή διοίκηση ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον».
2. Το άρθρο 73 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο νόμος ή η συστατική πράξη ή το καταστατικό δεν ορίζουν διαφορετικά ή το αρμόδιο όργανο δεν αποφάσισε διαφορετικά, η εκκαθάριση γίνεται από εκείνους που έχουν τη διοίκηση του νομικού προσώπου. Αν δεν υπάρχουν, ο ειρηνοδίκης διορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές».
3. Το άρθρο 81 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, ο ειρηνοδίκης διατάσσει: 1. Να δημοσιευθεί στον τύπο περίληψη του καταστατικού με τα ουσιώδη στοιχεία του, 2. να εγγραφεί το σωματείο στο βιβλίο των σωματείων. Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει το όνομα και την έδρα του σωματείου, τη χρονολογία του καταστατικού, τα μέλη της διοίκησης και τους όρους που την περιορίζουν. Το καταστατικό επικυρώνεται από τον ειρηνοδίκη, κοινοποιείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών και κατατίθεται στο αρχείο του πρωτοδικείου».

4. Το άρθρο 82 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Τη διαταγή του ειρηνοδίκη που απορρίπτει την αίτηση έχει δικαίωμα να ανακόψει μόνο εκείνος που την είχε υποβάλει. Τη διαταγή που δέχεται την αίτηση έχει δικαίωμα να ανακόψει μόνο ο εισαγγελέας πρωτοδικών αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης της εποπτεύουσας αρχής καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον».
5. Το άρθρο 83 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Το σωματείο αποκτά προσωπικότητα από τη στιγμή που θα εγγραφεί στο βιβλίο. Η εγγραφή γίνεται με την έκδοση της διαταγής του άρθρου 81».

 • Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

  Εν ονόματι, υποτίθεται της ταχύτερης απονομής της δικαιοσύνης μετατίθεται και με το παρόν Προσχέδιο Νόμου (εφεξής ΠρσχΝ) μεγάλο μέρος διαφορών της αρμοδιότητας του Μονομελούς, κατά κύριο λόγο, και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, δευτερευόντως, στο Ειρηνοδικείο. Με τον τρόπο αυτό απλώς μεταβάλλεται το αρμόδιο δικαστήριο, οι υποθέσερις για μόνο το λόγο αυτό δεν λιγοστεύουν ούτε πληθαίνουν. Η λογική ότι η μετάθεσή τους προκαλέί αποσυμφόρηση μοιάζει με εκείνον που βάζει τη σκόνη κάτω από το χαλί: δεν φαίνεται, όχι δεν υπάρχει. Επιπλέον, με τα Ειρηνοδικεία να είναι ήδη κορεσμένα με τις υποθέσεις της ρύθμισεις χρεών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – σε βαθμό που για τη διεκπεραίωσή τους έχουν αφιερωθει ειδικά γραφεία της Γραμματείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και ειδική σειρά δικασίμων, σαν να επρόκειτο για ιδιαίτερη διαδικασία – η μεταφορά ακόμα περισσότερων υποθέσεων θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, αν μάλιστα ληφθούν υπόψη οι περικοπές που πλήττουν και τον τομέα της δικαιοσύνης.

  Αυτό που εξαγγέλεται στην Αιτ. Έκθεση (σελ. 3 in f.), δηλ. ότι «[ο] θεσμός των Ειρηνοδικών ενισχύεται με ένα σημαντικό αριθμό νέων Δικαστών» με τον τρόπο που τίθεται είναι ανακριβες και παραπλανητικό. διότι η αύξηση του αριθμού των ειρηνοδικών δεν έγονε για να καλυφθούν οι ανάγκες από τη μετάθεση νέων υποθέσεων στα Ειρηνοδικεία, αλλά σε εκτέλεση του άρθ. 18 Ν. 3869/2010, καθώς ο νομοθέτης διείδε – και ήταν, ίσως, το μόνο – ότι ο φόρτος των υποθεσεων του εν λόγω νόμου δεν θα μπορούσε να καλυφθεί από τους τότε υπηρετούντες ειρηνοδίκες, γι’ αυτό και προσέθεσε ογδόντα ακόμα με το εν λόγω άρθρο. Εν όψει των γεγονότων, απ’ όσο γνωρίζω, ότι υπάρχουν εκατό και πλέον θέσεις ειρηνοδικών κενές και σ’ αυτούς μετατίθενται αρμοδιότητες που δεν είχαν μέχρι σήμερα, ο δε αριθμός των ογδόντα θέσεων δεν υπήρξε προϊόν μελέτης, αλλά καθορίστηκε λίγο-πολύ αυθαίρετα, το επιχείρημα ότι αυξαάνεται ο αριθμός των ειρηνοδικών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των νέων ανγκών, αφού ούτε γι’ αυτές είχε προβλεφθεί, ούτε βέβαια και οι ίδιοι είχαν υπόψη τις αρμοδιότητες αυτἐς, για τις οποίες καλούνται να λειτουργήσουν χωρίς πείρα ή προηγούμενο.

  Ότι οι αρμοδιότητες αυτές είχαν υπαχθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο (ΚΠολΔ 740 § 1 & 787 § 1) μαρτυρεί, επιπλέον, ότι ο νομοθέτης δεν τις είχε αξιολογήσει ως τόσο απλές, ώστε να τις υπαγάγει στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων, στα οποία εμπιστεύεται κατά το μέχρι τώρα σύστημα της Πολιτικής Δικονομίας, τις απλούστερες υποθέσεις, όπως αυτό προκύπτει από την αξία και το είδος τους. καθώς η φύση των υποθέσεων δεν μεταβλήθηκε, ούτε φαίνεται να μεταβλήθηκε η αξιολόγησή της από το νομοθέτη, δεν υπάρχει λόγος και να μεταβληθεί η αρμοδιότητα. αυτόι ισχύει για όλα τα άρθρα του ΑΚ που τροποποιούνται με το σχολιαζόμενο άρθρο και ιδίως για τα ΑΚ 69 & 73.

