Άρθρο 11 Γεωργικές Σχολές

 1. Με Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να ιδρύεται μέχρι μια Γεωργική Σχολή σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ως Δημόσιο Αγροτικό Τεχνολογικό Λύκειο τριετούς φοίτησης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με το ιδρυτικό ΠΔ καθορίζονται:
  • α)       Ο τίτλος και το γνωστικό πεδίο της Γεωργικής Σχολής.
  • β)       Η έδρα της Διοίκησης και των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων.
  • γ)       Ο αριθμός και το διδακτικό αντικείμενο των διδασκόντων.
 2. Σκοπός των Γεωργικών Σχολών είναι η επαγγελματική εκπαίδευση των νέων αγροτών, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από το τριτάξιο Γυμνάσιο.
 3. Ο παρεχόμενος από τις Γεωργικές Σχολές τίτλος σπουδών ενσωματώνει το Απολυτήριο του Τεχνολογικού Λυκείου, το Πράσινο Πιστοποιητικό στις αντίστοιχες με το γνωστικό πεδίο της Σχολής ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα και τα σχετικά με το γνωστικό πεδίο της Σχολής επαγγελματικά δικαιώματα και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιδότηση πρώτης εγκατάστασης για νέους αγρότες.
 4. Στις Γεωργικές Σχολές του παρόντος διδάσκουν:
  • α)       Καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διατίθενται με απόσπαση από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τη διδασκαλία των μαθημάτων γενικής παιδείας.
  • β)       Υπάλληλοι του Οργανισμού κατηγορίας «Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», κλάδων ΠΕ και ΤΕ, κατά προτίμηση με αναγνωρισμένο πτυχίο παιδαγωγικής κατάρτισης, για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδίκευσης και πρακτικής άσκησης.
 5. Σε κάθε Γεωργική Σχολή λειτουργούν τα εξής Τμήματα:
  1. α)       Εκπαιδευτήριο.
  2. β)       Κάθετη μονάδα αγροτικής παραγωγής για την πρακτική άσκηση των μαθητών.
  3. γ)       Εργαστήριο Πληροφορικής.
  4. δ)       Συμβατική και ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη.
  5. ε)       Οικοτροφείο και εστιατόριο.
 6. Οι Διευθυντές των Γεωργικών Σχολών επιλέγονται μετά από εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταξύ των υπαλλήλων της κατηγορίας «Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», κλάδου ΠΕ με βαθμό Α΄ και εμπειρία σε θέματα σχετικά με την γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Κατά την διαδικασία της επιλογής συνεκτιμάται και έχει βαρύνουσα σημασία η εκ μέρους των υποψηφίων κατοχή αναγνωρισμένου πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών.
 7. Οι Διευθυντές των Γεωργικών Σχολών διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, στην οποία περιλαμβάνεται συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων των ενδιαφερομένων.
 8. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού συνιστάται και λειτουργεί «Γραφείο Διασύνδεσης και Εμπορίας Γεωργικών Σχολών», το οποίο μπορεί να προβαίνει στην πώληση των προϊόντων που παράγονται από τις Γεωργικές Σχολές της περιοχής ευθύνης του χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ και τα φορολογικά παραστατικά του Οργανισμού. Τα έσοδα από τις πωλήσεις των προϊόντων της κάθε Γεωργικής Σχολής εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Οργανισμού και σε ξεχωριστό για κάθε Σχολή κωδικό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη συντήρηση και την ανάπτυξη της Σχολής αυτής.
 9. Η φοίτηση, η στέγαση και η σίτιση στις Γεωργικές Σχολές είναι δωρεάν για τους Έλληνες πολίτες. Οι αλλοδαποί σπουδαστές καταβάλλουν τέλος ετήσιας εγγραφής, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
 10. Η κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών αποτελεί ευθύνη:
  1. α)       Του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ως προς την διδακτέα ύλη και την έκδοση των εγχειριδίων διδασκαλίας για τα μαθήματα γενικής παιδείας.
  2. β)       Του Οργανισμού ως προς την διδακτέα ύλη και την έκδοση των εγχειριδίων διδασκαλίας για τα μαθήματα ειδίκευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.
 11. Το Πρόγραμμα Σπουδών των Γεωργικών Σχολών εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 12. Ως δημόσια Αγροτικά Τεχνολογικά Λύκεια τριετούς φοίτησης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λειτουργούν επίσης οι εξής Γεωργικές Σχολές:
  1. α)       Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας με έδρα τα Ιωάννινα.
  2. β)       Αγροτικών Μηχανημάτων – Ζωοτεχνίας με έδρα τη Λάρισα.
  3. γ)       Επιχειρηματικής Γεωργίας, Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας – Πρότυπη Γεωργική Σχολή «Ανδρέας Συγγρός» με έδρα την Αθήνα.
  4. δ)       Αμπελουργίας, Οινοτεχνίας και Οινοτουρισμού με έδρα τη Νεμέα.
  5. ε)       Μεσογειακών και Υποτροπικών Καλλιεργειών και Θερμοκηπίων με έδρα την Μεσσαρά Κρήτης.
 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 16:00 | Μ. Κ.

