Άρθρο 26 Κατηγορίες Προσωπικού

 1. Ο Οργανισμός στελεχώνεται από τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού:
  • α)         Ερευνητές, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε διακόσιες (200).
  • β)         Υπάλληλοι Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε πεντακόσιες (500) και από αυτές τριακόσιες τριάντα (330) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και εκατόν εβδομήντα (170) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
  • γ)         Υπάλληλοι Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε τριακόσιες (300).
 2. Με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού καθορίζονται οι κλάδοι των υπαλλήλων ανά κατηγορία, ο αριθμός των οργανικών θέσεων κατά κλάδο, η κατανομή των θέσεων στις οργανικές μονάδες του Οργανισμού, το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων, το σύστημα πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά σε θέματα προσωπικού.
 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 15:50 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

  Το άρθρο 26 με τίτλο « Κατηγορίες Προσωπικού» να αναδιατυπωθεί ως εξής:

  Άρθρο 26
  Κλάδοι Προσωπικού

  Στο πλαίσιο του Οργανισμού υφίστανται οι παρακάτω κλάδοι προσωπικού:
  1. Κλάδος Ερευνητών. Στον κλάδο αυτόν προβλέπονται διακόσιες (200) οργανικές θέσεις ερευνητών, οι οποίες κατανέμονται στα ΙΑΕ σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού.
  2. Κλάδος Επιστημόνων, που διακρίνεται (α) στο Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό και (β) στο Διοικητικό – Οικονομικό Επιστημονικό Προσωπικό. Στον κλάδο αυτόν προβλέπονται πεντακόσιες (500) οργανικές θέσεις υπαλλήλων, οι οποίες διακρίνονται περαιτέρω σε κατηγορίες και ειδικότητες με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού και κατανέμονται στις υπηρεσιακές μονάδες του Οργανισμού με τον Εσωτερικό Κανονισμό.
  3.Κλάδος Υποστήριξης. Στον κλάδο αυτόν προβλέπονται τριακόσιες (300) οργανικές θέσεις υπαλλήλων του κλάδου αυτού, οι οποίες διακρίνονται σε κατηγορίες και ειδικότητες με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού και κατανέμονται στις υπηρεσιακές μονάδες του Οργανισμού με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

  Να προστεθούν νέα άρθρα με το εξής περιεχόμενο :
  Άρθρο ..
  Κλάδος Ερευνητών

  1. Στον Κλάδο των Ερευνητών του Οργανισμού υπηρετούν επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων (devices), διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων χάριν της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας, ενώ μπορούν να παρέχουν εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ευχέρεια που παρέχεται στους Ερευνητές να διδάσκουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και να μετέχουν στην εν γένει εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας και της Ε.Ε.. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων προς όφελος της αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης της χώρας, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τέσσερις (4) βαθμίδες: Α΄, Β΄, Γ΄, και Δ΄. Η βαθμίδα Δ΄ είναι η εισαγωγική και η βαθμίδα Α΄ η καταληκτική. Οι Ερευνητές των βαθμίδων Δ΄ και Γ` προσλαμβάνονται με τριετή θητεία, που μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Οι θέσεις όλων των βαθμίδων του ερευνητικού προσωπικού είναι πλήρους απασχόλησης. Οι τίτλοι των βαθμίδων ερευνητή είναι οι εξής: Α` βαθμίδα «Διευθυντής Ερευνών», Β` Βαθμίδα «Κύριος Ερευνητής», Γ` Βαθμίδα «Εντεταλμένος Ερευνητής» και Δ` Βαθμίδα «Δόκιμος Ερευνητής.

  2. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την αρχική πρόσληψη ερευνητή σε κάθε βαθμίδα καθορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του ν.1514/1985 όπως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικότερα:
  2.1 Για τη βαθμίδα Δ` απαιτούνται γνώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μιας φάσης ή ενός τμήματος έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που προκύπτουν από προσκομιζόμενα στοιχεία.
  2.2 Για τη Γ` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα ή και να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε περίπτωση που εκκρεμούν αιτήσεις έρευνας και εξέτασης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις του αρμόδιου γραφείου βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
  2.3 Για τη Β` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους συμβολή αναγνωρισμένη από άλλους ερευνητές.

  2.4 Για την Α` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

  2.5 Για κάθε βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων.

  3. Στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο συνεκτιμώνται κατά περίπτωση διπλώματα ευρεσιτεχνίας του υποψηφίου, η συμμετοχή του στην ανάπτυξη νέων μεθόδων και προϊόντων, η συνολική προσφορά του υποψηφίου στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία καθώς και η συμβολή του στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Πρόσθετα προσόντα μπορεί να προβλεφθούν στον Κανονισμό Κατάστασης του Προσωπικού του Οργανισμού. Με τον ίδιο Κανονισμό ρυθμίζεται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα, σχετικό με την κατάσταση των Ερευνητών.

  4. Οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις του κλάδου των Ερευνητών είναι ενιαίες για όλες τις βαθμίδες.

  5. Η πλήρωση των κενών θέσεων του κλάδου των Ερευνητών στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας λαμβάνει χώρα ύστερα από διεθνή προκήρυξη, στην οποία ορίζονται υποχρεωτικά το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, το Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας και η βαθμίδα ή εναλλακτικά οι βαθμίδες εισαγωγής. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, κοινοποιείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες τους, καθώς επίσης κοινοποιείται στις πρεσβείες της Ελλάδας στην αλλοδαπή, για να λάβουν γνώση οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού. Περίληψή της δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, πανελλήνιας κυκλοφορίας.

  6. Οι υποψήφιοι για πρόσληψη στις τέσσερις (4) βαθμίδες του κλάδου των Ερευνητών ή για προαγωγή από τη Β΄ στην Α΄ βαθμίδα, υποβάλλουν αίτηση, τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, όταν πρόκειται για πρόσληψη, βιογραφικό σημείωμα και λεπτομερές υπόμνημα με το επιστημονικό, ερευνητικό, συγγραφικό και άλλο έργο τους. Οι υποψήφιοι για προαγωγή στη Γ΄ και στη Β΄ βαθμίδα, υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα του επιστημονικού, ερευνητικού και συγγραφικού τους έργου, όταν ειδοποιηθούν για την επικείμενη κρίση τους για προαγωγή από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, τρεις (3) μήνες πριν ολοκληρωθεί η θητεία τους στην βαθμίδα που υπηρετούν. Για την πρόσληψη και την προαγωγή αποφασίζει επταμελές Ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου αυτού.

  7. Το Ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας ως πρόεδρο και από έξι (6) επιστήμονες που μπορεί να υπηρετούν ως μέλη του ΔΕΠ/ΑΕΙ ή ως καθηγητές ΤΕΙ ή ως ερευνητές του ιδίου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό προαγωγή ερευνητή με τους αναπληρωτές τους που επιλέγει το ΕΣΑΕ με κλήρωση από τον Εθνικό Πίνακα Κριτών Αγροτικής Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης. Το έργο των υποψηφίων αξιολογεί σε πρώτο βαθμό Εισηγητική Επιτροπή που αποτελείται από τους τρεις εκλέκτορες που κληρώνονται πρώτοι για κάθε Ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα. Ο συντονισμός της Εισηγητικής Επιτροπής ανατίθεται στον εκλέκτορα που κληρώνεται πρώτος. Όλα τα μέλη του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος πρέπει να υπηρετούν στην ίδια ή σε ανώτερη σε βαθμίδα από τη βαθμίδα της υπό πλήρωση θέσης ή του κρινόμενου για προαγωγή ερευνητή. Η Εισηγητική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του νόμου αυτού, υποβάλλει στο σώμα εμπεριστατωμένη εισήγηση αξιολόγησης του έργου των υποψηφίων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των δικαιολογητικών των υποψηφίων που διαβιβάζει στα μέλη της η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων για πρόσληψη ή προαγωγή από το Ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα δεν επιτρέπεται να υπερβεί συνολικά τις εξήντα (60) ημέρες από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το βιογραφικό και το υπόμνημα με το επιστημονικό, ερευνητικό, συγγραφικό και λοιπό έργο, των κατά περίπτωση υποψηφίων για πρόσληψη ή προαγωγή.

  8. Για την προαγωγή Ερευνητή στη βαθμίδα Γ` απαιτείται τριετής θητεία στη Δ` βαθμίδα και θετική κρίση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Αν ο υποψήφιος δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του παρατείνεται για δύο (2) έτη, μετά τη λήξη των οποίων επανακρίνεται. Αν κατά την επανάκριση δεν κριθεί προακτέος, απολύεται.

  9. Για την προαγωγή Ερευνητή στη βαθμίδα Β` απαιτείται τριετής θητεία στη Γ` βαθμίδα και θετική κρίση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Αν ο υποψήφιος δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του παρατείνεται δύο φορές για δύο (2) έτη κάθε φορά και επανακρίνεται με τη λήξη κάθε παράτασης της θητεία του. Αν και μετά την τελευταία αξιολόγησή του δεν κριθεί προακτέος, απολύεται, εκτός και αν ζητήσει με αίτησή του, μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν της αρνητικής του κρίσης, να μεταταχθεί σε προσωποπαγή θέση Α΄ βαθμού του κλάδου των Επιστημόνων, που πραγματοποιείται με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού. Κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της θητείας του ως ερευνητή μέχρι την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τη μετάταξή του σε προσωποπαγή θέση Α΄ βαθμού του κλάδου Επιστημόνων, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει τις αποδοχές της νέας του θέσης. Ο χρόνος υπηρεσίας του στον κλάδο των Ερευνητών θεωρείται ότι διανύθηκε στη νέα του θέση για όλες τις διοικητικές και μισθολογικές συνέπειες.

  10. Ο Ερευνητής της βαθμίδας Β` προάγεται ύστερα από αίτησή του, εφόσον έχει τετραετή υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή και έχει κριθεί θετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Αν η κρίση δεν είναι θετική, επανακρίνεται κάθε τρία (3) έτη μετά από αίτησή του.

  11. Οι βαθμίδες του Κλάδου Ερευνητών είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι νομοθετημένες οργανικές θέσεις μπορούν, ανάλογα με τις ανάγκες των ΙΑΕ της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Οργανισμού να καταλαμβάνονται από ερευνητές Δ’ , Γ’ , Β’ ή Α΄ βαθμίδας, αδιακρίτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

  12. Οι ερευνητές του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ. συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας τους ή με τη συμπλήρωση 35ετίας. Ο ερευνητής μπορεί να παραμείνει και μετά τη συμπλήρωση της 35ετίας εάν το επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας του.

  Άρθρο ….
  Κλάδος Επιστημόνων

  1. Οι υπάλληλοι του κλάδου Επιστημόνων προσλαμβάνονται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες για την πρόσληψη στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα διατάξεις, μετά από απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού και δημόσια προκήρυξη. Υπηρετούν σε οργανικές θέσεις του Κλάδου αυτού όπως αυτές προβλέπονται και κατανέμονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού. Τα δύο πρώτα έτη υπηρεσίας που διανύονται στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθμό αποτελούν δοκιμαστική υπηρεσία.
  2. Στον Κλάδο Επιστημόνων υπηρετούν υπάλληλοι του Οργανισμού, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατατάσσονται σε τέσσερις (4) βαθμούς, ως ακολούθως:
  Επιστήμων Α΄
  Επιστήμων Β΄
  Επιστήμων Γ΄
  Επιστήμων Δ΄
  Εισαγωγικός βαθμός των υπαλλήλων του κλάδου αυτού είναι ο βαθμός Δ΄ και καταληκτικός ο Α΄.
  3. Οι υπάλληλοι του κλάδου Επιστημόνων προάγονται ως ακολούθως:
  Α) Οι υπάλληλοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: α) από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ μετά από διετή υπηρεσία στο βαθμό Δ΄, β) από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ μετά από επταετή υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και γ) από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ μετά από εξαετή υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
  Β) Οι υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης : α) από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ μετά από διετή υπηρεσία στο βαθμό Δ΄, β) από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ μετά από πενταετή υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και γ) από το βαθμό Β΄ στο βαθμό Α΄ μετά από εξαετή υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
  Για τους υπαλλήλους ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διαρκείας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για την βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, ο χρόνος που απαιτείται για την βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά τρία (3) έτη. Αν ο υπάλληλος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος, η κατά τα ανωτέρω μείωση του χρόνου δεν αθροίζεται. Οι μεταπτυχιακοί αυτοί τίτλοι απαιτείται να είναι συναφείς με τα υπηρεσιακά αντικείμενα των κατόχων τους ή τις δραστηριότητες του Οργανισμού.
  4. Αρμόδιο όργανο για τις προαγωγές του κλάδου των Επιστημόνων είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Οι υπάλληλοι προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στον βαθμό που κατέχουν σύμφωνα με τα ανωτέρω και έχουν σε ικανοποιητικό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησής τους. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστώσει την συνδρομή των ουσιαστικών προσόντων, λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, από τα οποία προκύπτει η δραστηριότητά του στην υπηρεσία, η επαγγελματική του επάρκεια, η πρωτοβουλία και η αποτελεσματικότητά του. Για το σχηματισμό της κρίσης του, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας πενταετίας. Ειδικά για την προαγωγή στον Α΄ βαθμό, πρέπει ο υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντα που μαρτυρούν, είτε την ερευνητική, είτε την τεχνική, είτε την εκπαιδευτική, είτε τέλος τη διοικητική ικανότητά του, ανάλογα με το υπηρεσιακό αντικείμενό του, όπως αυτά καθορίζονται από την κλίμακα του συστήματος αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.
  Ως μη προακτέοι κρίνονται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, βάση πραγματικών στοιχείων, οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού.

