Άρθρο 20 Έλεγχος – Πιστοποίηση Αξιολόγηση – Έγκριση – Επίβλεψη Φορέων και Προσώπων

 1. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων ανατίθενται στον Οργανισμό οι παρακάτω αρμοδιότητες ελέγχου και πιστοποίησης:
  • α)         Η επίβλεψη, η προστασία, ο έλεγχος και η πιστοποίηση όλων των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, για τα οποία σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινοτική ή Εθνική νομοθεσία απαιτείται η ένταξη, ή/και ο έλεγχος ή/και η πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής τους ή/και της προέλευσής τους ή/και της ποιότητάς ή/και της ταυτότητάς τους.
  • β)         Ο έλεγχος, η Πιστοποίηση, η Επίβλεψη και η Προστασία των αγροτικών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (ΠΒΓ), των Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) καθώς και κάθε άλλης κατηγορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, για τα οποία προβλέπεται έλεγχος, πιστοποίηση, καταχώρηση, επίβλεψη σύμφωνα με την Κοινοτική ή την Εθνική Νομοθεσία.
  • γ)         Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της συμμόρφωσης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων ή των διαδικασιών παραγωγής τους ή των συστημάτων ελέγχου τους προς προαιρετικά κλαδικά, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές ή προς ισχύοντες εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς κανόνες και κώδικες με τη μορφή απονομής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, σημάτων ποιότητας, σημάτων συμμόρφωσης, σημάτων ταυτότητας, σημάτων προέλευσης ή πιστοποιητικών και σημάτων συστημάτων ποιότητας ή συστημάτων αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης.
  • δ)         Ο έλεγχος της ποιότητας του αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος σύμφωνα με την Εθνική και τη Κοινοτική Νομοθεσία.
  • ε)         Η διαχείριση του συστήματος των ποσοστώσεων του αγελαδινού γάλακτος σύμφωνα με την Εθνική και τη Κοινοτική Νομοθεσία και τις Κοινοτικές οδηγίες.
  • στ)       Ο έλεγχος των ισοζυγίων γάλακτος όλων των μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων για τη νόμιμη χρήση όλων των ειδών γάλακτος ως πρώτη ύλη.
  • ζ)          Η τήρηση και ο έλεγχος των ισοζυγίων κρέατος όλων των μονάδων σφαγής, τεμαχισμού, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας κρεάτων.
  • η)         Ο έλεγχος της αγοράς των πάσης φύσεως πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων του παρόντος για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της πιστοποίησης και ορθής σήμανσής τους.
 2. Όλες οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης του παρόντος διενεργούνται από τον Οργανισμό ή/και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή/και των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού που εκδίδεται μετά από πρόταση του Οργανισμού.
 3. Ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών του σε φυσικά πρόσωπα κατάλληλης γεωτεχνικής ειδικότητας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ελεγκτών-επιθεωρητών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζεται η αμοιβή τους, ενώ για τις δαπάνες μετακίνησής τους εφαρμόζονται τα ισχύοντα για το προσωπικό του Οργανισμού.
 4. Διαδικασίες ελέγχου ή/και πιστοποίησης του παρόντος μπορεί να ανατίθενται σε διαπιστευμένους φορείς, στους οποίους χορηγείται έγκριση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Οργανισμού και οι οποίοι μετά την έγκρισή τους τίθενται στην επίβλεψη του Οργανισμού. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αξιολόγηση, την έγκριση και την επίβλεψη των πάσης φύσεως φορέων καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Οργανισμού.
 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 14:20 | ΜΑΙΡΗ ΣΠΕΝΤΖΟΥ

  Προτείνω στο άρθρο 20 παράγραφος 1 (η) να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Ο έλεγχος της αγοράς των πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που φέρουν ενδείξεις, σύμβολα, σημάνσεις πιστοποίησης, σήματα του Οργανισμού προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή χρήση τους στην εμπορία, παρουσίαση και διαφήμιση των προϊόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και των τυποποιητικών εγγράφων του Οργανισμού.»

