Άρθρο 19 Τυποποίηση – Σήματα

  1. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων ανατίθενται στον Οργανισμό οι παρακάτω αρμοδιότητες τυποποίησης:
    • α)         Η σύνταξη, η έκδοση, η αναγνώριση και η διάθεση τυποποιητικών εγγράφων με τη μορφή εθνικών, κλαδικών, προαιρετικών προτύπων και πάσης φύσεως προδιαγραφών, πρωτοκόλλων, οδηγών και κανονισμών για την διασφάλιση της ποιότητας ή/και της ταυτότητας ή/και της προέλευσης ή/και των συστημάτων παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.
    • β)         Η εκπόνηση, η έκδοση και η κατοχύρωση των πάσης φύσεως σημάτων ποιότητας ή σημάτων συμμόρφωσης ή σημάτων ταυτότητας ή σημάτων προέλευσης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων καθώς και των συστημάτων παραγωγής τους.
  2. Τα τυποποιητικά έγγραφα και σήματα του παρόντος αποτελούν ιδιοκτησία του Οργανισμού και οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης τους από τρίτους καθορίζεται με την έκδοσή τους και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
  3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Οργανισμός κοινοποιείται στις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές ως εθνικός οργανισμός τυποποίησης στον γεωργικό τομέα.