Άρθρο 27 Οικονομική Διαχείριση και Λειτουργία

 1. Η οικονομική διαχείριση και η σύναψη των συμβάσεων προμηθειών υλικού, υπηρεσιών και έργων λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τον Κανονισμό Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού.
 2. Ειδικά για την προκήρυξη διαγωνισμών, την αξιολόγηση προσφορών, την κατακύρωση, τη σύναψη συμβάσεων και τα νόμιμα δικαιώματα των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αυτές ισχύουν πάντοτε κατ’ αναλογίαν οι κείμενες διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα.
 3. Οι κάθε είδους αποδοχές καθώς και οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις και δαπάνες μετακίνησης του υπηρετούντος ανά κατηγορία και κλάδο προσωπικού καθορίζονται με Ειδικό Μισθολόγιο του Οργανισμού, που θεσπίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 4. Οι πόροι του Οργανισμού προέρχονται από:
  • α) Την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  • β) Την ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλου φορέα.
  • γ) Τις πάσης φύσεως επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκούς Κοινοτικούς ή Διεθνείς Οργανισμούς.
  • δ) Τα έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών και διδακτικών έργων, τη διάθεση προϊόντων και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες.
  • ε) Τα έσοδα από την εκτέλεση εργασιών ελέγχου, πιστοποίησης και επίβλεψης φορέων ελέγχου ή/και πιστοποίησης.
  • στ) Τα έσοδα από την πώληση εκδόσεων του Οργανισμού.
  • ζ) Τα έσοδα από τα προβλεπόμενα στο παρόντα νόμο ανταποδοτικά τέλη.
  • η) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
  • ι) Τις δωρεές, τις χορηγίες και τις κάθε είδους παροχές τρίτων.
  • ια) Τα έσοδα των Γραφείων Διασύνδεσης και Εμπορίας των Γεωργικών Σχολών.
  • ιβ) Τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην επιβολή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες και στα προϊόντα που υπάγονται στο καθ’ ύλη αντικείμενο του Οργανισμού.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε διαχειριστική πράξη επί των ακινήτων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση στον Οργανισμό.
 7. Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καταρτίζεται και υποβάλλεται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ετήσια Διαχειριστική Έκθεση Ακινήτων, στην οποία καταγράφεται με κάθε λεπτομέρεια η πραγματική και νομική κατάσταση αυτών.
 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 15:25 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

  Το άρθρο 27 να αναδιατυπωθεί ως εξής:

  Άρθρο …
  Πόροι και οικονομική διαχείριση του Ε.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ

  1. Οι πόροι του Οργανισμού προέρχονται από:
  α) Την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού του.
  β) Την ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλου φορέα.
  γ) Τις επιχορηγήσεις από διεθνείς οργανισμούς.
  δ) Τα έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, έργων και μελετών, διδακτικών έργων, τη διάθεση τεχνολογικών προϊόντων και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες, καθώς και έσοδα από την εκτέλεση εργασιών πιστοποίησης.
  ε) Τα καθαρά έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, (δηλαδή αφαιρώντας τις αντίστοιχες καταβαλλόμενες δαπάνες και αποσβέσεις από τα ακαθάριστα έσοδα) καθώς και από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, της οποίας ο Οργανισμός έχει τη νομή και τη χρήση.
  στ) Τις δωρεές, τις χορηγίες και τις κάθε είδους παροχές τρίτων,
  ζ) Τα έσοδα των Γραφείων Διασύνδεσης και Εμπορίας των Γεωργικών Σχολών.
  η) Τα έσοδα από το τέλος μίσθωσης και χρήσης των σημάτων ποιότητας ή σημάτων συμμόρφωσης, αγροτικών προϊόντων ή διαδικασιών παραγωγής.
  θ) Τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

  2. Τα καθαρά έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση των ποικιλιών φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού που δημιουργούνται, βελτιώνονται και διατηρούνται στα ΙΑΕ της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Οργανισμού διατίθενται σε ποσοστό 80% στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας για τη χρηματοδότηση της οικείας δραστηριότητας του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ .

  3. Τα έσοδα του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος διακινείται με γραπτές εντολές που υπογράφονται από κοινού από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικού – Οικονομικού ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Ειδικά, τα έσοδα που αφορούν στην εκτέλεση ανταγωνιστικών ή μη ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, έργων και μελετών και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτους από τα ΙΑΕ, τηρούνται σε ξεχωριστούς για κάθε πρόγραμμα, έργο ή μελέτη τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι διακινούνται με γραπτές εντολές που υπογράφονται από κοινού από τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας, τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους και τον κατά περίπτωση Επιστημονικά Υπεύθυνο όταν πρόκειται για πρόγραμμα, έργο ή μελέτη και τον Διευθυντή του οικείου ΙΑΕ όταν πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, για την οποία δραστηριότητα, σε κάθε ΙΑΕ τηρείται ξεχωριστός επίσης τραπεζικός λογαριασμός. Σε ιδιαίτερο επίσης τραπεζικό λογαριασμό «διοικητικών εσόδων» (over heads), ο οποίος διακινείται με γραπτές εντολές που υπογράφονται από κοινού από τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας και τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, μεταφέρεται από τους ιδιαίτερους λογαριασμούς που τηρούνται για κάθε πρόγραμμα, έργο ή μελέτη και από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους από τα ΙΑΕ ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, έργου, μελέτης και παροχής υπηρεσιών, που καθορίζεται κάθε φορά, γενικά, ειδικά ή κατά περίπτωση, από το ΔΣ του Οργανισμού με εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου και τη θετική σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας.

  4. Ο Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ απολαμβάνει όλες τις ατέλειες και τα δικαστικά και δικονομικά προνόμια που έχει το Δημόσιο.

  5. Απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών, φόρων και τελών οποιασδήποτε φύσης, τα εισαγόμενα από τον Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ ερευνητικά όργανα, εξαρτήματα ή άλλα υλικά εξοπλισμού, καθώς και τα αναλώσιμα που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής του, με εξαίρεση τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), για τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α¨248) όπως ισχύει κάθε φορά.

  6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην επιβολή ΦΠΑ στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που υπάγονται στο καθ’ ύλην αντικείμενο του Οργανισμού.

  7. Ο Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως κάθε φορά ισχύουν και συντάσσει υποχρεωτικά οικονομικές καταστάσεις, κάθε έτος, μέχρι την 30η Απριλίου του επόμενου έτους. Οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές, στους οποίους ανατίθεται κάθε οικονομικό έτος ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού, μετά από ανοικτό διαγωνισμό. Οι οικονομικές καταστάσεις με το πιστοποιητικό ελέγχου υποβάλλονται στο ΔΣ του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ για έγκριση και δημοσιεύονται σε μία τουλάχιστον πολιτική και μία οικονομική εφημερίδα που εκδίδονται στην Αθήνα, ταυτόχρονα δε διαβιβάζονται για να εγκριθούν από τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.
  Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να διατάξει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της διαχείρισης του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ . Οι τυχόν δαπάνες του έλέγχου βαρύνουν τον Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ .

  8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ , ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

  9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ , ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το ύψος της αποζημίωσης των μελών που συμμετέχουν στα προβλεπόμενα από το νόμο αυτόν και τους κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού κανονισμούς διαρκή ή μη συλλογικά όργανα του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ . Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα οδοιπορικά των μελών αυτών καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, όπως ισχύουν κάθε φορά.

  Σημείωση: Το πιο πάνω άρθρο με τις σημαντικότατες διατάξεις του για τους πόρους του Ε.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ και τη διαχείρισή τους, ορθότερο θα ήταν να τοποθετηθεί αμέσως μετά την αποστολή του νέου Οργανισμού και πριν από τις διατάξεις για τα όργανα διοίκησής του

 • 24 Σεπτεμβρίου 2011, 17:08 | ΑΛΠ

  Άρθρο 27, παράγραφος 3: Πρέπει να διευκρινισθεί αν το Ειδικό Μισθολόγιο σχετίζεται με το Ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και αν όχι γιατί προβλέπεται Ειδικό Μισθολόγιο όταν όλοι γνωρίζουμε ότι θα εφαρμοστεί παντού το Ενιαίο;;;;

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 11:07 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛΟΓΑΚ

  Μετά το στοιχείο στ) της παραγράφου 4 προστίθεται το στοιχείο ζ) με ταυτόχρονη αλλαγή στην αλφαρίθμηση των υπολοίπων στοιχείων, ως εξής:
  ζ) Τα έσοδα από την ειδική εισφορά στο γάλα και στο κρέας

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
  Γίνεται προσθήκη με την αναφορά εξειδικευμένης μορφής εσόδων που προέρχονται από τη διακίνηση του γάλακτος και του κρέατος

 • 22 Σεπτεμβρίου 2011, 09:54 | Α

  ΔΙΑΦΩΝΏ με την παράγραφο 3
  Οι κάθε είδους αποδοχές καθώς και οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις και δαπάνες μετακίνησης του υπηρετούντος ανά κατηγορία και κλάδο προσωπικού καθορίζονται με Ειδικό Μισθολόγιο του Οργανισμού, που θεσπίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Επιτέλους ενιαίο μισθολόγιο σε όλο το δημόσιο!!!!!