Άρθρο 6 Πρόεδρος

 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού προηγηθεί σχετική ακρόαση του υποψηφίου από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
 2. Η θέση του Προέδρου του Δ.Σ. είναι πλήρους απασχόλησης και πληρούται μετά από δημόσια προκήρυξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις κείμενες για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα διατάξεις.
 3. Η θητεία του Προέδρου του Δ.Σ είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μια φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.
 4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να είναι επιστήμονας εγνωσμένου κύρους, να κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών και να γνωρίζει σε άριστο βαθμό την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα.
 5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  • α)       Εκπροσωπεί τον Οργανισμό έναντι παντός τρίτου και ιδίως έναντι Αρχών, Συλλογικών Οργάνων, Φορέων και Οργανισμών της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
  • β)       Υπογράφει συμβάσεις του Οργανισμού με τρίτους καθώς και δημόσιες ανακοινώσεις.
  • γ)       Παρακολουθεί τη λειτουργία του οργανισμού και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.
  • δ)       Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
  • ε)       Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
  • στ)     Υπογράφει μαζί με το γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθώς και τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα αυτών.
  • η)       Ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
 6. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού. Στη περίπτωση αυτή το Δ.Σ. συνεδριάζει με μειωμένη σύνθεση και για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον πέντε (5) μελών του, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου. Εάν κατά την λήψη απόφασης προκύψει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Διευθύνοντος Συμβούλου.
 7. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. καταβάλλονται μηνιαία αντιμισθία, επιδόματα εορτών και άδειας, οικογενειακή παροχή, έξοδα παράστασης, οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 8. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισμού, εφόσον για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν καλύπτεται από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.
 9. Για τις ανάγκες εκπροσώπησης του Οργανισμού συνιστάται και λειτουργεί Υπηρεσία Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας μπορεί να είναι δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος αποσπάται στον Οργανισμό με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, πρέπει να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, να γνωρίζει σε άριστο βαθμό την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα και να έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση στις διεθνείς και δημόσιες σχέσεις καθώς και σε θέματα συναφή με την αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισμού. Η θητεία του είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μια φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.
 10. Στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων καταβάλλονται μηνιαία αντιμισθία, επιδόματα εορτών και άδειας, οικογενειακή παροχή, οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης. Εάν ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας είναι αποσπασμένος υπάλληλος του Δημοσίου, λαμβάνει τις αποδοχές και αποζημιώσεις της παραγράφου αυτής, οι οποίες βαρύνουν τον Οργανισμό. Η μισθοδοσία του στην υπηρεσία, από την οποία προέρχεται, αναστέλλεται. Οι πάσης φύσεως παροχές, οι οποίες προβλέπονται από ειδικές διατάξεις νόμου, συναρτώνται με το εν γένει υπηρεσιακό καθεστώς του υπαλλήλου και δεν αποτελούν εισόδημα κατά την έννοια του νόμου 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α’), συνεχίζουν να καταβάλλονται από την υπηρεσία, από την οποία αυτός προέρχεται.
 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 20:06 | Τσαντήλας Χρίστος

  Δεν χρειάζεται Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και μάλιστα σε τόσο υψηλό επίπεδο. Είναι περιττή και πολυδάπανη πολυτέλεια!!!

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 20:32 | Ένωση Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ, Δρ Παναγιώτης Πλατής

  «Άρθρο 6»

  Να προστεθεί στην παρ. 4, όπως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του νέου Οργανισμού έχει κατ΄ελάχιστο τα προσόντα πρωτοβάθμιου Καθηγητή ΑΕΙ ή Τακτικού Ερευνητή βαθμίδας Α΄.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 14:15 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

  Στο άρθρο 6 με τίτλο «Πρόεδρος»

  Να προστεθεί στην παρ. 5 στοιχείο α) : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού, με επιφύλαξη τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού για την πρόταση, ανάληψη, εκτέλεση και διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους από τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας του Οργανισμού .