  Άρθρο 22
  Κλάδος Υποστήριξης

  Οι υπάλληλοι του κλάδου Υποστήριξης διορίζονται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες για την πρόσληψη στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα διατάξεις, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού και δημόσια προκήρυξη. Υπηρετούν σε οργανικές θέσεις του Κλάδου αυτού όπως κατανέμονται και προβλέπονται στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού. Στον Κλάδο Υποστήριξης υπηρετούν υπάλληλοι του Οργανισμού, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Τα δύο πρώτα έτη απασχόλησής τους στον Οργανισμό αποτελούν δοκιμαστική υπηρεσία.
  Οι ανωτέρω υπάλληλοι δεν εισάγονται στο σύστημα προαγωγής από βαθμό σε βαθμό, αλλά αναμφισβήτητα εκτιμούνται τα προσόντα που μαρτυρούν διοικητική ικανότητα και αποτελεσματικότητα, όπως αυτή καθορίζεται από το σύστημα αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων τους. Για κάθε υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ συντάσσεται κάθε χρόνο έκθεση αξιολόγησης για την επαγγελματική επάρκεια και τη δραστηριότητά τους στην υπηρεσία. Αντίστοιχα, έκθεση αξιολόγησης για κάθε υπάλληλο κατηγορίας ΥΕ συντάσσεται κάθε δύο (2) έτη.

  Άρθρο …
  Αποδοχές προσωπικού
  1. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297) όπως κάθε φορά ισχύουν για, (α) τους Ερευνητές, (β) τον Διευθυντή Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου και (γ)τον Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου του ν.1514/1985 όπως κάθε φορά ισχύει, εφαρμόζονται αντίστοιχα για τους υπαλλήλους του κλάδου των Ερευνητών των αντίστοιχων βαθμίδων, τους Διευθυντές των ΙΑΕ και τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ .

  2. Οι διατάξεις του ν.3205/2003 όπως κάθε φορά ισχύουν για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα, εφαρμόζονται αντίστοιχα για τους ομολόγους τους υπαλλήλους του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ των κλάδων Επιστημόνων και Υποστήριξης.

  3. Στους Γενικούς Διευθυντές Διοικητικού – Οικονομικού, Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων καταβάλλεται επίδομα θέσης στο ύψος του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3205/2003 όπως κάθε φορά ισχύει για τη θέση του Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου του ν.1514/1985 όπως ισχύει. Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων των Γενικών Διευθύνσεων του Οργανισμού καταβάλλεται επίδομα θέσης στο ύψος του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.205/2003 όπως κάθε φορά ισχύει για τη θέση του Διευθυντή Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου του ν.1514/1985 όπως ισχύει. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Διευθύνσεων των Γενικών Διευθύνσεων του Οργανισμού καταβάλλεται επίδομα θέσης στο ύψος του μισού του επιδόματος των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 23:57 | Ένωση Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ, Δρ Παναγιώτης Πλατής

  Σε συνέχεια στο άρθρο 26 να προστεθεί νέο άρθρο με το εξής περιεχόμενο:

  Άρθρο …
  Αποδοχές προσωπικού

  1. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297) όπως κάθε φορά ισχύουν για, (α) τους Ερευνητές, (β) τον Διευθυντή Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου και (γ)τον Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου του ν.1514/1985 όπως κάθε φορά ισχύει, εφαρμόζονται αντίστοιχα για τους υπαλλήλους του κλάδου των Ερευνητών των αντίστοιχων βαθμίδων, τους Διευθυντές των ΙΑΕ και τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ .

  2. Οι διατάξεις του ν.3205/2003 όπως κάθε φορά ισχύουν για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα, εφαρμόζονται αντίστοιχα για τους ομολόγους τους υπαλλήλους του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ των κλάδων Επιστημόνων και Υποστήριξης.

  3. Στους Γενικούς Διευθυντές Διοικητικού – Οικονομικού, Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων καταβάλλεται επίδομα θέσης στο ύψος του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3205/2003 όπως κάθε φορά ισχύει για τη θέση του Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου του ν.1514/1985, όπως ισχύει. Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων των Γενικών Διευθύνσεων του Οργανισμού καταβάλλεται επίδομα θέσης στο ύψος του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3205/2003, όπως κάθε φορά ισχύει για τη θέση του Διευθυντή Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου του ν.1514/1985 όπως ισχύει. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Διευθύνσεων των Γενικών Διευθύνσεων του Οργανισμού καταβάλλεται επίδομα θέσης στο ύψος του μισού του επιδόματος των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 23:49 | Ένωση Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ, Δρ Παναγιώτης Πλατής

  Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ) το άρθρο 26 με τίτλο «Κατηγορίες Προσωπικού» να αναδιατυπωθεί ως εξής:

