Άρθρο 5 Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Οργανισμού είναι επταμελές και αποτελείται από:
  • α)    Τον Πρόεδρο.
  • β)    Το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
  • γ)    Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό.
  • δ)    Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Δ.Σ. της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.
  • ε)     Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
  • στ)   Έναν εκπρόσωπο του προσωπικού του Οργανισμού με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι εκλέγονται απευθείας από το σύνολο των υπαλλήλων του Οργανισμού.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μια φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.
 4. Τα μέλη του Δ.Σ., των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους και δικαιούνται μέχρι τότε να λαμβάνουν τις αποδοχές ή τις αποζημιώσεις, που προβλέπονται για την άσκηση των καθηκόντων τους.
 5. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τα μέλη και ο γραμματέας αυτού λαμβάνουν αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών. Τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωσή τους καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α’) και 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’), όπως κάθε φορά ισχύουν.
 6. Εισηγητής για όλα τα θέματα, που συζητούνται στο Δ.Σ., είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, εκτός εάν ορίζεται από τον νόμο αυτό άλλο όργανο για συγκεκριμένα θέματα.
 7. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού της κατηγορίας «Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του.
 8. Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τακτικά μια (1) φορά το μήνα και εκτάκτως, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον πέντε μέλη του.
 9. Το Δ.Σ. έχει απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του, στα οποία οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού ή οι κατά περίπτωση νόμιμοι αναπληρωτές τους.
 10. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 11. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου άλλα πρόσωπα, αρμόδια για τον χειρισμό συζητούμενων θεμάτων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος, για το οποίο έχουν προσκληθεί, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας για την λήψη απόφασης.
 12. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ.
 13. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για κάθε θέμα, το οποίο αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη του νόμου αυτού.
 14. Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του.
 15. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.
 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 20:12 | Τσαντήλας Χρίστος

  O εκπρόσωπος των εργαζομένων πρέπει να προέρχεται από τον ερευνητικό κλάδο. Πως είναι δυνατόν να εκπροσωπούνται ερυενητές από άτομα χαμηλότερων προσόντων???

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 20:31 | Ένωση Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ, Δρ Παναγιώτης Πλατής

  «Άρθρο 5»

  Να προστεθεί στη συγκρότηση του ΔΣ, ένας εκπρόσωπος των ερευνητών, εκτός από τον εκπρόσωπο του λοιπού προσωπικού. Ο κλάδος των ερευνητών αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του νέου Οργανισμού.

  Η παρ. 1 να αναδιατυθεί ως εξής:
  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Οργανισμού αποτελείται από:
  α) Τον Πρόεδρο.
  β) Το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
  γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται απο τον Υπουργό.
  δ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.), με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Δ.Σ. της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.
  ε)Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
  στ)Έναν εκπρόσωπο του Κλάδου Ερευνητών, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος εκλέγεται απευθείας από το σύνολο του ερευνητικού προωπικού του Οργανισμού.
  ζ) Έναν εκπρόσωπο του μη ερευνητικού προωπικού, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος εκλέγεται απευθείας από το σύνολο του μη ερευνητικού προωπικού του Οργανισμού.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 14:33 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

  Στο άρθρο 5 με τίτλο “Διοικητικό Συμβούλιο”

  Να προστεθεί στη συγκρότηση του ΔΣ, ένας εκπρόσωπος των ερευνητών, εκτός από τον εκπρόσωπο του λοιπού προσωπικού.

  Στο τέλος της παραγράφου 7 να προστεθεί: “ύστερα από εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.”

  Να προστεθεί ως ιδιαίτερη παράγραφος στο συγκεκριμένο άρθρο:
  Στις συνεδριάσεις του ΔΣ συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού.

  Στην παρ. 5 να προστεθεί και ο νομικός σύμβουλος.

  Στην παρ. 6 να προστεθεί :Επίσης εισηγητές μπορεί να είναι ο Πρόεδρος και άλλα μέλη του ΔΣ ή στελέχη του Οργανισμού εξουσιοδοτημένα από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

  Να προστεθεί στο συγκεκριμένο άρθρο παράγραφος σύμφωνα με την οποία: Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του ΔΣ, στις οποίες συζητούνται θέματα σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του σε αυτούς.

