Άρθρο 28 Κανονισμοί Λειτουργίας και Κανονισμοί Εφαρμογής

 1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας, τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, οι οποίοι εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού εγκρίνονται οι Κανονισμοί Εφαρμογής των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού.
 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 15:55 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

  Το άρθρο 28 να αναδιατυπωθεί ως εξής:

  1. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού το ΔΣ του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού, τον Κανονισμό Προμηθειών και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού. Οι κανονισμοί αυτοί εγκρίνονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  2. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό καθορίζονται: (α) Η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ και των επιμέρους περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων του Οργανισμού (Περιφερειακές Διευθύνσεις, ΙΑΕ, Γεωργικές Σχολές, Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης). (β) Οι αρμοδιότητες και οι λεπτομέρειες της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του Οργανισμού (Υπηρεσιακό Συμβούλιο, Συμβούλιο Υποστήριξης Γεωργικών Σχολών, ΕΣΑΕ, Εκλεκτορικά Σώματα), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, εκτός των Πειθαρχικών Επιτροπών (ή Συμβουλίων), των οποίων οι αρμοδιότητες και η λειτουργία τους ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού. (γ) Η συνεργασία του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ με τις Κεντρικές και Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με άλλες Δημόσιες Αρχές. (δ) Κάθε άλλο θέμα, τη ρύθμιση του οποίου παραπέμπει ο νόμος αυτός να ρυθμιστεί από τον Εσωτερικό Κανονισμό.

  3. Με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού μπορεί να ανακαθορίζεται το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, οι οποίες κατανέμονται κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα και διαρθρώνονται σε βαθμούς σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς επίσης καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για την πρόσληψη στις θέσεις αυτές. Ο ανακαθορισμός του αριθμού των οργανικών θέσεων και η κατανομή τους κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα δεν μπορεί να υπολείπεται του αριθμού των υπηρετούντων κάθε φορά υπαλλήλων. Επίσης ρυθμίζονται, συμπληρωματικά στις διατάξεις του νόμου αυτού, θέματα που αφορούν στην πρόσληψη, την ετήσια αξιολόγηση και την προαγωγή των υπαλλήλων των κλάδων Ερευνητών, Επιστημόνων, και Υποστήριξης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου αυτού. Επίσης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα καθήκοντα όλων των κλάδων του προσωπικού, στις εκτός έδρας μετακινήσεις του για υπηρεσιακούς λόγους και το ύψος των σχετικών αποζημιώσεων κατά περίπτωση, στις κάθε είδους άδειες, στη μετάθεση, απόσπαση, στην εντός του Οργανισμού μετακίνηση από υπηρεσιακή μονάδα σε άλλη, στην εσωτερική μετάταξη από κατηγορία ή ειδικότητα σε άλλη κατηγορία ή ειδικότητα του ίδιου κλάδου ή από τον κλάδο Υποστήριξης στον κλάδο Επιστημόνων, στις ηθικές αμοιβές, στην πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία, στα πειθαρχικά αδικήματα και τις ποινές, στην αστική ευθύνη, στη λύση της υπαλληλικής σχέσης, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση του συνόλου του προσωπικού, που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

  4. Με τον Κανονισμό Προμηθειών καθορίζονται ο τρόπος ανάθεσης συμβάσεων προμήθειας υλικών, εξοπλισμού και έργων, κατ΄ αντιστοιχία με τα εφαρμοζόμενα στο Δημόσιο.

  5. Με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης καθορίζονται ο τρόπος οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού, το λογιστικό σύστημα, οι δαπάνες και ο έλεγχος τους.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 13:04 | Σύλλογος Εργαζομένων AGROCERT

  Αρ. 28 : Στην κατάρτιση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού συμμετέχει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΓΟ.