Άρθρο 8 Κεντρική Υπηρεσία

 1. Η Κεντρική Υπηρεσία, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, διαρθρώνεται στις εξής Γενικές Διευθύνσεις:
  • α)       Γενική Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού.
  • β)       Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας.
  • γ)       Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
  • δ)       Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων.
 2. Με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού καθορίζονται η διάρθρωση των Γενικών Διευθύνσεων σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία και οι αρμοδιότητες αυτών.
 3. Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού προΐσταται με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί, υπάλληλος της κατηγορίας «Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού, με βαθμό Α΄ και τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.
 4. Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας προΐσταται με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί, υπάλληλος της κατηγορίας «Ερευνητές» του Οργανισμού με βαθμό Ερευνητή Α΄ και τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση Διευθυντή Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας.
 5. Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προΐσταται με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί, υπάλληλος της κατηγορίας «Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικής ειδικότητας, με βαθμό Α΄, τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και παιδαγωγική εμπειρία ή κατάρτιση.
 6. Στη Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων προΐσταται με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί, υπάλληλος της κατηγορίας «Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικής ειδικότητας, με βαθμό Α΄, τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας, την προτυποποίηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
 7. Η τοποθέτηση των Γενικών Διευθυντών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μετά από εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων των ενδιαφερομένων.
 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 20:38 | Τσαντήλας Χρίστος

  Η τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή πρέπει να γίνεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη εντ΄ςο της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατάλληλα προσόντα

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 20:34 | Τσαντήλας Χρίστος

  Οι Γενικές Διευθύνσεις πρέπει να γίνουν απλές διευθύνσεις που υπάγονται σε ένα Γενικό Διευθυντή που θα προέρχεται από τον Ερευνητικό Κλάδο

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 15:17 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

  Στο άρθρο 8 με τίτλο «Κεντρική Υπηρεσία»

  Η παράγραφος 2 να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  Στις Γενικές Διευθύνσεις λειτουργούν ως υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, που θα συσταθούν με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού. Ειδικά, στη Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας υπάγονται και τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, τα οποία λειτουργούν κατ’ αναλογία των ερευνητικών Ινστιτούτων Ερευνητικού Κέντρου του άρθρου 8 του ν.1514/1985 (ΦΕΚ Α΄ 13) όπως κάθε φορά ισχύει. Επίσης στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας υπάγεται και υπηρεσιακή μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης, που θα συσταθεί με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού, με αρμοδιότητα την οικονομική διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων, έργων και μελετών και των εισροών από την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους που παρέχουν τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας.

  Οι παράγραφοι 3,4,5,6 και 7 να αναδιατυπωθούν ως εξής:
  Των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικού – Οικονομικού, Αγροτικής Εκπαίδευσης και Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων προΐστανται με τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί μετά από εσωτερική κάθε φορά προκήρυξη, υπάλληλοι του Κλάδου Επιστημόνων με βαθμό Α’ και τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης μη εξαιρούμενων ερευνητών που υπηρετούν στις βαθμίδες Α’ και Β’ για τις Γενικές Διευθύνσεις Αγροτικής Εκπαίδευσης και Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων. Η επιλογή των καταλληλότερων για την κάλυψη των θέσεων αυτών πραγματοποιείται, με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, μετά από συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων των ενδιαφερομένων. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό μπορεί να προβλεφθεί, όπως η πλήρωση των θέσεων των ανωτέρω Γενικών Διευθύνσεων πραγματοποιείται με δημόσια προκήρυξη, στην οποία θα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και επιστήμονες που δεν υπηρετούν στον Οργανισμό και έχουν τα απαιτούμενα για τις θέσεις αυτές προσόντα.

  Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας προΐσταται με τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί μετά από δημόσια κάθε φορά προκήρυξη επιστήμων κύρους με προσόντα ερευνητή βαθμίδας Α΄, διοικητική πείρα και ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα των Ινστιτούτων της Γενική Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, με συμβολή στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η θέση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας προκηρύσσεται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού για την προκήρυξη των θέσεων ερευνητών από το ΔΣ του Οργανισμού έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα προκήρυξης της θέσης, το 64ο έτος της ηλικίας τους. Για τα προσόντα των υποψηφίων γνωμοδοτεί στο ΔΣ το Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας. Το ΔΣ εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τους τρεις επικρατέστερους από τους υποψηφίους, ο οποίος με απόφασή του επιλέγει και τοποθετεί στη Γενική Διεύθυνση τον καταλληλότερο από αυτούς. Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης ή να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Επιστήμονας που υπηρετεί στη θέση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας κατά τη λήξη της τριετούς θητείας του, έχει δικαίωμα να κριθεί με βάση το γνωστικό του αντικείμενο για πρόσληψη σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή σε προσωποπαγή θέση ερευνητή βαθμίδας Α` Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας, ύστερα από σχετική αίτησή του. Το ΔΣ του Οργανισμού αποφασίζει την πρόσληψη μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτικής Έρευνας. Επιστήμονας που έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας επί έξι (6) τουλάχιστον έτη, συνολικά, έχει δικαίωμα ύστερα από σχετική αίτησή του να ενταχθεί αυτοδίκαια, μετά τη λήξη της τελευταίας θητείας του ως Γενικού Διευθυντή, σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει σε προσωποπαγή θέση ερευνητή Α βαθμίδας σε Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας της επιλογής του. Το ΔΣ του Οργανισμού με απόφασή του διαπιστώνει την ένταξη του ενδιαφερομένου στο ερευνητικό προσωπικό του Οργανισμού.