  Στην παρ. 14 να προστεθεί : Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής ο τρόπος λειτουργίας του ΔΣ ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) που αφορούν στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δημοσίου.

  Στο άρθρο αυτό να προστεθούν και οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. :
  Το Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  α) Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού, τον Κανονισμό Προμηθειών και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού, οι οποίοι εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  β) Συντονίζει με αποφάσεις του το επιτελούμενο από τον Οργανισμό έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
  γ) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Οργανισμού και αποφασίζει για κάθε είδους δαπάνες, για τη σύναψη δανείων, την αποδοχή των κάθε είδους επιχορηγήσεων, χρηματοδοτήσεων, δωρεών και εισφορών τρίτων, την ανάθεση μελετών και έργων σε τρίτους, την αγορά και πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση κινητών και ακινήτων. Η απόφαση για τη σύναψη δανείων, την αγορά ή πώληση ακινήτου εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορεί να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη των συλλογικών οργάνων ή προσωπικό του Οργανισμού. Με απόφαση του ΔΣ ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το ύψος της αποζημίωσης των μελών που συμμετέχουν στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας, τα οποία θα προέρχονται από τα ίδια έσοδα του Οργανισμού, όπως αυτά περιγράφονται στις διατάξεις των στοιχείων δ) και ε) της παραγράφου 1 του άρθρου ….. (Πόροι και οικονομική διαχείριση του Ε.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ) του νόμου αυτού. Η εκτός έδρας αποζημίωση, τα οδοιπορικά και τα έξοδα εκτός έδρας διαμονής των μελών αυτών καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ Α΄ 35) όπως κάθε φορά ισχύουν. Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις ετήσιες καθαρές εισροές των ιδίων εσόδων του προϋπολογισμού του Οργανισμού, από τις πηγές των στοιχείων δ) και ε) της παραγράφου 1 του άρθρου ……(Πόροι και οικονομική διαχείριση του Ε.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ) του νόμου αυτού αποφασίζει το ύψος του κάθε φορά καταβαλλόμενου κατ΄ αποκοπή επιδόματος παραγωγικότητας στα στελέχη του Οργανισμού ανάλογα με τη συμβολή τους στην αύξηση των ιδίων εσόδων. Το Δ.Σ. αποφασίζει για τη σύναψη των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών από τρίτους για θέματα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας του Οργανισμού. Η σύναψη και η εκτέλεση των συμβάσεων διέπονται από τις διατάξεις του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου και των Κανονισμών Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού. Συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
  δ) Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό, καθώς και τις απαραίτητες τροποποιήσεις, που γίνονται στον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου .
  ε) Αποφασίζει την έναρξη της λειτουργίας και την αναστολή της αυτοτελούς λειτουργίας των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας. Επιλέγει και τοποθετεί τους Γενικούς Διευθυντές των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικού – Οικονομικού, Αγροτικής Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης, τους Διευθυντές των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας και τους Διευθυντές των Γεωργικών Σχολών του Οργανισμού σύμφωνα με τις ειδικές για τις θέσεις αυτές διατάξεις του νόμου αυτού και του Εσωτερικού Κανονισμού.
  στ) Προκηρύσσει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας και εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την πλήρωση της θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Προκηρύσσει, τις κενές θέσεις του προσωπικού του Οργανισμού και των Δικηγόρων. Προσλαμβάνει και προάγει το προσωπικό αυτό, καθώς επίσης προσλαμβάνει το Νομικό Σύμβουλο και τους Δικηγόρους του Οργανισμού. Συγκροτεί τα Ειδικά Εκλεκτορικά Σώματα του νόμου αυτού και μετά από τη σύμφωνη γνώμη τους αποφασίζει για την πρόσληψη και την προαγωγή των Ερευνητών.
  ζ) Αποφασίζει επί των ενστάσεων κατά των αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού.
  η) Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Οργανισμού προσλαμβάνει το αναγκαίο κάθε φορά έκτακτο προσωπικό.
  θ) Διατυπώνει, μετά από εισηγήσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτικής Έρευνας (ΕΣΑΕ) και της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης, την ετήσια έκθεση ερευνητικών και εκπαιδευτικών πεπραγμένων του Οργανισμού αντίστοιχα και την υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ενημέρωση.
  ι) Χορηγεί στο προσωπικό του Οργανισμού τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού κάθε είδους άδειες απουσίας.
  ια) Εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ύψος του τέλους μίσθωσης και χρήσης των σημάτων ποιότητας ή σημάτων συμμόρφωσης, αγροτικών προϊόντων ή διαδικασιών παραγωγής. Η επιβολή και το ύψος του τέλους αποφασίζεται από τον Υπουργό.
  ιβ) Αποφασίζει για θέματα της αρμοδιότητάς του, που παραπέμπονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή εισάγονται από το ΕΣΑΕ και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
  ιγ) Επιτρέπεται να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας, τους Διευθυντές των Γεωργικών Σχολών, τους Περιφερειακούς Διευθυντές και σε άλλα στελέχη του Οργανισμού, εκτός από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα παράγραφο και στα εδάφια υπό στοιχεία α), δ), ε), στ) και ζ) και εκτός από τα θέματα που περιγράφονται στις διατάξεις του στοιχείου γ) και που αναφέρονται στη σύναψη δανείων, στην αγορά και πώληση, μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων.
  ιδ) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που αφορά τον Οργανισμό και δεν ορίζεται ως αρμόδιο άλλο όργανο.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 14:21 | G