  Ε Ι Δ Ι Κ Ε Σ Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

  – Επί των §§ 3 & 4 (ΑΚ 81 & 82).

  Ο νομοθέτης αντικαθιστά την απόφαση που προέβλεπε μέχρι σήμερα το ΑΚ 81 με διαταγή. Με τον τρόπο, όμως αυτό παραβιάζει τα άρθ. 89 § 3 & 94 § 2 Συντ. Τοι πρώτο από αυτά απαγορεύει την ανάθεση διοικητικών καθηκόντων στους δικαστές, ενώ το δεύτερο προβλέπει την αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων επί των υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας που ο νόμος τους αναθέτει. Από το συνδυασμό των δύο άρθρων προκύπτει ότι αρμοδιότητα για διοικητικά ζητήματα, όπως είναι οι υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, δεν μπορεί να ανατεθεί στα πολιτικά δικαστήρια όπως σε διοικητικό όργανο, δηλ. με την έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης που μπορεί κατά τις περιστάσεις να φέρει και άκρως συνοπτική αιτιολογία, αλλά πάντοτε με την άσκηση δικαιοδοσίας, που συνεπάγεται την έκδοση απόφασης.

  Αυτό, άλλωστε, συνάγεται και από τη συνταγματική κατοχύρωση των σωματείων (Συντ. 12 § 1), η οποία, σε συνδυασμό με τη διάλυσή τους μόνο με δικαστική απόφαση (Συντ. 12 § 2) επιτάσσει την αυξημένη μέριμνα για τη σύστασή τους χάριν της προστασίας των μελών τους ευθέως και του συνόλου των πολιτών και της πολιτείας από επικίνδυνες συσσωματώσεις αφετέρου. Τέτοια μέριμνα πρέπει να υπερβαίνει τη διοικητική οδό, καθιστώντας αναγκάια την παρεμβολή δικαστηρίου, ενώ η πρόβλεψη της διάλυσης – που είναι το αντίστροφο της σύστασης – με δικαστική απόφαση, καθιστά αναγκαία την τελευταία και για τη σύσταση. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν αποκλείεται συνταγματικώς η σύσταση κατόπιν διαταγής του ειρηνοδίκη, παρά μόνο με δικαστική απόφαση όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

  Εξάλλου, το σύστημα της διαταγής πολλαπλασιάζει τις δίκες, αφού η έγκριση του καταστατικού αντί να αναλώνει τον πρώτο βαθμό, αυτός ξεκινά αμέσως μετά από αυτήν, με τη δίκη επί της ανακοπής. Έτσι, η προτεινόμενη ρύθμιση αντιστρατεύεται το σκοπό που υποτίθεται ότι υπηρετεί, δηλ. τον περιορισμό των δικών. Το επιχείρημα ότι τα ένδικα μέσα δεν θα ασκούνται πάντοτε δεν μπορεί να προταθεί, για το λόγο ότι ούτε και με το μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς αυτά αποτελούσαν τον κανόνα

  ΣΙΜΟΣ Ι. ΣΑΜΑΡΑΣ – Δικηγόρος
  Υπ. Διδάκτορας Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
  http://www.nomologio.wordpress.com