  Δεν καταλαβαίνω γιατί για την διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας στις Γεωργικές Σχολές θα πρέπει να αποσπώνται υπάλληλοι του Οργανισμού, οι οποίοι καμία σχέση με την εκπαίδευση δεν έχουν και ούτε έχουν βρεθεί ποτέ σε μία τάξη να διδάξουν, από τη στιγμή που στα δημόσια σχολεία (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια)υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί με ειδικότητα Γεωπόνου, Δασολόγου (ΠΕ14.04 και ΠΕ14.05) και Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΠΕ18.12) με χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας, πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης, επιτυχόντες στο ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών και πολλοί εξ’ αυτών με μεταπτυχιακές σπουδές. Αντίστοιχων προσόντων εκπαιδευτικοί υπάρχουν και στους πίνακες αναπληρωτών καθηγητών του Υπουργείου Παιδείας.

  Εξάλλου σύμφωνα με το νέο νόμο του Υπουργείου Παιδείας για την Τεχνολογική Εκπαίδευση, ακόμα και στις τεχνολογικές σχολές άλλων Υπουργείων το εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να προσλαμβάνεται από τους πίνακες διοριστέων και αναπληρωτών του Υπουργείου Παιδείας.

  Ελπίζω αυτή η παράλειψη να οφείλεται απλά σε άγνοια από μέρους σας για την ύπαρξη αυτών των καθηγητικών ειδικοτήτων συην δημόσια εκπαίδευση και να αποκατασταθεί αυτή η παρατυπία.

 • ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

  Νάουσα, 23 Σεπτεμβρίου 2011

  ΠΡΟΣ:
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Αίτημα του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας για την ίδρυση Αγροτικού Λυκείου Δενδροκομίας στη Νάουσα, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπ.Α.Α.Τ. με τίτλο «Σύσταση Οργανισμού “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ”, συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις»

  Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία αφορά τη σύσταση του «Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-Δήμητρα» και τη συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπ.Α.Α.Τ νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις», ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας υποβάλλει το αίτημα για την ίδρυση και λειτουργία Αγροτικού Λυκείου Δενδρομίας στην περιοχή του.
  Συγκεκριμένα,
  1. Η ίδρυση του Αγροτικού Λυκείου θεωρούμε ότι εναρμονίζεται με τους γενικούς στόχους της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπ.Α.Α.Τ. που είναι: Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Εθνικής Πολιτικής Γεωργικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Εθνικής Πολιτικής Αγροτικής Έρευνας, και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Εθνικής Διασφάλισης ποιότητας στον αγροτικό τομέα.
  2. Το αίτημα του Δήμου Νάουσας για την ίδρυση και λειτουργία Αγροτικού Λυκείου Δενδροκομίας στη Νάουσα είναι δίκαιο, ορθολογικό, ρεαλιστικό και εφικτό, γιατί μπορεί να στεγαστεί στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας, είναι σύμφωνο με το πνεύμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπ.Α.Α.Τ. και μπορεί να στηρίξει, αλλά και να τροφοδοτήσει την εκπαίδευση νέων αγροτών. Ειδικότερα το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δέντρων διαθέτει τρία αγροκτήματα συνολικής έκτασης 1.000 στρεμμάτων, όπου διεξάγονται οι ερευνητικές εργασίες. Το κεντρικό Αγρόκτημα βρίσκεται στη Νάουσα σε έκταση 210 στρεμμάτων και περιλαμβάνει: γραφεία, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αίθουσα διαλέξεων, θερμοκήπιο, υδρονέφωση, εντομοστεγείς θαλάμους, ψυγεία, εργαστήρια αναλύσεων και πολλές βοηθητικές εγκαταστάσεις. Τα κύρια αντικείμενα έρευνας του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δέντρων είναι: η εξεύρεση και δημιουργία βελτιωμένων ποικιλιών των φυλλοβόλων οπωροφόρων δέντρων, η θρέψη-λίπανση, η βελτίωση αγροτεχνικών μεθόδων, η μελέτη αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών, η παραγωγή και ο έλεγχος πολλαπλασιαστικού υλικού, η ενημέρωση και εκπαίδευση γεωπόνων και παραγωγών σε δενδροκομικά θέματα κ.ά.
  3. Η Νάουσα έχει μακρά παράδοση και ιστορία στην δενδοκαλλιέργεια. Από το 1920 ιδρύεται το Κρατικό Φυτώριο Αμερικανικής Αμπέλου, το οποίο το 1954 μετονομάζεται σε Ινστιτούτο Δενδροκομίας. Οι πρώτοι οπωρώνες φυτεύτηκαν στην περιοχή της Νάουσας στις αρχές του 1920. Σταθμός όμως στην ανάπτυξη της συστηματικής δενδροκομίας ήταν η συνδρομή του Ιταλού δενδροκόμου Φ. Βιγκάτο, που προσέλαβαν οι Ναουσαίοι παραγωγοί Σταύρος Λαναράς και Φωκίων Πεχλιβάνος το έτος 1927. Σταδιακά τα επόμενα χρόνια, η δενδροκαλλιέργεια αναπτύχθηκε στη Νάουσα, επεκτάθηκε στην ευρύτερη περιοχή και έχει καταξιωθεί διεθνώς για την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων (ροδάκινα, μήλα κεράσια, νεκταρίνια, ακτινίδια κλπ.). Επισημαίνεται ότι το ραδάκινο και το κεράσι Νάουσας είναι τα μοναδικά προϊόντα πανευρωπαϊκά πιστοποιημένα ως Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.)
  4. Σήμερα, η παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών, είναι πολύ μεγάλη και αποτελεί ουσιαστικά τη σημαντικότερη πηγή εισοδήματος της Νάουσας, μετά το κλείσιμο των μεγάλων βιομηχανιών κλωστοϋφαντουργίας του ομίλου Λαναρά. Επισημαίνεται ότι, η εξαγωγική δραστηριότητα των αγροτικών συνεταιρισμών και των επιχειρήσεων της περιοχής είναι έντονη με τεράστια συνεισφορά τόσο στην τοπική οικονομία, όσο και στο εμπορικό ισοζύγιο της εθνικής οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το έτος 2010 η συνολική αξία των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στην περιοχή ανήλθε στο ποσό των 102.963.800 Ευρώ (και αναλυτικά Ροδάκινο 27,7 εκ. Ευρώ, Ακτινίδιο 13,1 εκ. Ευρώ, Κεράσι 10,3 εκ. Ευρώ, Νεκταρίνι 10,1 εκ. Ευρώ, Μήλο 3,8 εκ. Ευρώ κ.λπ.). Στο Δήμο Νάουσας υπάρχουν τέσσερις από τους μεγαλύτερους και υγιέστερους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (2 στη Νάουσα και 2 στην Επισκοπή Νάουσας)
  5. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη θεσμική πρωτοβουλία στον τομέα της εκπαίδευσης, έγινε στη Νάουσα το 1964, όταν ιδρυθήκαν οι πρώτες Τεχνικές Σχολές της χώρας. Τότε η πόλη υποδέχθηκε εκατοντάδες μαθητές από όλη την επικράτεια και αργότερα οι απόφοιτοι των Τεχνικών Σχολών Νάουσας στελέχωσαν για πολλά χρόνια εργοστάσια και επιχειρήσεις της Νάουσας, αλλά και δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.
  6. Το αίτημα για την ίδρυση του Αγροτικού Λυκείου στη Νάουσα, θεωρούμε ότι μπορεί να ενταχθεί στο σχεδιασμό που υπάρχει και προβλέπει τη λειτουργία 5 Αγροτικών Λυκείων σε αντίστοιχες Περιφέρειες της χώρας από το Σεπτέμβριο του 2012 (Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας στα Ιωάννινα, Αγροτικών Μηχανημάτων-Ζωοτεχνίας στη Λάρισα, Επιχειρηματικής Γεωργίας-Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας-Πρότυπη Σχολή «Ανδρέας Συγγρός» στην Αθήνα, Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας και Οινοτουρισμού στη Νεμέα Κορινθίας, Μεσογειακών και Υποτροπικών Καλλιεργειών και Θερμοκηπιών στη Μεσσαρά Ηρακλείου Κρήτης). Αντίστοιχα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με έδρα τη Νάουσα, προτείνουμε να ιδρυθεί Αγροτικό Λύκειο με γνωστικό αντικείμενο την δενδοκαλλιέργεια οπωροκηπευτικών.
  7. Η ίδρυση και λειτουργία Αγροτικού Λυκείου στη Νάουσα, εντάσσεται στον γενικότερο στρατηγικό στόχο του Δήμου Νάουσας που είναι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα με δράσεις που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε ότι η ίδρυση του Αγροτικού Λυκείου θα συμβάλλει καταλυτικά με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης σε νέους αγρότες, με πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική οικονομία (αύξηση της απασχόλησης, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων κλπ.). Δίνεται η δυνατότητα σε κάθε Περιφέρεια να λειτουργεί Αγροτικό Τεχνικό Λύκειο. Επομένως, η Νάουσα έχει κάθε λόγο να πρωτοστατήσει και να αποκτήσει ένα Δημόσιο Αγροτικό Τεχνικό Λύκειο.
  8. Η στέγαση του Αγροτικού Λυκείου, μπορεί να εξυπηρετηθεί άνετα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Ι.Φ.Δ., καθώς και σε άλλα Δημοτικά Διδακτήρια.