  Σημείωση: Οι εκτεταμένες αλλαγές κρίνονται αναγκαίες κυρίως για να τονιστεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, η οποία θα έχει την ευθύνη της ερευνητικής δραστηριότητας των Ινστιτούτων και θα λειτουργεί κατά το πρότυπο Ερευνητικού Κέντρου του ν.1514/1985 και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τους ερευνητικούς φορείς (Κοινοτικό Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία, Επιτροπή ΕΕ, Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, C323/30.12.2006). Κατά συνέπεια και ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας θα πρέπει να διαθέτει τα προσόντα του Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου και να επιλέγεται μετά από δημόσια προκήρυξη και με ανάλογη διαδικασία εκείνης που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν.1514/1985 όπως ισχύει σήμερα. Εξάλλου, με τη συμπλήρωση και αναδιατύπωση αυτή παρέχεται η ευχέρεια στο νέο Οργανισμό με τον Εσωτερικό Κανονισμό να προχωρήσει σε ανάλογη δημόσια προκήρυξη και των άλλων Γενικών Διευθύνσεων του Οργανισμού.

  Να προστεθεί άρθρο για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο με το εξής περιεχόμενο :

  Άρθρο …
  Υπηρεσιακό Συμβούλιο

  1. Στον Οργανισμό λειτουργεί Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΥΣ), τα μέλη του οποίου ορίζονται από το ΔΣ με τριετή θητεία και συγκροτείται από:
  α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του , ως Πρόεδρο
  β) Τους τέσσερις Γενικούς Διευθυντές με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη.
  γ) Δύο (2) εκπροσώπους του υπηρετούντος προσωπικού, έκαστον από τους κλάδους Ερευνητών και Επιστημόνων αντίστοιχα ως μέλη, που μαζί με τους αναπληρωτές τους εκλέγονται με τριετή θητεία απευθείας από το σύνολο των υπαλλήλων του οικείου κλάδου.
  2. Στις αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:
  α) Η επιλογή των Διευθυντών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθυντών, καθώς και οι πάσης φύσεως τοποθετήσεις προϊσταμένων στις επιμέρους υπηρεσίες του Οργανισμού, με εξαίρεση (α) τους Διευθυντές των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας και των λοιπών θέσεων ευθύνης αυτών και (β) τους Διευθυντές των Γεωργικών Σχολών .
  β) Οι πάσης φύσεως αναθέσεις καθηκόντων και τοποθετήσεις του υπηρετούντος προσωπικού εξαιρουμένων των Ερευνητών. Ειδικά για τις αναθέσεις καθηκόντων και τις τοποθετήσεις υπαλλήλων των κλάδων Επιστημόνων και Υποστήριξης στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας και στις Γεωργικές Σχολές, απαιτείται θετική εισήγηση του οικείου κατά περίπτωση Γενικού Διευθυντή.
  γ) Η εισήγηση στο ΔΣ για τις προβλεπόμενες από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού βαθμολογικές προαγωγές του προσωπικού, εκτός από τις προαγωγές των Ερευνητών.
  δ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα, που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των κλάδων Επιστημόνων και Υποστήριξης, η οποία του ανατίθεται με τον παρόντα νόμο και τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού.
  3. Οι αποφάσεις και οι εισηγήσεις του ΥΣ, μπορεί μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία που θα λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι να προσβληθούν με ένσταση των τελευταίων στο ΔΣ, το οποίο και αποφασίζει οριστικά.
  4. Καθήκοντα εισηγητή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ασκεί ο αρμόδιος κατά περίπτωση Γενικός Διευθυντής.
  5. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού που επιλέγεται και ορίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ύστερα από εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιεί ο Διευθύνων Σύμβουλος.
  6. Το ΥΣ συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή σε περίπτωση που το ζητήσουν με έγγραφό τους προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο πέντε (5) από τα μέλη του.
  7. Το ΥΣ έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο κατά περίπτωση αρμόδιος εισηγητής Γενικός Διευθυντής ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.
  8. Τα πρακτικά του ΥΣ υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα του ΥΣ αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το ΥΣ.
  9. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ΥΣ. Μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού ο τρόπος λειτουργίας του ΥΣ ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν.2690/1999 που αφορούν στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δημοσίου.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 13:00 | Σύλλογος Εργαζομένων AGROCERT

