Άρθρο 9 Περιφερειακές Διευθύνσεις

 1. Στο πλαίσιο της διοικητικής διάρθρωσης του Οργανισμού συνίστανται επτά (7) Περιφερειακές Διευθύνσεις και ειδικότερα:
  • α)       Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής με έδρα την Αθήνα.
  • β)       Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα.
  • γ)       Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα.
  • δ)       Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου με έδρα την Πάτρα.
  • ε)       Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά.
  • στ)     Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.
  • ζ)       Η Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας – Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
 2. Η οργανωτική διάρθρωση και οι επί μέρους αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθύνσεων καθορίζονται στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού.
 3. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις προΐστανται με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί, υπάλληλοι της κατηγορίας «Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης»,  κλάδου ΠΕ και με βαθμό τουλάχιστον Β΄.
 4. Η τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων γίνεται με απόφαση του  Διευθύνοντος Συμβούλου μετά από εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αιτιολογημένη εισήγηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων των ενδιαφερομένων.
 5. Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων ασκούν οικονομικό έλεγχο και εποπτεία στα Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης και συντονίζουν το διενεργούμενο ερευνητικό, εκπαιδευτικό και ελεγκτικό έργο στη περιοχή ευθύνης τους.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 20:56 | Ένωση Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ, Δρ Παναγιώτης Πλατής

  «Άρθρο 9»
  Παράγραφος 5:
  Πως είναι δυνατόν ένας υπάλληλος ΠΕ να συντονίζει, ως Περιφερειακός Διευθυντής το διενεργούμενο ερευνητικό έργο; Ακόμα και αν οι γνώσεις και η εμπειρία του επαρκούν για να ασκήσει οικονομικό έλεγχο και εποπτεία, σε καμία περίπτωση δεν τον καθιστούν ικανό να συντονίσει το ερευνητικό έργο. Είναι σαν σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα να συντονίζει την έρευνα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ένας υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου…

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
  Να αναδιατυπωθεί η παρ. 5, χωρίς να αναφέρεται στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας και τα οποία θα υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 20:04 | Τσαντήλας Χρίστος

  Δεν χρειάζονται Περιφερειακές Διευθυνσεις διότι δεν προσφέρουν τίποτα, δημιουργούν γραφειοκρατία, ενώ αυξάνουν υπέρμετρα το κόστος λειτουργίας του οργανισμού. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να καλύπτονται από τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 15:51 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

  Στο άρθρο 9 με τίτλο «Περιφερειακές Διευθύνσεις» οι παρ. 3 και 4 να αναδιατυπωθούν ως εξής:
  Των Περιφερειακών Διευθύνσεων προΐστανται με τριετή θητεία που δύναται να ανανεωθεί μετά από εσωτερική κάθε φορά προκήρυξη που αποφασίζει το ΔΣ υπάλληλοι του Οργανισμού του κλάδου Επιστημόνων με βαθμό Α’. Η επιλογή των καταλληλοτέρων για την κάλυψη των θέσεων αυτών πραγματοποιείται, με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μετά από συγκριτική αξιολόγηση των ενδιαφερομένων και αιτιολογημένη απόφασή του.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 12:22 | Δρ Γεώργιος Καρέτσος

  Άρθρο 9
  Μπορεί η διοικητική διάρθρωση κατά περιφέρειες του οργανισμού να είναι συμβατή με την πιστοποίηση και την εκπαίδευση. Για ποιο λόγο όμως τα ερευνητικά Ινστιτούτα να υπάγονται στον έλεγχο του περιφερειακού Διευθυντή; Αυτό αυξάνει τη γραφειοκρατία της έρευνας. Η έρευνα άλλωστε δεν μπορεί να συντονίζεται περιφερειακά.