 • 27 Δεκεμβρίου 2011, 00:16 | Γιάννης Δήμου Γραμματέας Πρωτ.Αθήνας

  Νέα ύλη στα Ειρηνοδικεία (σωματεία, διαθήκες, κληρονομητήρια)μετά την πρόσφατη αύξηση της καθ ύλη αρμοδιότητας μέχρι 20.000 ευρώ.
  Τα πρώτα αποτελέσματα.
  Στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας το 2010 κατατέθηκαν 55.325 αιτήσεις για έκδοση Διαταγής Πληρωμής και μεχρι τις 23/12/2011 έχουν κατατεθεί 72.540!!
  Είναι αδύνατο να ανταποκριθούν οι Ειρηνοδίκες και οι δικαστικοί υπάλληλοι.
  Βήμα το βήμα μετατρέπονται τα Ειρηνοδικεία σε μικρά Πρωτοδικεία χωρίς την κατάλληλη υποδομή ( έλλειψη χώρων, ειρηνοδικών, μηχανοργάνωσης) και ΚΥΡΙΩΣ – κατ’ επιταγή της τρόικας – έλλειψη δικαστικών υπαλλήλων.Τεράστιες οι ευθύνες των κυβερνήσεων αλλά και του Δικηγορικού Συλλόγου, που «στρουθοκαμηλίζει» και είναι αντίθετος!!! με την ίδρυση νέων Πρωτοδικείων στην Αττική, ώστε να υποβοηθηθεί, με την κατάλληλη υποδομή, με ορθολογιστικό τρόπο καιο με σωστή κατανομή η αποτελεσματικότερη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών.
  Θεωρείται λογικό να έχει η Αιτωλοακαρνανία τρία Πρωτοδικεία,η Ηλεία,η Μεσσηνία και Αχαΐα από δύο και η Αθήνα και η Θεσ/κη μόνο ένα !!!.
  Και μία παγκόσμια «πρωτοτυπία».Στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας υπηρετούν 123 Ειρηνοδίκες και 98 γραμματείς,3 επιμελητές και μία δακτυλογράφος! Το ίδιο και σε μεγαλύτερη αναλογία συμβαίνει και στο Εφετείο Αθηνών, όπου οι γραμματείς είναι λιγότεροι από τους Δικαστές.
  Και ένα στοιχείο για την περίφημη «αρνησιδικία».
  Τον Μάρτιο του 2011 είχαν προσδιοριστεί για συζήτηση στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας στην Τακτική Διαδικασία, στα Αυτοκίνητα και στις Μικροδιαφορές 4.209 υποθέσεις( δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι δικάσιμοι 17 εως 23 Μαρτίου, που υπήρχε αποχή των δικηγόρων).
  Από τις 4.209 υποθέσεις οι 1.403 ματαιώθηκαν,ενώ οι 909 αναβλήθηκαν με αίτημα των δικηγόρων και των διαδίκων, δηλαδή οι 1.403 + 909 = 2.312 υποθέσεις. Ούτε μία δεν αναβλήθηκε λόγω ωραρίου.Περισσότερες, παραπάνω από τις μισές, ματαιώθηκαν και αναβλήθηκαν και δεν συζητήθηκαν, χωρίς να έχει ευθύνη στο γεγονός αυτό το δικαστήριο.
  Το ίδιο ισχύει και για τις Πολιτικές έδρες στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, όπως προκύπτει από το πινάκια και τα εκθέματα.
  Οι πολλές αναβολές και ματαιώσεις των υποθέσεων με ευθύνη των δικηγόρων και των διαδίκων, (σε συνδυασμό με την αύξηση των αγωγών, αιτήσεων, Δ/γών Πληρωμής κλπ) έχει σαν αποτέλεσμα την υπερφόρτωση των πινακίων και τον προσδιορισμό των υποθέσεων σε όλο και σε μακρύτερο χρόνο κυρίως στα μεγάλα δικαστήρια Αθήνα, Θεσ/κη, όπου υπάρχει μόνο ενα Πρωτοδικείο.
  Είναι χαρακτηριστικό, ότι στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας στο Εμπορικό Τακτική Διαδικασία ( Πινάκια ΣΤ ) το 2006 στη δικάσιμο 1/3/2006 οι υποθέσεις αναβάλλονταν για ένα χρόνο μετά δηλ. για τις 21/3/2007 ενώ σήμερα αναβάλλονται για το 2014!!
  Συμπέρασμα:
  Αίθουσες – Δικαστές- Γραμματείς- Μηχανοργάνωση τα τέσσερα μέτρα για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης και τη δίκαιη δίκη.

 • 26 Δεκεμβρίου 2011, 22:29 | ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ

  ΕΠΙΣΗΣ, ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού «επί της αρχής» (ή επί του συνόλου) του νομοσχεδίου.

  1. ΠΡΟΤΑΣΗ: Υποχρεωτική συνεκδίκαση όλων των εκκρεμών ποινικών υποθέσεων μεταξύ των ίδιων διαδίκων. Παράδειγμα 1: μόνο από αυτά που ο ίδιος γνωρίζω (από τις υποθέσεις του δικού μου γραφείου) στα ποινικά Δικαστήρια της Αθήνας εκκρεμούν σήμερα, σε όλους τους βαθμούς, περί τις 30 υποθέσεις μεταξύ τριών μελών της ίδιας οικογένειας, οι οποίες στο σύνολό τους προέκυψαν από την ίδια ιστορική αιτία (διεκδίκιση ακινήτου). Επίσης, άλλες 8 ποινικές υποθέσεις εκκρεμούν διάσπαρτες σε διάφορα τμήματα του Μονομελούς Πρ. και του Εφετείου Αθηνών, μεταξύ του ιδιοκτήτη ενός ακινήτου και του διαχειριστή της Πολυκατοικίας. Με κάθε ανάρτηση κοινοχρήστων προκύπτει και μια νέα μήνυση!!!
  ΤΡΟΠΟΣ: Εισαγωγή στο Συμβούλιο (του ανώτερου βαθμού) με αίτηση του ενός διαδίκου και υποχρεωτική η συνεκδίκαση εφόσον το Συμβούλιο διαπιστώσει συνάφεια.

  2. ΠΡΟΤΑΣΗ: Αντίστοιχα, υποχρεωτική συνεκδίκαση όλων των εκκρεμών αστικών υποθέσεων με όμοιο περιεχόμενο (π.χ. εργατικές κατά του ίδιου εργοδότη με διαφορετική πραγματική βάση ως προς το ύψος των αποδοχών, αγωγές αποζημίωσης διαφόρων προσώπων από το ίδιο ζημιογόνο γεγονός κλπ).
  ΤΡΟΠΟΣ: Εισαγωγή σε ειδικό Συμβούλιο με αίτηση του ενός διαδίκου και υποχρεωτική η συνεκδίκαση εφόσον το Συμβούλιο διαπιστώσει συνάφεια.

  3. ΠΡΟΤΑΣΗ: Έκδοση των Διαταγών Πληρωμής από τους Δικηγόρους, χωρίς εκτελεστότητα για όσο διαρκεί η δυνατότητα άσκησης ανακοπής.

  4. ΠΡΟΤΑΣΗ: Δυνατότητα ενσωμάτωσης στο ίδιο δικόγραφο, με ρητή διάταξη του νόμου, των αιτήσεων και ανακοπών των άρθρων 632/633, 933 και 938 ΚΠολΔ.

  4. ΠΡΟΤΑΣΗ: Ενσωμάτωση όλων των άρθρων που αφορούν το ύψος του δικαστικού ενσήμου, το τέλος απογράφου και κατά περίπτωση το τέλος χαρτοσήμου (όταν φορά αστικές υποθέσεις, π.χ. αναγνώριση χρέους) στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

  5. ΠΡΟΤΑΣΗ: Κατάργηση των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων του ΕΣ και μεταφορά τους στο ΣτΕ, μαζί με το αντίστοιχο δικαστικό και διοικητικό προσωπικό, ως αυτοτελές (νέο) Τμήμα, ώστε να εκμηδενιστέι η αλληλοκάλυψη.

