Άρθρο 17 Διοικητική Διάρθρωση και Λειτουργία των Ινστιτούτων Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας

 1. Τα Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας στελεχώνονται με υπαλλήλους της κατηγορίας «Ερευνητών» του Οργανισμού.
 2. Για τις ανάγκες λειτουργίας των Ινστιτούτων τοποθετούνται σε αυτά υπάλληλοι της κατηγορίας «Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» και της κατηγορίας «Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης», οι οποίοι υπάγονται στην πειθαρχική αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται το κατά περίπτωση Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας.
 3. Σε κάθε Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας προΐσταται ως Διευθυντής υπάλληλος του κλάδου Ερευνητών με βαθμό Ερευνητή Α΄, ο οποίος διορίζεται για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μετά από γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου και απόφαση του Δ.Σ. Στην σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν όσοι κρίνονται για την κατάληψη θέσης Διευθυντού. Για την πλήρωση της θέσης δημοσιεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο προκήρυξη μεταξύ των εχόντων τα τυπικά προσόντα υπαλλήλων του Οργανισμού, στα οποία περιλαμβάνονται οπωσδήποτε πενταετής ερευνητική προϋπηρεσία σε Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας και ευδόκιμο ερευνητικό έργο.
 4. Οι Προϊστάμενοι των Ερευνητικών Τομέων και των Εργαστηρίων των Ινστιτούτων Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας ορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Έρευνας και γνώμη του Συμβουλίου Έρευνας του οικείου Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας.
 5. Στα Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας λειτουργούν Συμβούλια Έρευνας, στα οποία μετέχει το σύνολο των υπαλλήλων του κλάδου Ερευνητών του κάθε Ινστιτούτου.
 6. Τα Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας έχουν πρωτογενή ικανότητα δικαιοπραξίας καθώς και την δυνατότητα να καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη υπό την επωνυμία τους, εκπροσωπούμενα από τον Διευθυντή τους, αποκλειστικά για την υλοποίηση του ερευνητικού τους έργου και μετά από ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έναντι τρίτων χρησιμοποιούν την δική τους επωνυμία και αναπτύσσουν ερευνητική πρωτοβουλία και δραστηριότητα στο θεματικό τους αντικείμενο. Για το σκοπό αυτό δύνανται να συνεργάζονται με ομοειδείς ερευνητικές μονάδες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Υπουργεία και δημόσιες εθνικές και κοινοτικές αρχές καθώς και με τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα δυνάμει προγραμματικών συμφωνιών ή/και χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας. Επίσης τα Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας μπορούν να αναλαμβάνουν επιδοτούμενα και χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου, στα οποία συμμετέχουν αυτοτελώς ως συμβαλλόμενο μέρος μετά από έγκριση του Δ.Σ.
 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 20:59 | Τσαντήλας Χρίστος

  Πρέπει ως βασικό προσόν για τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας να τεθεί και η αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα και εμπειρία

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 15:30 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

  Σημείωση: Προτείνεται, όπως το Κεφάλαιο Δ΄ του σχεδίου για την Αγροτική Έρευνα προηγηθεί του Κεφαλαίου Γ΄ που αφορά στη Γεωργική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

  Το περιεχόμενο των άρθρων 15, 16, 17 Κεφαλαίου Δ’, αναδιατυπώνεται ως εξής:

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Αγροτική Έρευνα
  Άρθρο 15
  Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας

  1. Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και στα ιδρυόμενα και λειτουργούντα υπ΄ αυτήν Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, μεταφέρεται η άσκηση της αγροτικής έρευνας του συνενούμενου με τον παρόντα νόμο Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) στον Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού κατά το πρότυπο Ερευνητικού Κέντρου του άρθρου 8 του ν.1514/1985 όπως κάθε φορά ισχύει. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας ενεργεί για την επίτευξη διεπιστημονικών ερευνητικών συνεργασιών με άλλα Ερευνητικά Κέντρα, ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, της Ε.Ε. και διεθνή και ενθαρρύνει τα υπ΄ αυτήν Ινστιτούτα και το ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό τους στην κατεύθυνση αυτή. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας με τα υπ΄ αυτήν αρμόδια στο θεματικό τους αντικείμενο Ινστιτούτα έχει αποκλειστικά για την υλοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτους από τον Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ. , πρωτογενή ικανότητα δικαιοπραξίας και να καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος υπό την επωνυμία της στο όνομα του Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ. Επίσης, έναντι τρίτων χρησιμοποιεί τη δική της επωνυμία, (NAGREF ή ΕΘΙΑΓΕ) εκπροσωπώντας τον Οργανισμό και αναπτύσσει ερευνητική πρωτοβουλία και δραστηριότητα στο επιστημονικό και ερευνητικό αντικείμενο των υπ΄ αυτήν Ινστιτούτων, ενώ μπορεί, για τον σκοπό αυτό, να συνεργάζεται με ομοειδείς ερευνητικές μονάδες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Υπουργεία και δημόσιες εθνικές και κοινοτικές αρχές, καθώς και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα δυνάμει προγραμματικών συμφωνιών, ανταγωνιστικών και χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας από κοινού με τα αρμόδια στο θεματικό τους αντικείμενο Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας μπορούν, μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, να αναλαμβάνουν επιδοτούμενα και χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, στα οποία παρίσταται αυτοτελώς ως συμβαλλόμενο μέρος η Γενική Διεύθυνση στο όνομα του Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ. Σε περίπτωση που η προαναφερθείσα ερευνητική δραστηριότητα και η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους από τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, εξαιρουμένων των τεκμαρτών δαπανών, προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ, που δεν μπορεί να καλύψει ο λογαριασμός των «διοικητικών εσόδων» (over heads) από την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, έργων και μελετών και την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους από τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας που τηρεί και διαχειρίζεται αυτοτελώς η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, η ανάληψη τους προϋποθέτει την έγκριση του ΔΣ του Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ.

  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλου αρμόδιου με τα αντικείμενα έρευνας των Ινστιτούτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας Υπουργού μπορεί, έναντι εύλογης αποζημίωσης, να ανατίθεται απευθείας στον Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ, η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, ειδικών έργων και εργασιών. Επίσης, η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και η εκπόνηση μελετών, η διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων, διαγνώσεων αξιολόγησης ποικιλιών, φυτοφαρμάκων, μηχανημάτων και λιπασμάτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, πλην εκείνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ανάθεση συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του αρμόδιου Υπουργείου και της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ.

  3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2919/2001 όπως κάθε φορά ισχύουν εφαρμόζονται στον Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ και ειδικότερα στις δραστηριότητες του Οργανισμού που αναφέρονται στην αγροτική έρευνα.

  Άρθρο 16

  Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας (ΙΑΕ)

  1. Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας υπάγονται τα ιδρυόμενα με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, τα οποία απολαμβάνουν λειτουργικής αυτοτέλειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού της ίδρυσής τους και ιδίως για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ερευνητικού τους έργου και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτους, αποτελούν δε διακεκριμένα κέντρα κόστους και εσόδων του Ε.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ κατά την τήρηση των λογιστικών βιβλίων. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας μπορεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να αναδιαρθρώνονται, να αναμορφώνονται, να ενοποιούνται, να συγχωνεύονται, να καταργούνται ή και να συνιστώνται νέα Ινστιτούτα για την εξυπηρέτηση των εξελισσόμενων αναγκών της αγροτικής έρευνας.

  2. Η ίδρυση Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας δεν συνεπάγεται και την αυτοτελή λειτουργία τους. Για την αυτοτελή λειτουργία τους αποφασίζει το ΔΣ του Οργανισμού ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτικής Έρευνας, το οποίο λαμβάνει υπόψη του την ελάχιστη στελέχωσή τους με κρίσιμη μάζα ερευνητικού προσωπικού, επιστημονικού προσωπικού και προσωπικού υποστήριξης, ανάλογα με το κατά περίπτωση ερευνητικό αντικείμενό τους.