  Άρθρο 26
  Κλάδοι Προσωπικού

  Στο πλαίσιο του Οργανισμού υφίστανται οι παρακάτω κλάδοι προσωπικού:

  1. Κλάδος Ερευνητών. Στον κλάδο αυτόν προβλέπονται διακόσιες (200) οργανικές θέσεις ερευνητών, οι οποίες κατανέμονται στα ΙΑΕ σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού.
  2. Κλάδος Επιστημόνων, που διακρίνεται (α) στο Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό και (β) στο Διοικητικό – Οικονομικό Επιστημονικό Προσωπικό. Στον κλάδο αυτόν προβλέπονται πεντακόσιες (500) οργανικές θέσεις υπαλλήλων, οι οποίες διακρίνονται περαιτέρω σε κατηγορίες και ειδικότητες με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού και κατανέμονται στις υπηρεσιακές μονάδες του Οργανισμού με τον Εσωτερικό Κανονισμό.
  3. Κλάδος Υποστήριξης. Στον κλάδο αυτόν προβλέπονται τριακόσιες (300) οργανικές θέσεις υπαλλήλων του κλάδου αυτού, οι οποίες διακρίνονται σε κατηγορίες και ειδικότητες με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού και κατανέμονται στις υπηρεσιακές μονάδες του Οργανισμού με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

  Θα πρέπει να προστεθεί νέο άρθρο με το εξής περιεχόμενο:
  Άρθρο ..

  Κλάδος Ερευνητών

  1. Στον Κλάδο των Ερευνητών του Οργανισμού υπηρετούν επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων (devices), διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων χάριν της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας, ενώ μπορούν να παρέχουν εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ευχέρεια που παρέχεται στους Ερευνητές να διδάσκουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και να μετέχουν στην εν γένει εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας και της Ε.Ε.. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων προς όφελος της αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης της χώρας, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τέσσερις (4) βαθμίδες: Α΄, Β΄, Γ΄, και Δ΄. Η βαθμίδα Δ΄ είναι η εισαγωγική και η βαθμίδα Α΄ η καταληκτική. Οι Ερευνητές των βαθμίδες Δ΄ και Γ` προσλαμβάνονται με τριετή θητεία, που μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Οι θέσεις όλων των βαθμίδων του ερευνητικού προσωπικού είναι πλήρους απασχόλησης. Οι τίτλοι των βαθμίδων ερευνητή είναι οι εξής: Α` βαθμίδα «Τακτικός Ερευνητής», Β` Βαθμίδα «Αναπληρωτής Ερευνητής», Γ` Βαθμίδα «Εντεταλμένος Ερευνητής» και Δ` Βαθμίδα «Δόκιμος Ερευνητής».

  2. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την αρχική πρόσληψη ερευνητή σε κάθε βαθμίδα καθορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του ν.1514/1985 και του άρθρου 17 του ν.1845/1989 όπως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικότερα:
  2.1 Για τη βαθμίδα Δ` απαιτούνται γνώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μιας φάσης ή ενός τμήματος έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που προκύπτουν από επίσημα στοιχεία.
  2.2 Για τη Γ` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  2.3 Για τη Β` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους συμβολή αναγνωρισμένη από άλλους ερευνητές.

  2.4 Για την Α` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

  2.5 Για κάθε βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων.

  3. Στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο συνεκτιμώνται κατά περίπτωση διπλώματα ευρεσιτεχνίας του υποψηφίου, η συμμετοχή του στην ανάπτυξη νέων μεθόδων και προϊόντων, η συνολική προσφορά του υποψηφίου στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία καθώς και η συμβολή του στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Πρόσθετα προσόντα μπορεί να προβλεφθούν στον Κανονισμό Κατάστασης του Προσωπικού του Οργανισμού. Με τον ίδιο Κανονισμό ρυθμίζεται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα, σχετικό με την κατάσταση των Ερευνητών.

  4. Οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις του κλάδου των Ερευνητών είναι ενιαίες για όλες τις βαθμίδες.

  5. Η πλήρωση των κενών θέσεων του κλάδου των Ερευνητών στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας λαμβάνει χώρα ύστερα από διεθνή προκήρυξη, στην οποία ορίζονται υποχρεωτικά το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, το Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας και η βαθμίδα ή εναλλακτικά οι βαθμίδες εισαγωγής. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, κοινοποιείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες τους, καθώς επίσης κοινοποιείται στις πρεσβείες της Ελλάδας στην αλλοδαπή, για να λάβουν γνώση οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού. Περίληψή της δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, πανελλήνιας κυκλοφορίας.