 • Στις Περιφερειακές διευθύνσεις πως θα μπορούν να ασκήσουν «εποπτεία» και να συντονίσουν το «διενεργούμενο ερευνητικό… έργο..» προϊστάμενοι με πολύ λιγότερα προσόντα από τους υφισταμένους τους??
  Τα ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ σήμερα συντονίζονται από ερευνητές (διευθυντής, επιστημονικό συμβούλιο, ομάδες έρευνας, κλπ) με διδακτορική διατριβή και οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί, με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια, τουλάχιστον μια φορά (κατά την εισαγωγή τους και άλλες τρεις μέχρι την βαθμίδα του τακτικού ερευνητή) από επιστημονικές επιτροπές (με μέλη Καθηγητές ΑΕΙ)

 • Άρθρο 9, παράγραφοι 3, 4 & 5. Εδώ προβλέπεται ότι στις περιφερειακές Διευθύνσεις θα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Β. Αυτό ίσως δημιουργήσει προβλήματα στην περίπτωση που σε κάποια Περιφερειακή μονάδα (σημερινό Ινστιτούτο ερευνών) προΐσταται ερευνητής Α΄. Πως θα συντονίζεται το διενεργούμενο ερευνητικό έργο κλπ.; Το σημαντικότερο, τι θα συμβεί αν ένας προϊστάμενος μη γνώστης ειδικών θεμάτων της έρευνας φέρει προσκόμματα σε ερευνητικά προγράμματα (με δεδομένο ότι ιδίως σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα απευθείας από την ΕΕ το αντικείμενο έρευνας είναι συχνά πλατύτερο στενών τοπικών ενδιαφερόντων και η συμμετοχή Ελληνικών φορέων έχει σαν παράλληλο αποτέλεσμα τη συμμετοχή στο γενικότερο επιστημονικό γίγνεσθαι και την απόκτηση τεχνογνωσίας).

 • 21 Σεπτεμβρίου 2011, 11:00 | Δρ Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Ερευνητής

  Άρθρο 9, παράγραφος 3: Γιατί ενώ οι Περιφερειακές Διευθύνσεις συντονίζουν/εποπτεύουν το όλο το έργο του οργανισμού στην περιφέρειά τους (ερευνητικό, διδακτικό, κλπ), δεν δικαιούνται να αναλάβουν Περιφερειακοί Διευθυντές ερευνητές Α’ ή Β’ ;

  Άρθρο 9, παράγραφος 5: Πως είναι δυνατόν ένας υπάλληλος ΠΕ να συντονίζει, ως Περιφερειακός Διευθυντής το διενεργούμενο ερευνητικό έργο; Ακόμα και αν οι γνώσεις και η εμπειρία του επαρκούν για να ασκήσει οικονομικό έλεγχο και εποπτεία, σε καμία περίπτωση δεν τον καθιστούν ικανό να συντονίσει το ερευνητικό έργο. Είναι σαν σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα να συντονίζει την έρευνα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ένας υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου…

 • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 22:31 | Δρ. Χριστίνα Λίγδα

  Ο Δ/ντης Περιφερειακής Δ/νσης δεν είναι δυνατό να μην είναι παρά ερευνητής βαθμίδας Α΄, από τη στιγμή που εποπτεύει τα Ερευνητικά εργα και συντονίζει και το ερευνητικό έργο (παρ. 9). Ενα γενικότερο σχόλιο, η ερευνα δεν μπορεί να συντονίζεται ανα περιφέρεια, αλλά ερευνητικό αντικείμενο.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 21:59 | ΚΩΣΤΑΣ

  Στην παραγράφους 3 του άρθρου 9, αναγράφεται, «υπάλληλος της κατηγορίας «Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», κλάδων ΠΕ» πιστεύω ότι υπάρχει παράληψη και θα έπρεπε να λέει «υπάλληλος της κατηγορίας «Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», κλάδων ΠΕ και ΤΕ»
  Με εκτίμιση
  Κώστας

 • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 20:40 | Δρ. Νικος Ροδιτάκης

  Ο Περιφερειάρχης με τέτοιες αρμοδιότητες και ευθύνες δεν μπορεί να εχει βαθμίδα και επιστημονική κατάρτιση κατώτερη των Δ/ντών Ινστιτούτων. Η θεσμοθέτηση μιας τέτοιας θέσης δεν εχει καμιά σχέση με τα διεθνή και κυρίως Ευρωπαικά πρώτυπα και μας εκθέτει. Ειναι πολύ σοβαρό λάθος να τοποθετείται σε μια τόσο υπέυθυνη θέση άτομο που δεν ανήκει στο κλάδο των Επιστημόνων και στη βαθμίδα Α. Η πρότασή μου ειναι ο Περιφερειάρχης να ανήκει στο κλάδο των Επιστημόνων και βαθμό Α.