  3. Το ΔΣ αποφασίζει μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτικής Έρευνας την αναστολή της αυτοτελούς λειτουργίας των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας και την προσωρινή διοικητική προσάρτησή τους σε ενεργά Ινστιτούτα με συναφή επιστημονικά αντικείμενα έρευνας, όταν ο αριθμός ιδίως του ερευνητικού, καθώς και του λοιπού προσωπικού τους μειωθεί κάτω του ορίου της κρίσιμης μάζας, που ανάλογα με τα ερευνητικά αντικείμενα κάθε Ινστιτούτου ποικίλει και έχει μειωθεί δραστικά η ερευνητική τους δραστηριότητα.

  3. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας στελεχώνονται με ερευνητικό, επιστημονικό και με προσωπικό υποστήριξης.

  4. Στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας προΐσταται ως Διευθυντής με τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί μετά από δημόσια κάθε φορά προκήρυξη επιστήμων κύρους με προσόντα ερευνητή βαθμίδας Α΄, επαρκή διοικητική πείρα και ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα του οικείου Ινστιτούτου. Η θέση του Διευθυντή Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας προκηρύσσεται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού για την προκήρυξη των θέσεων ερευνητών από το ΔΣ του Οργανισμού έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα προκήρυξης της θέσης, το 64ο έτος της ηλικίας τους. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται από το ΕΣΑΕ το οποίο εισηγείται στο ΔΣ τους τρεις επικρατέστερους. Το ΔΣ με αιτιολογημένη απόφασή του επιλέγει και τοποθετεί στη θέση του Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου τον καταλληλότερο από αυτούς. Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο στο οικείο Ινστιτούτο ή να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Επιστήμονας που υπηρετεί στη θέση του Διευθυντή Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας κατά τη λήξη της τριετούς θητείας του, έχει δικαίωμα να κριθεί με βάση το γνωστικό του αντικείμενο για πρόσληψη σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή σε προσωποπαγή θέση ερευνητή βαθμίδας Α` του οικείου Ινστιτούτου, ύστερα από σχετική αίτησή του. Το ΔΣ του Οργανισμού αποφασίζει την πρόσληψη μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτικής Έρευνας. Επιστήμονας, που έχει διατελέσει Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας επί έξι (6) τουλάχιστον έτη, συνολικά, έχει δικαίωμα ύστερα από σχετική αίτησή του να ενταχθεί αυτοδίκαια, μετά τη λήξη της τελευταίας θητείας του ως Διευθυντή, σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει σε προσωποπαγή θέση ερευνητή Α’ βαθμίδας του οικείου Ινστιτούτου. Το ΔΣ του Οργανισμού με απόφασή του διαπιστώνει την ένταξη του ενδιαφερομένου στο ερευνητικό προσωπικό του Οργανισμού.

  Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας, προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου και το εκπροσωπεί. Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος αυτός, οι Κανονισμοί του Οργανισμού και όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάσουν τα όργανα διοίκησης του Οργανισμού.
  Ο αρμόδιος Περιφερειακός Διευθυντής σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας και τις Γεωργικές Σχολές της περιφέρειάς του δημιουργεί δίκτυο συνεργασίας για τη μεταφορά, διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τεχνολογίας χάριν της εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών.

  5. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό θα καθοριστούν οι επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες των ΙΑΕ στην έδρα τους ή και εκτός αυτής, τα προσόντα και ο τρόπος ανάδειξης των προϊσταμένων τους. Με τον ίδιο Κανονισμό μπορεί να προβλεφθεί η ίδρυση, η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες Επιστημονικών Συμβουλίων στα Ινστιτούτα (ΕΣΙ), καθώς και οι αρμοδιότητες της ολομέλειας του προσωπικού των ΙΑΕ