  6. Οι υποψήφιοι για πρόσληψη στις τέσσερις (4) βαθμίδες του κλάδου των Ερευνητών ή για προαγωγή από τη Β΄ στην Α΄ βαθμίδα, υποβάλλουν αίτηση, τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, όταν πρόκειται για πρόσληψη, βιογραφικό σημείωμα και λεπτομερές υπόμνημα με το επιστημονικό, ερευνητικό, συγγραφικό και άλλο έργο τους. Οι υποψήφιοι για προαγωγή στη Γ΄ και στη Β΄ βαθμίδα, υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα του επιστημονικού, ερευνητικού και συγγραφικού τους έργου, όταν ειδοποιηθούν για την επικείμενη κρίση τους για προαγωγή από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, τρεις (3) μήνες πριν ολοκληρωθεί η θητεία τους στην βαθμίδα που υπηρετούν. Για την πρόσληψη και την προαγωγή αποφασίζει επταμελές Ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου αυτού.

  7. Το Ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας ως πρόεδρο και από έξι (6) επιστήμονες που μπορεί να υπηρετούν ως μέλη του ΔΕΠ/ΑΕΙ ή ως ερευνητές του ιδίου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό προαγωγή ερευνητή με τους αναπληρωτές τους που επιλέγει το ΕΣΑΕ με κλήρωση από τον Εθνικό Πίνακα Κριτών Αγροτικής Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης. Το έργο των υποψηφίων αξιολογεί σε πρώτο βαθμό Εισηγητική Επιτροπή που αποτελείται από τους τρεις εκλέκτορες που κληρώνονται πρώτοι για κάθε Ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα. Ο συντονισμός της Εισηγητικής Επιτροπής ανατίθεται στον εκλέκτορα που κληρώνεται πρώτος. Όλα τα μέλη του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος πρέπει να υπηρετούν στην ίδια ή σε ανώτερη σε βαθμίδα από τη βαθμίδα της υπό πλήρωση θέσης ή του κρινόμενου για προαγωγή ερευνητή. Η Εισηγητική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του νόμου αυτού, υποβάλλει στο σώμα εμπεριστατωμένη εισήγηση αξιολόγησης του έργου των υποψηφίων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των δικαιολογητικών των υποψηφίων που διαβιβάζει στα μέλη της η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων για πρόσληψη ή προαγωγή από το Ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα δεν επιτρέπεται να υπερβεί συνολικά τις εξήντα (60) ημέρες από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το βιογραφικό και το υπόμνημα με το επιστημονικό, ερευνητικό, συγγραφικό και λοιπό έργο, των κατά περίπτωση υποψηφίων για πρόσληψη ή προαγωγή.

  8. Για την προαγωγή Ερευνητή στη βαθμίδα Γ` απαιτείται τριετής θητεία στη Δ` βαθμίδα και θετική κρίση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Αν ο υποψήφιος δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του παρατείνεται για δύο (2) έτη, μετά τη λήξη των οποίων επανακρίνεται. Αν κατά την επανάκριση δεν κριθεί προακτέος, απολύεται.

  9. Για την προαγωγή Ερευνητή στη βαθμίδα Β` απαιτείται τριετής θητεία στη Γ` βαθμίδα και θετική κρίση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Αν ο υποψήφιος δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του παρατείνεται δύο φορές για δύο (2) έτη κάθε φορά και επανακρίνεται με τη λήξη κάθε παράτασης της θητεία του. Αν και μετά την τελευταία αξιολόγησή του δεν κριθεί προακτέος, απολύεται, εκτός και αν ζητήσει με αίτησή του, μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν της αρνητικής του κρίσης, να μεταταχθεί σε προσωποπαγή θέση Α΄ βαθμού του κλάδου των Επιστημόνων, που πραγματοποιείται με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού. Κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της θητείας του ως ερευνητή μέχρι την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τη μετάταξή του σε προσωποπαγή θέση Α΄ βαθμού του κλάδου Επιστημόνων, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει τις αποδοχές της νέας του θέσης. Ο χρόνος υπηρεσίας του στον κλάδο των Ερευνητών θεωρείται ότι διανύθηκε στη νέα του θέση για όλες τις διοικητικές και μισθολογικές συνέπειες.

  10. Ο Ερευνητής της βαθμίδας Β` προάγεται ύστερα από αίτησή του, εφόσον έχει τετραετή υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή και έχει κριθεί θετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Αν η κρίση δεν είναι θετική, επανακρίνεται κάθε τρία (3) έτη μετά από αίτησή του.