  Ευχαριστώ

 • Το προτείνω εδώ γιατί δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος χώρος:
  ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

 • 26 Δεκεμβρίου 2011, 21:19 | ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΣΕΑΠΑΔ

  26 Δεκεμβρίου 2011, 19:17 | ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΣΕΑΠΑΔ Μόνιμος Σύνδεσμος Ψήφος: 0 0ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  Στο πλαίσιο του διαλόγου, ο οποίος ανοίχθηκε με την ανάρτηση του σχεδίου νόμου υπό τον τίτλο «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας», οι Συμβολαιογράφοι, ως δημόσιοι λειτουργοί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια της προληπτικής δικαιοσύνης, καταθέτουμε τις προτάσεις μας, προκειμένου να συμβάλλουμε στην προσπάθεια της Πολιτείας να πετύχει τον στόχο της, που είναι η εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων και η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.
  Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με την μείωση του αριθμού των υποθέσεων που εκκρεμούν προς επίλυση στα Δικαστήρια και τη θεσμοθέτηση εξωδικαστικών μηχανισμών για την επίλυσή τους.
  Με το ως άνω Σχέδιο Νόμου, όπως έχει διατυπωθεί, δεν επιτυγχάνονται, κατά τη γνώμη μας, οι στόχοι που επιδιώκονται.
  Η μεταφορά μεγάλου όγκου υποθέσεων από τα Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία, «μεταφέρει» το πρόβλημα σε άλλη δικαστική βαθμίδα. Δεν το επιλύει.
  Υπό τις παρούσες συνθήκες, οι δαπάνες για πρόσληψη μεγάλου αριθμού ειρηνοδικών και δικαστικών υπαλλήλων, καθώς και πολύ μεγάλων ποσών για υλικοτεχνική υποδομή, είναι ένα επιπλέον βάρος για το κράτος και θα αποδειχθούν δυσβάστακτες για την κοινωνία.
  Οι προτάσεις και οι θέσεις μας εδράζονται στο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει το Σύνταγμα και οι σχετικού νόμοι.
  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 94 παρ.2 Συντ. 1975/1986/2001, «στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται οι ιδιωτικές διαφορές, καθώς και υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως ο νόμος ορίζει»
  Κατ’ ακολουθία της διάταξης αυτής, ο κοινός νομοθέτης με τον Οργανισμό των Δικαστηρίων, τον ΚΠολΔ, τον Α.Κ. και διάφορα άλλα βασικά και ειδικά νομοθετήματα, δύναται να θεσπίσει αρμοδιότητα και άλλων οργάνων της δικαστικής εξουσίας για ορισμένης κατηγορίας υποθέσεις.
  Επειδή ο Συμβολαιογράφος ασκεί αρμοδιότητες στο πλαίσιο της προληπτικής δικαιοσύνης, ιεραρχικά δε καλείται μετά τον ειρηνοδίκη, είναι εξοπλισμένος με τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα προκειμένου να αναλάβει τα ανωτέρω καθήκοντα.
  Προτεινόμενες αλλαγές/τροποποιήσεις :
  1. Η συναινετική εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης με τα ίδια αποτελέσματα και τις προϋποθέσεις της δικαστικής απόφασης.
  Με την ανάθεση στο συμβολαιογράφο της διαδικαστικής αυτής πράξης της συναινετικής εγγραφής της προσημείωσης υποθήκης, έτσι ώστε ΤΙΤΛΟ για την συναινετική εγγραφή αυτής να αποτελεί το συμβολαιογραφικό έγγραφο, (που και κατά νόμο είναι τίτλος εκτελεστός), επιτυγχάνεται σοβαρότατη αποσυμφόρηση του φόρτου των ακροατηρίων και εξασφαλίζεται τόσο η ταχύτητα στη διεκπεραίωση της συγκεκριμένης συναλλαγής των πολιτών, όσο και η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, δεδομένης της φύσης του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος.
  Ο πολίτης θα προσέρχεται στο συμβολαιογράφο, συμπαραστατούμενος από τον δικηγόρο του και με μικρό, συγκριτικά με το όφελος, κόστος, θα ολοκληρώνει τη συναλλαγή με ασφάλεια δικαίου, εξυπηρετούμενος άμεσα, ακόμα και ώρες απογευματινές, δηλαδή εκτός του συνήθους ωραρίου της εργασίας του.
  Για την προτεινόμενη αλλαγή απαιτείται τροποποίηση του άρθρου 1274 Α.Κ., ως εξής:
  1. Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης γίνεται μόνο ύστερα από δικαστική απόφαση.
  2. Η διάταξη της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται αν πρόκειται για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης που ζητείται με κοινή συναίνεση του οφειλέτη ή τρίτου υπέρ του οφειλέτη και του δανειστή, η οποία γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου, συντασσομένης σχετικά πράξεως.
  2. Η λύση του γάμου με κοινή συμφωνία των συζύγων (συναινετικό διαζύγιο, κατά το άρθρο 1441 του Α.Κ.).
  Η συμφωνία των συζύγων για λύση του γάμου τους μπορεί να πιστοποιείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, επιλογή, η οποία διαθέτει επιπλέον το πλεονέκτημα ότι με την ίδια συμβολαιογραφική πράξη είναι δυνατόν να ρυθμίζονται και οι προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις των συζύγων και των τέκνων τους. Το συμβολαιογραφικό έγγραφο που θα ρυθμίζει τις σχέσεις αυτές είναι τίτλος άμεσα εκτελεστός.
  Πρακτικά, αντί οι σύζυγοι να προσέρχονται στο συμβολαιογράφο για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων προς τους δικηγόρους τους, θα προσέρχονται μαζί με αυτούς (οι οποίοι θα παρίστανται κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν που γίνεται ενώπιον του δικαστηρίου) και θα δηλώνουν τόσο την συμφωνία τους για λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο, όσο και τις λοιπές συμφωνίες τους. Την καταχώρηση της δήλωσης θα ακολουθεί η αυθημερόν έκδοση από το συμβολαιογράφο αντιγράφου της πράξης λύσης του γάμου.