  6. Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ιδρύονται τα κάτωθι δέκα πέντε (15) Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας (ΙΑΕ):
  6.1 Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, με έδρα τη Νέα Πέραμο Καβάλας, και με αντικείμενα έρευνας τη διαχείριση ιχθυοαποθεμάτων, την αλιευτική τεχνολογία και οικονομία, τη θαλάσσια οικολογία – ποιότητα υδάτων, τη μοριακή βιολογία – βιοτεχνολογία υδρόβιων οργανισμών, την αλιευτική διαχείριση λιμνοθαλασσών και άλλων εσωτερικών και παράκτιων οικοσυστημάτων, την τεχνητή εκτροφή υδρόβιων οργανισμών (υδατοκαλλιέργειες) και την αλιευτική μεταποίηση.
  6.2 Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, με έδρα τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, και με ερευνητικά αντικείμενα την έρευνα, την ανάπτυξη τεχνολογίας και μεταφορά τεχνογνωσίας για την αειφορική διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών οικοσυστημάτων (δασών, δασικών εκτάσεων, λιβαδιών, υγροτόπων) με οικολογικές αρχές, την ποσοτική και ποιοτική αύξηση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διατήρηση των οικολογικών χαρακτηριστικών του και τη διαχείριση των αστικών και περιαστικών δασών.
  6.3 Ινστιτούτο Επιστήμης των Ζώων και Κτηνιατρικής Έρευνας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, και με αντικείμενα έρευνας την ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την προστασία της υγείας και ευζωίας των αγροτικών ζώων (χερσαίων και υδρόβιων), την πρόληψη των ζωανθρωπονόσων, τη βελτίωση της παραγωγικότητας των ζώων (φυσιολογία, γενετική βελτίωση, διατροφή) και τη βιωσιμότητα των εκτροφών, αναπαραγωγική διαχείριση των ζώων και τη διαχείριση των εκτροφών, υγιεινή-ασφάλεια και τεχνολογία προϊόντων και τροφίμων ζωικής προέλευσης.
  6.4 Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Βόρειας Ελλάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, και με αντικείμενα έρευνας τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας φυτοπροστασία των αροτραίων και δενδρωδών καλλιεργειών καθώς και των κηπευτικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
  6.5 Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, και με αντικείμενα έρευνας τη διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων, υγρών αποβλήτων και αρδευόμενων εδαφών, τη λίπανση – θρέψη καλλιεργειών και την αξιοποίηση της γεωθερμίας.
  6.6 Ινστιτούτο Γάλακτος, με έδρα τα Ιωάννινα, και με αντικείμενα έρευνας, τη χημεία, την τεχνολογία και τη μικροβιολογία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.
  6.7 Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα, και με αντικείμενα έρευνας τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας των βιομηχανικών φυτών, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, τη φυτοπροστασία καθώς και την εδαφολογία και την προστασία εδαφικών πόρων.
  6.8 Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, με έδρα την Αθήνα, και με αντικείμενα έρευνας την αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων με έμφαση σε εκείνα της μεσογειακής ζώνης, τη λειτουργία των δασικών οικοσυστημάτων και την παρακολούθηση της δομής, της σύνθεσης και της βιοποικιλότητάς τους, την προστασία τους από πυρκαγιές, ασθένειες και έντομα, την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της, τα αστικά και περιαστικά δάση, την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και την τεχνολογία αξιοποίησης δασικών προϊόντων και δασικής βιομάζας.
  6.9 Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής και Γεωργικής Μηχανικής, με έδρα την Αθήνα, και με αντικείμενα έρευνας τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία της αμπέλου, των δενδρωδών καλλιεργειών και των ανθοκομικών φυτών, την εδαφολογία, την προστασία εδαφών και την πρωτογενή διαχείριση αγροτικών προϊόντων και τη γεωργική μηχανική.
  6.10 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών, με έδρα την Αθήνα, και με αντικείμενα έρευνας τη συντήρηση νωπών αγροτικών προϊόντων, τη μεταποίησή τους με εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών για παραγωγή τροφίμων και ποτών, τη δευτερογενή αξιοποίηση αγροτικών υποπροϊόντων τους, τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και ποτών.
  6.11 Ινστιτούτο Λοιμωδών, Παρασιτικών Νοσημάτων και Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, με έδρα την Αθήνα, και με αντικείμενα έρευνας, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, τις ζωανθρωπονόσους και την προστασία της δημόσιας υγείας.
  6.12 Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας, με έδρα την Αθήνα, και με αντικείμενα έρευνας την αγροτική οικονομία και ανάπτυξη, την αγροτική πολιτική, την εμπορία αγροτικών προϊόντων, την αγροτική κοινωνιολογία, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
  6.13 Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα, και με αντικείμενα έρευνας τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία των εσπεριδοειδών, της ελιάς, της αμπέλου και των κηπευτικών φυτών.
  6.14 Ινστιτούτο Αμπέλου και Κηπευτικών, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, και με αντικείμενα έρευνας τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία της αμπέλου και των κηπευτικών φυτών.
  6.15 Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών, με έδρα τα Χανιά Κρήτης, και με αντικείμενα έρευνας τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία της ελιάς και των υποτροπικών φυτών.

