Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων υποβάλλει πρόταση Δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου που αφορά στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις.

Με το παρόν σχέδιο νόμου: α) συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τον καθορισμό του τρόπου μετάβασης σε καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς, από την 1.1.2013, με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ στην Ελληνική έννομη τάξη και β) καλύπτει νομοθετικά κενά τα οποία έχουν προκύψει στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα οποία χρήζουν νομοθετικών ρυθμίσεων.

Τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου είναι :

1. Ως προς το μέρος των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με τις προτεινόμενες διατάξεις, προωθείται η ανάπτυξη της αγοράς, η διασφάλιση της προστασίας των χρηστών των υπηρεσιών αυτών, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και η εξασφάλιση των μέσων συμμόρφωσης των ταχυδρομικών επιχειρήσεων προς τους κανόνες του ανταγωνισμού.

2. Ως προς το μέρος των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις δημιουργούν ένα διαφανές και λειτουργικό πλαίσιο για τις επικοινωνίες, εξασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες τους για θέματα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011.