  Για την προτεινόμενη αλλαγή απαιτείται τροποποίηση του άρθρου 1441 Α.Κ., ως εξής:
  «Η συμφωνία των δύο συζύγων για λύση του γάμου τους (συναινετικό διαζύγιο) γίνεται με κοινή δήλωσή τους ενώπιον συμβολαιογράφου, ο οποίος συντάσσει τη σχετική πράξη.
  Συμφωνία για λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο δεν μπορεί να γίνει πριν την παρέλευση έτους από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου. Σε περίπτωση που η δήλωση ενός εκ των συζύγων δεν γίνει αυτοπροσώπως, απαιτείται όπως στον ορισθέντα εντολοδόχο έχει χορηγηθεί ειδική πληρεξουσιότητα, εντός μηνός από την ημερομηνία σύνταξης της δήλωσης της ως άνω συμφωνίας.
  Εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα, στην πράξη δήλωσης της συμφωνίας των συζύγων για λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο καταχωρείται υποχρεωτικά και η συμφωνία τους για τον τρόπο ρύθμισης της επιμέλειας των τέκνων τους και της επικοινωνίας τους με αυτά».
  Η αναγκαιότητα διασφάλισης της ελευθερίας τής βουλήσεως των συζύγων στη διατύπωση των δηλώσεων τους για τη λύση του γάμου τους και η σοβαρότητα των συμφωνιών τους για ρύθμιση των οικογενειακών και περιουσιακών σχέσεων, μετά τη λύση του γάμου, απαιτεί για την καταχώρισή τους την τήρηση του τύπου και των διατυπώσεων, που εγγυάται μόνο το δημόσιο έγγραφο, το οποίο συντάσσεται από το συμβολαιογράφο και αποτελεί, κατά το νόμο πλήρη απόδειξη για όλους ως προς όσα αναγράφονται σ΄αυτό.
  Επειδή το ιδιωτικό έγγραφο δεν παρέχει καμία από τις παραπάνω εγγυήσεις, έχει αποκλειστεί από το ισχύον μέχρι σήμερα νομοθετικό πλαίσιο ως μέσον για τη ρύθμιση όλων των οικογενειακών σχέσεων.
  Η ενδεχόμενη επιλογή του θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε μελλοντικές δίκες τα μέρη και μάλλον θα αποτελέσει την αιτία για περαιτέρω επιβάρυνση πολιτών και δικαστηρίων.
  3. Η έκδοση διαταγών πληρωμής, διατηρούμενης πάντοτε της δυνατότητας του οφειλέτη να προσφύγει στο δικαστήριο.
  Για την έκδοση διαταγής πληρωμής από τον συμβολαιογράφο απαιτείται ανάλογη τροποποίηση των άρθρων 625, 626, 627, 628, 629 και 630 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
  4. Αναθεώρηση της διάταξης του άρθρου 214Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ώστε η συμβιβαστική επίλυση διαφορών σε υποθέσεις, που οδηγούν σε σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων να γίνεται υποχρεωτικά ενώπιον συμβολαιογράφου. Ενώ η καθιέρωση της διάταξης αυτής αποσκοπούσε στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, κατέληξε να χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για την καταστρατήγηση διατάξεων, που απαγορεύουν τη μεταβίβαση ακινήτων (κατατμήσεις γης, μεταβίβαση κληροτεμαχίων, δασικών εκτάσεων κ.λπ).
  5. Σύνταξη των δηλώσεων αποποίησης κληρονομίας.
  Για την προτεινόμενη αλλαγή απαιτείται τροποποίηση του άρθρου 1848 Α.Κ., ως εξής :
  «Η αποποίηση γίνεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, ο οποίος συντάσσει τη σχετική πράξη. Αντίγραφο αυτής διαβιβάζεται από το συμβολαιογράφο στη Γραμματεία του Δικαστηρίου της κληρονομίας ηλεκτρονικά ή με τηλεμοιοτυπία αυθημερόν. Ακολουθεί η αποστολή του αντιγράφου της πράξης εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από τη σύνταξη της.»
  6. Η έκδοση πιστοποιητικού κληρονομητηρίου, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αμφισβήτηση (Εξ αδιαθέτου διαδοχή).
  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 819 του ΚΠΟΛΔ, «το δικαστήριο της κληρονομίας, με αίτηση του κληρονόμου ή του καταπιστευματοδόχου ή του κληροδόχου ή του εκτελεστή διαθήκης, διατάζει να χορηγηθεί στον αιτούντα πιστοποιητικό για το δικαίωμα του. Το πιστοποιητικό (κληρονομητήριο) εκδίδεται από τον γραμματέα του δικαστηρίου και παραδίδεται με απόδειξη παραλαβής, η οποία φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου…..»
  Για την έκδοση της απόφασης αυτής απαιτείται η προσκόμιση στο δικαστήριο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του κληρονομουμένου, πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών αυτού, πιστοποιητικού δημοσίευσης ή μη δημοσίευσης διαθήκης, μη αποποίησης κληρονομίας και μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος.
  ΣΗΜΕΡΑ, χρησιμοποιώντας τα ίδια ως άνω έγγραφα, ως εργαλεία, οι συμβολαιογράφοι, κατ’ εξοχήν γνώστες του κληρονομικού δικαίου, προβαίνουν με ασφάλεια, μέσα στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους, στη σύνταξη των πράξεων των δηλωτικών της αποδοχής κληρονομίας, που αποτελούν και τον μεταγραπτέο τίτλο της κυριότητας ακινήτων αποκτουμένων λόγω κληρονομικής διαδοχής.
  Με την ίδια ασφάλεια, δύνανται, αφού ελέγξουν τα ίδια (επαναλαμβάνουμε) έγγραφα, να συντάξουν το πιστοποιητικό κληρονομητηρίου.
  Για την ανάληψη από το συμβολαιογράφο της σύνταξης κληρονομητηρίου απαιτείται ανάλογη τροποποίηση α. των άρθρων 819 έως και 824 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και β. των άρθρων 1956 έως και 1966 του Αστικού Κώδικα.
  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ.Σ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 • 24 Δεκεμβρίου 2011, 12:58 | ΕΛΙΖΑ ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗ

  Η ψήφιση ενός νομοσχεδίου που αφορά χιλιάδες λειτουργούς της Δικαιοσύνης (Δικηγόρους, Δικαστές κλπ.) είναι απαράδεκτο να γίνεται αφενός μεν χωρίς τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν στοιχειωθώς ερωτηθεί αφετέρου δε υπό την πίεση εντολών απο όργανα που δεν έχουν καν τη νομιμοποίηση να αποφασίζουν για εμάς! Είναι προφανές ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και κατ’ επέκταση το Υπουργείο Δικαιοσύνης στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στην αριθμητική αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων, καθιστώντας όλους τους Δικηγόρους «διακοσμητικά στοιχεία» και φυσικά και αναγκαστικά υπαλλήλους των δικηγορικών εταιρίων των 600 Ευρώ!

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 18:10 | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

  Ενστάσεις:
  – Παραβίαση το δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι. Δεν υπάρχει δικαιολογητικός λόγος διατήρησης της εποπτείας και μάλιστα από εισαγγελείς.
  – Χρονοβόρα και άσκοπη η δυνατότητα εφέσεως. Αφού γίνεται μόνο έλεγχος νομιμότητας, αν λείπει κάποιο στοιχείο θα γίνεται συμπλήρωση του.
  – Ενδεικτικό της προχειρότητας της διάταξης είναι ότι ενώ προβλέπει επικύρωση καταστατικού από τον ειρηνοδίκη, την καταχώρηση αυτού την διατηρεί στο πρωτοδικείο. Περαιτέρω επιβάρυνση του πολίτη ή της γραμματείας των δικαστηρίων με άσκοπη μετακίνηση και έξοδα.
  Πρόβλεψη:
  -Υπερφόρτωση των Ειρηνοδικείων
  -Ταλαιπωρία πολιτών
  Πρόταση:
  – Διατήρηση αρμοδιότητας στο πρωτοδικείο. Δημιουργία διαδικασίας αντίστοιχης με τις αποφάσεις προσημείωσης ή τις διαταγές πληρωμής (άρα κατάργηση εγγραφής στο πινάκιο) και κατάργηση του περιττού δικαιώματος Εφέσεως και των κοινοποιήσεων. Προσκόμιση στο φάκελο με τα υπόλοιπα στοιχεία και της υπό έκδοση απόφασης (όπως σε προσημειώσεις και διαταγές πληρωμής). Δημοσίευση σε ιστοσελίδα αντίστοιχη της διαύγειας (που θα δημιουργηθεί) και στην οποία σταδιακά θα καταχωρηθούν και όλα τα υφιστάμενα σωματεία (με σκοπό την κατάργηση των απαρχαιωμένων βιβλίων σωματείων)

 • 23 Δεκεμβρίου 2011, 11:03 | Λεωνίδας Χατζησταύρου Εφέτης

  Σε σχέση με το άρθρο 82ΑΚ πρέπει να γίνουν προβλέψεις ανάλογες με αυτές του άρθρου 628Κ.Πολ.Δ

 • 22 Δεκεμβρίου 2011, 20:48 | ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

  Με καλύπτει πλήρως ο κύριος Μεταλληνός. Θεωρώ και εν όψει του σκοπού του νομοσχεδίου ότι οι δικαστές θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό απαλαγμένοι από αρμοδιότητες για τις οποίες η ενέργεια από κάποιο δημόσιο υπάλληλο θα ήταν το ίδιο αποτελεσματική

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 18:06 | Panikos Fakontis

  To όλο θέμα με τις εταιρείας χρήζει ριζικής αναμόρφωσης. Στην Κύπρο τα Δικαστήρια δεν έχουν καμία σχέση με τις εταιρείες. Η διαδικασία έχει ως εξής. Υπάρχει τμήμα του υπουργείου εμπορίου, το τμήμα του εφόρου εταιρειών. Σε αυτό το τμήμα υποβάλλεται αίτηση για έγκριση του καταστατικού (το οποίο έχει ευρεία διατύπωση σκοπών της εταιρείας, μπορεί να κάνει τα πάντα) και σε άλλα τρία έντυπα δηλώνεις την έδρα, μετόχους και διευθυντές). Μετά απο 2 ημέρες έχεις έτοιμη την εταιρεία. Καμμία δημοσίευση σε φεκ, επειδή απο την στιγμή της έγκρισης της εταιρείας απο τον έφορο η εταιρεία αποκτά υπόσταση, τα παράβολα πληρώνονται ολα και ηλεκρονικά. Απλό και γρήγορο. και η σύσταση εταιρειών είναι αποκλειστικό δικαίωμα του δικηγόρου.