  7. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας αξιολογούνται κάθε τέσσερα έτη από επιτροπές εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους που συνιστώνται και συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, όσον αφορά την πορεία των δραστηριοτήτων τους σε σχέση με τις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τα επιτεύγματα και τις επιπτώσεις τους στην επιστημονική γνώση και την τεχνολογική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης της γνώσης, το κόστος λειτουργίας, την ικανότητα προσέλκυσης προσωπικού υψηλού επιπέδου και εξωτερικών χρηματοδοτήσεων για παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών και τις προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα έτη. Οι επιτροπές οφείλουν να ολοκληρώνουν την αξιολόγηση και να υποβάλουν την έκθεση με τις προτάσεις τους μέσα σε τρεις μήνες από την ανάθεση. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο και λαμβάνονται υπόψη για τη χρηματοδότηση των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας για τα αμέσως επόμενα έτη.

  Άρθρο 17
  Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας (ΕΣΑΕ)

  1. Στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας λειτουργεί επταμελές Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας. Το ΕΣΑΕ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποτελείται, (α) από τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας ως πρόεδρο, (β) από τέσσερις (4) καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές βαθμίδας Α΄ εν ενεργεία ή μη αναγνωρισμένου κύρους με αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και (γ) από δύο (2) ερευνητές βαθμίδας Α΄ του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, που εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του Οργανισμού. Η θητεία των μελών του ΕΣΑΕ είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ειδικά στις αρμοδιότητές του ως μέλος και προέδρου του ΕΣΑΕ ο αρχαιότερος από τους Διευθυντές ΙΑΕ.

  2. Το Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας:
  α) Εισηγείται στο ΔΣ τον ετήσιο προγραμματισμό για την ερευνητική δράση που υλοποιεί ο Οργανισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
  β) Αξιολογεί και γνωμοδοτεί προς το ΔΣ για τα προσόντα των υποψηφίων για τη πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας.
  γ) Αξιολογεί τους υποψηφίους και εισηγείται προς το ΔΣ την πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών ΙΑΕ.
  δ) Γνωμοδοτεί προς το ΔΣ για την προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων του κλάδου Ερευνητών.
  ε) Καταρτίζει, τηρεί και ανανεώνει κάθε έτος, τον Εθνικό Πίνακα Κριτών Αγροτικής Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.1514/1985 όπως κάθε φορά ισχύει, για τον “ Εθνικό Πίνακα Κριτών” και επιλέγει με κλήρωση από τον Πίνακα αυτόν τις τριμελείς Εισηγητικές Επιτροπές και τα Ειδικά Εκλεκτορικά Σώματα για την πρόσληψη και προαγωγή των ερευνητών του Οργανισμού.
  στ) Αξιολογεί τις ερευνητικές προτάσεις των ΙΑΕ που εισάγονται από τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 με τίτλο «Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας»του νόμου αυτού.
  ζ) Αποτιμά το ερευνητικό έργο των ΙΑΕ, καταρτίζει και εισηγείται στο ΔΣ την ετήσια έκθεση ερευνητικών πεπραγμένων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας.
  η) Αποφασίζει ή γνωμοδοτεί στο ΔΣ του Οργανισμού σε θέματα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του κλάδου των Ερευνητών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού.
  θ) Γνωμοδοτεί στο ΔΣ για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Οργανισμού σχετικά με την ίδρυση, αναδιάρθρωση ή κατάργηση των υπηρεσιακών μονάδων των ΙΑΕ.
  ι) Γνωμοδοτεί σε ειδικά ερωτήματα και σε κάθε άλλο θέμα που παραπέμπει σε αυτό το ΔΣ του Οργανισμού, ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
  ια) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με τον παρόντα νόμο, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού.