  11. Οι βαθμίδες του Κλάδου Ερευνητών είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι νομοθετημένες οργανικές θέσεις μπορούν, ανάλογα με τις ανάγκες των ΙΑΕ της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Οργανισμού να καταλαμβάνονται από ερευνητές Δ’ , Γ’ , Β’ ή Α΄ βαθμίδας, αδιακρίτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

  12. Οι ερευνητές του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ. συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας τους ή με τη συμπλήρωση 35ετίας. Ο ερευνητής μπορεί να παραμείνει και μετά τη συμπλήρωση της 35ετίας εάν το επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας του.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 12:24 | Δρ Γεώργιος Καρέτσος

  Άρθρο 26
  Παράγραφος 1. Στις κατηγορίες προσωπικού αναφέρονται απλά οι «ερευνητές» και ο αριθμός των θέσεών τους, χωρίς να αναφέρεται η ισοδυναμία τους με τους ερευνητές άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων.
  Παράγραφος 2. Εισηγείται τη δημιουργία Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού αλλά δεν αναφέρεται ότι οι ερευνητές θα ακολουθούν κάποιο διαφορετικό σύστημα αξιολόγησης, αλλά ενδεχόμενα το ίδιο των υπολοίπων υπαλλήλων.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2011, 13:52 | Δημ.Οικονόμου

  ΘΕΜΑ: Πρόταση – Σχέδιο στο Νόμο της συνένωσης των τεσσάρων Οργανισμών του ΥΠΑΑΤ στον νέο «Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό -«ΔΗΜΗΤΡΑ»
  Προτείνεται να ενσωματωθεί στο νέο ΣΧΈΔΙΟ νόμο και το παρακάτω άρθρο : Νο 26:

  1.α. Να ταυτίζεται η επιστημονική – βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και αξιολόγηση των ερευνητών του νέου οργανισμού, με τα ισχύοντα στους ερευνητές των άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων που υπάγονται στην πρώην ΓΓΕΤ/ Υπ. Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ιδρυτικό νόμο του ΕΘΙΑΓΕ / Ν.1845/89.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2011, 23:47 | Χαρτζουλακης Κωνσταντίνος

  Οι οργανικές θέσεις των ερευνητών είναι λίγες. Ενα εξειδικευμένο Ινστιτούτο πρέπει να έχει μια κρίσιμη μάζα ερευνητών (τουλάχιστον 15 κατά τα διεθνή πρότυπα). Αν τα Ινστιτούτα είναι 15 τότε ο ελάχιστος αριθμός είναι 225.
  Πρέπει να αναφέρεται ρητά στο νόμο ότι το ερευνητικό προσωπικό ακολουθεί απόλυτα τα προσόντα. τις βαθμίδες και το μισθολόγιο των ερευνητών της ΓΓΕΤ.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2011, 21:44 | Ανδρεας Βουλγαρης

  Αγαπητέ κύριε Ηλιόπουλε,

  Το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας θα εφαρμοστεί για αυτούς που είναι υπεράριθμοι. Με τη διαφορά ότι οι 1000 δεν είναι αυτοί που πραγματικά χρειάζεται η υπηρεσία αλλά χρειάζεται πολλοί λιγότερους στην πραγματικότητα. Το γεγονός ότι η πρόταση νόμου αναφέρει 1000 δεν σημαίνει ότι χρειάζονται πραγματικά τόσοι. Αλλά όπως και να χει υπ’αρχει προσωπικό σε άλλες υπηρεσίες που μπορεί να μεταταχτεί εάν ποτέ χρειαστεί (αν και νομίζω ότι στην παρούσα φάση είναι πολύ πιο σημαντικό το δημοσιονομικό συμφέρων της χώρας και πρέπει να προχωρήσουν οι απολύσεις και όχι οι μετατάξεις). Σε κάθε παλαιότερη πρόσληψη που έγινε πάντα υπήρχε μια υποτιθέμενη πραγματική ανάγκη, ποτέ κανείς δεν δήλωσε ότι θα προσλάβει κάποιον που δεν χρειάζεται. ‘Ομως όπως αποδείχτηκε και η κυβέρνηση έχει δεχτεί και ψηφίσει (βλέπε μεσοπρόθεσμο) πολλοί από αυτούς είναι υπερ’αριθμοι. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και τώρα, λένε δηλαδή ότιθ χρειάζονται αλλά είναι υπεράριθμοι.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2011, 17:39 | Θ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Αφού οι οργανικές θέσεις είναι 1000 ενώ το σύνολο των εργαζομένων στους υπό κατάργηση φορείς είναι 770 μόνο, γιατί θα πρέπει να εφαρμοσθεί η εργασιακή εφεδρεία στο συγκεκριμένο φορέα αφού οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από το σύνολο των οργανικών θέσεων; Αν υπαχθεί στην εργ. εφεδρεία το 10% δηλαδή 77 εργαζόμενοι πώς θα λειτουργήσει ο νέος φορέας; Η εφεδρεία επινοήθηκε για να μην υπάρχει πλεόνασμα προσωπικού και όχι για να γίνεται απλά οικονομία. Αν θέλει η κυβέρνηση πραγματική οικονομία να περικόψει στο μισό το μισθό του Προέδρου της Δημοκρατίας, των βουλευτών, του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, των διαφόρων υπουργικών συμβούλων, των ανώτατων διακαστικών και στρατιωτικών, να σταματήσουν οι συντάξεις στις ανύπαντρες κόρες των προαναφερόμενων και να φροντίσει να σταματήσουν οι μίζες στους δημόσιους διαγωνισμούς και κυρίως στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς! Έτσι γίνεται οικονομία όχι με την απόλυση εργαζομένων, ειδικά όταν δεν είναι υπεράριθμοι στις υπηρεσίες τους. Εφεδρεία σημαίνει απόλυση με μειωμένη αποζημίωση, με επακόλουθα την ανεργία, οικονομικά αδιέξοδα, πτώση της κατανάλωσης, μη δυνατότητα είσπραξης φόρων.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 17:40 | Πολίτης