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 12:32 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ

  ΣΩΣΤΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ.
  ΒΕΒΑΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ (ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ)ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ;

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 14:46 | Αθηναϊδα

  Έχει δίκιο ο «Φαίδων» σχετικά με την υπερφόρτωση των Ειρηνοδικείων, όπως έχει σήμερα η πολλαπλή αρμοδιότητά τους. Μήπως θα πρέπει να τους αφαιρεθούν μερικές αρμοδιότητες και να μεταφερθούν στον διοικητικό τομέα, ως απλές διοικητικές πράξεις; (π.χ. η σφράγιση, αποσφράγιση και απογραφή σε επιχειρήσεις που πτωχεύουν, κλπ, κατ’ άρθρ. 826 επ. ΚΠολΔ να γίνεται από την αστυνομία, και ειδικότερα τη δικαστική αστυνομία, όπου υπάρχει). Και επίσης, γιατί τα καταστατικά των σωματείων, αν και κυρώνονται με διαταγή του Ειρηνοδίκη (υποθέτω, κάτι ανάλογο με τις διαταγές πληρωμής), μετά εγγράφονται στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου; Δηλαδή, με διαβίβαση αντιγράφου του, διαδικασία αλληλογραφίας, που συνεπάγεται και κατανάλωση χρόνου για το φτιάξιμο του σχετικού φακέλου αλληλογραφίας, και χρονική καθυστέρηση διαβίβασης, όπως ξέρουμε από την τρέχουσα υπηρεσιακή αλληλογραφία, αλλά και έξοδα για χαρτί, άσχετα αν το επιβαρύνεται ο αιτών, που όμως επιβαρύνει περαιτέρω την γενικότερη οικονομία, είτε με την αγορά χαρτιού από το εξωτερικό είτε με την περαιτέρω αποψίλωση των ήδη λιγοστών δασών μας. Θα πρέπει να συμπληρωθεί η διάταξη, ώστε το πρωτότυπο να παραμένει στο Ειρηνοδικείο και να καταχωρίζεται στο καινούργιο σχετικό βιβλίο του από τούδε και στο εξής – εννοείται από την έγκριση του Ειρηνοδίκη. Άλλως θα πρέπει στα μεγάλα Ειρηνοδικεία να αυξηθεί ο αριθμός των Ειρηνοδικών, με ανάλογη κατανομή και της υπηρεσίας τους. (Θα μου πείτε, και αυτό συνεπάγεται έξοδα, αφού θα καταβάλλονται περισσότεροι μισθοί, αλλά δεν βλέπω διαφορετική λύση, αφού θα πρέπει παράλληλα να εκδίδονται σε λογικό χρόνο και οι αποφάσεις επί των υπεράριθμων υποθέσεων, που ήδη είναι χρεωμένοι οι Ειρηνοδίκες, και εξακολουθούν να χρεώνονται).

 • 18 Δεκεμβρίου 2011, 06:32 | Φαίδων

  Σίγουρα το σχόλιο μου δεν έχει να κάνει επι του παρόντος άρθρου αλλα ως γένική τοποθέτηση προκειμένου να έχουμε ένα μέτρο σύγκρυνσης του τι πραγματικά θα επακολουθήσει με την υπερφόρτωση των Ειρηνοδικείων, θα ήθελα απλά να αναφέρω και να αναρωτηθεί ο καθένας , οτι μετά απο 10 χρόνια συνετελέσθη πρωτη φορά διαγωνισμός ειρηνοδικών για την καλυψη 80 θέσεων ενω τα κενά είναι πολλή παραπανω και τούτο έγινε αν θυμάστε όλοι καλά μονο και μονο επειδή μεταφέρθησαν στο Ειρηνοδικείο οι υποθέσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, τώρα με αυτόν τον αρμαγεδώνα που έρχεται στα Ειρηνοδικεία με την μεταφορά όλων αυτών των υποθεσεων ποσες θέσεις θα έπρεπε να προβλεφθούν παραπάνω? τα καθήκοντα του Ειρηνοδίκη είναι πολλά καθημερινώς φορτώνεται με νέα είτε θεσμοθετημένα είτε μή και αν δεν καθιερωθεί ο βαθμός του Ειρηνοδίκη εισαγωγικός βαθμός στην ιεραρχία της δικαιοσύνης είναι βέβαιο οτι δεν θα περπατήσει το νεο νομοσχέδιο αλλα θα δημιουργήσει νέα προβλήματα και θα μετατρεψει σε προβληματική την απόδοση της δικαιοσύνης και στις πιο απλές μορφές της

 • 17 Δεκεμβρίου 2011, 19:53 | Κολιντζίκης Δημήτριος

  3. Το άρθρο 81 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
  «Αν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, ο ειρηνοδίκης διατάσσει: 1. Να δημοσιευθεί στον τύπο περίληψη του καταστατικού με τα ουσιώδη στοιχεία του, 2. να εγγραφεί το σωματείο στο βιβλίο των σωματείων. Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει το όνομα και την έδρα του σωματείου, τη χρονολογία του καταστατικού, τα μέλη της διοίκησης και τους όρους που την περιορίζουν. Το καταστατικό επικυρώνεται από τον ειρηνοδίκη και κατατίθεται στο αρχείο του πρωτοδικείου».

  4. Το άρθρο 82 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
  «Τη διαταγή του ειρηνοδίκη που απορρίπτει την αίτηση έχει δικαίωμα να ανακόψει μόνο εκείνος που την είχε υποβάλει. Τη διαταγή που δέχεται την αίτηση έχει δικαίωμα να ανακόψει μόνο η εποπτεύουσα αρχή καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον».

