Άρθρο 7 Διευθύνων Σύμβουλος

 1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού προηγηθεί σχετική ακρόαση του υποψηφίου από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
 2. Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και πληρούται μετά από δημόσια προκήρυξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις κείμενες για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα διατάξεις.
 3. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μια φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Για το χρόνο της θητείας του ο Διευθύνων Σύμβουλος ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισμού, εφόσον για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν καλύπτεται από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.
 4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι επιστήμονας εγνωσμένου κύρους, να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, να γνωρίζει σε άριστο βαθμό την αγγλική γλώσσα και να διαθέτει αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία καθώς και εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισμού.
 5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εσωτερικό εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  • α) Υποβάλλει στο Δ.Σ. τις προτάσεις, που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου του Οργανισμού.
  • β) Έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και του συνολικού έργου του Οργανισμού.
  • γ) Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του Οργανισμού και διευθύνει το έργο τους, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τους κανονισμούς λειτουργίας και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού.
  • δ) Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού, του απολογισμού καθώς και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Οργανισμού.
  • ε) Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό του Οργανισμού.
  • στ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα, τα οποία αφορούν στην εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού.
  • ζ) Είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Οργανισμού.
  • η) Εντέλλεται και υπογράφει όλες τις διενεργούμενες δαπάνες του Οργανισμού.
  • θ) Αποφασίζει για έκτακτα και κατεπείγουσας φύσης θέματα και υποβάλλει, εκτός ημερήσιας διάταξης, τις αποφάσεις αυτές για έγκριση στο Δ.Σ. του Οργανισμού στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.
  • ι) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτόν ρητώς από τον παρόντα νόμο, τους Κανονισμούς Λειτουργίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
 6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και στους Περιφερειακούς Διευθυντές.
 7. Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού καταβάλλονται μηνιαία αντιμισθία, επιδόματα εορτών και άδειας, οικογενειακή παροχή, έξοδα παράστασης, οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 8. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
 9. Στον Οργανισμό συνιστάται και λειτουργεί Νομική Υπηρεσία, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στελεχώνεται από έξι (6) δικηγόρους, που προσλαμβάνονται κατά τις κείμενες διατάξεις. Στη Νομική Υπηρεσία προΐσταται Νομικός Σύμβουλος με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μια φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Ο Νομικός Σύμβουλος είναι δικηγόρος διορισμένος στον Άρειο Πάγο και επιλέγεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 10. Στον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας καταβάλλονται μηνιαία αντιμισθία, επιδόματα εορτών και άδειας, οικογενειακή παροχή, οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 20:32 | Τσαντήλας Χρίστος

  ΄Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου πρέπει να αντικατασταθεί από το Γενικό Διευθυντή. Είναι περιττή πολυτέλεια η ύπαρξη Διευθύνοντς Συμβούλου και τεσσάρων Γενικών Διευθυντών. Έτσι δεν μειώνονται οι θέσεις και το κόστος, αλλά αυξάνονται

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 20:28 | Ένωση Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ, Δρ Παναγιώτης Πλατής

  «Άρθρο 7»

  Να προστεθεί στην παρ. 4, όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος του νέου Οργανισμού έχει κατ΄ελάχιστο τα προσόντα πρωτοβάθμιου Καθηγητή ΑΕΙ ή Τακτικού Ερευνητή βαθμίδας Α΄.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 14:15 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

  Στο άρθρο 7 με τίτλο « Διευθύνων Σύμβουλος»

  Η παράγραφος 4 να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, να έχει άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και επαρκή γνώση ακόμη μιας γλώσσας κράτους μέλους της Ε.Ε.. Επιλέγεται από επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώσεις και εμπειρία στα σχετικά με το έργο του Οργανισμού αντικείμενα.

  Η παράγραφος 5 να διατυπωθεί ως εξής: Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εσωτερικό εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού, διευθύνει τις υπηρεσίες του, με επιφύλαξη τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού για την πρόταση, ανάληψη, εκτέλεση και διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους από τα ερευνητικά Ινστιτούτα του Οργανισμού και εκτός από τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού και το Δ.Σ., έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  Το στοιχείο α της παρ. 5 να διατυπωθεί ως εξής:
  α) Εισηγείται στο Δ.Σ. του Οργανισμού προτάσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του γενικού σχεδιασμού της έρευνας και της εκπαίδευσης που διενεργεί ο Οργανισμός σε συνεργασία με τους επικεφαλείς των κατά περίπτωση οικείων Γενικών Διευθύνσεων, εφόσον δεν προβλέπεται από το νόμο αυτόν εισήγηση άλλου οργάνου.

  Το στοιχείο β της παρ. 5 να διατυπωθεί ως εξής:
  β) Εκτελεί δια των υπηρεσιών του Οργανισμού τις αποφάσεις του ΔΣ, με την επιφύλαξη που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο (στοιχείο α) της παραγράφου αυτής.