  ΠΩΣ ΕΙΝΑ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 12:12 | Δρ Γεώργιος Καρέτσος

  Άρθρο 5
  Στην παράγραφο 1 δεν προβλέπεται εκπροσώπηση του ερευνητικού κλάδου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίθετα στο ΔΣ προβλέπεται εκπρόσωπος όλου του προσωπικού. Πως διασφαλίζεται ο κατ’ εξοχή ερευνητικός χαρακτήρας του οργανισμού;

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 14:35 | Πόπη Ράλλη

  Άρθρο 5: Πρέπει να συμμετέχουν στο ΔΣ περισσότεροι εκπρόσωποι από το προσωπικό του οργανισμού και λιγότεροι εκπρόσωποι από άλλους οργανισμούς.

 • Άρθρο 5. Στο άρθρο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ που είναι αρμόδιο για τα δάση και το φυσικό περιβάλλον, ούτε προβλέπεται η συμμετοχή στο ΔΣ εκπροσώπου των ερευνητών βασικού συστατικού στοιχείου του νέου οργανισμού.
  Με την παράλειψη εκπροσώπου του Υπουργού ΠΕΚΑ δεν εξασφαλίζεται ισορροπία στη διαχείριση και προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και αγνοούνται τελείως τα δάση στα οποία παράγονται προϊόντα και εργάζεται σημαντικό μέρος του πληθυσμού (παραδασόβιος πληθυσμός).
  Επίσης με την παράλειψη της συμμετοχής εκπροσώπου των ερευνητών μειώνεται σημαντικά η δυνατότητα εισαγωγής καινοτομιών, ιδίως εκείνων που θα προκύπτουν από τα ερευνητικά αποτελέσματα του φορέα.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2011, 11:01 | Δρ Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Ερευνητής

  Άρθρο 5, παράγραφος 1στ: η εκπροσώπηση όλων των κατηγοριών εργαζομένων από έναν εκπρόσωπο «διασφαλίζει» ότι, πχ., οι ερευνητές, των οποίων ο αριθμός των οργανικών θέσεων είναι πολύ μικρότερος του αριθμού καθεμίας και όλων μαζί των υπολοίπων κλάδων προσωπικού, ποτέ δεν θα εκπροσωπηθούν στο ΔΣ. Αν υπάρχει τέτοια πρόθεση, ας αποφασίσουμε ως κοινωνία ότι δε θέλουμε έρευνα και καινοτομία στην Ελλάδα, ώστε να μη βασανίζονται τόσοι άνθρωποι να σπουδάζουν σε Ελλάδα και εξωτερικό για περισσότερα από 10-15 χρόνια.

  Άρθρο 5, παράγραφος 5: γιατί εκτός των υπολοίπων μελών θα πρέπει σε καιρούς κρίσης να λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στο ΔΣ και ο Πρόεδρος με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τι στιγμή που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και άρα αμείβονται για το έργο που παρέχουν στον οργανισμό;

 • 19 Σεπτεμβρίου 2011, 10:41 | Ηλίας Εμμανουηλίδης

  ΕΓΟ λάθη συνεχίζει

  Στο νέο οργανισμό Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα (ΕΓΟ-Δήμητρα) εμφανίζονται δύο κορυφαία λάθη που βούλιαξαν τους δημόσιους οργανισμούς, ιδιαίτερα το ΕΘΙΑΓΕ· λάθος σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου και απουσία μηχανισμού αξιοποίησης αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας.
  Στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου ίδρυσης του παραπάνω οργανισμού στο (πολύ σωστά ολιγάριθμο 7μελές) διοικητικό συμβούλιο μετέχουν εκπρόσωποι του αγροτικού υπουργείου, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και εργαζομένων στον οργανισμό. Το μοντέλο διοίκησης των ΔΕΚΟ με εκπρόσωπους φορέων που εγκαινιάσθηκε με την πασόκεια «Αλλαγή» του 1981 βασιζότανε στη φιλοσοφία του Κινήματος ‘το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία’ και του κοινωνικού ελέγχου των ΔΕΚΟ. Το μοντέλο αυτό καθιέρωσε την πελατειακή δομή με ολέθρια αποτελέσματα τα οποία βιώνουμε σήμερα. Εξ άλλου, άλλο έλεγχος και άλλο διοίκηση.
  Η σύγχρονη πρακτική επιλογής ανώτατων στελεχών, προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου και μελών διοικητικών συμβουλίων δημόσιων οργανισμών είναι από ειδικά (ad hoc) εκλεκτορικά σώματα με άτομα εξαιρετικά υψηλού πνευματικού και επαγγελματικού επιπέδου, μακριά από κομματική και πελατειακή λογική. Για να μπορεί να υπάρχει διοίκηση στιβαρή, σοβαρή και ανεπηρέαστη από ιδιοτελή συμφέροντα.
  Η επιλογή εκπροσώπων του υπουργείου βασίζεται στους αρεστούς της φατρίας του κόμματος που διαφεντεύει το υπουργείο. Η επιλογή εκπροσώπου της ΠΑΣΕΓΕΣ μπορεί να είναι παραδοσιακός κομματικός αγροτοπατέρας. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μοιράζει θέσεις εξουσίας ανάλογα τη δύναμη των κομματικών συνιστωσών του. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων θα ευνοήσει υποθέσεις των υποστηρικτών του.
  Η συνύπαρξη προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στον οργανισμό εισάγει διαρχία, που συχνά αποβαίνει ολέθρια με την ανάπτυξη ανταγωνισμού μεταξύ των δύο κεφαλών του οργανισμού. Για λόγους σωστής διοίκησης, αλλά και οικονομίας είναι καλύτερα να ορισθεί, όπως έχει επικρατήσει στη διεθνή πρακτική, ένας Πρόεδρος-Διευθύνων Σύμβουλος.
  Ολέθριο λάθος, που στοίχισε πανάκριβα στο ΕΘΙΑΓΕ, είναι η απουσία μηχανισμού αξιοποίησης των παραδοτέων της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας. Ο οργανισμός μοιάζει με επιχείρηση χωρίς τμήμα marketing προβολής και πώλησης των προϊόντων της.
  Στο άρθρο 6 του σχεδίου νόμου προβλέπεται Υπηρεσία διεθνών και δημοσίων σχέσεων. Θα μπορούσε να προβλεφθεί Υπηρεσία αξιοποίησης παραδοτέων έρευνας υπαγόμενη στον γενικό δ/ντή έρευνας. Όχι λάθη, βουλιάζουμε.
  Ηλίας Εμμανουηλίδης, emmanou@agronews.gr

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 17:26 | ΧΡΙΣΤΟΣ Ι ΦΑΚΑΣ

  Κατα τη γνωμη μου πρεπει να συμετεχει και εκπροσωπος των επαγγελματικων οργανωσεων των αγροτων (αγροτικα συνδικατα)που συμετεχουν και μη συνεταιρισμενοι αγροτες. Επισης απο τους διορισμενους του υπουργειου ο ενας να ειναι υποχρεοτικα γεωτεχνικος(και οχι απο το ΓΕΩΤΕ εμποροςφυτοφαρμακων).Υπαρχει εμπειρια παλαια οπου επερναν ποσοστο επι των αγροτικων εισροων απο την ΕΕ.(λειτουργια συντεχνειας)