  Είναι γνωστό ότι η Νάουσα βιώνει εδώ και χρόνια τις αρνητικές συνέπειες της αποβιομηχάνισης και της πολύ υψηλής ανεργίας, που υπερβαίνει το 40%. Η ανάγκη μεταστροφής της παραγωγικής δομής της τοπικής οικονομίας, σε τομείς όπου η περιοχή έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως η αγροτική παραγωγή, απαιτεί δραστικές, συντονισμένες και συμπληρωματικές δράσεις. Άλλωστε η Νάουσα και η ευρύτερη περιοχή είναι πασίγνωστη για την από δεκαετίες τεράστια ανάπτυξη της δενδροκομίας που οδήγησε την πολιτεία στην ίδρυση του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δέντρων. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι, κατά μήκους του άξονα του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας δημιουργήθηκαν και λειτουργούν δεκάδες Συνεταιριστικές και Μεταποιητικές Επιχειρήσεις, και γι’ αυτό αποτελεί η περιοχή το μεγαλύτερο εμπορικό, μεταποιητικό, διαμεταφορικό και εξαγωγικό κέντρο της χώρας.
  Θεωρούμε ότι η εκπαίδευση των νέων, οι οποίοι σήμερα πλήττονται περισσότερο από το πρόβλημα της ανεργίας, με τη λειτουργία του Αγροτικού Λυκείου Δενδροκομίας να αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο κατάρτισης και ανάπτυξης αγροτικών δεξιοτήτων, ουσιαστικά θα θέσει τα θεμέλια για την ορθολογική και ολοκληρωμένη αξιοποίηση του πλούτου που διαθέτει η περιοχή, ανοίγοντας δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης και προόδου για την ευρύτερη περιοχή της Νάουσας.

  Με εκτίμηση
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ

 • 24 Σεπτεμβρίου 2011, 15:38 | Γεωργόπουλος Διονύσιος –

  Ας δούμε τι λέει ακριβώς το Υπουργείο Παιδείας για τα Τεχνολογικά Λύκεια:

  12.Τεχνολογικά Λύκεια άλλων Υπουργείων

  Σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να λειτουργούν υπό την ευθύνη των άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. και υπό την πλήρη εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, ΔιαΒίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Οι σχολικές αυτές μονάδες ακολουθούν το ίδιο εκπαιδευτικό και διοικητικό πλαίσιο των μονάδων του Υπουργείου Παιδείας, ΔΒΜΘ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό προσλαμβάνεται από τους πίνακες διοριστέων του Υπουργείου Παιδείας, ΔΒΜΘ(μόνιμοι–αναπληρωτές–ωρομίσθιοι) για όσους εκπαιδευτικούς κλάδους διαθέτει πίνακες το Υπουργείο Παιδείας. Η αρμοδιότητα των σχολικών συμβούλων επεκτείνεται και στις μονάδες αυτές.