  Αρ. 8: Τα θέματα κατάστασης προσωπικού, μεταξύ αυτών και η κατάληψη θέσεων προϊστάμενων, δεν αποτελούν ζήτημα ιδρυτικού νόμου, κανενός οργανισμού, σε καμία περίπτωση !!! Σε ένα νομοσχέδιο που δεν περιγράφονται καν οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των Γενικών Διευθύνσεων, σπεύδεται η κατοχύρωση του προφίλ των θέσεων των προϊστάμενών τους !!! «Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον εβγάλαμε!» Και όχι μόνο τον εβγάλαμε, αλλά για να το αλλάξουμε θα χρειάζεται και τροποποίηση νόμου!!!
  Όσο για την ανάδειξη προϊστάμενων, όταν έλθει η ώρα αυτή, εισηγούμαστε να υιοθετηθεί πλήρως το σύστημα επιλογής προϊστάμενων που περιγράφεται στο ν. 3839/ΦΕΚ Α/29.03.2010, «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια», στον οποίο δεν αποκλείονται ειδικότητες, υπάρχει διευρυμένο σύστημα αξιολόγησης, που δίνει τη δυνατότητα επακριβούς μοριοδότησης των τυπικών προσόντων και συνεκτίμησης των ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 11:25 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛΟΓΑΚ

  Α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 που αναφέρεται στη διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:

  1. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται στις εξής Γενικές Διευθύνσεις:
  α) Γενική Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, με έδρα την Αθήνα
  β) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, με έδρα την Αθήνα
  γ) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με έδρα την Αθήνα
  δ) Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, με έδρα την Αθήνα
  ε) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη

  Αιτιολόγηση: Η κτηνοτροφία αποτελεί στρατηγικό τομέα της αγροτικής παραγωγής. Η Ενίσχυση αυτής και της πρωτογενούς παραγωγής γενικότερα θα αποτελέσει μοχλό που θα βοηθήσει στην έξοδο της χώρας από την κρίση. Ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. στήριξε και στηρίζει την κτηνοτροφία και την παραγωγική διαδικασία. Η δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων που αφορούν την προέλευση και την ταυτοποίηση της πρώτης ύλης των δύο βασικότερων κτηνοτροφικών προϊόντων, του γάλακτος και του κρέατος και μπορεί να συμβάλει στη μείωση του εμπορικού ισοζυγίου γάλακτος και κρέατος. Οι υπηρεσίες του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. όπως είναι διαρθρωμένες σήμερα, με την πληροφοριακή υποδομή, το επιστημονικό προσωπικό καθώς και τον εργαστηριακό εξοπλισμό που διαθέτουν, μπορούν να συνδράμουν τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων του νέου Οργανισμού. Ως έδρα της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος επιλέγεται η Θεσσαλονίκη καθώς έτσι θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του υπάρχοντος ελεγκτικού μηχανισμού. Άλλωστε οι μεγαλύτερες ποσότητες γάλακτος και κρέατος παράγονται στη Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία – Θράκη) και στη Θεσσαλία και γι αυτό άλλωστε είχε επιλεγεί η Θεσσαλονίκη και ως έδρα του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2011, 11:48 | Δρ Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Ερευνητής

  Άρθρο 8, παράγραφος 5: Γιατί δεν μπορούν, βάσει του σχεδίου αυτού, ερευνητές να αναλάβουν Γενικοί Διευθυντές στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης; Πολλοί από αυτούς έχουν μακρά διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και/ή του εξωτερικού. Γιατί αυτή η εμπειρία δεν αναγνωρίζεται;

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 13:49 | Αντωναράκης Γεώργιος

  θα θελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με το σχόλιο του Κώστα,

  Ο αγαπητός Κώστας δεν μας λέει τίποτα για την ευθύνη του ΓΕΩΤΕΕ στη διάλυση της Γεωργίας . Μέλη του ΓΕΩΤΕΕ δεν είναι αυτοί που διοικούν όλες τις υπηρεσίες(κεντρικές και αποκεντρωμένες) του ΥΠΑΑΤ? Γιατί άραγε υπάρχει αυτό το χάλι παντού? και μη μου πείτε ότι φταίνε οι πολιτικές των εκάστοτε κυβερνώντων μόνο. Αυτό για το οποίο νοιάζονται είναι αν είναι ο Δ/ντής ΠΕ ή ΤΕ .Δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή η συντεχνιακή αντίληψη έχει καταστρέψει την Ελλάδα .
  Διαγωνισμός λοιπόν για την κάλυψη των θέσεων με ίσους όρους για όλους (ΠΕ & ΤΕ )

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 11:11 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Νομίζω πως είναι απαραίτητο στο νέο αυτό φορέα να υπάρχει Διεύθυνση Πληροφορικής και Διαδικτύου για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις σημερινές απαιτήσεις τεχνολογίας και διασύνδεσης.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 21:23 | ΚΩΣΤΑΣ

  Στις παραγράφους 3,5,6 του άρθρου 8, αναγράφεται, «υπάλληλος της κατηγορίας «Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», κλάδων ΠΕ» πιστεύω ότι υπάρχει παράληψη και θα έπρεπε να λέει «υπάλληλος της κατηγορίας «Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», κλάδων ΠΕ και ΤΕ»
  Με εκτίμιση

  Κώστας