  3. Χρέη Γραμματέα του ΕΣΑΕ εκτελεί υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας που επιλέγεται και ορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή Έρευνας, ύστερα από εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιεί ο Διευθύνων Σύμβουλος.

  4. Στον Πρόεδρο και στα μέλη του ΕΣΑΕ, καθώς και στον γραμματέα, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΕΣΑΕ καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και τα κατά περίπτωση έξοδα μετακίνησης και διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον δημόσιο τομέα.

  5. Το ΕΣΑΕ συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας ή σε περίπτωση που το ζητήσουν με έγγραφό τους προς αυτόν τέσσερα (4) από τα μέλη του.

  6. Το ΕΣΑΕ έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

  7. Τα πρακτικά του ΕΣΑΕ υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα του ΕΣΑΕ αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το ΕΣΑΕ.

  8. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ΕΣΑΕ. Μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού ο τρόπος λειτουργίας του ΕΣΑΕ ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν.2690/1999 που αφορούν στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δημοσίου.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 12:32 | Δρ Γεώργιος Καρέτσος

  Άρθρο 17
  Παράγραφος 1. Αναφέρεται απλά ότι τα ινστιτούτα στελεχώνονται με υπαλλήλους της κατηγορίας των ερευνητών του οργανισμού, χωρίς να αναφέρονται τι είδους ερευνητές θα είναι αυτοί εφόσον πουθενά δεν μνημονεύεται η αντιστοιχία τους με τους ερευνητές της πρώην Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται ότι τα ερευνητικά Ινστιτούτα θα πρέπει να στελεχώνονται και από επιστημονικό δυναμικό και προσωπικό υποστήριξης.
  Παράγραφος 2. Οι υπάλληλοι που θα τοποθετούνται στα ινστιτούτα δεν υπάγονται στον έλεγχο του ινστιτούτου αλλά στην αρμοδιότητα της περιφερειακής διεύθυνσης. Πως μπορεί τότε να ασκήσει έλεγχο ο διευθυντής του ινστιτούτου όταν ο υπάλληλος δεν του ανήκει. Προφανώς θα διαιωνίζεται μια κατάσταση αναρχίας και εμπλοκής αρμοδιοτήτων που θα οδηγήσει μαθηματικά στη διάλυση των ινστιτούτων, εφόσον αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό. Θα λειτουργεί μήπως με δανεισμένους υπαλλήλους που θα υπόκεινται στον έλεγχο και τη διάθεση του περιφερειακού διευθυντή;
  Παράγραφος 6. Η αυτοτέλεια των ινστιτούτων δεν προκύπτει από την πρόταση του σχεδίου νόμου εφόσον λειτουργούν κάτω από την άμεση εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δυσπραγία ήταν ήδη φανερή με την έως τώρα λειτουργία του ΕΘΙΑΓΕ που ασχολούνταν αποκλειστικά με την έρευνα, πόσο μάλλον με τη νέα δομή και τις αρμοδιότητες του νέου ΔΣ. Καλό θα ήταν τα ινστιτούτα να δρουν αυτοτελώς μόνο με την έγκριση του δικού τους επιστημονικού συμβουλίου τουλάχιστο στη φάση υποβολής των ερευνητικών προγραμμάτων, ώστε να παρακάμπτεται η γραφειοκρατία.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 17:13 | ΑΛΠ

  Στο άρθρο 17 παράγραφος 1: οι ερευνητές που υπάγονται, σε προϊστάμενο, διεύθυνση;