  Προς κύριο Παπανίκο…

  Οι Προβλεπόμενες θέσεις ειναι 1.000 ενω το προσωπικό που θα στελεχώσει τον νέο οργανισμό είναι 760. Αρα θα υπάρχουν και 240 κενές θέσεις οι οποίες προφανώς και ΔΕΝ θα καλυφθούν στην παρούσα φάση (στην κατάσταση που είναι η Ελλάδα τώρα).
  Από το υπάρχον προσωπικό οι περίπου 100 ειναι προς συνταξιοδότηση στα επόμενα 2 χρόνια.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 09:01 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΘΑ ΠΡΟΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Η ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ?ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 09:17 | Πολύκαρπος Λώλος Γεωπόνος Π.Ε (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό)

  1500 άτομα είναι πολλά? Κατ’ αρχήν από βγαίνει αυτό το νούμερο? Γιατί με την αριθμητική που έμαθα στο σχολείο ‎200+500+300 = 1000…..

  Πάντως συλλογιστικές του τύπου «1500 άτομα (….ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ!!) είναι εξαιρετικά μεγάλος αριθμός» χωρίς «τεκμηριωμένη» επιχειρηματολογία μου θυμίζει λογική «μανάβικου/σούπερ μάρκετ».

  Όταν κρίνονται ανθρώπινες ζωές πίσω από τέτοια νούμερα καλύτερα να μην ακολουθούνται «μπακάλικες» λογικές αλλά προτάσεις βασισμένες σε σοβαρό επιχειρησιακό σχέδιο για την βιωσιμότητα και την λειτουργικότητα του Νέου Οργανισμού…….

  ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ ότι όταν το Υπουργείο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνει «συγκεκριμένη» κατανομή και αριθμό θέσεων ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ έχει γίνει μελέτη και έχει καταστεί ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. Εκτός αν υπάρχουν αντίθετες ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ…..οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν Μιλάω όμως για ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ…….

  Αν δεν υπάρχουν …. καλύτερα να σιωπούμε….

  ΣΥΝΕΠΩΣ ο αριθμός 1000(1000 = ‎200+500+300)είναι ο ελάχιστος για να λειτουργήσει σωστά ο Νέος Οργανισμός. Αλλιώς θα υπολειτουργεί και μετά οι θα βρίζουν πάλι ότι οι Οργανισμοί δεν δουλεύουν…. (αυτο-εκπληρώμενες προφητείες)

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ: Αυτές τις «σκοτεινές» μέρες που ζούμε ….. ας αφήνουμε κατά μέρος την ΜΠΑΚΑΛΙΚΗ… γιατί πίσω από αυτήν την «Μπακαλικήν» έρχεται ΦΟΒΑΜΑΙ ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ-ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΣ…..

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 08:38 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

  Κύριε Παπανίκο , κάποιο λάθος στους υπολογισμούς σας έχετε κάνει . Το προσωπικό πανελλαδικά, αθροίζεται στα 1.000 άτομα .
  Τα 500 επιπλεόν που αναφέρετε, απλά δεν υπάρχουν στο σχέδιο νόμου.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 12:12 | Δρ. Νικος Ροδιτάκης

  Δεν αναφέρονται οι βαθμίδες εξέλιξης στις κατηγορίες προσωπικού και τα ανάλογα προσόντα και προϋποθέσεις

 • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 11:49 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  Θεωρώ πως είναι εξαιρετικά μεγάλος αριθμός τα 1500 άτομα προσωπικό για 7 διευθύνσεις πανελλαδικά. Ίσως πρέπει να αναθεωρήσετε το νούμερο.