  Δεν υπάρχει κανένας λόγος να εμπλέκεται παντού ο εισαγγελέας. Είναι μια εσφαλμένη αντίληψη, που δείχνει, μάλλον, αισθήματα ενοχής και μία νομιζόμενη μορφή αποενοχοποίησης. Η διατήρησή της μόνο γραφειοκρατικά προβλήματασ δημιουργεί. Ας μεριμνήσει η πολιτεία να ασχοληθείται ο Εισαγγελέας με τις υφιστάμενες αρμοδιότητές του και μάλιστα με ενδιαφέρον, για τον «απλό» πολίτη και επάρκεια.

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 23:27 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΛΗΣ

  Καταργείστε τις δημοσιεύσεις ο.ε και ε.π.ε. στο πρωτοδικείο. Ας πάνε στις Διευθύνσεις Εταιρειών και στο διαδίκτυο. Καταργείστε τις ειδικές ποινικές διατάξεις του νόμου για τις α.ε. και το σύνολο των ποινικών διατάξεων που στην πραγματικότητα αφορούν θέματα διοικητικής εποπτείας επί του εμπορίου. Ο Εισαγγελέας δεν είναι ούτε επιτροπή ανταγωνισμού, ούτε ΕΦΕΤ, ούτε Διεύθυνση Εμπορίου.

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 21:50 | Αλέξανδρος Μεταλληνός

  Το άρθρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα έπρεπε να προχωρήσει περισσότερο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τα σωματεία να χρειάζονται δικαστική απόφαση για τη σύστασή τους τη στιγμή που σχεδόν όλα τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα ιδρύονται χωρίς έλεγχο νομιμότητας. Θα μπορούσαν τα σωματεία να συστήνονται με την απλή καταχώριση σε βιβλίο του πρωτοδικείου ιδιωτικού ή έστω συμβολαιογραφικού εγγράφου που να περιέχει το καταστατικό τους.

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 16:54 | Valerie Peach

  114 Articles to read, digest and make relevant comment on concerning legislation on Justice and limit this to just a few days pre Christmas is ridiculous – this public consultation time should be increased substantially.

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 16:04 | Πολίτης

  Δεν είμαι Νομικός. Επίσης, δεν γνωρίζω ποια είναι η κατάλληλη ενότητα για αυτό που θέλω να πω. Αυτό που θέλω να πω, όμως, σίγουρα σας ενδιαφέρει, και γενικά και στο υπό συζήτηση ν/σ.

  Μας κατηγορούν (διάφοροι παράγοντες, γενικώς και αορίστως) οτι είμαστε μια χώρα δικομανών. Λάθος! Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, και δεν είμαστε εμείς το κεφάλι, οι απλοί πολίτες.

  Πάρτε ένα τρέχον προσωπικό παράδειγμα. Ανασφάλιστο όχημα χτύπησε άλλα σταθμευμένα, μεταξύ των οποίων και το δικό μου. Το όχημα του υπαίτιου έμεινε επί τόπου και περισυνελλέγη από την Τροχαία (ΤΟΤΑ). Ο οδηγός διέφυγε πεζός.

  Τώρα, για να αποζημιωθώ.

  Το όχημα, στην βάση δεδομένων των ασφαλιστικών εταιριών, φαίνεται ως ανασφάλιστο αλλά η πληροφορία αυτή δεν γίνεται δεκτή «επίσημα» (άλλο ένα σημείο που ενδιαφέρει την πολιτεία). Στο Επικουρικό ζητούν «Βεβαίωση περί Ανασφαλίστου του οχήματος» από την Τροχαία. Μου ανέφεραν μάλιστα και την διαδικασία με την οποία η αρμόδια υπηρεσία το διαπιστώνει (δλδ 1, 2, 3, κλπ).
  Η Τροχαία δηλώνει (προφορικά) άγνοια της διαδικασίας, έως και αναρμοδιότητα γενικώς και για οτιδήποτε πέραν της επί τόπου καταγραφής και της περισυλλογής του αυτοκινήτου του δράστη. Ναι μεν, λέει, οτι κρατεί το όχημα, αλλά τον οδηγό ούτε τον διώκει για κάτι (πταίσμα) ούτε καν τον αναζητεί για οτιδήποτε, και μου απαντούν «για οτι θέλετε κάντε του μήνυση»!
  Το ίδιο μου απαντούν προφορικά και όλοι οι εμπλεκόμενοι, ασφαλιστικές κλπ: «δεν ξέρουμε πως θα προκαλέσετε την διαδικασία για την βεβαίωση, κάντε μήνυση».

  Καταλάβατε;
  Το ΜΟΝΟ που χρειάζομαι είναι μια «Βεβαίωση Ανασφαλίστου Οχήματος». Και πρέπει να κάνω μήνυση για αυτό!
  Και σας ερωτώ: Είμαστε εμείς λαός δικομανών, ή κάτι άλλο φταίει;
  Φταίμε εμείς για το πνίξιμο των Δικαστηρίων με χιλιάδες δικογραφίες;

  ——
  Θέλετε και τα υπόλοιπα;
  – Αυτός ο οδηγός χτύπησε πέντε σταθμευμένα. Κατέστρεψε τα δύο από αυτά.
  – Παράτησε το δικό του κάθετα στον δρόμο και έκλεισε την κυκλοφορία.
  – Εγκατέλειψε το σημείο (πεζός)
  – Ήταν εμφανώς χαπακωμένος ή κάτι τέτοιο (ταυτόχρονα λέγοντας «δεν έχω ασφάλεια ούτε δίπλωμα»)

  Και δεν τον διώκει κανείς για τίποτα, ούτε τον ΑΝΑΖΗΤΕΙ, έστω να διαπιστωθεί αν είναι δημόσιος κίνδυνος βρε αδερφέ. Κάτι, ξέρω εγώ; Τίποτα!