 • 21 Σεπτεμβρίου 2011, 12:53 | Δρ Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Ερευνητής

  Άρθρο 17, παράγραφος 1: Δε γίνεται καμία αναφορά στις βαθμίδες των ερευνητών, δημιουργώντας την εσφαλμένη εντύπωση ότι όλοι οι ερευνητές ανήκουν στην ίδια βαθμίδα και έχουν τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

  Άρθρο 17, παράγραφος 2: η υπαγωγή των υπαλλήλων των Ινστιτούτων στην πειθαρχική αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης και όχι στου Διευθυντή κάθε ινστιτούτου αντιβαίνει στη βασική αρχή της διοικητικής επιστήμης, σύμφωνα με την οποία οι υπάλληλοι ελέγχονται από το αμέσως επόμενο διοικητικό επίπεδο.

  Άρθρο 17, παράγραφοι 3 και 4: δεν αναφέρονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των Προϊσταμένων των Ερευνητικών Τομέων και Εργαστηρίων, με αποτέλεσμα να εισάγονται κενά στη διοικητική δομή των Ινστιτούτων. Επιπλέον, όπως διατυπώνεται η παράγραφος 4, οι Προϊστάμενοι των Ερευνητικών Τομέων και Εργαστηρίων δεν θα είναι αποκλειστικά Ερευνητές, παράλειψη που αντιβαίνει στην κοινή λογική.

  Άρθρο 17, παράγραφος 5: Δεν περιγράφονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων Έρευνας. Ποιος πρόκειται να είναι ο ρόλος τους;

  Άρθρο 17, παράγραφος 6: αναφέρεται ότι τα Ινστιτούτα «αναπτύσσουν ερευνητική πρωτοβουλία και δραστηριότητα στο θεματικό τους αντικείμενο» ενώ το άρθρο 15 προβλέπει την ίδρυση μη θεματικών Ινστιτούτων (ένα ανά γεωγραφική Περιφέρεια). Έτσι, δημιουργείται σύγχυση σχετικά με το αντικείμενο των Ινστιτούτων. Επιπλέον, η αναφορά στο «γνωστικό πεδίο» κάθε Ινστιτούτου δημιουργεί περαιτέρω σύγχυση.

  Άρθρο 17, παράγραφος 6: Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, τα Ινστιτούτα αναλαμβάνουν μόνο ερευνητικά έργα. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σχετικά με την εκπόνηση μελετών (τις οποίες έχουν ανάγκη τόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσο και οι Περιφέρειες (βλ. Καλάθια Αγροτικών Προϊόντων), αλλά και την εκπόνηση αναπτυξιακών έργων που ήδη αποφέρουν σημαντικά έσοδα και αναγνώριση στο καταργούμενο ΕΘΙΑΓΕ. Νομίζω ότι δεν είναι καιρός για κατάργηση σημαντικών πηγών εσόδων.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 20:08 | Δρ. Νικος Ροδιτάκης

  Υπάρχουν περιπτώσεις που μια ερευνητική μονάδα δεν εχει ερευνητή Α. Προτείνεται σ αυτή τη περίπτωση να ειναι βαθμίδας Β. Προτείνω τη διατύπωση » Σε κάθε Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας προΐσταται ως Διευθυντής υπάλληλος του κλάδου Ερευνητών με βαθμό Ερευνητή Α΄, η Β σε απουσία Α,…

 • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 12:00 | Δρ. Νικος Ροδιτάκης

  Τα Συμβούλια Ερευνας διεθνώς ειναι ολιγομελή και απαρτίζονται από ερευνητές των υψηλοτέρεων βαμθίδων Α ή Β κυρίως του Ινστιτούτου. Οταν συμμετέχουν όλοι υπάρχει πρόβλημα ουσιαστικής λειτουργίας και ευέλιξίας τους. Προτείνω το Συμβούλιο Ερευνας να ειναι 3 μελές η 5μελές ανάλογα με τον αριθμό των ερευνητών του Ινστιτούτου. Ο αριθμός των μελών θα καθορίζεται από το ΔΣ.