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 13:11 | Σύλλογος Εργαζομένων AGROCERT

  Αρ.20, παρ.3: Διαγραφή της παραγράφου 3 του άρθρου 20. Ποιός ο λόγος ανάθεσης εκτέλεσης ελεγκτικών διαδικασιών σε φυσικά πρόσωπα, τη στιγμή που ο νέος οργανισμός διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη κατανεμημένα ισόρροπα στις περιφερειακές του διευθύνσεις, που μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στο εκλεκτικό έργο, όχι μόνο στα υπάρχοντα αντικείμενα, άλλα και σε όποια νέα προκύψουν. Άξιο απορίας είναι, για τις ημέρες που ζούμε, πως η αμοιβή των «γεωτεχνικών συνεργατών» θα ορίζεται από μία απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 11:37 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛΟΓΑΚ

  Προτείνεται η διαγραφή των στοιχείων δ), ε), στ) και ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 20 από το παρόν άρθρο και μεταφορά τους στο νέο άρθρο 21 που δημιουργείται, με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή στην αρίθμηση των υπολοίπων άρθρων και το οποίο θα έχει ως εξής:

  Άρθρο 21 (Νέο Άρθρο)
  Έλεγχος της ποιότητας, προέλευσης και νόμιμης χρήσης όλων των ειδών γάλακτος και κρέατος
  1. Για τη διασφάλιση του ελέγχου ποιότητας, προέλευσης και νόμιμης χρήσης όλων των ειδών γάλακτος και κρέατος, ανατίθενται στον Οργανισμό οι παρακάτω αρμοδιότητες:
  α) Ο επίσημος έλεγχος της ποιότητας του νωπού αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
  β) Η διαχείριση του συστήματος των ποσοστώσεων του αγελαδινού γάλακτος σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και τις κοινοτικές οδηγίες.
  Γ) Η διαχείριση της παραγωγής της πρώτης ύλης όλων των ειδών γάλακτος και ο έλεγχος των ισοζυγίων γάλακτος όλων των μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων για τη νόμιμη χρήση όλων των ειδών γάλακτος ως πρώτη ύλη.
  Δ) Η τήρηση και ο έλεγχος των ισοζυγίων κρέατος όλων των μονάδων σφαγής, τεμαχισμού, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας κρεάτων καθώς και εφαρμογή και η παρακολούθηση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των σφαγείων <>.

