Άρθρο 25 Προβολή – Προώθηση – Ενημέρωση

Για την στήριξη της ποιοτικής αγροτικής παραγωγής, την ανάδειξη της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, την προβολή και την προώθηση αγροτικών προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας ή/και ταυτότητας καθώς και των σημάτων ποιότητας ή/και ταυτότητας ή/και προέλευσης στους παραγωγούς, στις αγορές και στους καταναλωτές ανατίθενται στον Οργανισμό οι παρακάτω αρμοδιότητες ενημέρωσης και πληροφόρησης τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων:

α)    Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και υποστήριξης των παραγωγών για την εφαρμογή και την ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, εν γένει συστημάτων παραγωγής βάσει κοινοτικών ή/και εθνικών απαιτήσεων αλλά και συστημάτων ανάδειξης της ποιότητας, προώθησης και προβολής των σημάτων ποιότητας ή/και ταυτότητας ή/και προέλευσης.

β)    Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η εφαρμογή Εθνικών ή Κοινοτικών Προγραμμάτων διαφήμισης, προώθησης και προβολής των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, που εντάσσονται στον έλεγχο, στην πιστοποίηση και στην επίβλεψη του Οργανισμού.

γ)    Η παραγωγή τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών παραγωγών (προγραμμάτων, εκπομπών, ταινιών, «σποτ» κλπ) καθώς και η έκδοση εντύπου ενημερωτικού υλικού για την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού και των καταναλωτών για τις εξελίξεις της ΚΑΠ, τον προγραμματισμό και τους στόχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αγροτική ανάπτυξη και τις πολιτικές ποιότητας στον αγροτικό τομέα, για την προώθηση της ποιότητας, της ταυτότητας και της προέλευσης των αγροτικών προϊόντων και των σημάτων αναγνώρισής τους καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.

  • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 13:32 | Σύλλογος Εργαζομένων AGROCERT

    Αρ.25, παρ. γ : Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού και των καταναλωτών είναι αντικείμενο της δημόσιας τηλεόρασης/ραδιοφώνου με την επιστημονική συνδρομή του ΥΠΑΑΤ και του ΕΓΟ.

  • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 06:19 | Θωμάς Παπαχρήστου

    Θα πρέπει να διασφαλιστεί η αξιολόγηση, διάδοση και εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων.