Άρθρο 23 Μητρώα

 1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της διασφάλισης της ποιότητας στον αγροτικό τομέα και τη παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο ανατίθεται στον Οργανισμό η τήρηση των παρακάτω μητρώων:
  • α)         Μητρώο Πιστοποιημένων Προϊόντων.
  • β)         Μητρώο Πιστοποιημένων αγροτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.
  • γ)         Μητρώο διαπιστευμένων φορέων Ελέγχου ή/και Πιστοποίησης, που λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Οργανισμού.
  • δ)         Μητρώο Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων.
  • ε)         Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων.
  • στ)       Μητρώο ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος.
  • ζ)          Μητρώο ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος.
 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των μητρώων καθώς και η δυνατότητα τήρησης επιπλέον μητρώων. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, την έγκριση, την πιστοποίηση, την εκπαίδευση και την διαρκή κατάρτιση και ενημέρωση των Ελεγκτών, των Επιθεωρητών και των Γεωργικών Συμβούλων.
 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 13:11 | Σύλλογος Εργαζομένων AGROCERT

  Αρ.23, παρ.1, εδάφιο δ: Δεν είναι απαραίτητη η δημιουργία Μητρώου Επιθεωρητών Ελεγκτών-Εμπειρογνωμόνων για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 20, παράγραφος 3.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 11:21 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛΟΓΑΚ

  Το στοιχείο στ) της παραγράφου 1 προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:
  Στ) Μητρώο παραγωγών γάλακτος – κρέατος και ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος

  Μετά το στοιχεί ζ) της παραγράφου 1 προτείνεται να προστεθούν τα εξής:
  η) Μητρώο επιχειρήσεων γάλακτος
  θ) Μητρώο επιχειρήσεων κρέατος
  ι) Μητρώο στοιχείων ποιότητας γάλακτος
  ια) Μητρώο ημερήσιων σφαγών σύμφωνα με το πρόγραμμα <>

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
  Η προσθήκη των επιπλέον μητρώων που ήδη τηρούνται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛΟΓΑΚ θα συμβάλλει στον αποτελεσματικότερο έλεγχο και στην παρακολούθηση της παραγωγής και διακίνησης όλων των ειδών γάλακτος και του κρέατος. Στα μητρώα πρέπει να περιλαμβάνεται το σύνολο των επιχειρήσεων κι όχι μόνο οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις καθώς μόνο έτσι δύναται να ελεγχθεί το σύνολο της αγοράς.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2011, 08:38 | ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΚΚΑΣ

  Να συμπεριληφθεί στο άρθρο ότι τα μητρώα θα διαλειτουργούν με υπάρχοντα μητρώα και ακολουθούν Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ώστε να μην έχουμε μητρώα μιας χρήσης.

  Υπάρχει πλέον ανάγκη στο δημόσιο τομέα να υιοθετούνται λύσεις με το μικρότερο κόστος, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ αλλαγή, ο κάθε φορέας να μην σχεδιάζει εξαρχής τα δικά του πληροφοριακά συστήματα, ενώ στο Υπ.Οικονομικών, ΗΔΙΚΑ, στο ΙΚΑ, κλπ υπάρχουν παρόμοια μητρώα.

  Επίσης τα μητρώα να διατίθενται για δημόσια χρήση όπως τα δεδομένα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ – http://opendata.diavgeia.gov.gr/ .