  2. Στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μεταφέρονται όλες οι υπηρεσιακές μονάδες του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. όπως αυτές αναφέρονται στη παράγραφο 9 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135Α) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την τελευταία παράγραφο του άρθρου 15 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198Α), και εξακολουθούν να λειτουργούν στις έδρες τους, ως τμήματα.
  3. Η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος απολαύει αυτοτέλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και λειτουργεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της διαχείρισης της παραγόμενης και εμπορεύσιμης ποσότητας γάλακτος, των ελέγχων ποιότητας γάλακτος & των ελέγχων ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος, με στόχο την προστασία των παραγωγών και του καταναλωτή.
  4. Η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση σχεδίου δράσης σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο του γάλακτος και κρέατος και την τήρηση σχετικών μητρώων, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 21 και 24 του παρόντος νόμου.
  5. Οι αρμοδιότητες και η εκπλήρωση του σκοπού και του έργου της καταργηθείσας Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος, μεταφέρονται στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος.
  6. Η οικονομική διαχείριση και η σύναψη συμβάσεων προμηθειών υλικού καθώς και οι κάθε είδους αποδοχές, οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις και δαπάνες μετακίνησης του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος, υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 28 (πρώην 27) του παρόντος νόμου και οι πάσης φύσεως δαπάνες επιβαρύνουν τους ειδικούς λογαριασμούς που προβλέπονται στο άρθρο30 και αφορούν τις ειδικές εισφορές στο γάλα και στο κρέας.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
  Ο έλεγχος της ποιότητας, προέλευσης και νόμιμης χρήσης του γάλακτος και κρέατος πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένο και ξεχωριστό σχέδιο δράσης καθώς η κτηνοτροφία και τα δύο βασικά προϊόντα αυτής, το γάλα και το κρέας, αποτελούν στρατηγικό τομέα της αγροτικής πολιτικής. Οι υπηρεσίες του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. με τα διαπιστευμένα κατά EN ISO / IEC 17025:2005 εργαστήρια ελέγχου ποιότητας γάλακτος και τους λοιπούς ελεγκτικούς μηχανισμούς που διαθέτει σε συνδυασμό με την εφαρμογή και την παρακολούθηση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των σφαγείων <> αποτελούν έναν από τους πιο αξιόπιστους κι ευέλικτους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
  Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες του ΕΛΟΓΑΚ σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν αναλάβει τη διαχείριση και τους ελέγχους που αφορούν την παραγωγή και ενίσχυση του γάλακτος που παράγεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους και προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
  Επίσης οι υπηρεσίες του ΕΛΟΓΑΚ έχουν αναλάβει τη συνέχεια του έργου της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος. Σε συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς και υπό την αιγίδα του ΥΠΑΑΤ, έχουν διοργανώσει συνέδρια και ημερίδες και τον Οκτώβριο του 2011 σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος και τυριού. Η κάλυψη όλων των δαπανών λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος μέσα από τους ειδικούς λογαριασμούς που αφορούν τις εισφορές στο γάλα και στο κρέας και τηρούνται ήδη στον ΕΛΟΓΑΚ, ουσιαστικά συμβάλλει στην αξιοποίηση και ορθολογικότερη κατανομή των πόρων που προέρχονται από τις εν λόγω εισφορές.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 15:07 | Ανωνία Παπαδάκη

  Σε ότι αφορά τα 8 περιφερειακά εργαστήρια επίσημου ελέγχου γάλακτος του ΕΛΟΓΑΚ τα οποία διενεργούν ότι αναφέρεται στην παρ 1δ στο παρόν άρθρο 20 και απ’ ότι φαίνεται υπάγονται στην διεύθυνση Ελέγχου και Πιστοποίησης του νέου οργανισμού για ποιο λόγο δεν αναφέρονται πουθενά; Εάν ο επίσημος έλεγχος πάψει να διενεργείται με το έως σήμερα καθεστώς να διευκρινιστεί τι θα απογίνει με όλα τα μικρά τυροκομεία και τους κτηνοτρόφους που δεν έχουν την δυνατότητα αυτοελέγχου και που μέχρι σήμερα δεν είχαν κανένα άλλο σύμμαχο στον καθημερινό αγώνα παραγωγής ποιοτικού γάλακτος και τοπικών τυροκομικών προϊόντων εκτός από αυτά; Τα εργαστήρια είναι διαπιστευμένα κατά ISO 17025 για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων , κάποια δουλεύουν με εποχιακό προσωπικό τις περιόδους αιχμής και αποτελούν πυλώνα προάσπισης των κτηνοτρόφων για την υπεράσπιση ποιότητας του γάλακτός και την διεκδίκηση σωστής τιμής αλλά και πυλώνα προάσπισης των μεταποιητών γάλακτος για την αποφυγή νοθείας. Στην τελική να μας ορίσετε με ποιο τρόπο θα αποφύγετε την παρουσία αντιβιoτικών στα γάλατα που καταναλώνουμε καθημερινά και ποιος θα είναι ο φορέας που θα ενημερώνει τις διευθύνσεις κτηνιατρικής για τα νοθευμένα; Τα ιδιωτικά εργαστήρια; Επίσης μεγάλο κενό υπάρχει σε ότι αφορά τις εκδόσεις αδειών αυτοελέγχου για τα ιδιωτικά εργαστήρια έργο που ο κοινοτικός έλεγχος αρέσκεται να ελέγχει και έως τώρα ο ΕΛΟΓΑΚ έχει αποδείξει πλήρως την επάρκειά του. Τα κενά υπάρχουν στα κείμενα της νομοθεσίας και ως φαίνεται συνεχίζουν αυτά να υφίστανται.