  Στο στοιχείο γ της παρ. 5 να προστεθεί : με την επιφύλαξη που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο (στοιχείο α) της παραγράφου αυτής.

  Στο στοιχείο στ της παρ. 5 να προστεθεί :με την επιφύλαξη που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο (στοιχείο α) της παραγράφου αυτής.

  Να προστεθούν οι εξής αρμοδιότητες:
  Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό του Οργανισμού, με την επιφύλαξη που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής .
  Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού. Έχει την ευθύνη για το συντονισμό των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, σε συνεργασία με τους κατ’ αντικείμενο αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές .

  Στην παρ 6 να προστεθεί :….. και σε άλλα στελέχη του Οργανισμού.

  Η παρ. 8 να διατυπωθεί ως εξής: Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους Γενικούς Διευθυντές του Οργανισμού, που διαθέτει τα περισσότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος του ΔΣ και ανακοινώνει στο ΔΣ.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :
  α) Οι περιορισμοί που τίθενται στις αρμοδιότητές του αναφέρονται ιδίως στα θέματα εκείνα που αυτοτελώς ενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και τα υπ’ αυτήν Ινστιτούτα, ώστε να αποφευχθεί επικάλυψη αρμοδιοτήτων και δυσλειτουργία.
  β) Η διεύρυνση της ευχέρειας μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του στους Γενικούς Διευθυντές και σε άλλα στελέχη του Οργανισμού, θα διευκολύνει την εν γένει λειτουργία του Οργανισμού, θα αμβλύνει τη γραφειοκρατία κ.λπ. Η σχετική πρόβλεψη αφορά και το ΔΣ κατά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του.
  γ) Η αναπλήρωση του Διευθύνοντα Συμβούλου από Γενικό Διευθυντή με τα περισσότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που ορίζει ο Πρόεδρος του ΔΣ θα διευκολύνει τα μέγιστα την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού. Στα “κωλύματα” άσκησης των αρμοδιοτήτων του ανήκει και η περίπτωση που ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του ΔΣ.
  δ) Η αναφορά στον συγκεκριμένο νόμο περιορισμών που ισχύουν σήμερα για τα μέλη ΔΕΠ θα αποτελούσε πλεονασμό. Η πανεπιστημιακή νομοθεσία υπερισχύει πάντοτε σε περιπτώσεις που μέλη ΔΕΠ επιλέγονται και τοποθετούνται σε διευθυντικές θέσεις Οργανισμών του Δημόσιου τομέα. Η συγκεκριμένη παρατήρηση αφορά και στον Πρόεδρο του ΔΣ.

  Η παράγραφος 9 να αναδιατυπωθεί λαμβάνοντας υπόψη, ότι κατά κανόνα η Νομική Υπηρεσία υπάγεται στο νόμιμο εκπρόσωπο του Οργανισμού. Επίσης να συμπληρωθεί η διάταξη ως εξής:
  Οι αρμοδιότητες, η οργάνωση, η περαιτέρω στελέχωση, η διάρθρωση και η λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

  Να προστεθεί ειδική διάταξη με το εξής περιεχόμενο:
  Στον Οργανισμό λειτουργεί Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, της οποίας προΐσταται έμπειρος στα διοικητικά και διαχειριστικά θέματα υπάλληλος του κλάδου Επιστημόνων με βαθμό Α’ και με πτυχίο νομικής ή οικονομικής κατεύθυνσης. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση, η διάρθρωση και η λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 13:52 | Σύλλογος Εργαζομένων AGROCERT

  Αρ. 7, παρ. 9 : Στην περίπτωση της Νομικής Υπηρεσίας παρατηρείται το φαινόμενο, ν α ε ί ν α ι η μ ο ν α δ ι κ ή ο ρ γ α ν ι κ ή μ ο ν ά δ α, στην οποία ο ιδρυτικός νόμος περιγράφει επακριβώς οργανικές θέσεις, ίσες με το σύνολο των δικηγόρων που απασχολούνται ήδη στους υπό συνένωση οργανισμούς (έξι). Γιατί δε συμβαίνει το ίδιο και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους;

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 12:58 | Δρ Γεώργιος Καρέτσος

  Άρθρο 7
  Στην παράγραφο 4. Ο διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να έχει αυξημένα προσόντα. Δεν μπορεί να προΐσταται οργανισμού και επιστημόνων με περισσότερα τουλάχιστον τυπικά προσόντα από αυτόν. Άρα θα πρέπει να έχει προσόντα Ερευνητή Α ή καθηγητή αντίστοιχου πανεπιστημίου.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 14:52 | Πόπη Ράλλη, Γεωπόνος M.Sc., ΤΓΥ

  Άρθρο 7, Παράγραφος 9: Πιστεύω ότι ο αριθμός των δικηγόρων είναι μεγάλος για έναν Γεωργικό Οργανισμό.