  Το στοιχείο δ της παρ. 5 να διαμορφωθεί ως εξής: Καθορίζει σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κατ΄ αντικείμενο αρμόδιο Γενικό Διευθυντή τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ..

  Να προστεθούν ως αρμοδιότητες:
  Ενεργεί για την προώθηση των θεμάτων του Οργανισμού.
  Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει ο νόμος αυτός, ο Εσωτερικός Κανονισμός, ο Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού, ο Κανονισμός Προμηθειών, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού και το ΔΣ με αποφάσεις του.
  Ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας, τους Περιφερειακούς Διευθυντές και σε άλλα στελέχη του Οργανισμού.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 13:33 | Σύλλογος Εργαζομένων AGROCERT

  Αρ.6, παρ.9 & 10 : Θεωρούμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει η παραπάνω Υπηρεσία Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, σε κάποιους από τους Οργανισμούς, αυτή θα πρέπει να ενεργοποιηθεί περισσότερο και να στελεχωθεί με εργαζομένους από το σύνολο των υπαλλήλων του νέου Οργανισμού, χωρίς μάλιστα να επιβαρύνουν τον Οργανισμό με επιπλέον οικονομικά έξοδα. Δεν αντιλαμβανόμαστε τις ειδικές οικονομικές απολαβές του προϊστάμενου της υπηρεσίας αυτής.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 12:37 | Δρ Γεώργιος Καρέτσος

  Άρθρο 6
  Στην παράγραφο 4. Ο πρόεδρος του Οργανισμού δεν μπορεί να είναι μόνο κάτοχος διδακτορικού. Θα πρέπει να έχει τα προσόντα του Ερευνητή Α ή να είναι καθηγητής πανεπιστημίου αντίστοιχου με τα αντικείμενα του νέου οργανισμού.

  Στις παραγράφους 9 και 10. Η υπηρεσία δημοσίων σχέσεων δεν μπορεί να μνημονεύεται στο άρθρο που αφορά στον πρόεδρο του οργανισμού, αλλά στο οργανόγραμμα του οργανισμού.
  Σίγουρα είναι σημαντικές οι δημόσιες σχέσεις του οργανισμού αλλά η περιγραφή του προφίλ του προϊσταμένου του γραφείου και ο ορισμός του όχι από το ΔΣ του οργανισμού αλλά από τον υπουργό σημαίνει χειραγώγηση και φωτογράφηση.
  Θα έπρεπε επίσης στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων να προβλέπεται η ίδρυση γραφείου στις Βρυξέλλες, το οποίο να επιλαμβάνεται ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή να ενημερωνόμαστε για προγράμματα και χρήματα τα οποία έχουν εν πολλοίς μοιραστεί.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 17:47 | ΑΛΠ

  Άρθρο 6, παράγραφος 9. Γιατί δίνεται η δυνατότητα να είναι δημόσιος υπάλληλος και όχι υπάλληλος του Οργανισμού;

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 14:20 | Πόπη Ράλλη, Γεωπόνος M.Sc., ΤΓΥ

  Άρθρο 6, Παράγραφος 4: Είναι τυχαίο ότι ο Πρόεδρος πρέπει να γνωρίζει μία από τις τρεις γλώσσες (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά), ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων μία από τις δύο γλώσσες (αγγλικά ή γαλλικά) και ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να γνωρίζει την Αγγλική και όχι κάποια από τις άλλες γλώσσες, ενώ οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων δεν χρειάζεται να μιλούν καμία ξένη γλώσσα;

  Άρθρο 6, Παράγραφος 7: Δε θα έπρεπε τα έξοδα για τις μετακινήσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κτλ. να καθορίζονται σύμφωνα με διατάξεις και όχι με ΚΥΑ;