  Είναι σαφές κύριε Υπουργέ ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι γεωπόνοι-δασολόγοι εκπαιδευτικοί, ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί από αυτούς είναι επιτυχόντες στον ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών, ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί έχουν και παιδαγωγική επάρκεια και φυσικά όλοι αυτοί έχουν δουλέψει ως αναπληρωτές-ωρομίσθιοι, έχουν ήδη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας

  Κύριε Υπουργέ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ πρέπει να προσλαμβάνετε στα Λύκεια, μιας και έχετε παιδιά όχι ενήλικες, και όχι υπαλλήλους του Οργανισμού. Επιτάσσεται μάλιστα αυτό. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό αυτό και ως προς το πλαίσιο της αξιοκρατικής διαδικασίας

  Επίσης είναι σαφές ότι τα γεωπονικά τμήματα πρέπει επιτέλους να αρχίσουν την εφαρμογή των προγραμμάτων παιδαγωγικής επάρκειας πτυχιούχων και φοιτητών τους όπως δίνει την δυνατότητα ο νόμος 3848/2010 του υπουργείου παιδείας. Φυσικά δεν διαφαίνεται ακόμα κανένα ενδιαφέρον από κανένα τμήμα

 • 24 Σεπτεμβρίου 2011, 14:17 | Γεωργόπουλος Διονύσιος

  Το να ανοίξουν Αγροτικά Τεχνολογικά Λύκεια, όπως ορίζεται και με το πρόσφατο σχέδιο του Υπουργείο Παιδείας και ΔΙαβίου Μάθησης για το Τεχνολογικό Λύκειο, που ούτως ή άλλως δίνει την δυνατότητα αυτή, δεν το θεωρώ κακό. Αρκεί να μην ερημώσει το Τεχνολογικό Λύκειο και μην αφερεθεί ο τομέας Γεωπονίας-Τροφίμων-ΠΕριβάλλοντος από τα κανονικά Τεχνολογικά Λύκεια.
  Το θεωρώ πραγματικά θετικό την καθιέρωση ενός υποχρεωτικού πιστοποιητικού άσκησης γεωργικής δραστηριότητας το οποίο πρέπει να καθιερωθεί και στα σημερινά ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και στο νέο Τεχνολογικό Λύκειο στους τομείς γεωπονίας που επαναλαμβάνω πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν. Θεωρώ ότι πρέπει να το διεκδικήσετε αυτό σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

  Θέτω απλά μια βασική απορία, που θεωρώ ότι αποτελεί το πιο σημαντικό σημείο αξιοκρατίας και θέσπισης κανόνων στα εν λόγω Λύκεια. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που παρουσιάζετε τα εν λόγω Λύκεια ανήκουν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην παράγραφο 4 του παρόντος νόμου λέτε ότι στο γεωργικό Τεχνολογικό Λύκειο θα διδάσκουν και υπάλληλοι του οργανισμού. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι εννοείται όταν γνωρίζετε πολύ καλά κ. Υπουργέ ότι σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας στα εν λόγω Λύκεια όλων τοων Υπουργείων ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΜΟΝΟ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Οποιαδήποτε άλλη παρεκτροπή τη θεωρώ ΠΑΡΑΝΟΜΗ, ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ και την απαρχή νέων ρουσφετιών!!!!

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΕΝΙΑΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!!!!!

  Μην ξεχνάτε ότι διδάσκετε σε παιδιά-εφήβους, άρα οι προσλαμβάνοντες είναι υποχρεωτικό να είναι εκπαιδευτικοί από τους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας

  Εύχομαι να μην κατάλαβα καλά αυτή την παράγραφο, αν και δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε όταν λέτε υπάλληλοι του οργανισμού να διδάσκουν.

