Άρθρο 21 Συμβούλιο Πιστοποίησης

  1. Για την αντικειμενική και αμερόληπτη απονομή των πιστοποιητικών του Οργανισμού συνιστάται Συμβούλιο Πιστοποίησης.
  2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζεται η σύνθεση του  Συμβουλίου Πιστοποίησης, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών.
  3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας του Συμβουλίου Πιστοποίησης καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία του.
  • Κύριοι,

    Κάτω από το βάρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελληνική Οικονομία και συνεπακόλουθα η Ελληνική Κοινωνία, θα μπορούσε να εξεταστεί περαιτέρω το ενδεχόμενο οργανισμοί εκτός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης π.χ. ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ, ΕΚΕΠΙΣ (άρθρα 12, 21 και 23) να συνδράμουν την προσπάθεια και να επιτευχθούν μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και ποιοτικότερο αποτέλεσμα.
    Αυτό βέβαια απαιτεί ταχεία δράση και δέσμευση στο αποτέλεσμα συναρμόδιων Υπουργείων.
    Εύχομαι αυτή τη δύσκολη ώρα να πρυτανεύσει η κοινή λογική και φιλοπατρία όλων πάνω από πολιτικές και συνδικαλιστικές πρακτικές.