 • 21 Σεπτεμβρίου 2011, 12:41 | Δημ. Οικονόμου

  Παρ. 9 και 10:
  Συμφωνώ για τη δημιουργία και εντατικοποίηση της λειτουργία της Υπηρεσίας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο και στην οποία μάλιστα μπορεί να προϊσταται δημόσιος υπάλληλος που αποσπάται στον οργανισμό από τον ΥΠΑΑΤ..,σε συνεργασία με στελέχη της Κ.Υ. του Ε.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ.
  Σήμερα στο ΕΘΙΑΓΕ υπάρχει Δ/νση Διεθνών Σχέσεων και το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων που στελεχώνεται από το υπάρχον προσωπικο του ιδρύματος και δεν λειτούργησε ικανοποιητικά φαίνεται, τουλάχιστο στις επαφές-σχέσεις για επίλυση στα άμεσα προβλήματα, ανάγκες , θέματα και τις προτεραιότητες του ΥΠΑΑΤ, στο παρελθόν…
  Θεωρώ ότι η παραπάνω Υπηρεσίας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, στον νέο Οργανισμό πρέπει να ενεργοποιηθεί περισότερο γιατί θα απότελέσει την ΄προς τα έξω καλή είκόνα και έξωθεν καλη μαρτυρία , ώστε να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της καλης και αποδοτικής λειτουργίας του ,προς τους αγρότες , τους αγροτικούς συναιτερισμούς ,και τις λοιπές επιχειρήσεις του στην αγροτική παραγωγή με σκοπό την αύξηση του γεωργικού εισοδήματος .

  Συμφωνώ με προηγούμενη προταση που έλεγε για το ΕΘΙΑΓΕ «Οτι το Ιδρυμα , μοιάζει με επιχείρηση χωρίς τμήμα marketing προβολής και πώλησης των προϊόντων της, τα οποία έχει ζωτική ανάγκη για την οικονομική του λειτουργία και υπόστασή του στο μέλλον. «.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2011, 11:23 | Δρ Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Ερευνητής

  Άρθρο 6, παράγραφος 2: γιατί, σε καιρούς οικονομικής δυσπραγίας να προβλέπονται από το νόμο δυο θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος); Εναλλακτικές προτάσεις: είτε ο Πρόεδρος δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, είτε τα καθήκοντα των δυο αυτών θέσεων (Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου) ανατίθενται στο ίδιο και το αυτό άτομο (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος).

  Άρθρο 6, παράγραφοι 9 και 10: η περιγραφή της θέσης και των προσόντων, η αναφορά, μόνο σε αυτό το σημείο του νόμου, ότι ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων «μπορεί να είναι δημόσιος υπάλληλος» (γιατί, άραγε, ο Δ/νων Σύμβουλος δε μπορεί και αυτός να είναι δημόσιος υπάλληλος;), καθώς και η πρόβλεψη για μηνιαία αντιμισθία, κλπ, κλπ., είναι εξωφρενικές και παραπέμπουν σε πιθανή πρόθεση για φωτογραφική ανάθεση.

  Άρθρο 6, παράγραφος 7 και Άρθρο 7, παράγραφος 7: Γιατί ενώ τα επιδόματα εορτών και αδείας δε δίνονται σε κανέναν εργαζόμενο πλέον, ο νόμος προβλέπει τέτοια επιδόματα για τον Πρόεδρο και το Δ/ντα Σύμβουλο; Αυτοί θα πρέπει πρώτοι να δίνουν το καλό παράδειγμα! Το ίδιο ισχύει και για τον/την Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας (Άρθρο 7, παράγραφος 10).

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 20:24 | Δρ. Χριστίνα Λίγδα

  Παρ. 9 και 10: Για ποιό λόγο δημιουργείται Υπηρεσία Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο και στην οποία μάλιστα μπορεί να προϊσταται δημόσιος υπάλληλος που αποσπάται στον οργανισμό. Σήμερα στο ΕΘΙΑΓΕ υπάρχει Δ/νση Διεθνών Σχέσεων που στελεχώνεται από το προσωπικο του οργανισμού.