  Πραγματικά, θα είναι από τα μεγαλύτερα ατοπήματα, μετά την αναξιοκρατική πρόσληψη 250 ατόμων στην ΑΓΡΟΓΗ, που υπεύθυνος θα είστε εσείς κύριε Υπουργέ. ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΔΙΑΨΕΥΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΠΙΖΩ

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 16:37 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Δηλαδή κύριε Υπουργέ θα καταργήσετε τα σημερινά ΕΠΑΣ που λειτουργού στον «ΔΗΜΗΤΡΑ» και θα τα αντικαταστήσετε με αγροτικά τεχνολογικά λύκεια ή θα συνυπάρχουν και τα δύο;
  Επίσης με το πράσινο πιστοποιητικό τι θα γίνει θα προχωρήσει ή απλως το αναφέρουμε για να δημιουργούμε εντυπώσεις.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 16:46 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Αναρωτιέμαι πραγματικά αν τα σχόλια της διαβούλευσης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου τα βλέπουν εκείνοι που δημιουργησαν αυτόν τον νόμο ή απλώς μας βάζουν στη διαδικασία να γράφουμε και να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση μεταξύ μας. Μπορεί κάπιοιος να μας απαντήσει υπεύθυνα σ’ αυτό. Και αν πραγματικά το κοιτάζουν θα αλλάξουν κάτι που να είναι προς όφελος των εργαζομένων και γενικότερα του νέου οργανισμού;

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 15:06 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Μου κάνει φοβερή εντύπωση πως οι ερευνητές θέλουν να διδάξουν στις Γεωργικές σχολές με τόσα προσόντα που διαθέτουν!
  Αναρωτιέμαι πως «πέφτουν» τόσο χαμηλά! ή μήπως θέλουν να πέρνουν χρήματα απο παντού εξοστρακίζοντας τους απλούς επιστήμονες ΠΕ και ΤΕ. Κάτω τα χέρια απο τις Γεωργικές Σχολές.

 • Άρθρο 11: Στις Γεωργικές Σχολές δεν συμπεριλαμβάνεται δασική κατεύθυνση, ενώ στο παρελθόν λειτούργησαν με σχετική επιτυχία (π.χ. Τεχνική-Γεωργική Σχολή Καρπενησίου) δίνοντας διέξοδο και εναλλακτικές δυνατότητες στο νεαρό πληθυσμό των ορεινών περιοχών για οικοτουριστική ανάπτυξη, ξεναγούς βουνού, Εθνικών Δρυμών κλπ.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2011, 17:39 | Μύρωνας

  [άρθρο 6] Για τις θέσεις των Διευθυντών σωστά ορίζονται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ υποχρεωτικά με Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό στην εκπαιδευση και την επαγγελματικη κατάρτιση.
  [άρθρο 4] Για τις θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού να υπάρξει και σημείο γ Υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ του ΥΠΑΑΤ και των Περιφερειών με κατάλληλη εμπειρία και παιδαγωγική κατάρτιση.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2011, 11:33 | Δρ Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Ερευνητής

  Άρθρο 11, παράγραφος 4: Γιατί εξαιρούνται οι ερευνητές (με εξειδικευμένες γνώσεις και, αρκετοί με μακροχρόνια διδακτική εμπειρία σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα) που επιθυμούν να διδάξουν στις Γεωργικές Σχολές, ενώ μπορούν να διδάξουν υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ; Η παράγραφος αυτή δημιουργεί περιττές αγκυλώσεις που δυσκολεύουν το συνολικό έργο του νέου Οργανισμού.

  Άρθρο 11, παράγραφος 6: Η ίδια απορία αφορά και την εκ του νόμου εξαίρεση των ερευνητών από την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Γεωργικής Σχολής.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2011, 10:14 | ΔΟΣΙΑΔΗΣΓ.

  Στο άρθρο ποιοί διδάσκουν 4γ. πρέπει να προβλεφθεί και οι δυνατότητα να διδάσκουν Επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες(με μια ελάχιστη εμεπειρία π.χ.3-5 έτη) από ομοιειδείς σχολές των ΤΕΙ, που συρρικνώνονται ή οδεύουν πρός κατάργηση.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2011, 08:41 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Οι διευθυντές των Γεωργικών Σχολών είναι σωστό να μπορεί να οριστούν και υπάλληλοι ΤΕ με βαθμό Α΄ελλείψει του κλάδου ΠΕ και πρέπει υποχρεωτικά να έχουν αναγνωρισμένο πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών